PCSO Steve Lloyd

PCSO Zara Simisker

PCSO Angharad Thomas

Rhingyll Gemma Davies

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Os oes gennych unrhyw faterion yr hoffech eu codi, mae croeso i chi gysylltu â’ch Tîm Plismona Bro lleol yng Ngorsaf Heddlu Llwynhendy drwy ffonio 101.

Ardal leol: Llangennech

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Derbyniwyd adroddiadau gan breswylwyr lleol bod pobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn ardal Parc Llangennech.

 Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd fel arfer ar nos Wener ar ôl i’r Clwb Ieuenctid gau, tua 20:30-21:00awr. Adroddir bod pobl ifainc yn achosi niwsans sŵn yn gyffredinol yn yr ardal ac yn yfed alcohol. Bydd y Tîm Plismona Bro yn cynnal patrolau yn yr ardal o gwmpas yr adeg hon, ac yn mynychu’r Clwb Ieuenctid hefyd. 

Diweddariadau

26 Chwefror 2018

Derbyniwyd cwynion pellach ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn y parc/cae criced. Mae swyddogion yn parhau i fod yn bresennol bob nos Wener er mwyn sicrhau bod unrhyw gwynion a dderbynnir yn cael eu trin ac er mwyn darparu tawelwch meddwl i breswylwyr yn yr ardal.

Ardal leol: Hendy

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2017

Gweithred

Problemau parcio tu allan i Ysgol Gynradd Hendy yn ystod amserau dechrau a gorffen y dydd ysgol. Mae ceir a cherbyd yn parcio'n anghyfreithlon tu allan o'r ysgol, yn anwybyddu rheolau'r heol.

 Bydd SCCH lleol yn yr ardal ys ystod amserau penodol er mwyn sicrhau bod ceir yn parcio mewn ffordd saf a synhwyrol.

Diweddariadau

26 Chwefror 2018

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n bresennol yn Ysgol Gynradd yr Hendy yn rheolaidd ond ni welwyd unrhyw droseddau. Byddwn yn parhau i gynnal patrolau ac yn ymdrin ag unrhyw faterion a fydd yn codi.

Ardal leol: Llangennech

Dyddiad a gytunwyd: 15 Rhagfyr 2017

Gweithred

Mae’r heddlu wedi bod yn ymchwilio i achosion o ddifrod troseddol ar Heol Hender, lle mae ffenestri wedi’u difrodi. Mae swyddogion o’r tîm plismona bro lleol wedi bod yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal. Cadwch eich cerbyd yn ddiogel: Clowch eich cerbyd, hyd yn oed os ydych ond yn ei adael am amser byr; clowch eitemau gwerthfawr a’ch siopa yn y bŵt, a pheidiwch â’u gadael ar sedd; Tynnwch eitemau megis systemau llywio â lloeren o’r sgrin wynt a chlowch nhw yn y bŵt neu ewch â nhw gyda chi; peidiwch â gadael arian yn eich cerbyd a pharciwch mewn ardaloedd sydd wedi’u goleuo’n dda. Os oes gennych unrhyw bryderon, neu os ydych chi eisiau adrodd am ddigwyddiad, galwch yr heddlu ar 101, neu 99 mewn argyfwng.

Diweddariadau

26 Chwefror 2018

Nid yw swyddogion wedi derbyn adroddiadau am ddifrod troseddol pellach, fodd bynnag mae Heddlu Llwynhendy’n pwysleisio y dylai preswylwyr fod yn wyliadwrus bob amser. Cadwch eich eiddo gwerthfawr allan o’r golwg er mwyn rhwystro troseddwyr manteisgar rhag achosi difrod er mwyn mynd i mewn i gerbyd.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Fforest Post Office, Hendy.

Dyddiad / amser: 27 Meh 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir cymorthfeydd bît ar ddydd Iau olaf pob mis rhwng 10 ac 11 o’r gloch y bore yn Swyddfa Bost Fforest.

Lleoliad: Fforest Post Office, Hendy.

Dyddiad / amser: 25 Gor 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir cymorthfeydd bît ar ddydd Iau olaf pob mis rhwng 10 ac 11 o’r gloch y bore yn Swyddfa Bost Fforest.

Lleoliad: Fforest Post Office, Hendy.

Dyddiad / amser: 29 Awst 2018 - 10:00

Disgrifiad:

Cynhelir cymorthfeydd bît ar ddydd Iau olaf pob mis rhwng 10 ac 11 o’r gloch y bore yn Swyddfa Bost Fforest.

Hysbysiadau Lleol

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.