PC Michelle Fuge

PCSO Eira Jones

PCSO Sophie Maunder

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 31 Rhagfyr 2016

Gweithred

Siopladrata:

Yn dilyn agor y siop Co-op newydd ym Mharc y Strade, Heol Iscoed, nodwyd bod 4 achos o siopladrata wedi digwydd ym mis Tachwedd. Cyhoeddwyd Gwarediad Cyfiawnder Adferol Ieuenctid, a chafodd drwgdybiedigion eu hadnabod a’u cyhuddo. Mae un lleidr hefyd wedi’i wahardd o’r siop a’i ychwanegu at y rhestr Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd. Bydd patrolau amlwg rheolaidd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi tawelwch meddwl. Cynhaliwyd ymweliad gyda’n Hadran Cymunedau a Phartneriaethau hefyd, gan roi cyngor diogelwch ychwanegol i staff y siop. Bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal yn yr ardal er mwyn rhoi tawelwch meddwl.

 

 Galwadau ymddygiad gwrthgymdeithasol:

Dim ond 4 galwad a dderbyniwyd y mis hwn mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol o’i gymharu â 13 y llynedd. Roedd y galwadau’n amrywio o weithgarwch amheus, anghydfod cymdogol, anghydfod ynghylch parcio, ac achos o daflu wyau. Bydd patrolau’n parhau ar y ward er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rhoddwyd cyflwyniadau Ymgyrch BANG ar y cyd â’r gwasanaeth tân mewn ysgolion yn ystod y cyfnod yn arwain at Noson Guto Ffowc.

 

Cyffuriau:

Cyflwynwyd sawl adroddiad cudd-wybodaeth mewn perthynas â gwerthu cyffuriau yng Ngholeg Sir Gâr. Y gobaith yw y bydd cymorthfeydd bît yn annog myfyrwyr i roi gwybodaeth i’r Tîm Plismona Bro. Yna, gellir rhoi mesurau mewn grym i fynd i’r afael â’r broblem hon.

 

 

Diweddariadau

01 Ebrill 2016

Derbyniwyd pedwar galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Hengoed yn ystod mis Ebrill. Dau gwyn am sŵn, un anghydfod rhwng cymdogion ac un ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal ar y ward er mwyn cynorthwyo i ostwng achosion o’r fath, yn enwedig ym Mharc Dŵr y Sandy lle mae grwpiau’n dueddol o ymgynnull yn ystod misoedd yr haf.

01 Mawrth 2016

Yn ystod mis Chwefror, derbyniwyd 4 galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd dau’n ymwneud a digwyddiadau aflonyddwch sŵn, un anghydfod rhwng cymdogion, ac un achos o daflu wyau. Bydd patrolau dal yn cael eu cynnal yn y gymdogaeth er mwyn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

01 Chwefror 2016

Derbyniwyd 9 galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Ionawr. Roedd y galwadau’n cynnwys dau gŵyn am sŵn oherwydd gwaith ffyrdd cyfredol, car yn refio, dau achos o gerddoriaeth yn cael ei chwarae’n uchel, anghydfod rhwng cymdogion, tân gwyllt a bwlio. Ymdriniwyd yn llwyddiannus â’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau hyn ac nid yw’n debygol y bydd y problemau hyn yn digwydd eto. Yn anffodus, mae digwyddiadau sy’n ymwneud â gwaith ffyrdd parhaol y tu allan i reolaeth yr heddlu, fodd bynnag, mae’r tîm plismona bro lleol ar gael os ydych chi eisiau mynegi unrhyw bryderon.

31 Rhagfyr 2015

Yn ystod mis Rhagfyr, derbyniodd Hengoed dri chwyn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd y cwynion hyn yn ymwneud ag aflonyddwch sŵn yn ardal Ffwrnais o ganlyniad i rai a oedd yn dathlu’r Nadolig, anghydfod cymdogol a digwyddiad cyfryngau cymdeithasol.

30 Tachwedd 2015

Derbyniodd Hengoed bum galwad y mis hwn mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd y rhain yn amrywio o anghydfodau cymdogol, materion parcio ceir, digwyddiad taflu wyau, tân gwyllt oherwydd Noson Guto Ffowc, a chwyn am fân ymddygiad gwrthgymdeithasol.

