PCSO Jenny Watts

PCSO Wayne James

PC Rhian James

PCSO Sophia Coschignano

Rhingyll Elaine Roberts

PC Stuart Mann

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Mae lladradau o siopau’n flaenoriaeth ar gyfer tref Caerfyrddin. Oherwydd hyn, cyflwynwyd y cynllun Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd, sef cynllun a weithredir gan siopau er mwyn ceisio lleihau siopladrata yng Nghaerfyrddin. Siopwyr lleol sy’n rhedeg y cynllun, gyda chymorth yr heddlu. Os cewch eich dal yn dwyn o un siop, cewch eich gwahardd o’r holl siopau sy’n rhan o’r cynllun. Mae siopwyr yn cwrdd bob mis er mwyn trafod a phenderfynu ar hyd gwaharddiad troseddwyr.

Patrolau amlwg yn y siopau a thu allan i’r siopau, a gweithio mewn partneriaeth â swyddogion diogelwch siopau a theledu cylch cyfyng.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Mae siopladrata ar gynnydd. Derbyniwyd adroddiadau am 19 lladrad yn ystod mis Awst, gan arwain at erlyniadau gan yr heddlu.

01 Awst 2019

Mae siopladrata ar gynnydd. Derbyniwyd 15 adroddiad am ladrata yn ystod mis Gorffennaf, gan arwain at erlyniadau gan yr heddlu.

01 Gorffennaf 2019

Mae siopladrata ar gynnydd. Derbyniwyd 23 adroddiad am ladrata yn ystod mis Mehefin, gan arwain at erlyniadau gan yr heddlu.

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

• Patrolau amlwg ar droed
• Ymgysylltu â busnesau a phreswylwyr lleol
• Defnyddio Hysbysiadau Cyfarwyddyd i Adael
• Cyhoeddi cyfeiriadau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i droseddwyr ifainc

Diweddariadau

01 Medi 2019

Derbyniwyd adroddiadau am 35 achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Awst. Yr ardaloedd sy’n peri pryder penodol yw Heol y Bragdy, Rhodfa Myrddin, Gorsaf Fysiau Caerfyrddin, Parc Sglefrio Caerfyrddin, Maes Parcio Matalan a Chwrt Rhes Wood. Byddai swyddogion plismona bro wedi ymateb i’r rhan fwyaf o’r galwadau hyn er mwyn datrys problemau a thawelu meddyliau.

01 Awst 2019

Derbyniwyd adroddiadau am 46 digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf. Yn arbennig, mae Heol y Bragdy a Theras Russell yn ardaloedd sy’n peri pryder. Byddai swyddogion wedi ymateb i’r rhan fwyaf o’r galwadau hyn er mwyn datrys materion a rhoi tawelwch meddwl

01 Gorffennaf 2019

Derbyniwyd adroddiadau am 38 digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Mehefin. Yn arbennig, mae Heol y Bragdy a Theras Russell yn ardaloedd sy’n peri pryder. Byddai swyddogion wedi ymateb i’r rhan fwyaf o’r galwadau hyn er mwyn datrys materion a rhoi tawelwch meddwl.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Mae Heddlu Caerfyrddin yn derbyn nifer o adroddiadau am gerbydau’n rhwystro’r palmant tu allan i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru a’r palmentydd a’r cyffyrdd cyfagos. Mae cyfarfodydd yn mynd rhagddynt gydag Adran Briffyrdd Cyngor Sir Gaerfyrddin a’r ysbyty er mwyn lleihau achosion o rwystro’r briffordd.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal yn yr ardal er mwyn helpu i adnabod troseddau, ac mae camau gweithredu priodol wedi’u cymryd.

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Mae gangiau sy’n delio mewn cyffuriau yn creu cyfeillgarwch gyda phobl agored i niwed ac yn meddiannu eu cartrefi. Mae hyn yn arwain at gamfanteisio ar bobl a gofyn iddynt gario cyffuriau. Mae’r gangiau hyn yn defnyddio trais a bygythiad i gymryd rheolaeth dros ardal leol er mwyn cynyddu eu menter delio mewn cyffuriau.

Er mwyn mynd i’r afael â hyn rydym yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd ffonio 101 neu 999 i roi adroddiad am unrhyw weithgarwch yn ymwneud â chyffuriau yn y gymdogaeth. Rydym hefyd yn ymgysylltu gydag ysgolion a cholegau gan raeadru gwybodaeth i staff ynghylch sut i adnabod unrhyw arwyddion. Mae cudd-wybodaeth ynghylch cyffuriau yn cael ei chasglu gyda’r bwriad o gyflawni gwarantau.

