PCSO Lauren Hopkins

PCSO Shaun Davies

PCSO Dan Brown

PCSO Jessica Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Bigyn

Dyddiad a gytunwyd: 01 Tachwedd 2017

Diweddariadau

01 Mawrth 2018

 • Dwyn o siopau oedd ein prif ffocws dros gyfnod y Nadolig, 2017, fodd bynnag ymddygiad gwrthgymdeithasol yw’r broblem gyfredol o fewn Parc Manwerthu Trostre, a hynny o ddechrau 2018.
 • Mae’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys rhegi, achosi niwsans i siopau / aelodau staff a’r cyhoedd. Cyflawnwyd difrod troseddol hefyd.
 • Cyflawnwyd cofnod o bob digwyddiad yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch ardal Trostre gan ddefnyddio ein rhaglen MAVIS (System Gwybodaeth Bregusrwydd Amlasiantaeth) lle mae unrhyw weithredoedd a gwaith parhaus yn cael eu cofnodi.
 • Rydym wedi cysylltu gyda rheolaeth ym Mharc Manwerthu Trostre, gan roi rhybuddion gwahardd i bobl ifanc ac oedolion am achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad annerbyniol arall o fewn Parc Manwerthu Trostre.
 • Mae nifer o asiantaethau partner gan gynnwys Swyddogion Lles Addysg, ysgolion lleol a Thimau Troseddwyr Ifanc wedi bod yn cynorthwyo.
 • Mae’r gwasanaeth tân wedi bod yn rhoi sgyrsiau mewn ysgolion mewn cysylltiad â chynnau tanau, sy’n rhan o’r rhaglen cyneuwyr tanau, yn dilyn mân achosion o gynnau tanau o amgylch y parciau.
 • Ar hyn o bryd mae 7 o bobl ifanc wedi eu gwahardd o’r ardal am 3 mis.
 • Yn ystod hanner tymor Chwefror nid chafwyd unrhyw achosion yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

01 Rhagfyr 2017

Ym mis Tachwedd 2017, bu 17 trosedd mewn perthynas â siopladrata yn ardal Trostre. Mae’r rhan fwyaf o’r ymchwiliadau i’r troseddau hyn yn parhau. Ym mis Rhagfyr, bu 10 trosedd hyd at 12/12/2017. Mae swyddogion heddlu a SCCH yn mynychu’r parc masnach yn rheolaidd gan gynnal patrolau amlwg ar droed sy’n aml yn cynnwys cerbyd er mwyn cynyddu amlygrwydd, neu’n cynnal cymorthfeydd bît o siopau, gan hysbysebu’r rhain ar gyfryngau cymdeithasol. Cynhelir cymorthfeydd bît er mwyn i bobl ddod atom am gyngor neu er mwyn rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau. Rydyn ni’n ymgysylltu â phob siop a swyddogion diogelwch gan adeiladu perthnasau a rhannu ein llyfrynnau Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd gyda’r nod o leihau siopladrata a gwahardd unigolion sy’n dwyn am gyfnod penodol. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn perthynas â cherbydau gyda’r nos wedi lleihau, gyda mwy o gamau gweithredu cadarnhaol yn digwydd gan ddefnyddio rhybuddion adran 59 ac atafaelu pan fod angen.

Ardal leol: Bigyn

Dyddiad a gytunwyd: 01 Rhagfyr 2017

Diweddariadau

01 Mawrth 2018

 • Dros y ddau fis diwethaf mae galwadau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi bod ar eu lefel isaf erioed o fewn Penyfan a Llwynwhilwg.
 • Rydym wedi parhau i gynnal patrolau gweladwy yn y Parciau a’r strydoedd amgylchynol.
 • Rydym yn parhau i weithio’n agos gydag asiantaethau partner ac wedi gwneud cysylltiadau newydd gydag Ymddiriedolaeth Gymunedol Dinas Abertawe. Mae hyn wedi caniatáu i ni fod yn rhan o raglen allgymorth pêl-droed newydd bob dydd Llun ym Mharc Astro Penyfan o 15.00-17.00. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn ac y mae’n caniatáu i’r Tîm Plismona Bro chwalu rhwystrau rhyngddynt a phobl ifanc a hynny ar y cyd gyda Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a gwasanaeth ieuenctid.
 • Mae Pawennau ar Batrôl yn parhau i gyrraedd aelodau newydd. Mae Milfeddyg a Warden Cŵn Cyngor Sir Gâr yn cynnal digwyddiad (gosod micro sglodyn am ddim) ar y 7fed o Fawrth 2018 gyda chefnogaeth Cymdeithas Tenantiaid Penyfan a Llwynyrwhilwg (PLTRA) yn y Caban Cymunedol o fewn Parc Penyfan. Bydd y Tîm Plismona Bro’n cofrestru perchnogion cŵn ar y cynllun Pawennau ar Batrôl, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn.
 • Mae cyfarfodydd misol a chymorthfeydd bît yn parhau i gael eu cynnal yn y Caban Cymunedol gyda Swyddogion Tai, Cynghorwyr Sir a PLTRA.
 • Mae’r Tîm Plismona Bro hefyd yn edrych ar ddulliau newydd o ymgysylltu gyda’r gymuned ac mae gweithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer Gwyliau’r Pasg o fewn Caban Cymunedol Penyfan a’r Parc Astro. Mae’r Tîm Plismona Bro wedi trefnu ymgysylltu cadarnhaol gydag Ysgol Coedcae a Stebonheath ym mis Mawrth a mis Ebrill. Bydd Cymorth Cyntaf a rôl Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n cael eu trafod.
 • O ganlyniad i lefel isel y galwadau bydd y flaenoriaeth hon yn cael ei chau.

