PC Michelle Fuge

PCSO Eira Jones

PCSO Sophie Maunder

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 13 Hydref 2014

Diweddariadau

15 Ionawr 2015

15/01/2015 -Ni dderbyniwyd unrhyw adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Hengoed ym mis Rhagfyr. Mae Tîm Plismona Bro Hengoed yn dangos presenoldeb amlwg yn gyson yn yr ardaloedd sy’n dueddol o brofi materion ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae hyn yn amlwg yn y ffaith bod yr ardal dal yn dioddef lefel ymddygiad gwrthgymdeithasol isel.

14 Rhagfyr 2014

14/12/2014 - Riportiwyd dau achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Tachwedd ar gyfer ardal Hengoed. Roedd y digwyddiad cyntaf yn ymwneud â symud pobl o ardal benodol gan nad oedd awdurdod ganddynt i fod yno. Roedd yr ail ddigwyddiad yn ymwneud a phobl ifainc a oedd wedi bod yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol. Datryswyd y mater yn gyflym a diffwdan. Bydd Tîm Plismona Bro Hengoed yn parhau i batrolio’r ardal gan ddangos presenoldeb heddlu amlwg a thargedu mannau problemus er mwyn atal problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol dros gyfnod y Nadolig.

05 Rhagfyr 2014

13/10/2014Dim ond un alwad ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol agafwyd yn ward Hengoed, Llanelli yn ystod mis Medi. Mewn perthynas â’r alwadhon, rhoddwyd geiriau o gyngor i’r ddau barti ac nid yw’n debygol y bydd ymater yn digwydd eto. Mae Tîm PlismonaBro Hengoed yn dangos presenoldeb heddlu amlwg yn gyson yn yr ardaloedd sy’n dueddolo ddioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mae hyn yn amlwg yn y ffaith bod yrardal yn parhau i brofi ychydig iawn o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Er nad ydynt wedi riportio’r mater i’r heddlu,mae preswylwyr ardal Maengwyn wedimynegi pryderon ynghylch materion yn y stryd rhwng nosweithiau Gwener anosweithiau Sul pan mae ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ei waethaf. Mae hyn yncynnwys gyrru cerbydau sydd heb yswiriant mewn modd peryglus, yfed ac ymddygiadgwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig ag alcohol, cyffuriau ac ymddygiadbygythiol. Mae angen patrolau rheolaidd er mwyn atalymddygiad gwrthgymdeithasol pellach yn yr ardal. Rydym hefyd yn ymgysylltu â’rCyngor, yr Adran Dai a’r Swyddog Ymddygiad Gwrthgymdeithasol er mwyn mynd i’rafael â hyn.

05 Rhagfyr 2014

14/11/2014 Riportiwyd saith achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ward Hengoed, Llanelli ym mis Hydref. Roedd y mathau o gwynion yn amrywio o gwynion am sŵn i anghydfod rhwng cymdogion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn dau leoliad gwahanol yn ymwneud â phobl ifainc ag alcohol yn eu meddiant yn ymddwyn yn swnllyd. Cynhaliwyd parti wedi’i drefnu mewn un lleoliad, ac o’r herwydd, roedd mwy o bobl nag arfer yn y lleoliad felly roedd mwy o sŵn. Bu adroddiadau am bobl ifainc yn ymddwyn yn swnllyd / meddw o gwmpas ardal Sandy, gydag un fenyw’n arbennig o feddw. Daethpwyd o hyd i’r fenyw hon ac nid oedd unrhyw alcohol yn ei meddiant felly ni fydd unrhyw droseddau’n cael eu datgelu. Bydd patrolau pellach yn cael eu cynnal o gwmpas mannau problemus o ran alcohol sy’n hysbys ac mewn mannau lle y mae galwadau’n cael eu riportio. Yn ystod misoedd y gaeaf, mae Hengoed fel arfer yn gweld gostyngiad mewn materion ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n ymwneud â phobl ifainc ac yfed.

