Arolygydd Matthew Howells

Rhingyll Richard Marshall

PCSO Eleri Bonning

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Llanybydder

Dyddiad a gytunwyd: 30 Awst 2017

Gweithred

Derbyniwyd cwynion am gynnydd o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn parc y plant yn Llanybydder dros yr haf. Mae pobl ifainc yn ymgasglu yno yn hwyr y nos ac yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol.

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi ymweld â’r ardal yn rheolaidd, a byddant yn parhau i gynnal patrolau yn yr ardal yn rheolaidd.

Ardal leol: Cwmann

Dyddiad a gytunwyd: 30 Awst 2017

Gweithred

Yn dilyn nifer o gwynion am barcio ar y palmentydd ac atal mynediad i gerddwyr, a gwelededd gwael ar gyfer cerbydau sy’n gadael y neuadd gymunedol ger hen dafarn yr Hwrdd yng Nghwmann, mae patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal yn yr ardal sydd wedi’i heffeithio.

 

Bydd y tîm yn dosbarthu taflenni addysgol yn y lle cyntaf, ac yna bydd swyddogion lleol yn gorfodi’r gyfraith.

Ardal leol: Llanllwni

Dyddiad a gytunwyd: 30 Awst 2017

Gweithred

Mae cwynion yn cael eu derbyn mewn perthynas â cherbydau’n parcio ar y palmant ger cwmni Celtic Cars yn Llanllwni, gan achosi gwelededd gwael a pherygl i gerddwyr. Bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal a bydd swyddogion heddlu’n adrodd am gerbydau tramgwyddus.

Ardal leol: Llanybydder

Dyddiad a gytunwyd: 30 Awst 2017

Gweithred

Mae’r Tîm Plismona Bro bob tro’n hapus i ymweld â grwpiau cymunedol i roi cyflwyniadau a chyngor.

Yn ogystal, hoffem annog ein cymunedau i sefydlu grwpiau Gwarchod Cymdogaeth neu Ffermydd newydd, neu ymuno â grwpiau sydd eisoes yn bodoli yn eu hardaloedd. Am ragor o wybodaeth neu gymorth ar gyfer sefydlu cynllun, cysylltwch â SCCH Eleri Morgan 8106 yng Ngorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan.

Dylai unrhyw grŵp sydd eisiau derbyn ymweliad gan y Tîm Plismona Bro, neu sgwrsio â’r tîm, alw 101 neu anfon e-bost at eleri.morgan@dyfed-powys.pnn.police.uk

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 27 Meh 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 11 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 25 Gor 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 08 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 22 Awst 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 05 Medi 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Lleoliad: Siop Sglodion Pencader

Dyddiad / amser: 19 Medi 2018 - 11:00

Disgrifiad:

Bydd yr heddlu ar gael bob yn ail ddydd Mercher rhwng 11.30y.b. a 12.30y.h. gan gychwyn ar 19/06/2013. Mae hwn yn gyfle perffaith i drafod unrhyw broblemau a allai fod gennych gyda’ch Tîm Plismona Bro.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LampeterNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Stryd Fawr
Llambed
Ceredigion
SA48 7BH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Twitter

@NPTCwmTeifiCere

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.