PCSO Tony Jones

PCSO Joshua Chapman

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Felinfoel

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau gan breswylwyr lleol bod pobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn ardal Parc Felinfoel.

Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd gyda’r nos yn bennaf, o tua 21:00 ymlaen. Adroddir bod pobl ifainc yn achosi niwsans sŵn yn gyffredinol yn yr ardal, ac yn gollwng sbwriel ar hyd eiddo preswylwyr lleol. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cynnal patrolau gyda’r hwyr o gwmpas ardal parc Felinfoel.

Diweddariadau

02 Ionawr 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae patrolau rheolaidd wedi’u cynnal o gwmpas ardal y parc. Yn ystod y misoedd diwethaf, nid ydym wedi derbyn unrhyw alwadau pellach mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y parc. Bydd y tîm plismona bro’n parhau i batrolio ardal y parc, yn enwedig gyda’r hwyr.

Ardal leol: Dyffryn y Swistir

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Nodwyd materion mewn perthynas â pharcio tu allan i Ysgol Gynradd Dyffryn y Swistir. Nodwyd fod cerbydau’n parcio ar y llinellau melyn igam ogam.

Bydd SCCH lleol yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal er mwyn sicrhau bod ceir yn parcio’n ddiogel a synhwyrol.

Diweddariadau

02 Ionawr 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae llai o alwadau wedi’u derbyn mewn perthynas â goryrru a materion parcio ger Ysgol Dyffryn y Swistir. Mae’r tîm plismona bro wedi cynnal patrolau o gwmpas yr ysgol am 3 o’r gloch y prynhawn, ond nid ydynt wedi dod ar draws unrhyw broblemau parcio’r tymor hwn. Mae Heddlu Dyfed-Powys hefyd wedi cynnal gwiriadau cyflymder gyda’r Cyngor Sir wrth yr ysgol ym mis Rhagfyr.

Ardal leol: Dafen

Dyddiad a gytunwyd: 21 Awst 2018

Gweithred

Nodwyd materion mewn perthynas â pharcio ar Heol Havard. Nodwyd fod cerbydau’n parcio ar y llinellau melyn igam ogam.

Bydd SCCH lleol yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal er mwyn sicrhau bod ceir yn parcio’n ddiogel a synhwyrol.

Diweddariadau

02 Ionawr 2019

Ers y diweddariad diwethaf, mae patrolau wedi’u cynnal tu allan i’r ysgol rhwng 3 a 3.45 o’r gloch y prynhawn. Ni fu unrhyw broblemau o ran cerbydau’n parcio ar linellau igam ogam y tymor hwn.

Ardal leol: Felinfoel

Dyddiad a gytunwyd: 03 Ionawr 2019

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau mewn perthynas ag unigolion ifainc anhysbys yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol ar Heol Salem, Felinfoel, sy’n cynnwys curo ar ddrysau/ffenestri a rhedeg i ffwrdd. Mae hyn wedi achosi gofid i breswylwyr lleol. Bydd patrolau’n cael eu cynnal yn yr ardal leol gan eich tîm plismona bro lleol. 

 

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Lleoliad: Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Dyddiad / amser: 21 Maw 2019 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Costa - Ysbyty Tywysog Philip

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Trydydd dydd Iau bob mis

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Crynodeb:

Ymgyrch SANTA

Manylion:

Cadwch eich cartref yn ddiogel y Nadolig hwn. Gwnewch yn siŵr bod pob drws, garej, adeilad allanol a ffenestr ar glo pan fyddwch chi’n gadael eiddo heb ofalydd. Gwnewch yn siŵr nad oes anrhegion Nadolig mewn golwg drwy ffenestri.

Cadwch eich cerbyd yn ddiogel y Nadolig hwn. Clowch eich cerbyd, hyd yn oed os ydych chi ond yn ei adael am gyfnod byw. Clowch eitemau gwerthfawr a siopa Nadolig yn y bŵt ac nid ar seddi, a thynnwch eitemau gwerthfawr megis systemau llywio â lloeren o’r sgrin wynt a’u cloi yn y bŵt, neu ewch â nhw gyda chi. Yn ogystal, cofiwch barcio mewn ardaloedd sydd wedi’u goleuo’n dda.