Ardal leol: Yfed Dan Oed

Dyddiad a gytunwyd: 13 Hydref 2014

Diweddariadau

15 Ionawr 2015

15/01/2015 - Bu un digwyddiad yn ward Hengoed mewn perthynas â chyffuriau ar gyfer mis Rhagfyr. Daethpwyd o hyd i ychydig o ganabis a gwaredwyd arno’n briodol. Nid yw perchennog y cyffur yn hysbys, fodd bynnag, derbyniwyd cudd-wybodaeth ddefnyddiol a byddwn yn gweithredu ar y gudd-wybodaeth honno. Drwy gydol y mis, mae Tîm Plismona Bro Hengoed wedi targedu pobl ifainc a’u defnydd o anterthau cyfreithlon. Siaradwyd â nifer o bobl ifainc a chymerwyd anterthau cyfreithlon wrthynt. Bydd Tîm Plismona Bro Hengoed yn parhau i dargedu’r mater hwn, gan ddangos presenoldeb heddlu er mwyn annog y bobl ifainc rhag defnyddio anterthau cyfreithlon

05 Rhagfyr 2014

13/10/2014Mae patrolau amlwg wedi’u cynnal mewn ardaloedd sy’ngysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yfed dan oed, megis Parc DŵrSandy ac ardaloedd eraill hysbys o fewn y ward. Mae’r Tîm Plismona Bro wedisicrhau eu bod yn dangos presenoldeb heddlu amlwg gyda disgyblion Ysgol yStrade a myfyrwyr Coleg Gar. Siaradwyd â phobl ifainc a rhoddwyd cyngorynghylch yfed dan oed, ond ni fu unrhyw achlysuron ble y mae alcohol wedi’iatafaelu yn ystod patrolau o gwmpas y ward. Â’r gwyliau haf wedi dod i ben aphrofiad blaenorol o weithio o fewn y ward, mae cynnydd mawr o ran yfed dan oedwrth fynd i mewn i fisoedd y gaeaf.

05 Rhagfyr 2014

14/11/2014 - High visibility patrols have been made in areas linked to anti-social behaviour and underage drinking in known hotspots within the ward such as Sandy Water Park. There had been a report of youths being noise / drunk around the Sandy area with one female being drunk in particular. This person has been found and not in possession of any alcohol and there were no offences disclosed. Further patrols will be made around known hot spot areas and where calls are being reported.

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 31 Rhagfyr 2016

Gweithred

Siopladrata:

Yn dilyn agor y siop Co-op newydd ym Mharc y Strade, Heol Iscoed, nodwyd bod 4 achos o siopladrata wedi digwydd ym mis Tachwedd. Cyhoeddwyd Gwarediad Cyfiawnder Adferol Ieuenctid, a chafodd drwgdybiedigion eu hadnabod a’u cyhuddo. Mae un lleidr hefyd wedi’i wahardd o’r siop a’i ychwanegu at y rhestr Os Dwyn Cewch Eich Gwahardd. Bydd patrolau amlwg rheolaidd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi tawelwch meddwl. Cynhaliwyd ymweliad gyda’n Hadran Cymunedau a Phartneriaethau hefyd, gan roi cyngor diogelwch ychwanegol i staff y siop. Bydd patrolau amlwg yn cael eu cynnal yn yr ardal er mwyn rhoi tawelwch meddwl.

 

 Galwadau ymddygiad gwrthgymdeithasol:

Dim ond 4 galwad a dderbyniwyd y mis hwn mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol o’i gymharu â 13 y llynedd. Roedd y galwadau’n amrywio o weithgarwch amheus, anghydfod cymdogol, anghydfod ynghylch parcio, ac achos o daflu wyau. Bydd patrolau’n parhau ar y ward er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rhoddwyd cyflwyniadau Ymgyrch BANG ar y cyd â’r gwasanaeth tân mewn ysgolion yn ystod y cyfnod yn arwain at Noson Guto Ffowc.

 

Cyffuriau:

Cyflwynwyd sawl adroddiad cudd-wybodaeth mewn perthynas â gwerthu cyffuriau yng Ngholeg Sir Gâr. Y gobaith yw y bydd cymorthfeydd bît yn annog myfyrwyr i roi gwybodaeth i’r Tîm Plismona Bro. Yna, gellir rhoi mesurau mewn grym i fynd i’r afael â’r broblem hon.

 

 

Diweddariadau

01 Ebrill 2016

Derbyniwyd pedwar galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Hengoed yn ystod mis Ebrill. Dau gwyn am sŵn, un anghydfod rhwng cymdogion ac un ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal ar y ward er mwyn cynorthwyo i ostwng achosion o’r fath, yn enwedig ym Mharc Dŵr y Sandy lle mae grwpiau’n dueddol o ymgynnull yn ystod misoedd yr haf.

