PCSO Gary Payne

PCSO Tony Jones

PCSO Joshua Chapman

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Felinfoel

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau gan breswylwyr lleol bod pobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn ardal Parc Felinfoel.

Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd gyda’r nos yn bennaf, o tua 21:00 ymlaen. Adroddir bod pobl ifainc yn achosi niwsans sŵn yn gyffredinol yn yr ardal, ac yn gollwng sbwriel ar hyd eiddo preswylwyr lleol. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau gyda’r hwyr o gwmpas ardal parc Felinfoel.

Ardal leol: Dyffryn y Swistir

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Nodwyd materion mewn perthynas â pharcio tu allan i Ysgol Gynradd Dyffryn y Swistir. Nodwyd fod cerbydau’n parcio ar y llinellau melyn igam ogam.

Bydd SCCH lleol yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal er mwyn sicrhau bod ceir yn parcio’n ddiogel a synhwyrol.

Ardal leol: Dafen

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Nodwyd materion mewn perthynas â pharcio ar Heol Havard. Nodwyd fod cerbydau’n parcio ar y llinellau melyn igam ogam.

Bydd SCCH lleol yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal er mwyn sicrhau bod ceir yn parcio’n ddiogel a synhwyrol.

Ardal leol: Dyffryn y Swistir

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Gwnaed cwynion mewn perthynas â cheir yn goryrru heibio i Ysgol Dyffryn y Swistir.

Mae eich Tîm Plismona Bro lleol yn edrych ar fynd i’r afael â phryderon preswylwyr lleol ynghylch goryrru yn yr ardal. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal gwiriadau cyflymder yn yr ardal o fewn y misoedd i ddod er mwyn sefydlu main y broblem.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.