Bydd patrolau gweladwy’n parhau ar draws yr ardal i gasglu gwybodaeth bellach er mwyn ymdrin â gweithgarwch yn ymwneud â chyffuriau drwy ymgysylltu gydag aelodau o’r cyhoedd a busnesau o fewn yr ardal a chanolbwyntio ar ardaloedd problemus.

I gael cymorth a chyngor ynghylch dibyniaeth trowch at Linell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru - 0808 808 2234.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Cynhaliwyd gwarantau yng Nghaerfyrddin ym mis Awst, gan arwain at gyffuriau’n cael eu hatafaelu a’u tynnu oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

01 Awst 2019

Yn ystod mis Mai, mis Mehefin a mis Gorffennaf, cynhaliwyd gwarantau yng Nghaerfyrddin, gan arwain at gyffuriau’n cael eu hatafaelu a’u cymryd oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

01 Mai 2019

Ym mis Ebrill, cynhaliwyd nifer o warantau yng Nghaerfyrddin. Mae llawer iawn o gyffuriau wedi’u hatafaelu a’u cymryd oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Alzheimer, Cyngor Tref Caerfyrddin, busnesau lleol ac ymarferwyr iechyd er mwyn gwneud Caerfyrddin yn dref dementia gyfeillgar.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Bu Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn bresennol mewn cyfarfodydd gydag asiantaethau eraill er mwyn helpu i wneud Caerfyrddin yn dref Dementia Gyfeillgar.

01 Awst 2019

Yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf, bu’r Tîm Plismona Bro’n hyrwyddo Protocol Herbert ymysg preswylwyr a busnesau lleol. Cynllun cenedlaethol yw hwn sy’n annog gofalwyr, aelodau teulu a ffrindiau i gasglu gwybodaeth werthfawr y gellid ei defnyddio pe bai unigolyn bregus yn mynd ar goll.

01 Mai 2019

Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn ymweld â siopwyr er mwyn codi eu hymwybyddiaeth ynglŷn â dementia a’u hannog i ddod yn aelod o Gymdeithas Dementia Gyfeillgar Caerfyrddin.

Ardal leol: Tref Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Mae swyddogion dal yn cynnal patrolau rhagweithiol o gwmpas tref Caerfyrddin yn yr ardaloedd lle mae pobl yn dueddol o gymryd cyffuriau. Mae swyddogion yn targedu Heol Dŵr, Neuadd y Parc, Bull Lane a Heol y Bragdy.

Mae’r Tîm Plismona Bro dal yn cyflwyno cudd-wybodaeth ar gyfer yr ardaloedd hyn er mwyn datblygu gwarantau. Mae’r Tîm Plismona Bro hefyd yn cynnal ymweliadau ar y cyd â swyddogion tai Bro Myrddin a Chyngor Sir Gaerfyrddin.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Cynhaliwyd gwarantau yng Nghaerfyrddin ym mis Awst, gan arwain at gyffuriau’n cael eu hatafaelu a’u tynnu oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

01 Awst 2019

Yn ystod mis Mai, mis Mehefin a mis Gorffennaf, cynhaliwyd gwarantau yng Nghaerfyrddin, gan arwain at gyffuriau’n cael eu hatafaelu a’u cymryd oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

01 Mai 2019

Ym mis Ebrill, cynhaliwyd nifer o warantau yng Nghaerfyrddin. Atafaelwyd nifer fawr o gyffuriau a’u cymryd oddi ar strydoedd Caerfyrddin.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Bu adroddiadau am fyrgleriaethau preswyl yn nhref Caerfyrddin. Mae swyddogion o’r Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau amlwg yn yr ardaloedd sydd wedi’u heffeithio ac maen nhw wedi rhoi cyngor ynghylch diogelwch y cartref i breswylwyr sawl stryd. Mae un dyn wedi’i arestio ac mae’r Tîm Plismona Bro’n parhau i gynnal patrolau er mwyn tawelu meddyliau pobl.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Derbyniwyd adroddiadau am 8 byrgleriaeth fasnachol a phreswyl yng Nghaerfyrddin ym mis Awst. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

01 Awst 2019

Derbyniwyd 11 adroddiad ym mis Gorffennaf am fyrgleriaethau masnachol a phreswyl yng Nghaerfyrddin. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

01 Gorffennaf 2019

Derbyniwyd 9 adroddiad ym mis Mehefin am fyrgleriaethau masnachol a phreswyl yng Nghaerfyrddin. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2019

Gweithred

Yn ddiweddar, mae’r heddlu wedi derbyn llawer iawn o alwadau ynghylch achosion o dwyll. Mae preswylwyr wedi mynegi pryderon am dwyll drwy’r post, twyll dros y ffôn, twyll ar-lein a galwyr diwahoddiad. Mae’r Tîm Plismona Bro’n atgoffa aelodau o’r cyhoedd o beidio byth â rhoi manylion banc ar gais. Ni fydd galwyr dilys yn gofyn am y manylion hyn.