01 Mawrth 2016

Yn ystod mis Chwefror, derbyniwyd 4 galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd dau’n ymwneud a digwyddiadau aflonyddwch sŵn, un anghydfod rhwng cymdogion, ac un achos o daflu wyau. Bydd patrolau dal yn cael eu cynnal yn y gymdogaeth er mwyn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

01 Chwefror 2016

Derbyniwyd 9 galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Ionawr. Roedd y galwadau’n cynnwys dau gŵyn am sŵn oherwydd gwaith ffyrdd cyfredol, car yn refio, dau achos o gerddoriaeth yn cael ei chwarae’n uchel, anghydfod rhwng cymdogion, tân gwyllt a bwlio. Ymdriniwyd yn llwyddiannus â’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau hyn ac nid yw’n debygol y bydd y problemau hyn yn digwydd eto. Yn anffodus, mae digwyddiadau sy’n ymwneud â gwaith ffyrdd parhaol y tu allan i reolaeth yr heddlu, fodd bynnag, mae’r tîm plismona bro lleol ar gael os ydych chi eisiau mynegi unrhyw bryderon.

31 Rhagfyr 2015

Yn ystod mis Rhagfyr, derbyniodd Hengoed dri chwyn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd y cwynion hyn yn ymwneud ag aflonyddwch sŵn yn ardal Ffwrnais o ganlyniad i rai a oedd yn dathlu’r Nadolig, anghydfod cymdogol a digwyddiad cyfryngau cymdeithasol.

30 Tachwedd 2015

Derbyniodd Hengoed bum galwad y mis hwn mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd y rhain yn amrywio o anghydfodau cymdogol, materion parcio ceir, digwyddiad taflu wyau, tân gwyllt oherwydd Noson Guto Ffowc, a chwyn am fân ymddygiad gwrthgymdeithasol.

11 Tachwedd 2015

31/10/15

Yn ystod mis Hydref, derbyniwyd 4 galwad am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ward. Roedd y galwadau’n ymwneud â llygredd sŵn, sbwriel, cwyn Facebook a chwyn ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Nos Galan Gaeaf.

30 Medi 2015

Yn ystod mis Medi, dim ond 4 galwad a dderbyniwyd mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ward. Roedd hyn yn cynnwys rhan o’r gwyliau haf. Fel arfer, rydyn ni’n gweld cynnydd yn yr ardal hon gydag yfed dan oed yn ffactor fel arfer. Nid felly oedd hi’r mis hwn gan fod y 4 galwad yn ymwneud â materion megis trosedd foduro, anghydfod rhwng cymdogion a dau fater yn ymwneud â phobl ifainc yn yr ysgol.

31 Awst 2015

 

Awst 15-Derbyniwyd 3 galwad mewn perthynas â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol y mis hwn. Mae’r mis hwn fel arfer yn brysur oherwydd y gwyliau haf. Roedd yfed mewn mannau cyhoeddus yn isel o gymharu â blynyddoedd blaenorol, ac nid oedd unrhyw awgrymiadau eraill yn awgrymu fel arall. Mae swyddogion lleol wedi bod yn cynnal patrolau rheolaidd yn yr ardaloedd hyn, a allai fod wedi dylanwadu ar yr ymddygiad hwn.

16 Awst 2015

Daethpwyd o hyd i sgwat ym Mharc Dŵr Sandy. Mae swyddogion y parc wedi’u hysbysu a byddant yn gweithredu. Riportiwyd 7 galwad mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf. O’r 7, mae 2 ohonyn nhw’n ymwneud â  System Ymchwilio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  rydyn ni’n monitro ar hyn o bryd ac yn ymgysylltu ag asiantaethau eraill. Mae’r galwadau sy’n weddill yn ymwneud â materion â niwsans cymdogion, llygredd sŵn, parcio a beiciau modur allffordd sy’n ddigwyddiadau ar wahân. 

04 Mawrth 2015

Dim ond un digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol yr adroddwyd amdano fis Chwefror ar gyfer ward Hengoed. Un digwyddiad yn unig oedd hwn yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol, ac mae’r mater wedi’i drin.  Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau i batrolio’r ardal gan ddangos presenoldeb heddlu uchel a thargedu unrhyw fannau problemus er mwyn cadw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn isel dros y misoedd i ddod. Gan na fu llawer o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, bydd y flaenoriaeth hon yn cael ei ddileu, ac yn dychwelyd os oes tystiolaeth i ddangos bod y mater yn broblem yn y ward.