11 Tachwedd 2015

31/10/15

Yn ystod mis Hydref, derbyniwyd 4 galwad am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ward. Roedd y galwadau’n ymwneud â llygredd sŵn, sbwriel, cwyn Facebook a chwyn ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Nos Galan Gaeaf.

30 Medi 2015

Yn ystod mis Medi, dim ond 4 galwad a dderbyniwyd mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ward. Roedd hyn yn cynnwys rhan o’r gwyliau haf. Fel arfer, rydyn ni’n gweld cynnydd yn yr ardal hon gydag yfed dan oed yn ffactor fel arfer. Nid felly oedd hi’r mis hwn gan fod y 4 galwad yn ymwneud â materion megis trosedd foduro, anghydfod rhwng cymdogion a dau fater yn ymwneud â phobl ifainc yn yr ysgol.

31 Awst 2015

 

Awst 15-Derbyniwyd 3 galwad mewn perthynas â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol y mis hwn. Mae’r mis hwn fel arfer yn brysur oherwydd y gwyliau haf. Roedd yfed mewn mannau cyhoeddus yn isel o gymharu â blynyddoedd blaenorol, ac nid oedd unrhyw awgrymiadau eraill yn awgrymu fel arall. Mae swyddogion lleol wedi bod yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardaloedd hyn, a allai fod wedi dylanwadu ar yr ymddygiad hwn.

16 Awst 2015

Daethpwyd o hyd i sgwat ym Mharc Dŵr Sandy. Mae swyddogion y parc wedi’u hysbysu a byddant yn gweithredu. Riportiwyd 7 galwad mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf. O’r 7, mae 2 ohonyn nhw’n ymwneud â  System Ymchwilio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  rydyn ni’n monitro ar hyn o bryd ac yn ymgysylltu ag asiantaethau eraill. Mae’r galwadau sy’n weddill yn ymwneud â materion â niwsans cymdogion, llygredd sŵn, parcio a beiciau modur allffordd sy’n ddigwyddiadau ar wahân. 

04 Mawrth 2015

Dim ond un digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol yr adroddwyd amdano fis Chwefror ar gyfer ward Hengoed. Un digwyddiad yn unig oedd hwn yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol, ac mae’r mater wedi’i drin.  Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau i batrolio’r ardal gan ddangos presenoldeb heddlu uchel a thargedu unrhyw fannau problemus er mwyn cadw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn isel dros y misoedd i ddod. Gan na fu llawer o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, bydd y flaenoriaeth hon yn cael ei ddileu, ac yn dychwelyd os oes tystiolaeth i ddangos bod y mater yn broblem yn y ward.

01 Chwefror 2015

Riportiwyd 4 digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Ionawr ar gyfer ward Hengoed. Mae’r digwyddiad cyntaf yn ymwneud â sŵn a chyffuriau posibl mewn cyfeiriad a gofnodwyd yn anhysbys er sylw’r heddlu. Yn ail, defnyddiwyd tân gwyllt yn wrthgymdeithasol ym Mharc Dŵr Sandy. Mae swyddogion wedi siarad â’r galwr. Symudodd y bobl a oedd yn gyfrifol o’r ardal cyn i’r heddlu gyrraedd. Mae alwad arall yn ymwneud â sŵn. Roedd hyn wedi dod i ben cyn i’r heddlu fynd i’r lleoliad, ac nid oes unrhyw faterion pellach. Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau i batrolio’r ardal er mwyn dangos presenoldeb heddlu amlwg a thargedu unrhyw ardaloedd problemus er mwyn osgoi gormod o ymddygiad gwrthgymdeithasol dros y misoedd i ddod.

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mawrth 2017

Gweithred

Ymddygiad gwrthgymdeithasol:  Derbyniwyd saith galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Mawrth. Roedd dau’n ymwneud â cherddoriaeth uchel, roedd 1 mater yn ymwneud â’r cyngor, roedd 3 yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol, ac roedd 1 digwyddiad yn ymwneud â beiciau modur.

Yn ddiweddar, bu llifeiriant o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc Dŵr Sandy gan gynnwys yfed dan oed, gwersylloedd a thannau’n cael eu cynnau mewn adeilad gwag. Er mwyn datrys yr olaf, cyfarfu’r Tîm Plismona Bro â Thîm Lleihau Tannau Bwriadol Cyngor Sir Caerfyrddin ac mae camau’n cael eu cymryd er mwyn diogelu’r adeilad. Mae arwyddion hefyd wedi’u gosod sy’n rhybuddio pobl am beryglon mynd mewn i adeiladau o’r fath. Bydd y Tîm Plismona Bro’n gweithio’n agos â’r Ceidwad Parc a phreswylwyr yn yr ardal er mwyn ceisio gwella materion.