Mae’r Tîm Plismona Bro wedi sgwrsio â phobl sy’n debygol o gael eu targedu gan dwyllwyr am ddiogelwch. Maen nhw wedi siarad â grwpiau ieuenctid, pobl mewn cartrefi preswyl a phobl mewn preswylfeydd preifat. Ar y cyd â Safonau Masnach, mae’r Tîm Plismona Bro’n ymweld â phobl maen nhw’n credu sydd wedi’u targedu gan dwyllwyr unwaith y mis. Mae cymorthfeydd bît ar y cyd yn cael eu cynnal ledled Caerfyrddin hefyd. Yn ddiweddar, cynhaliwyd cymhorthfa o’r fath yn archfarchnad Tesco.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Ym mis Awst, parhaodd swyddogion i gynnal ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach er mwyn cynnig cyngor ynghylch twyll. Yn ogystal, aethant i fanc NatWest yng Nghaerfyrddin, gan ymuno â nhw wrth iddynt godi ymwybyddiaeth y gymuned leol.

01 Awst 2019

Mae swyddogion wedi parhau i gynnal ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach, gan gynnig cyngor ynghylch twyll/sgiâm. Mae digwyddiadau wedi’u trefnu gyda’r banciau lleol er mwyn ymgysylltu â’r gymuned ynglŷn â’r mater hwn.

01 Mai 2019

Ym mis Ebrill, ymatebodd heddlu Caerfyrddin i nifer o alwadau am dwyll. Mae rhai pobl wedi colli llawer iawn o arian. Cynhaliwyd ymweliadau ar y cyd â Safonau Masnach er mwyn sicrhau nad ydynt yn dioddef trosedd o’r fath eto, ac mae swyddogion yn parhau i addysgu aelodau o’r cyhoedd ynglŷn â’r troseddau hyn.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mae cerbydau sydd wedi’u parcio a’u gadael heb ofalydd wedi’u targedu gan droseddwyr yng Nghaerfyrddin. Mae eitemau wedi’u dwyn o gerbydau sydd wedi’u gadael heb eu diogelu. Mae Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn gofyn i chi sicrhau bod eich car wedi’i gloi bob amser a’ch bod chi wedi mynd ag eitemau gwerthfawr oddi yno.

Diweddariadau

01 Medi 2019

Derbyniwyd adroddiadau am 8 lladrad o gerbydau yng Nghaerfyrddin ym mis Awst. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

01 Awst 2019

Derbyniwyd 3 adroddiad am ladradau o gerbydau ym mis Gorffennaf. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

01 Gorffennaf 2019

Derbyniwyd 6 adroddiad am ladradau o gerbydau ym mis Mehefin. Gwnaed arestiadau, ac mae ymchwiliadau’n parhau.

Ardal leol: Caerfyrddin

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mai 2019

Gweithred

Ym mis Medi 2019, bydd Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yn cychwyn Cynllun Cadetiaid Heddlu ar gyfer pobl ifainc o 14 i 18 oed. Os oes gennych ddiddordeb, neu’n gwybod am rywun fyddai â diddordeb, mae hwn yn gyfle gwych a hwyliog i bobl ifainc ymgysylltu â’r heddlu a dysgu amdanynt. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Thîm Plismona Bro Caerfyrddin ar 101.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 21 Medi 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 26 Medi 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 28 Medi 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 03 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 05 Hyd 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 10 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 12 Hyd 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 17 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 19 Hyd 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 24 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 26 Hyd 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 31 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 02 Tach 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 07 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 09 Tach 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 14 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 16 Tach 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 21 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 23 Tach 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 28 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 30 Tach 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 05 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 07 Rhag 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 12 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Lleoliad: Ffreutur Staff/Ymwelwyr, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Dyddiad / amser: 14 Rhag 2019 - 17:17

Disgrifiad:

11.30 to 12.30 Paned Gyda’ch Plismona yn y ffreutur ar gyfer staff/ymwelwyr

Lleoliad: The Salvation Army

Dyddiad / amser: 19 Rhag 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Bydd swyddogion o'r tîm plismona bro lleol yn bresennol yn yr Salvation Army rhwng 10:30 ac 11:30 o'r gloch bob bore dydd Iau er mwyn i chi sgwrsio â nhw.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

CarmarthenTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
Heol Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PD

Pencadlys Rhanbarthol yr Heddlu
Parc y Brodyr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3AW

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01267 234126

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Ar gau ar y Pennwythnos a Wyliau Banc

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.