01 Chwefror 2015

Riportiwyd 4 digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Ionawr ar gyfer ward Hengoed. Mae’r digwyddiad cyntaf yn ymwneud â sŵn a chyffuriau posibl mewn cyfeiriad a gofnodwyd yn anhysbys er sylw’r heddlu. Yn ail, defnyddiwyd tân gwyllt yn wrthgymdeithasol ym Mharc Dŵr Sandy. Mae swyddogion wedi siarad â’r galwr. Symudodd y bobl a oedd yn gyfrifol o’r ardal cyn i’r heddlu gyrraedd. Mae alwad arall yn ymwneud â sŵn. Roedd hyn wedi dod i ben cyn i’r heddlu fynd i’r lleoliad, ac nid oes unrhyw faterion pellach. Bydd y Tîm Plismona Bro’n parhau i batrolio’r ardal er mwyn dangos presenoldeb heddlu amlwg a thargedu unrhyw ardaloedd problemus er mwyn osgoi gormod o ymddygiad gwrthgymdeithasol dros y misoedd i ddod.

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 19 Mai 2016

Gweithred

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Hengoed:

Derbyniwyd pedwar galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Hengoed yn ystod mis Ebrill. Dau gwyn am sŵn, un anghydfod rhwng cymdogion ac un ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal ar y ward er mwyn cynorthwyo i ostwng achosion o’r fath, yn enwedig ym Mharc Dŵr y Sandy lle mae grwpiau’n dueddol o ymgynnull yn ystod misoedd yr haf.

 

Casglu Cudd-wybodaeth ynghylch Cyffuriau

 

Cyflawnwyd un warant cyffuriau negyddol y mis hwn a chyflwynwyd cyfanswm o bum cofnod cudd-wybodaeth. Bydd cudd-wybodaeth bellach yn cael ei choladu yn y fro drwy gyfathrebu’n agos gydag aelodau’r cyhoedd ynghylch yr ardaloedd perthnasol.

 

Diweddariadau

19 Mai 2016

Cyflawnwyd un warant cyffuriau negyddol y mis hwn a chyflwynwyd cyfanswm o bum cofnod cudd-wybodaeth. Bydd cudd-wybodaeth bellach yn cael ei choladu yn y fro drwy gyfathrebu’n agos gydag aelodau’r cyhoedd ynghylch yr ardaloedd perthnasol.

 

16 Awst 2015

Yn ystod mis Gorffennaf, cyflwynwyd 5 cofnod cudd-wybodaeth mewn perthynas â gweithgarwch cyffuriau yn Hengoed. Bydd patrolau’n parhau yn yr ardal. Casglwyd cudd-wybodaeth drwy ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd yn ystod patrolau trosed yn yr ardal. Bydd y gwarantau’n cael eu gweithredu yn y ward ar ôl casglu cudd-wybodaeth.
Rydyn ni ond wedi derbyn un adroddiad mewn perthynas â chyffuriau ar gyfer mis Gorffennaf lle’r ydym wedi cyflwyno cudd-wybodaeth 

28 Gorffennaf 2015

Yn ystod mis Mehefin, cyflwynwyd 8 log cudd-wybodaeth mewn perthynas â gweithgarwch cyffuriau yn Hengoed.  Unwaith eto, casglwyd y gudd-wybodaeth drwy ymgysylltu â phreswylwyr/unigolion allweddol yn y gymuned a pherchnogion siop/busnes yn ystod patrolau ar droed yn yr ardal. Mae hyn yn pwysleisio gwerth cynnal cyswllt rheolaidd â’r cyhoedd. Byddwn ni’n parhau i gynnal patrolau yn yr ardal.
Nid oes gwarantau wedi’u cynnal hyd yn hyn, fodd bynnag, rydyn ni’n edrych ar gasglu mwy o gudd-wybodaeth. Bu dwy drosedd arall yn y ward lle’r oedd dyn yn ymddwyn yn amheus a daethpwyd o hyd i gyffuriau yn ei feddiant. Aed ag ef i’r ddalfa. Yn ail, yn dilyn chwiliad yng nghyfeiriad cartref troseddwr honedig, daethpwyd o hyd i 5 tabled Faliwm.