 

Casglu Cudd-wybodaeth am Gyffuriau:  

Cafwyd dau atafaeliad canabis positif yn yr ardal y mis hwn, ac mae’r Adran Dai wedi cael gwybod am weithgarwch o’r fath lle mae tenantiaid yn torri amodau eu tenantiaeth. Bydd patrolau troed yn cael eu cynnal ledled yr ardal er mwyn casglu gwybodaeth bellach i fynd i’r afael â gweithgarwch sy’n ymwneud â chyffuriau drwy ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru – 0808 808 2234.

 

Gwaith Da:

06/03/2017 – Cyflwyniad ynghylch atal trosedd – Undeb y Mamau, Pwll.

08/03/2017 – Cymhorthfa Troseddau Casineb yng Ngholeg y Graig, gyda Chymorth i Ddioddefwyr.

27/03/2017 – Cyfarfod Effaith Gymunedol, Pwll.

18/30/2017 – Ymgysylltu â phobl ifainc yn gadarnhaol drwy gydol y dydd yn Ramps yn ogystal â Chlwb Ieuenctid Ffwrnais.

 

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2017

Gweithred

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol:

Cafwyd cyfanswm o 13 o alwadau oedd yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf. Roedd hyn i’w ddisgwyl oherwydd y cyfuniad o’r cyfnod helaeth o dywydd poeth a’r gwyliau ysgol. Roedd yr achosion yn cynnwys anghydfod rhwng cymdogion, cwynion am sŵn, rebels rasio, materion parcio ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol.

MAN PROBLEMUS

Mae Parc Dŵr Sandy yn fan boblogaidd ar hyn o bryd ar gyfer cynnau coelcerthi yn y coed. Mae hyn yn peri pryder i’r cyhoedd sy’n poeni rhag ofn i’r tân ledaenu a mynd allan o reolaeth yn ystod y tywydd poeth. Er mwyn addysgu aelodau o’r cyhoedd, cysylltodd y Tîm Plismona Bro â’r Tîm Lleihau Difrod drwy Losgi oedd, yn garedig iawn, wedi gosod arwyddion o gwmpas y parc i bwysleisio peryglon tân.

Mae yfwyr dan oed wedi bod yn dod at ei gilydd yng Nghoed Sandy. Aethpwyd ag alcohol ymaith ar sawl achlysur, ac mae rhieni wedi cael eu hysbysu am hyn.

Mae difrod troseddol hefyd wedi digwydd yn y goedwig gyda choed yn cael eu niweidio a chrëwyd parthau ar gyfer reidio beiciau heb ganiatâd y Cyngor. Er mwyn atal hyn, bydd y Tîm Plismona Bro yn cynnal patrolau yn yr ardal a chymryd manylion personol y rhai sy'n cymryd rhan.

Credir hefyd bod pobl yn cymryd cyffuriau yn y goedwig, ac ymdrinnir yn briodol ag unrhyw unigolion sydd â chyffuriau.

Nid parth pysgota yw Parc Dŵr Sandy. Gofynnir i unrhyw un sy'n cael ei ddal yn pysgota i ddangos ei drwydded bysgota, a bydd y manylion hyn yn cael eu hanfon ymlaen i Gyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 65 3000.

Bydd y Tîm Plismona Bro yn parhau i gynnal patrolau yn y man problemus hwn yn ystod misoedd yr haf, yn enwedig fin nos, er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn ogystal â hyn, cynhelir patrolau ar y cyd gyda Cheidwaid y Parc.

 

Digwyddiadau:

  • Menter Diogelwch Dŵr Sir Gâr, Awst 10, Parc Dŵr Sandy

  • Digwyddiad yr Haf, Maengwynne, 18 Awst

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 28 Meh 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 05 Gor 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 12 Gor 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 19 Gor 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 26 Gor 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 02 Awst 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 09 Awst 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 16 Awst 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 23 Awst 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 30 Awst 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 06 Medi 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 13 Medi 2018 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.