PCSO Lauren Hopkins

PCSO Shaun Davies

PCSO Dan Brown

PCSO Lowri Evans

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Bigyn

Dyddiad a gytunwyd: 01 Tachwedd 2017

Diweddariadau

05 Mai 2018

Yn ystod mis Ebrill dim ond 3 digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol a riportiwyd o ardal Trostre/McDonalds, a hynny yn ystod hanner tymor y Pasg prysur. Mae hyn yn isel iawn i’r ardal o gymharu â misoedd eraill. Rydym wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd gyda thîm diogelwch Trostre ac mae hysbysiadau gwahardd wedi eu rhoi i bobl ifanc ac oedolion am achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad annerbyniol arall o fewn y Parc Manwerthu. Anogir rheolwyr a staff i alw’r staff diogelwch / Heddlu pan mae pobl ifanc yn achosi aflonyddwch na allant ymdrin ag ef eu hunain. Mae’r defnydd o radio yn y parc wedi gwella’n fawr rhwng pawb. Mae 10 o bobl ifanc wedi eu gwahardd o’r ardal ar hyn o bryd. Mae’r heddlu a’r gwasanaeth tân wedi cynnal patrolau yn ardal Trostre mewn perthynas â diogelwch tân, gan siarad eto â rheolwyr mewn siopau lle nodwyd risg. Mae problemau blaenorol yn y parc wedi ymwneud â gyrwyr ifanc yn gyrru’n wrthgymdeithasol, nid oes galwadau wedi eu cofnodi am hyn yn ystod y cyfnod hwn. Yn ddiweddar cafodd 2 unigolyn gwrywaidd eu gwahardd am 12 mis yn dilyn digwyddiad yn 2017.

01 Mawrth 2018

  • Dwyn o siopau oedd ein prif ffocws dros gyfnod y Nadolig, 2017, fodd bynnag ymddygiad gwrthgymdeithasol yw’r broblem gyfredol o fewn Parc Manwerthu Trostre, a hynny o ddechrau 2018.
  • Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys rhegi, achosi niwsans i siopau / aelodau staff a’r cyhoedd. Cyflawnwyd difrod troseddol hefyd.
  • Cyflawnwyd cofnod o bob digwyddiad yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch ardal Trostre gan ddefnyddio ein rhaglen MAVIS (System Gwybodaeth Bregusrwydd Amlasiantaeth) lle mae unrhyw weithredoedd a gwaith parhaus yn cael eu cofnodi.
  • Rydym wedi cysylltu gyda rheolaeth ym Mharc Manwerthu Trostre, gan roi rhybuddion gwahardd i bobl ifanc ac oedolion am achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad annerbyniol arall o fewn Parc Manwerthu Trostre.
  • Mae nifer o asiantaethau partner gan gynnwys Swyddogion Lles Addysg, ysgolion lleol a Thimau Troseddwyr Ifanc wedi bod yn cynorthwyo.
  • Mae’r gwasanaeth tân wedi bod yn rhoi sgyrsiau mewn ysgolion mewn cysylltiad â chynnau tanau, sy’n rhan o’r rhaglen cyneuwyr tanau, yn dilyn mân achosion o gynnau tanau o amgylch y parciau.
  • Ar hyn o bryd mae 7 o bobl ifanc wedi eu gwahardd o’r ardal am 3 mis.
  • Yn ystod hanner tymor Chwefror nid chafwyd unrhyw achosion yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2018

Diweddariadau

06 Mai 2018

Cafwyd un Bwrgleriaeth Cartref yn ystod mis Ebrill. Rhoddwyd cefnogaeth i’r dioddefydd ac mae ymchwiliad yn parhau. Sicrhawyd bod preswylwyr sy’n byw o fewn yr ardal yn ymwybodol a rhoddwyd cyngor atal trosedd. Dosbarthwyd taflenni hefyd o fewn yr ardal leol er mwyn tynnu sylw at y digwyddiad. Rhoddwyd gwybod i grwpiau gwirfoddol o fewn ardaloedd penodol h.y. Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Penyfan a Llwynwhilwg (PLTRA) a rhai aelodau Pawennau’n Patrolio a’r Cydlynydd Gwarchod Cymdogaeth.

 Cynhaliwyd Cymhorthfa Bît y tu allan i Premier Store “Kumars” ar Heol Penyfan lle rhoddwyd gwybod i gwsmeriaid a rhoddwyd cyngor atal trosedd.

 Siaradwyd â nifer o breswylwyr wrth gynnal patrolau ar droed a rhoddwyd cyngor atal trosedd ynghylch cloi ffenestri, cloi pob drws a gadael golau os byddant yn dychwelyd ar ôl iddi dywyllu. Rhoddwyd cyngor hefyd ynghylch defnyddio cadwyn ar y drws, gofyn i ymwelwyr dieithr am dystiolaeth adnabod ac i beidio bod ag ofn dweud “Na” a’u gadael y tu allan pan mae gwiriadau’n cael eu gwneud dros y ffôn ynghylch eu gwasanaethau.

 Yn ystod patrolau mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu wedi siarad â phreswylwyr ynghylch cloeon addas ar gyfer garejys a siediau ac ynghylch storio offer pŵer gwerthfawr ac offer gardd. Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu wedi rhoi cyngor atal trosedd mewn perthynas â beiciau, er enghraifft cloeon addas, systemau angor neu standiau y gellir eu cloi.

01 Mawrth 2018

Yn dilyn nifer o achosion o fwrgleriaeth o fewn Ward Bigyn, dyma fydd y flaenoriaeth ar gyfer Mawrth/Ebrill. Bydd Cymorthfeydd Bît, cyfarfodydd a digwyddiadau’n cael eu cynllunio er mwyn ceisio cynyddu’r cyfleoedd i addysgu aelodau’r gymuned ynghylch mesurau atal trosedd y gellir eu rhoi mewn lle i ddiogelu cartrefi.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Medi 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 21 Medi 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 26 Medi 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 28 Medi 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 03 Hyd 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 05 Hyd 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 10 Hyd 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 12 Hyd 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Hamdden Coedcae, Llanelli

Dyddiad / amser: 16 Hyd 2018 - 18:00

Disgrifiad:

Ar y 3ydd dydd Mawrth o bob mis a 6pm

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 17 Hyd 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 19 Hyd 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 24 Hyd 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 26 Hyd 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 31 Hyd 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 02 Tach 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 07 Tach 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 09 Tach 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 14 Tach 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 16 Tach 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Canolfan Hamdden Coedcae, Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Tach 2018 - 18:00

Disgrifiad:

Ar y 3ydd dydd Mawrth o bob mis a 6pm

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 21 Tach 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 23 Tach 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 28 Tach 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 30 Tach 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 05 Rhag 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 07 Rhag 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 12 Rhag 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 14 Rhag 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

We are helping people and businesses stay safe online as part of Operation Blood Leaf, a Cyber Crime Week of Action (March2-6).

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:

•Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol


•Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol


•Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu


•Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.


•Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.


Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:
•Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
•Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
•Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
•Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.

•Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.