21 Mehefin 2015

Yn ystod mis Mai, cyflwynwyd 11 log cudd-wybodaeth mewn perthynas â gweithgarwch cyffuriau yn Hengoed. Derbyniwyd un alwad gan y cyhoedd mewn perthynas â chyffuriau. Cyflwynwyd 3 log cudd-wybodaeth mewn perthynas â’r alwad honno gyda golwg ar weithredu gwarant. Casglwyd y gudd-wybodaeth drwy ymgysylltu â phreswylwyr/unigolion allweddol yn y gymuned a pherchnogion siop/busnes yn ystod patrolau ar drosed yn yr ardal. Mae hyn yn pwysleisio gwerth cynnal cysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd. Byddwn ni’n parhau i gynnal patrolau yn yr ardal.
Cynhaliwyd un warant yn ardal Pwll a oedd yn negyddol.

01 Mehefin 2015

Nid oes galwadau wedi’u derbyn ar gyfer troseddau cyffuriau yn ward Hengoed fis Ebrill. Mae 12 log cyffuriau wedi’u cyflwyno’r mis hwn a bydd gwarantau’n cael eu gweithredu cyn hir. Bydd casglu cudd-wybodaeth yn flaenoriaeth ar gyfer y mis nesaf er mwyn parhau â’n nod o fynd i’r afael â throseddau cyffuriau yn y ward. Bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal a byddwn ni’n ymgysylltu ag unigolion allweddol yn yr ardal.

11 Ebrill 2015

Ni fu unrhyw alwadau mewn perthynas â throseddau cyffuriau yn ward Hengoed fis Mawrth, ond bu un arést cyffuriau yn Ffwrnais. Credir mai heroin yw’r cyffur, ond rydyn ni’n disgwyl canlyniadau profion. Mae 4 cofnod cudd-wybodaeth wedi’u cyflwyno’r mis hwn gyda golwg ar gael gwarantau i’w gweithredu ar gyfer y mis i ddod. Trwy gynnal patrolau o gwmpas y ward ac ymgysylltu ag unigolion allweddol / cynnal ymholiadau o dŷ i dŷ a chymorth unigolion lleol yn y gymuned, rydyn ni wedi llwyddo i gasglu’r gudd-wybodaeth hon a fydd yn cael ei gweithredu.

04 Mawrth 2015

Ni fu unrhyw alwadau na throseddau’n ymwneud â chyffuriau yn ward Hengoed ym mis Chwefror. Trwy gynnal patrolau ac ymgysylltu ag unigolion allweddol, mae 4 cofnod cudd-wybodaeth wedi’u cyflwyno ym mis Chwefror mewn perthynas â chyffuriau yn ward Hengoed gyda golwg ar gael gwarant arnynt a chasglu cudd-wybodaeth bellach

01 Chwefror 2015

Derbyniwyd un alwad ar gyfer cyffuriau yn ardal Hengoed, a hynny yn ardal Pwll. Galwyd swyddogion i gyfeiriad a gwnaed arést. Ar hyn o bryd, disgwylir canlyniadau prawf ar y sylwedd. Mae dau log cudd-wybodaeth wedi’u cyflwyno ar gyfer mis Ionawr mewn perthynas â chyffuriau yn ward Hengoed.

Dyddiad a gytunwyd: 15 Awst 2015

Gweithred

Daethpwyd o hyd i sgwat ym Mharc Dŵr Sandy. Mae swyddogion y parc wedi’u hysbysu a byddant yn gweithredu. Riportiwyd 7 galwad mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf. O’r 7, mae 2 ohonyn nhw’n ymwneud â System Ymchwilio Ymddygiad Gwrthgymdeithasol rydyn ni’n monitro ar hyn o bryd ac yn ymgysylltu ag asiantaethau eraill. Mae’r galwadau sy’n weddill yn ymwneud â materion â niwsans cymdogion, llygredd sŵn, parcio a beiciau modur allffordd sy’n ddigwyddiadau ar wahân.

