PCSO Sarah-Louise Davies

PCSO Trudi Scandone

PCSO Stephanie Maiello

Rhingyll Craig Wilkins

PCSO Wayne McNally

PCSO FFion Wathan

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Parc Y Minos, Porth Tywyn

Dyddiad a gytunwyd: 31 Awst 2019

Gweithred

Derbyniwyd cwynion yn ddiweddar am bobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol ym Mharc y Minos, Porth Tywyn, yn ogystal â Chapel Seion a’r Neuadd Goffa. Mae swyddogion o’r tîm plismona bro lleol yn gwybod am y problemau a byddant yn patrolio’r ardal yn rheolaidd.

Ardal leol: Heol yr Orsaf, Porth Tywyn

Dyddiad a gytunwyd: 31 Rhagfyr 2019

Gweithred

Mae nifer o gerbydau’n achosi rhwystr ger siop y Co-Operative a siop sglodion Joseph’s ar Heol yr Orsaf, Porth Tywyn. Mae cerbydau’n parcio ar linellau melyn dwbl, gan achosi rhwystr ger y gyffordd. Bydd swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol yn cydweithio â Thîm Gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin a byddant yn cyhoeddi tocynnau pan fod angen. 

Digwyddiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer yr ardal hon

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

Littering

Manylion:

Mae sbwriel yn ymgasglu yn yr ardaloedd ger y rheilffordd, cyfadeilad Plas y Môr a’r ganolfan ailgylchu yn nhref Porth Tywyn. Rydyn ni’n cydweithio â’r Gwasanaeth Prawf er mwyn clirio’r ardaloedd hyn.

Rydyn ni wedi ymgysylltu â’r tîm gwasanaeth prawf lleol, ac mae sbwriel bellach wedi’i glirio o ardaloedd Plas y Môr a’r ganolfan ailgylchu ym Mhorth Tywyn. Roedd yr ymgyrch yn llwyddiannus iawn, a byddwn ni nawr yn edrych ar dacluso’r llwybrau troed yn ardal Porth Tywyn. 

Crynodeb:

Littering

Manylion:

Mewn cysylltiad ag Wythnos Glanhau Arfordir 2016, aeth SCCH 8197 Scandone i draeth Cefn Sidan, Pen-bre. Roedd SCCH 8197 yno gydag asiantaethau eraill ac aelodau o’n cymuned leol. Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd am 3 awr fore’r 25ain o Ebrill 2016, yn llwyddiannus iawn. Casglwyd llawer iawn o sbwriel, ac edrychwn ymlaen at gymryd rhan eto eleni.

Crynodeb:

Caravan Security Advice

Manylion:

Rydym yn gwybod bod lladron yn targedu carafanau ar gyfer darnau sbâr neu i’w gwerthu ymlaen, a’u bod hefyd yn targedu’r eitemau gwerthfawr a adawyd y tu mewn.

Mae carafanau’n anoddach i’w diogelu na’ch cartref neu eich car, ond mae mesurau y gallwch eu cymryd i atal lladron.

Dyma gamau diogelwch i garafanwyr:

  • Gadewch y llenni ar agor fel y gall troseddwyr weld yn glir nad oes unrhyw beth gwerthfawr i’w ddwyn
  • Mae gan y mwyafrif o gartrefi symudol newydd, modern y math o gloeon ffenestri a drysau y byddech yn eu gweld ar dai, ond dim ond os ydynt yn cael eu defnyddio y gall y rhain fod yn effeithiol
  • Gosodwch larymau - mae’r rhain wedi profi i fod yn effeithiol wrth atal troseddwyr
  • Dewiswch eich safle yn ofalus ac ystyriwch y nodweddion diogelwch y mae’n eu cynnig, yn ogystal â’r cyfleusterau
  • Os yn bosibl, edrychwch am safleoedd sy’n dangos y logo ‘Secure by Design’, sy’n nodi bod y safle’n bodloni safonau diogelwch llym a bod mesurau fel teledu cylch cyfyng a phatrolau diogelwch preifat mewn lle
  • Ystyriwch ddefnyddio systemau marcio eiddo deallus fel Smartwater DNA a all gysylltu eich cartref gwyliau gyda’ch prif gartref
  • Ataliwch eich carafán rhag symud hyd yn oed pan rydych yn aros am amser byr yn unig.

