Rhingyll Gemma Davies

PC Ian Roach

PCSO Samantha Bradshaw

PCSO Natalie McWilliams

PCSO Catrin Nelson

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Bynea

Dyddiad a gytunwyd: 03 Ionawr 2020

Gweithred

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Thîm Lleihau Tanau Bwriadol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymwybodol y gall niwsans mwg a achosir gan losgi gwastraff yn anghyfreithlon yn ardal Bynea fod yn effeithio ar breswylwyr. Os yw hyn yn broblem i chi, byddem yn ddiolchgar pe baech chi’n rhoi gwybod i ni.

Rydyn ni’n gweithio gyda’n hasiantaethau partner er mwyn ceisio datrys y broblem hon, ond rydyn ni angen eich help chi i ddeall y broblem yn well. Rydyn ni angen gwybod:

A) Pa mor aml mae’r broblem hon yn digwydd?

B) Ble mae’r broblem hon yn tarddu?

C) A yw’r broblem hon yn digwydd yn amlach?

Ch) Sut mae’r broblem hon yn effeithio arnoch chi neu’ch teulu?

D) Ydych chi wedi adrodd am y broblem hon wrth unrhyw asiantaeth?

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Gaerfyrddin yn cymryd camau gorfodi yn erbyn unigolyn y credir ei fod yn gysylltiedig â’r gweithgarwch hwn, ond rydyn ni eisiau deall effaith hyn ar y gymuned.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, neu os hoffech drafod effaith y mater hwn arnoch chi neu’ch teulu, cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys drwy alw 101 a dyfynnu cyfeirnod: MAVIS 5245. Fel arall, anfonwch e-bost at LlanelliRuralNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Hefyd, cewch gysylltu â’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol drwy alw 01792 705130 neu drwy anfon e-bost at arson.reduction@mawwfire.gov.uk.

Diweddariadau

31 Ionawr 2020

Mae eich Tîm Plismona Bro yn casglu tystiolaeth a gwybodaeth gan y gymuned leol er mwyn helpu i dargedu’r broblem barhaus hon. Rydym yn llwyr ymwybodol o’r effaith mae hyn wedi cael ar y gymuned leol, ac yn cynghori aelodau o’r cyhoedd i adrodd am y mater drwy alw 101. Mae eich Tîm Plismona Bro lleol yn gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, er mwyn helpu i ddatrys y broblem barhaus.

Ardal leol: Bynea

Dyddiad a gytunwyd: 31 Ionawr 2020

Gweithred

Mae adroddiadau wedi’u derbyn am gerbydau’n parcio ar y llinellau igam ogam gwyn tu allan i Ysgol Bynea. Cynghorwn rieni sy’n gweld cerbydau’n parcio ar y llinellau igam ogam gwyn i adrodd am y broblem ar-lein drwy Ymgyrch Snap, lle gellir cyflwyno lluniau. Bydd eich SCCH yn parhau i weithio gyda’r ysgol er mwyn helpu i atal cerbydau rhag parcio neu achosi rhwystr.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Jenkins, Avenue Llwynhendy

Dyddiad / amser: 27 Chw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Jenkins, Avenue Llwynhendy

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Pedwerydd dydd Iau o bob mis

Lleoliad: Jenkins, Avenue Llwynhendy

Dyddiad / amser: 26 Maw 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Jenkins, Avenue Llwynhendy

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Pedwerydd dydd Iau o bob mis

Lleoliad: Jenkins, Avenue Llwynhendy

Dyddiad / amser: 23 Ebr 2020 - 10:30

Disgrifiad:

Dewch I gael Paned gyda'ch Plismon.

Dewch I gerdd a'ch Tim Plismona Bro I drafod unrhyw faterion lleol a allai fod gennych.

Lleoliad : Jenkins, Avenue Llwynhendy

Amser : 10:30am-11:30am

Dyddiad : Pedwerydd dydd Iau o bob mis

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Llwynhendy NPT are on Twitter!

Manylion:

Dilynwch tim plismona'r bro ar trydar (@LlwynhendyNPT) am gwybodaeth ar digwyddiadau a materion lleol.

Crynodeb:

Rhowch wybod i am unrhyw dwyll

Manylion:

Crynodeb:

Report Fraud and Internet Crime

Manylion:

Action Fraud yw'r ganolfan adrodd twill a throseddu ar-lein i'r DU.

Gall aelodau o'r cyhoedd yr heddlu, busnesau ac elusennau adrodd twill i Action Fraud ar-lein neu ar y ffon.

 Gan fod Action Fraund yn derbyn adroddiadau o dwyll ar ran yr heddlu, mae'n gyflymach ac yn hwylusach i chi adrodd yn uniongyrchol yn hytrach nag ymweld a'r orsaf heddlu leol.

Mae twill yn digwydd pan fo rhywun yn dweud celwydd, neu eich twyllo er mwyn achosi niwed, fel arfer er mwyn cymryd eich arian.

 Hyd yn oed os nad ydych wedi colli arian, gallech dal fod wedi cael eich twyllo

 Trosedd ar-lein Er enghraifft Negeseuon e-bost gwe-rwydol (Phishing) gyda chysylltiadau i wefannau ffug sydd yn twyllo pobl i nodi eu manylion personal neu wybodaeth cyfrif.

 Ar-lein

 actionfraud.police.uk - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

 0300 1232040 i siarad ag ymgynghorydd.

 Mae'r llinellau ar agor

 Llun - Gwener 8am i 9pm

 Sadwrn- Sul 9am i 5pm

 Ar gau ar Wyliau Banc

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliRuralNPT@Dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

2-4 Lon Ceiriog
Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin
SA14 9HB

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.