Diweddariadau

28 Gorffennaf 2015

Nis yw patrolau rheolaidd o’r ardal wedi datgelu unrhyw faterion parcio. Nid yw rhieni na staff wedi dod atom mewn perthynas â’r mater hwn. Os yw’r broblem yn digwydd eto, byddwn ni’n ail edrych ar y mater ac yn cysylltu ag asiantaethau partner i geisio’i ddatrys. Ni fyddwn ni’n parhau â’r flaenoriaeth hon am nawr.

21 Mehefin 2015

Mae SCCH lleol, Dan ac Eira, wedi patrolio’r ysgol ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Does dim materion wedi’u riportio i ni gan rieni. Ymwelwyd â’r ysgol ac ni chodwyd unrhyw faterion parcio. Byddwn ni’n parhau i fonitro hyn oherwydd bu’n broblem yn y gorffennol.
Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad â’r Adran Briffyrdd yn y Cyngor sy’n edrych ar drefnu cyfarfod safle yn yr wythnosau i ddod er mwyn trafod y mater ymhellach.

01 Mehefin 2015

Ni fu unrhyw alwadau mewn perthynas â materion parcio yn ystod mis Ebrill, ond mae ceir wedi’u symud gan swyddogion ac rydyn ni’n bresennol pan fo’n bosibl. Mae’r ysgol wedi cynorthwyo yn ddiweddar o ran anfon llythyrau at rieni yn gofyn iddynt beidio â pharcio yn y rhan hwn. Nid yw’r ysgol wedi codi unrhyw faterion pellach mewn perthynas â pharcio a byddwn ni’n edrych ar gau’r flaenoriaeth hon cyn hir os nad oes galwadau neu bryderon pellach yn cael eu derbyn. Mae’r swyddog cyswllt ysgolion hefyd wedi bod yn cynorthwyo â siarad â phobl sy’n parcio yn yr ysgol a’u symud ymlaen.

11 Ebrill 2015

Ers i’r ysgol newydd agor yn Ffwrnais, bu cwynion mewn perthynas â pharcio rhwng y ddau fan parcio ar y llwybr troed/beicio gan achosi materion diogelwch pan mae plant yn croesi yn ôl ac ymlaen. Nid oes unrhyw alwadau wedi’u riportio mewn perthynas â materion parcio ym mis Mawrth, ond mae swyddogion wedi symud ceir yn eu blaenau ac rydyn ni’n bresennol yn y lleoliad pan fo’n bosibl. Mae’r ysgol wedi cynorthwyo yn ddiweddar drwy anfon llythyrau at rieni yn dweud wrthynt am beidio â pharcio yn y lleoliad hwn. Ar hyn o bryd, mae’r ysgol ar gau ar gyfer y gwyliau. Ar ôl y gwyliau, byddwn ni’n cysylltu eto â’r ysgol er mwyn rhoi sylw i’r mater hwn eto a sefydlu pa un ai a yw dal yn broblem.

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 15 Awst 2015

Gweithred

 

Hengoed

 

Rheoli’r economi nos

 

Cyffuriau

 

Goryrru – Ward Hengoed

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 01 Hydref 2016

Gweithred

Mae tri unigolyn wedi dangos diddordeb mewn gwirfoddoli, ac maen nhw wedi derbyn gwybodaeth am y rôl hon. Rydyn ni wedi adrodd am faterion goryrru yn y ward i’r Uned Plismona’r Ffyrdd er mwyn tynnu sylw at y mater. 

 

Diweddariadau

01 Mawrth 2016

Heol Pentrepoeth: Mae e-bost arall wedi’i anfon ar y Cyngor mewn perthynas â gosod rhifyddion ar y ffordd. Yn y cyfamser, mae patrolau wedi’u cynnal. Bydd gwiriadau cyflymder yn cael eu cynnal maes o law yn Ward Hengoed. 

01 Chwefror 2016

Mae preswylwyr lleol dal yn mynegi pryderon mewn perthynas â’r rhifyddion sydd i’w gosod ar Heol Pentrepoeth. Mae’r Tîm Plismona Bro dal yn ymgysylltu â’r Adran Briffyrdd a byddant yn diweddaru preswylwyr lleol pan fyddant yn derbyn gwybodaeth. Yn y cyfamser, bydd patrolau dal yn cael eu cynnal yn yr ardal. Yn ogystal, bydd gwiriadau cyflymder yn cael eu cynnal gyda swyddog o’r Uned Plismona’r Ffyrdd ym mis Chwefror ar ward Hengoed. 

