PCSO Gary Payne

PCSO Tony Jones

PCSO Joshua Chapman

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Dafen

Dyddiad a gytunwyd: 15 Rhagfyr 2017

Gweithred

Mae’r heddlu wedi derbyn nifer o gwynion mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardaloedd Brynelli a Glasfryn. Rhoddwyd wybod i’r heddlu am bobl ifainc a fu’n taflu wyau at eiddo yn yr ardal. Bydd swyddogion yn cynnal patrolau yn yr ardal ac yn ymdrin ag unrhyw unigolion ifainc sy’n achosi niwsans. Os ydych chi eisiau adrodd am ddigwyddiadau, cysylltwch â ni ar 101.

Diweddariadau

14 Chwefror 2018

Ni dderbyniwyd materion na chwynion pellach gan aelodau’r cyhoedd. Mae swyddogion yn parhau i gynnal patrolau rheolaidd yn yr ardal i roi tawelwch meddwl.

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.