PCSO Sarah Thomas

PC James Lang

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Sanclêr, Llanboidy a Threlech

Dyddiad a gytunwyd: 03 Chwefror 2016

Gweithred

Bydd Tîm Plismona Hendy Gwin Ar Daf yn targedu goryrru a gyrru mewn modd gwrthgymdeithasol yn ardal San Cler a Llanddowror.

Diweddariadau

19 Ebrill 2017

Cynhaliwyd mesuriadau cyflymder ar Ffordd Llangynin ar 19/04/17. Rhoddwyd un tocyn a nifer o rybuddion.

14 Tachwedd 2016

Mae dyddiadau pellach yn cael eu cynnal gyda’r Uned Plismona’r Ffyrdd ar gyfer cynnal mwy o wiriadau cyflymder yn ardal Sanclêr a Llanddowror dros yr wythnosau nesaf.

30 Medi 2016

Fore ddydd Gwener 30 Medi, cynhaliwyd gwiriadau cyflymder ar riw Pwll Trap/Sanclêr a’r A477 i Landdowror ger bwyty’r Savoy. Rhoddwyd rhybuddion i nifer o yrwyr, gyda 3 yn derbyn tocynnau am oryrru.

08 Medi 2016

Yn dilyn adborth gan y gymuned, bydd Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin a Thîm Plismona Bro Hendy-gwyn ar Daf yn cynnal gwiriadau cyflymder yn ardal Sanclêr/Pwll Trap & Llanddowror yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

18 Mai 2016

Mae preswylwyr lleol wedi codi pryderon ynghylch goryrru yn ardal Meidrim, yn enwedig Bryn Babel, Heol Blaengwastod a Lôn Pen y Morfa. Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â’r Unedau Plismona’r Ffyrdd i helpu gostwng a mynd i’r afael â phroblemau goryrru. Rydym hefyd yn edrych am wirfoddolwyr o’r gymuned i ymuno â’r rhaglen Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned sy’n cael ei gwblhau gyda’r bwriad o gael ei lansio yn y dyfodol agos.

02 Mawrth 2016

• Bydd yr ardaloedd hyn yn cael eu targedu gan y Tîm Plismona Bro af fydd yn defnyddio dyfais mesur cyflymder â llaw er mwyn monitro modurwyr.
• Ymgysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd er mwyn monitro modurwyr.
• Ymgysylltu ag Adran Priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin mewn perthynas â chyflwyno mesurau tawelu traffig.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

St Mary Street
Whitland
Carmarthenshire
SA35 0PY

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.