Rhingyll Gemma Davies

PC Ian Roach

PCSO Joshua Chapman

PCSO Tony Jones

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Dafen

Dyddiad a gytunwyd: 10 Ionawr 2020

Gweithred

Ers dechrau’r flwyddyn newydd, rydyn ni wedi derbyn nifer o adroddiadau am gyffuriau’n cael eu defnyddio a’u gwerthu yn ardal Dafen. Y prif leoliadau a roddwyd yw hanner ffordd i lwybr beicio Dafen a thu ôl i’r coed ym mharc Dafen. Mae eich Tîm Plismona Bro lleol wedi cynyddu nifer y patrolau sy’n cael eu cynnal yn y lleoliadau hyn. Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo i adnabod yr unigolion cyfrifol, galwch 101 os gwelwch chi’n dda.

Diweddariadau

31 Ionawr 2020

Mae patrolau wedi’u cynnal o gwmpas Parc Dafen a’r llwybr troed sy’n arwain o’r goleuadau hanner ffordd. Mae swyddogion wedi ymdrin â throseddau cyffuriau ers i batrolau gael eu cynnal. Bydd patrolau dal yn cael eu cynnal yn y lleoliadau hyn, a bydd unrhyw droseddau cyffuriau’n cael eu trin. Cynghorwn unrhyw un sydd eisiau adrodd am y defnydd o gyffuriau i alw 101, gan roi cymaint o fanylion â phosibl – cerbydau, rhifau cofrestru, disgrifiadau o unigolion, a’r amser a’r dyddiad.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: (Y Ffreutur Llofft) - Ysbyty'r Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 20 Chw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Y Ffreutur Llofft - Ysbyty'r Tywysog Philip

Amser : 11:00am-12:00pm

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Dyddiad / amser: 05 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Dydd Iau cyntaf pob mis

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Cymunedol Felinfoel. (I fyny’r grisiau)

Dyddiad / amser: 12 Maw 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch draw i Ganolfan Adnoddau Cymunedol Felinfoel ar ail ddydd Iau bob mis i gael cacen a phaned. Dewch i gwrdd â’ch Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a’ch swyddog heddlu cymunedol a chodi unrhyw bryderon lleol a allai fod gennych.

Ail ddydd Iau bob mis rhwng 3yh-4yh.

Lleoliad: (Y Ffreutur Llofft) - Ysbyty'r Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 19 Maw 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Y Ffreutur Llofft - Ysbyty'r Tywysog Philip

Amser : 11:00am-12:00pm

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Dyddiad / amser: 02 Ebr 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Dydd Iau cyntaf pob mis

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Cymunedol Felinfoel. (I fyny’r grisiau)

Dyddiad / amser: 09 Ebr 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch draw i Ganolfan Adnoddau Cymunedol Felinfoel ar ail ddydd Iau bob mis i gael cacen a phaned. Dewch i gwrdd â’ch Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a’ch swyddog heddlu cymunedol a chodi unrhyw bryderon lleol a allai fod gennych.

Ail ddydd Iau bob mis rhwng 3yh-4yh.

Lleoliad: (Y Ffreutur Llofft) - Ysbyty'r Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 16 Ebr 2020 - 11:00

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Y Ffreutur Llofft - Ysbyty'r Tywysog Philip

Amser : 11:00am-12:00pm

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Dyddiad / amser: 07 Mai 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Dydd Iau cyntaf pob mis

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Cymunedol Felinfoel. (I fyny’r grisiau)

Dyddiad / amser: 14 Mai 2020 - 15:00

Disgrifiad:

Dewch draw i Ganolfan Adnoddau Cymunedol Felinfoel ar ail ddydd Iau bob mis i gael cacen a phaned. Dewch i gwrdd â’ch Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a’ch swyddog heddlu cymunedol a chodi unrhyw bryderon lleol a allai fod gennych.

Ail ddydd Iau bob mis rhwng 3yh-4yh.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Crynodeb:

Rhowch wybod i am unrhyw dwyll

Manylion:

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

 Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

 Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

 Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

 Ar-lein

 actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

 0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

 Mae'r llinellau ar agor

 Llun - Gwener 8am i 9pm

 Sadwrn- Sul 9am i 5pm

 Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

Ddiogelwch eich cartrefi pan ar eich gwyliau

Manylion:

Rydym yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi pan fyddant yn mynd ar eu gwyliau'r haf hwn.

Mae mwy na thraean o holl fyrgleriaethau yn droseddau achub y cyfle, lle mae’r byrgler yn mynd i mewn drwy ddrysau neu ffenestri heb eu cloi.

Dilynwch y camau syml hyn i sicrhau bod eich eiddo yn fwy diogel pan rydych yn ei adael yn wag am gyfnod.

•Peidiwch â chau eich llenni – yn ystod y dydd mae hyn yn dangos bod y tŷ’n wag

•Defnyddiwch switshis wedi’u hamseri’n awtomatig i droi’r golau ymlaen pan fydd hi’n dywyll

•Gadewch radio ymlaen (ar raglen siarad yn hytrach na cherddoriaeth)

•Canslwch unrhyw nwyddau fel llaeth neu bapur newydd sy’n dod i’r tŷ

•Mae post heb ei gasglu yn arwydd clir eich bod i ffwrdd. Bydd gwasanaeth Keepsafe y Post Brenhinol yn cadw eich post i chi am hyd at ddau fis tra eich bod i ffwrdd

•Cuddiwch ddogfennau pwysig ac eitemau gwerthfawr, neu gadewch nhw gydag aelodau eraill o’r teulu rydych yn ymddiried ynddynt neu mewn banc

•Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich cartref ar y tu allan i’ch bagiau wrth deithio i gyrraedd lleoliad eich gwyliau

•Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cloi pob drws a ffenestr, ac os oes gennych larwm lladron sicrhewch ei fod wedi ei osod.

•Gwnewch drefniadau gydag aelodau o’r teulu neu ffrindiau yr ydych yn ymddiried ynddynt i ddod i gadw golwg ar yr eiddo yn gyson nes y byddwch wedi dychwelyd o’ch gwyliau.

•Peidiwch â hysbysebu eich bod yn mynd ar wyliau ar gyfryngau cymdeithasol

Crynodeb:

Trosedd Cerbydau

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliRuralNPT@Dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.