PCSO Sarah Thomas

PC James Lang

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Sanclêr, Llanboidy a Threlech

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Hendy Gwin Ar Daf yn targedu goryrru a gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol yn ardal San Cler a Llanddowror.

Diweddariadau

19 Ebrill 2017

Cynhaliwyd mesuriadau cyflymder ar Ffordd Llangynin ar 19/04/17. Rhoddwyd un tocyn a nifer o rybuddion.

14 Tachwedd 2016

Mae dyddiadau pellach yn cael eu cynnal gyda’r Uned Plismona’r Ffyrdd ar gyfer cynnal mwy o wiriadau cyflymder yn ardal Sanclêr a Llanddowror dros yr wythnosau nesaf.

30 Medi 2016

Fore ddydd Gwener 30 Medi, cynhaliwyd gwiriadau cyflymder ar riw Pwll Trap/Sanclêr a’r A477 i Landdowror ger bwyty’r Savoy. Rhoddwyd rhybuddion i nifer o yrwyr, gyda 3 yn derbyn tocynnau am oryrru.

08 Medi 2016

Yn dilyn adborth gan y gymuned, bydd Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin a Thîm Plismona Bro Hendy-gwyn ar Daf yn cynnal gwiriadau cyflymder yn ardal Sanclêr/Pwll Trap & Llanddowror yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

18 Mai 2016

Mae preswylwyr lleol wedi codi pryderon ynghylch goryrru yn ardal Meidrim, yn enwedig Bryn Babel, Heol Blaengwastod a Lôn Pen y Morfa. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â’r Unedau Plismona’r Ffyrdd i helpu gostwng a mynd i’r afael â phroblemau goryrru. Rydym hefyd yn edrych am wirfoddolwyr o’r gymuned i ymuno â’r rhaglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned sy’n cael ei gwblhau gyda’r bwriad o gael ei lansio yn y dyfodol agos.

02 Mawrth 2016

• Bydd yr ardaloedd hyn yn cael eu targedu gan y Tîm Plismona Bro af fydd yn defnyddio dyfais mesur cyflymder â llaw er mwyn monitro modurwyr.
• Ymgysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd er mwyn monitro modurwyr.
• Ymgysylltu ag Adran Priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin mewn perthynas â chyflwyno mesurau tawelu traffig.

Ardal leol: Sanclêr

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2015

Gweithred

Gyda'r gwyliau ysgol a'r tywydd yr haf yn awr fan hyn , mae Tîm Plismona Bro Sanclêr yn ymwybodol y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB ) dechrau cynyddu. Felly, bydd Tîm Plismona Bro Sanclêr yn cynnal patrolau gyda'r bwriad o atal unrhyw faterion ymddygiad gwrthgymdeithasol a allai godi. Os gallwch fod yn ymwybodol o bobl eraill os gwelwch yn dda, ac mwynhewch eich haf!

Ardal leol: Sanclêr Trelech a Llanboidy

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Os oes gennych danc i gadw olew gwresogi, mae rhai camau syml fedrwch gymryd er mwyn helpu i atal lladradau olew. 1) Ystyriwch osod clo ar y tanc. 2) Ystyriwch deledu cylch cyfyng. 3) Gwell golau dros y tanc. 4) Ceisiwch ddiogelu’r mynediad i’r tanc. Os ydych chi’n amau unrhyw weithgarwch amheus sydd angen sylw brys, galwch 999. Os nad yw’n argyfwng, galwch 101.

Diweddariadau

09 Mawrth 2016

Mae lladradau olew dal yn digwydd yn yr ardal. Byddwch yn wyliadwrus, a chysylltwch â’r heddlu os oes gennych unrhyw bryderon.

Ardal leol: Sanclêr

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Bu cyfres o fyrgleriaethau yn ardal Sanclêr dros yr wythnosau diwethaf. Yn ystod yr amser hwn, bydd cymuned Sanclêr yn gweld cynnydd o ran presenoldeb swyddogion heddlu yn yr ardal yn ystod y dydd a’r nos. Atgoffir aelodau o’r cyhoedd i sicrhau fod eu heiddo’n ddiogel ac nad yw eitemau gwerthfawr mewn golwg ac yn hawdd eu cyrraedd.

Ardal leol: San Cler/Sir Gaerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 18 Mai 2016

Gweithred

Yn ystod yr wythnosau diwethaf cafwyd llawer o achosion o ddwyn o gerbydau modur. Cyflawnwyd y troseddau hyn yn Sanclêr ac ar draws ardal Sir Gaerfyrddin.

 

Sicrhewch bod eich cerbydau wedi eu cloi ar bob amser ac nad oes pethau gwerthfawr yn y golwg.

Diweddariadau

07 Gorffennaf 2016

Ar 29/06/2016 cynhaliodd swyddogion wiriadau ar gerbydau yn Sanclêr i nodi unrhyw eitemau gwerthfawr mewn golwg. Gwiriwyd nifer o gerbydau, gydag eitemau gwerthfawr mewn golwg mewn pedwar cerbyd, Bydd ceidwaid cofrestredig y cerbydau hyn yn derbyn llythyrau i’w cynghori. Sicrhewch eich bod chi’n cadw eitemau gwerthfawr o’r golwg.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 08 Ion 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 15 Ion 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 22 Ion 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 29 Ion 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 05 Chw 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 12 Chw 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 19 Chw 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 26 Chw 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 05 Maw 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Lleoliad: Starbucks, Sancler

Dyddiad / amser: 12 Maw 2019 - 12:48

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

St Mary Street
Whitland
Carmarthenshire
SA35 0PY

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.