Beic newydd ar gyfer y Nadolig? Mae’n bwysig gwybod sut i’w gadw’n ddiogel. Mae dros hanner y lladradau beic yn digwydd yn eiddo’r perchennog. Cadwch eich beic yn ddiogel mewn garej neu sied, Clowch eich beic gan ddefnyddio clo neu gadwyn o safon dda bob tro, a chofrestrwch eich beic ar www.BikeRegister.com. Trowch y gosodiadau preifatrwydd ymlaen os ydych chi’n defnyddio ap llywio â lloeren wrth reidio.

os ydych chi wedi bod yn ddigon ffodus i gael eitemau gwerthfawr y Nadolig hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w diogelu rhag lladron. Peidiwch â hysbysebu’ch eitemau newydd gwych i ladron drwy osod y bocsys cardfwrdd y tu allan i’ch cartref er mwyn i bawb eu gweld. Cadwch nhw yn y tŷ tan fore’r casgliad, neu ewch â nhw i’ch safle amwynder dinesig lleol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n marcio’ch eiddo â rhif eich tŷ a’r cod post gan ddefnyddio pin uwchfioled.

Crynodeb:

Rhowch wybod i am unrhyw dwyll

Manylion:

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

 Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

 Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

 Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

 Ar-lein

 actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

 0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

 Mae'r llinellau ar agor

 Llun - Gwener 8am i 9pm

 Sadwrn- Sul 9am i 5pm

 Ar gau ar Wyliau Banc

Crynodeb:

Ddiogelwch eich cartrefi pan ar eich gwyliau

Manylion:

Rydym yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu eu cartrefi pan fyddant yn mynd ar eu gwyliau'r haf hwn.

Mae mwy na thraean o holl fyrgleriaethau yn droseddau achub y cyfle, lle mae’r byrgler yn mynd i mewn drwy ddrysau neu ffenestri heb eu cloi.

Dilynwch y camau syml hyn i sicrhau bod eich eiddo yn fwy diogel pan rydych yn ei adael yn wag am gyfnod.

•Peidiwch â chau eich llenni – yn ystod y dydd mae hyn yn dangos bod y tŷ’n wag

•Defnyddiwch switshis wedi’u hamseri’n awtomatig i droi’r golau ymlaen pan fydd hi’n dywyll

•Gadewch radio ymlaen (ar raglen siarad yn hytrach na cherddoriaeth)

•Canslwch unrhyw nwyddau fel llaeth neu bapur newydd sy’n dod i’r tŷ

•Mae post heb ei gasglu yn arwydd clir eich bod i ffwrdd. Bydd gwasanaeth Keepsafe y Post Brenhinol yn cadw eich post i chi am hyd at ddau fis tra eich bod i ffwrdd

•Cuddiwch ddogfennau pwysig ac eitemau gwerthfawr, neu gadewch nhw gydag aelodau eraill o’r teulu rydych yn ymddiried ynddynt neu mewn banc

•Peidiwch â rhoi cyfeiriad eich cartref ar y tu allan i’ch bagiau wrth deithio i gyrraedd lleoliad eich gwyliau

•Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cloi pob drws a ffenestr, ac os oes gennych larwm lladron sicrhewch ei fod wedi ei osod.

•Gwnewch drefniadau gydag aelodau o’r teulu neu ffrindiau yr ydych yn ymddiried ynddynt i ddod i gadw golwg ar yr eiddo yn gyson nes y byddwch wedi dychwelyd o’ch gwyliau.

•Peidiwch â hysbysebu eich bod yn mynd ar wyliau ar gyfryngau cymdeithasol

Crynodeb:

Trosedd Cerbydau

Manylion:

Isod, cewch wybodaeth ynghylch diogelu’ch car pan fydd wedi’i barcio

Os oes garej gyda chi, defnyddiwch hi.

Cofiwch gloi’ch cerbyd. Mae dros hanner yr holl ladradau ceir yn digwydd yng nghyffiniau’r cartref.

Pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref, neu os nad oes gennych garej, ceisiwch barcio mewn man agored sydd wedi’i oleuo’n dda.

Mae lladron yn targedu meysydd parcio. Mae chwarter o’r holl droseddau ceir a gofnodir yn digwydd mewn meysydd parcio.

Wrth barcio mewn maes parcio cyhoeddus, chwiliwch am un sydd yn cael ei oruchwylio’n dda, gyda mynedfeydd ac allanfeydd cyfyngedig, digon o oleuadau, a chamerâu diogelwch. Osgowch gorneli tywyll.

Gwyliwch rhag dieithriaid sy’n dangos diddordeb yn eich car chi neu yng nghar eich cymydog. Efallai y byddant yn meddwl am ei ddwyn yn hytrach na’i edmygu! Os ydynt yn edrych yn amheus, galwch yr heddlu’n syth.

Helpwch ni i drechu lladron ceir...

Os ydych yn ddigon anffodus i ddioddef trosedd car, yn aml, mae’r gost a’r anghyfleustra o ailosod ffenestr wedi’i thorri neu ffrâm drws cam ar eich cerbyd yn ddrutach o lawer na’r cynnwys y gallant fod wedi’i ddwyn.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.