14 Rhagfyr 2017

 • Mae’r Tîm Plismona Bro wedi bod yn anelu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda Phenyfan a Llwynywhilwg dros y chwe mis diwethaf. Mae llawer o waith wedi’i wneud gyda chymorth Swyddog Datblygu’r Cyngor Tref ac asiantaethau partner.
 • Cynhaliom Ddiwrnod Ymyrraeth yn Ysgol Coedcae lle buom yn gweithio ochr yn ochr ag asiantaethau eraill i gyflwyno diwrnod a oedd yn canolbwyntio ar barch yn y gymuned a diogelwch. Cynhaliwyd y diwrnod hwn ar gyfer disgyblion blwyddyn 9. Siaradwyd â thua 189 disgybl yn ystod y dydd. Roedd y diwrnod hwn yn llwyddiannus iawn, a chafwyd adborth ardderchog gan ddisgyblion ac athrawon.
 • Cynhaliwyd diwrnod tebyg yn Ysgol Gynradd Stebonheath gydag asiantaethau partner eraill a’r teulu 999. Cyflwynwyd negeseuon addas ar gyfer yr oed mewn perthynas â diogelwch, parch, a’r gwasanaethau brys.
 • Mae’r tîm plismona bro wedi gweithio’n agos ag adran dai Cyngor Sir Gaerfyrddin ac wedi ymweld â thenantiaid problemus. Rydyn ni’n cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Swyddog Tai a theithiau cerdded yn y gymuned er mwyn mynd i’r afael â materion yn gyflym.
 • Derbynnir cymorth gan Gymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Penyfan a Llwynwhilwg â diolch bob tro. Maen nhw wedi caniatáu i’r Tîm Plismona Bro ddefnyddio’r Caban Cymunedol o fewn Parc Penyfan ac ymgysylltu’n gadarnhaol â’r plant ifainc sy’n mynychu Parc Penyfan. Maen nhw wedi cynnal sgyrsiau ar fwlio, parch, Calan Gaeaf, a diogelwch dros gyfnod Noson Guto Ffowc. Mae Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Penyfan a Llwynwhilwg yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd a chymorthfeydd bît sy’n galluogi aelodau o’r gymuned, y tîm plismona bro, cynghorwyr tref, cynghorwyr cymuned ac aelodau Pawennau ar Batrôl i drafod materion wrth iddynt ddigwydd yn ddi-oed.
 • Derbyniwyd nifer isel iawn o alwadau yn ystod cyfnod Calan Gaeaf a Noson Guto Ffowc o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Mae’n bosibl fod hyn yn ymwneud â chyflwyniadau Ymgyrch BANG mewn ysgolion cyn y cyfnod hwn, yn ogystal â phatrolau ar droed o gwmpas Parc Penyfan a’r cyffiniau a sgyrsiau â’r plant. Gweithiom ochr yn ochr â’r Gwasanaeth Tân gan hyrwyddo arddangosiadau tân gwyllt wedi’u trefnu.
 • Mae’r Tîm Plismona Bro dal yn gweithio gydag aelodau Pawennau ar Batrôl. Ar hyn o bryd, mae gennym 34 aelod ac mae’r fenter yn gweithio’n dda ym Mhenyfan.
 • Mewn perthynas â galwadau ymddygiad gwrthgymdeithasol, rydyn ni’n gweithio gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin, Goleudy a’r gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag aelodau mwyaf bregus ein cymuned. Mae cyfeiriadau wedi’u gwneud er mwyn i rai aelodau o’r gymuned gael cymorth arbenigol gan ein tîm Prosiect Byw’n Ddiogel, yn Iach ac yn Annibynnol, lle y rhoddir cyngor diogelwch ac atal tân.
 • Cyflwynwyd cyfeiriadau priodol mewn perthynas â rhai unigolion ifainc yn y gymuned sydd wedi ymddwyn yn wrthgymdeithasol, ac mae hyn wedi arwain at y Tîm Ymyrraeth Gwasanaethau Ieuenctid yn gweithio ochr yn ochr â’r bobl ifainc hyn i edrych ar ganlyniadau eu hymddygiad.
 • Trefnir gwaith estyn allan yn y flwyddyn newydd ar gyfer pobl ifainc ym Mhenyfan gan y Gwasanaeth Ieuenctid. Hefyd, rydyn ni wedi llwyddo i sicrhau rhywfaint o waith estyn allan gan dîm estyn allan cymunedol Dinas Abertawe. Byddan nhw’n cwrdd â phobl ifainc ar 8 Ionawr ar Barc Astro Penyfan am sesiynau pêl droed o 3-5 o’r gloch bob prynhawn ddydd Llun.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Mawrth 2018

Diweddariadau

01 Mawrth 2018

Yn dilyn nifer o achosion o fwrgleriaeth o fewn Ward Bigyn, dyma fydd y flaenoriaeth ar gyfer Mawrth/Ebrill. Bydd Cymorthfeydd Bît, cyfarfodydd a digwyddiadau’n cael eu cynllunio er mwyn ceisio cynyddu’r cyfleoedd i addysgu aelodau’r gymuned ynghylch mesurau atal trosedd y gellir eu rhoi mewn lle i ddiogelu cartrefi.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 23 Maw 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 28 Maw 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 30 Maw 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Ebr 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Ebr 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Ebr 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 27 Ebr 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 02 Mai 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 04 Mai 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 09 Mai 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 11 Mai 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 16 Mai 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 18 Mai 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 23 Mai 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 25 Mai 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 30 Mai 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 01 Meh 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 06 Meh 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 08 Meh 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Lleoliad: Debenhams, Trostre, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Meh 2018 - 12:00

Disgrifiad:

Lleoliad: Parc Trostre Llanelli

Dyddiad / amser: 15 Meh 2018 - 00:42

Disgrifiad:

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.