31 Rhagfyr 2015

Heol Pentrepoeth: Disgwylir i’r Adran Briffyrdd osod rhifyddion ar y ffordd er mwyn monitro’r mater goryrru.Yn y cyfamser bydd patrolau rheolaidd yn cael ei cynnal.
Oherwydd ymrwymiadau gwaith eraill y mis hwn, nid oes gwiriadau cyflymder wedi’u cynnal ar Heol Sandpiper, Iscoed a Phenywern eto.

30 Tachwedd 2015

Heol Pentrepoeth: Bydd offer monitro cyflymder yn cael ei osod ar y ffordd er mwyn monitro hyn. Mae’r Adran Briffyrdd yn trefnu bod y cyngor yn gosod rhifyddion ar y ffordd er mwyn mesur hyn a byddant yn ein diweddaru pan fydd y canlyniadau ar gael. Yna, bydd yr Uned Plismona’r Ffyrdd yn penderfynu pa un ai a i gyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig ai peidio.
Oherwydd ymrwymiadau gwaith, nid yw’r gwiriadau ffordd ar gyfer Iscoed, Penywern a Heol Sandpiper wedi’u cynnal eto. Byddwn ni’n ceisio mynd i’r afael â’r mater hwn ym mis Rhagfyr. 

30 Tachwedd 2015

Heol Pentrepoeth: Bydd offer monitro cyflymder yn cael ei osod ar y ffordd er mwyn monitro hyn. Mae’r Adran Briffyrdd yn trefnu bod y cyngor yn gosod rhifyddion ar y ffordd er mwyn mesur hyn a byddant yn ein diweddaru pan fydd y canlyniadau ar gael. Yna, bydd yr Uned Plismona’r Ffyrdd yn penderfynu pa un ai a i gyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig ai peidio.
Oherwydd ymrwymiadau gwaith, nid yw’r gwiriadau ffordd ar gyfer Iscoed, Penywern a Heol Sandpiper wedi’u cynnal eto. Byddwn ni’n ceisio mynd i’r afael â’r mater hwn ym mis Rhagfyr. 

11 Tachwedd 2015

31/10/15

Heol Pentrepoeth:  Mae preswylwyr yn achwyn bod cerbydau’n goryrru ar hyd y ffordd hon. Cysylltwyd â’r Adran Briffyrdd ac rydyn ni’n trefnu bod rhifyddion cyflymder yn cael eu gosod ar y ffordd ymhen amser. Bydd y canlyniad yn cael ei drosglwyddo i’r Uned Plismona’r Ffyrdd er mwyn penderfynu pa un ai a ddylid cyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig. Yn y cyfamser bydd patrolau rheolaidd yn cael eu cynnal.
Mae gwiriadau cyflymder hefyd wedi’u trefnu ar gyfer
Iscoed, Penywern a Heol Sandpiper.

 

30 Medi 2015

Heol Elgin – Cynhaliwyd gwiriadau cyflymder ar Heol Elgin. O’r 20 cerbyd a gafodd eu monitro, dim ond un oedd yn goryrru.

B4309 – Cynhaliwyd gwiriadau cyflymder ar y B4309. Y terfyn cyflymder yno yw 50mya. Roedd 100 cerbyd yn gyrru’n arafach na 50mya, ac roedd 6 cerbyd yn gyrru ar gyflymder o 51mya – 60mya. Cynhaliwyd y gwiriadau hyn dros gyfnod o 45 munud a bydd y canlyniadau’n cael eu hadrodd wrth y tîm plismona’r ffyrdd. Bydd gwiriadau cyflymder ychwanegol yn cael eu cynnal yn
Iscoed, Penywern a Heol Sandpiper.
Mae patrolau rheolaidd ar droed wedi’u cynnal ar Riw Strade gyda negeseuon ar Twitter yn atgoffa pobl mai mynediad ar gyfer preswylwyr yn unig ydyw, ac ni ddylid ei ddefnyddio fel llwybr byr. Roedd preswylwyr yn fodlon â’r camau gweithredu a gymerom i leihau traffig. Nid ydym wedi derbyn unrhyw gwynion eraill gan y Grŵp Gweithredu.

Ardal leol: Llanelli

Dyddiad a gytunwyd: 30 Tachwedd 2015

Gweithred

 

Mae hon yn flaenoriaeth newydd. Diweddariad i ddilyn ddiwedd y mis.

