Rhingyll Gemma Davies

PCSO Tony Jones

PCSO Joshua Chapman

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Felinfoel

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau gan breswylwyr lleol bod pobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn ardal Parc Felinfoel.

Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd gyda’r nos yn bennaf, o tua 21:00 ymlaen. Adroddir bod pobl ifainc yn achosi niwsans sŵn yn gyffredinol yn yr ardal, ac yn gollwng sbwriel ar hyd eiddo preswylwyr lleol. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau gyda’r hwyr o gwmpas ardal parc Felinfoel.

Diweddariadau

21 Awst 2019

Mae’r adroddiadau diweddaraf a gwybodaeth a dderbyniwyd yn awgrymu bod pobl ifainc yn ymgasglu yn y prif barc a’r maes criced yn Felinfoel. Yn ôl adroddiadau, mae pobl ifainc yn ymgasglu yn y parc yn hwyr y nos, gan greu problemau niwsans sŵn ar gyfer preswylwyr a phroblemau sbwriel yn yr ardal. Oherwydd hyn, mae asiantaethau wedi dod at ei gilydd i geisio atal y mathau hyn o ddigwyddiadau. Mae patrolau’n cael eu cynnal gan eich SCCH lleol gyda’r hwyr, a bydd y rhain yn parhau.

Os fyddwch chi’n gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal, galwch yr heddlu yn syth fel bod cyfle ganddynt i siarad â’r bobl ifainc yn y fan a’r lle.

02 Awst 2019

Cynhaliwyd patrolau yn y parc er mwyn helpu i atal pobl ifainc rhag achosi problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gyfer preswylwyr a’r gymuned leol. Ers y diweddariad diwethaf, siaradwyd ag unigolion ynglŷn â’u hymddygiad yn yr ardal. Mae nifer y galwadau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi lleihau. Bydd patrolau dal yn cael eu cynnal yn yr ardal er mwyn helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag digwydd eto.

13 Mehefin 2019

Ers y diweddariad diwethaf, adroddir bod pobl ifainc yn achosi niwsans sŵn yn gyffredinol yn yr ardal, ac yn gollwng sbwriel ar hyd eiddo preswylwyr lleol. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau gyda’r hwyr o gwmpas ardal parc Felinfoel.

02 Ionawr 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae patrolau rheolaidd wedi’u cynnal o gwmpas ardal y parc. Yn ystod y misoedd diwethaf, nid ydym wedi derbyn unrhyw alwadau pellach mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y parc. Bydd y tîm plismona bro’n parhau i batrolio ardal y parc, yn enwedig gyda’r hwyr.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Dyddiad / amser: 03 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Dydd Iau cyntaf pob mis

Lleoliad: Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 17 Hyd 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Dyddiad / amser: 07 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Dydd Iau cyntaf pob mis

Lleoliad: Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 21 Tach 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Crynodeb:

Rhowch wybod i am unrhyw dwyll

Manylion:

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

 Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

 Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

 Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

 Ar-lein

 actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

 0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

 Mae'r llinellau ar agor

 Llun - Gwener 8am i 9pm

 Sadwrn- Sul 9am i 5pm

 Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

Ddiogelwch eich cartrefi pan ar eich gwyliau

Manylion:

Rydym yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi pan fyddant yn mynd ar eu gwyliau'r haf hwn.

Mae mwy na thraean o holl fyrgleriaethau yn droseddau achub y cyfle, lle mae’r byrgler yn mynd i mewn drwy ddrysau neu ffenestri heb eu cloi.

Dilynwch y camau syml hyn i sicrhau bod eich eiddo yn fwy diogel pan rydych yn ei adael yn wag am gyfnod.

•Peidiwch â chau eich llenni – yn ystod y dydd mae hyn yn dangos bod y tŷ’n wag

•Defnyddiwch switshis wedi’u hamseri’n awtomatig i droi’r golau ymlaen pan fydd hi’n dywyll

•Gadewch radio ymlaen (ar raglen siarad yn hytrach na cherddoriaeth)

•Canslwch unrhyw nwyddau fel llaeth neu bapur newydd sy’n dod i’r tŷ

•Mae post heb ei gasglu yn arwydd clir eich bod i ffwrdd. Bydd gwasanaeth Keepsafe y Post Brenhinol yn cadw eich post i chi am hyd at ddau fis tra eich bod i ffwrdd

•Cuddiwch ddogfennau pwysig ac eitemau gwerthfawr, neu gadewch nhw gydag aelodau eraill o’r teulu rydych yn ymddiried ynddynt neu mewn banc

•Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich cartref ar y tu allan i’ch bagiau wrth deithio i gyrraedd lleoliad eich gwyliau

•Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cloi pob drws a ffenestr, ac os oes gennych larwm lladron sicrhewch ei fod wedi ei osod.

•Gwnewch drefniadau gydag aelodau o’r teulu neu ffrindiau yr ydych yn ymddiried ynddynt i ddod i gadw golwg ar yr eiddo yn gyson nes y byddwch wedi dychwelyd o’ch gwyliau.

•Peidiwch â hysbysebu eich bod yn mynd ar wyliau ar gyfryngau cymdeithasol

Crynodeb:

Trosedd Cerbydau

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.