Rhingyll Gemma Davies

PCSO Tony Jones

PCSO Joshua Chapman

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Dyffryn y Swistir

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Nodwyd materion mewn perthynas â pharcio tu allan i Ysgol Gynradd Dyffryn y Swistir. Nodwyd fod cerbydau’n parcio ar y llinellau melyn igam ogam.

Bydd SCCH lleol yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal er mwyn sicrhau bod ceir yn parcio’n ddiogel a synhwyrol.

Diweddariadau

03 Ebrill 2019

Ers y diweddariad diwethaf ni chafwyd adroddiadau pellach ynghylch parcio y tu allan i’r ysgol yn ystod amserau gollwng/casglu. Ni chafwyd unrhyw adroddiadau pellach ynghylch goryrru yn ardal Dyffryn y Swistir ychwaith. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu yn parhau eu patrolau o amgylch yr ardal.

02 Ionawr 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae llai o alwadau wedi’u derbyn mewn perthynas â goryrru a materion parcio ger Ysgol Dyffryn y Swistir. Mae’r tîm plismona bro wedi cynnal patrolau o gwmpas yr ysgol am 3 o’r gloch y prynhawn, ond nid ydynt wedi dod ar draws unrhyw broblemau parcio’r tymor hwn. Mae Heddlu Dyfed-Powys hefyd wedi cynnal gwiriadau cyflymder gyda’r Cyngor Sir wrth yr ysgol ym mis Rhagfyr.

Ardal leol: Dafen

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Nodwyd materion mewn perthynas â pharcio ar Heol Havard. Nodwyd fod cerbydau’n parcio ar y llinellau melyn igam ogam.

Bydd SCCH lleol yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal er mwyn sicrhau bod ceir yn parcio’n ddiogel a synhwyrol.

Diweddariadau

03 Ebrill 2019

Ers y diweddariad diwethaf cynhaliwyd patrolau o amgylch yr ardal yn ystod amserau casglu yn y prynhawniau. Ni chafwyd adroddiadau pellach o geir wedi eu parcio ar y llinellau igam-ogam ac ni chodwyd unrhyw bryderon pellach. Bydd Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu yn parhau eu patrolau o fewn ac o amgylch ardal Ffordd Havard.

02 Ionawr 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae patrolau wedi’u cynnal tu allan i’r ysgol rhwng 3 a 3.45 o’r gloch y prynhawn. Ni fu unrhyw broblemau o ran cerbydau’n parcio ar linellau igam ogam y tymor hwn.

Ardal leol: Dafen

Dyddiad a gytunwyd: 10 Ebrill 2019

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau diweddar o ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol yn ardal Brynsiriol mewn perthynas â difrod i eiddo. Bydd y Tîm Plismona Bro yn cynyddu patrolau yn yr ardal ac yn monitro lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Dyddiad / amser: 02 Mai 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Dydd Iau cyntaf pob mis

Lleoliad: Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 16 Mai 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Dyddiad / amser: 06 Meh 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Dydd Iau cyntaf pob mis

Lleoliad: Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 20 Meh 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Crynodeb:

Rhowch wybod i am unrhyw dwyll

Manylion:

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

 Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

 Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

 Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

 Ar-lein

 actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

 0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

 Mae'r llinellau ar agor

 Llun - Gwener 8am i 9pm

 Sadwrn- Sul 9am i 5pm

 Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

Ddiogelwch eich cartrefi pan ar eich gwyliau

Manylion:

Rydym yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi pan fyddant yn mynd ar eu gwyliau'r haf hwn.

Mae mwy na thraean o holl fyrgleriaethau yn droseddau achub y cyfle, lle mae’r byrgler yn mynd i mewn drwy ddrysau neu ffenestri heb eu cloi.

Dilynwch y camau syml hyn i sicrhau bod eich eiddo yn fwy diogel pan rydych yn ei adael yn wag am gyfnod.

•Peidiwch â chau eich llenni – yn ystod y dydd mae hyn yn dangos bod y tŷ’n wag

•Defnyddiwch switshis wedi’u hamseri’n awtomatig i droi’r golau ymlaen pan fydd hi’n dywyll

•Gadewch radio ymlaen (ar raglen siarad yn hytrach na cherddoriaeth)

•Canslwch unrhyw nwyddau fel llaeth neu bapur newydd sy’n dod i’r tŷ

•Mae post heb ei gasglu yn arwydd clir eich bod i ffwrdd. Bydd gwasanaeth Keepsafe y Post Brenhinol yn cadw eich post i chi am hyd at ddau fis tra eich bod i ffwrdd

•Cuddiwch ddogfennau pwysig ac eitemau gwerthfawr, neu gadewch nhw gydag aelodau eraill o’r teulu rydych yn ymddiried ynddynt neu mewn banc

•Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich cartref ar y tu allan i’ch bagiau wrth deithio i gyrraedd lleoliad eich gwyliau

•Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cloi pob drws a ffenestr, ac os oes gennych larwm lladron sicrhewch ei fod wedi ei osod.

•Gwnewch drefniadau gydag aelodau o’r teulu neu ffrindiau yr ydych yn ymddiried ynddynt i ddod i gadw golwg ar yr eiddo yn gyson nes y byddwch wedi dychwelyd o’ch gwyliau.

•Peidiwch â hysbysebu eich bod yn mynd ar wyliau ar gyfryngau cymdeithasol

Crynodeb:

Trosedd Cerbydau

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.