Arolygydd Christina Fraser

PC Matthew Richards

PCSO Eleri Morgan

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanybydder

Dyddiad a gytunwyd: 30 Awst 2017

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro bob tro’n hapus i ymweld â grwpiau cymunedol i roi cyflwyniadau a chyngor.

Yn ogystal, hoffem annog ein cymunedau i sefydlu grwpiau Gwarchod Cymdogaeth neu Ffermydd newydd, neu ymuno â grwpiau sydd eisoes yn bodoli yn eu hardaloedd. Am ragor o wybodaeth neu gymorth ar gyfer sefydlu cynllun, cysylltwch â SCCH Eleri Morgan 8106 yng Ngorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan.

Dylai unrhyw grŵp sydd eisiau derbyn ymweliad gan y Tîm Plismona Bro, neu sgwrsio â’r tîm, alw 101 neu anfon e-bost at eleri.morgan@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ardal leol: Cwmman

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mai 2019

Gweithred

Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol lleol Eleri Morgan 8106 a Shanice Thomas 8121 yn cynnal patrolau troed ac yn rhoi tocynnau i unrhyw rai a welir yn yn gadael baw eu cŵn.

Ardal leol: Llanllwni

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mai 2019

Gweithred

Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol lleol Eleri Morgan 8106 a Shanice Thomas 8121 yn cynnwys y mynydd yn eu patrolau rheolaidd er mwyn ymdrin â gyrru gwrthgymdeithasol.

Ardal leol: Llanybydder

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mai 2019

Gweithred

Rydym wedi derbyn nifer o alwadau yn ddiweddar ynghylch pobl yn mynd i gyfeiriadau lleol dan yr hyn a ystyrir yn amgylchiadau amheus. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol lleol Eleri Morgan 8106 a Shanice Thomas 8121 yn targedu hyn drwy roi cyngor diogelu a diogelwch i’n cymunedau. Byddwn hefyd yn rhagweithiol wrth gynnal patrolau yn yr ardal amgylchynol a’r ‘heolydd cefn’, gan gynnal gwiriadau ar unrhyw gerbydau amheus.

Ardal leol: Pencader and Llanybydder

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mai 2019

Gweithred

Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol lleol Eleri Morgan 8106 a Shanice Thomas 8121 yn cynnal patrolau rheolaidd yn y pentref. Byddant yn gwneud ymdrech i fynd i Ysgol Cae’r Felin, Ysgol Llanybydder a busnesau lleol ar amserau allweddol. Bydd cymorthfeydd lleol yn cael eu hysbysebu er mwyn denu mwy o bobl.

Ardal leol: Llanfihangel-ar-arth, Llidiad-Nenog, Gwernogle a Rhydcymerau

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mai 2019

Gweithred

Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol lleol Eleri Morgan 8106 a Shanice Thomas 8121 yn cynyddu eu presenoldeb mewn pentrefi llai fel Llanfihangel-ar-arth, Llidiad-Nenog, Gwernogle a Rhydcymerau. Bydd hyn yn cael ei hysbysebu ar y cyfrif Twitter @LlandysulPolice

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 05 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 19 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 04 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 18 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 01 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 15 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.