Ffoniwch 101 i riportio lladrad o garafán neu unrhyw ymddygiad amheus o amgylch carafán, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

Crynodeb:

Bogus Callers

Manylion:

Mae galwyr ffug yn manteisio ar bobl fwyaf bregus ein cymuned gan geisio’u twyllo i roi symiau enfawr o arian am waith diangen neu sydd wedi ei orbrisio.

Weithiau maen nhw’n esgus eu bod yn perthyn i gwmnïau parchus ac weithiau maen nhw’n defnyddio tactegau tynnu sylw.

Bydd galwyr diwahoddiad yn eich ffonio neu’n cnocio eich drws yn ddirybudd ac yn ceisio gwerthu nwydd neu wasanaeth i chi. Mae nifer yn ddilys ond gall rhai fod yn dwyllodrus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn cyngor yr heddlu ynghylch delio â galwyr dirybudd er mwyn eich cadw eich hun a’ch eiddo’n ddiogel:

 

  • Ystyriwch osod cadwyn ar y drws – a defnyddiwch ef bob tro. Cofiwch gadw’r gadwyn ar y drws nes eich bod yn sicr bod y galwr yn ddilys.
  • Peidiwch â gadael unrhyw un i mewn i’ch cartref nad ydych yn eu hadnabod neu nes eich bod yn hollol fodlon maen nhw yw pwy y maen nhw’n honni bod.
  • Gwnewch yn siŵr bod y galwr yn ddilys. Gofynnwch am gerdyn adnabod. Os oes gennych amheuon, ffoniwch y cwmni y mae’r galwr yn honni gweithio iddynt. Peidiwch â defnyddio rhif oddi ar eu cerdyn ond edrychwch am y rhif yn y llyfr ffôn.

Am fwy o gyngor cliciwch yma.

Crynodeb:

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol – Porth Tywyn

Manylion:

Derbyniwyd sawl cwyn dros yr wythnosau diwethaf am bobl ifainc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol yn ardal tref Porth Tywyn. Rydyn ni wedi derbyn galwadau gan breswylwyr/busnesau lleol yn adrodd am broblemau, ac rydyn ni hefyd wedi derbyn galwadau 999 ffug. Mae pobl ifainc wedi’u hadnabod. Mae’r heddlu ac asiantaethau eraill yn cydweithio’n agos ac yn monitro pob galwad a dderbynnir/mater a godir ac yn ymdrin â nhw pan fod angen. Os ydych chi’n gweld unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol neu’n cael problemau, cysylltwch â’r tîm plismona bro drwy alw 101 os gwelwch chi’n dda.

Crynodeb:

Ydych chi’n gwybod ble mae eich plant yn ystod gwyliau’r ysgol?

Manylion:

Rhieni – cefnogwch ni i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl drwy wneud yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich plant a beth maen nhw’n ei wneud.

Mae lefelau ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ardal Dyfed Powys yn gymharol isel, ond yn ystod gwyliau’r haf rydym yn gweld cynnydd yn yr adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc.

Mae’r mwyafrif yn ymddwyn yn dda, ond mae lleiafrif yn yfed dan oed, yn defnyddio iaith anweddus, yn gallu bod yn swnllyd ac yn codi ofn ar breswylwyr wrth ymgynnull mewn grwpiau mawr.

Gallai pobl ifanc sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol dderbyn cofnod troseddol a allai effeithio arnynt am weddill eu bywydau.

Byddwn yn patrolio mannau problemus sy’n gyfarwydd i ni drwy gydol cyfnod y gwyliau i gadw ymddygiad gwrthgymdeithasol mor isel â phosibl.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda’r mater hwn yn fawr iawn.

Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ffonio 101 neu yma.

Crynodeb:

Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned - Porth Tywyn / Cydweli

Manylion:

A oes problemau goryrru yn eich ardal chi? Os oes, mae modd i chi gofrestru ar ein Cynllun Cadw Llygad ar Gyflymder yn y Gymuned. Cysylltwch â SCCH 8027 Davies - Porth Tywyn a SCCH 8011 McNally - Cydweli a’r ardaloedd cyfagos ar 101 i gael mwy o wybodaeth ar sut i fod yn rhan o leihau goryrru.

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliEastNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Heol Sandfield
Porth Tywyn
Sir Gaerfyrddin
SA16 0LH

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Nid yw heddlu Dyfed-Powys yn darparu gwasanaeth ymholiadau yn yr orsaf hon fel mater of drefn.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.