Rhingyll Dominic Jones

PCSO Sarah-Louise Davies

PCSO Trudi Scandone

PCSO Stephanie Maiello

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 11 Tachwedd 2015

Gweithred

Patrolau amlwg i’w cynnal gan y Tîm Plismona Bro a swyddogion ymateb.

Ardal leol: Nghynheidre

Dyddiad a gytunwyd: 31 Awst 2017

Gweithred

Derbyniwyd nifer o adroddiadau am sgrialwyr yng Nghynheidre’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn yr ardal. Mae swyddogion lleol yn cydweithio â Thîm Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin a’r Adran Llygredd Sŵn er mwyn ceisio datrys y mater

Ardal leol: Burry Port

Dyddiad a gytunwyd: 06 Ionawr 2018

Gweithred

To be updated.

Diweddariadau

06 Ionawr 2018

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Bogus Callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn cyngor yr heddlu ynghylch delio â galwyr dirybudd er mwyn eich cadw eich hun a’ch eiddo’n ddiogel:

 

  • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
  • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
  • Gwnewch yn siŵr bod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

Am fwy o gyngor cliciwch yma.

Crynodeb:

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol – Porth Tywyn

Manylion:

Derbyniwyd sawl cwyn dros yr wythnosau diwethaf am bobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn ardal tref Porth Tywyn. Rydyn ni wedi derbyn galwadau gan breswylwyr/busnesau lleol yn adrodd am broblemau, ac rydyn ni hefyd wedi derbyn galwadau 999 ffug. Mae pobl ifainc wedi’u hadnabod. Mae’r heddlu ac asiantaethau eraill yn cydweithio’n agos ac yn monitro pob galwad a dderbynnir/mater a godir ac yn ymdrin â nhw pan fod angen. Os ydych chi’n gweld unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol neu’n cael problemau, cysylltwch â’r tîm plismona bro drwy alw 101 os gwelwch chi’n dda.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Sandfield
Porth Tywyn
Sir Gaerfyrddin
SA16 0LH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.