PCSO Steve Lloyd

PCSO Zara Simisker

PCSO Angharad Thomas

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Os oes gennych unrhyw faterion yr hoffech eu codi, mae croeso i chi gysylltu â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Ngorsaf Heddlu Llwynhendy drwy ffonio 101.

Ardal leol: Llangennech

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau gan breswylwyr lleol bod pobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn ardal Parc Llangennech.

 Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd fel arfer ar nos Wener ar ôl i’r Clwb Ieuenctid gau, tua 20:30-21:00awr. Adroddir bod pobl ifainc yn achosi niwsans sŵn yn gyffredinol yn yr ardal ac yn yfed alcohol. Bydd y Tîm Plismona Bro yn cynnal patrolau yn yr ardal o gwmpas yr adeg hon, ac yn mynychu’r Clwb Ieuenctid hefyd. 

Diweddariadau

22 Awst 2018

Ers y diweddariad diwethaf, mae llai o alwadau wedi’u derbyn mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y maes criced ac yn y parc yn Llangennech.

Cynhaliwyd patrolau rheolaidd yn y parc ac ar y maes criced rhwng 8.30 a 9.30 o’r gloch yr hwyr er mwyn helpu i ddatrys problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.  

Mae’r Tîm Plismona Bro hefyd wedi bod yn ymweld â’r Clwb Ieuenctid yn rheolaidd.

26 Chwefror 2018

Derbyniwyd cwynion pellach ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn y parc/cae criced. Mae swyddogion yn parhau i fod yn bresennol bob nos Wener er mwyn sicrhau bod unrhyw gwynion a dderbynnir yn cael eu trin ac er mwyn darparu tawelwch meddwl i breswylwyr yn yr ardal.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Fforest Post Office, Hendy.

Dyddiad / amser: 26 Rhag 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir cymorthfeydd bît ar ddydd Iau olaf pob mis rhwng 10 ac 11 o’r gloch y bore yn Swyddfa Bost Fforest.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.