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 31 Mawrth 2017

Gweithred

Ymddygiad gwrthgymdeithasol:  Derbyniwyd saith galwad ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Mawrth. Roedd dau’n ymwneud â cherddoriaeth uchel, roedd 1 mater yn ymwneud â’r cyngor, roedd 3 yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol, ac roedd 1 digwyddiad yn ymwneud â beiciau modur.

Yn ddiweddar, bu llifeiriant o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc Dŵr Sandy gan gynnwys yfed dan oed, gwersylloedd a thannau’n cael eu cynnau mewn adeilad gwag. Er mwyn datrys yr olaf, cyfarfu’r Tîm Plismona Bro â Thîm Lleihau Tannau Bwriadol Cyngor Sir Caerfyrddin ac mae camau’n cael eu cymryd er mwyn diogelu’r adeilad. Mae arwyddion hefyd wedi’u gosod sy’n rhybuddio pobl am beryglon mynd mewn i adeiladau o’r fath. Bydd y Tîm Plismona Bro’n gweithio’n agos â’r Ceidwad Parc a phreswylwyr yn yr ardal er mwyn ceisio gwella materion.

 

Casglu Cudd-wybodaeth am Gyffuriau:  

Cafwyd dau atafaeliad canabis positif yn yr ardal y mis hwn, ac mae’r Adran Dai wedi cael gwybod am weithgarwch o’r fath lle mae tenantiaid yn torri amodau eu tenantiaeth. Bydd patrolau troed yn cael eu cynnal ledled yr ardal er mwyn casglu gwybodaeth bellach i fynd i’r afael â gweithgarwch sy’n ymwneud â chyffuriau drwy ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru – 0808 808 2234.

 

Gwaith Da:

06/03/2017 – Cyflwyniad ynghylch atal trosedd – Undeb y Mamau, Pwll.

08/03/2017 – Cymhorthfa Troseddau Casineb yng Ngholeg y Graig, gyda Chymorth i Ddioddefwyr.

27/03/2017 – Cyfarfod Effaith Gymunedol, Pwll.

18/30/2017 – Ymgysylltu â phobl ifainc yn gadarnhaol drwy gydol y dydd yn Ramps yn ogystal â Chlwb Ieuenctid Ffwrnais.

 

Ardal leol: Hengoed

Dyddiad a gytunwyd: 01 Awst 2017

Gweithred

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol:

Cafwyd cyfanswm o 13 o alwadau oedd yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf. Roedd hyn i’w ddisgwyl oherwydd y cyfuniad o’r cyfnod helaeth o dywydd poeth a’r gwyliau ysgol. Roedd yr achosion yn cynnwys anghydfod rhwng cymdogion, cwynion am sŵn, rebels rasio, materion parcio ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cyffredinol.

MAN PROBLEMUS

Mae Parc Dŵr Sandy yn fan boblogaidd ar hyn o bryd ar gyfer cynnau coelcerthi yn y coed. Mae hyn yn peri pryder i’r cyhoedd sy’n poeni rhag ofn i’r tân ledaenu a mynd allan o reolaeth yn ystod y tywydd poeth. Er mwyn addysgu aelodau o’r cyhoedd, cysylltodd y Tîm Plismona Bro â’r Tîm Lleihau Difrod drwy Losgi oedd, yn garedig iawn, wedi gosod arwyddion o gwmpas y parc i bwysleisio peryglon tân.

Mae yfwyr dan oed wedi bod yn dod at ei gilydd yng Nghoed Sandy. Aethpwyd ag alcohol ymaith ar sawl achlysur, ac mae rhieni wedi cael eu hysbysu am hyn.

Mae difrod troseddol hefyd wedi digwydd yn y goedwig gyda choed yn cael eu niweidio a chrëwyd parthau ar gyfer reidio beiciau heb ganiatâd y Cyngor. Er mwyn atal hyn, bydd y Tîm Plismona Bro yn cynnal patrolau yn yr ardal a chymryd manylion personol y rhai sy'n cymryd rhan.

Credir hefyd bod pobl yn cymryd cyffuriau yn y goedwig, ac ymdrinnir yn briodol ag unrhyw unigolion sydd â chyffuriau.

Nid parth pysgota yw Parc Dŵr Sandy. Gofynnir i unrhyw un sy'n cael ei ddal yn pysgota i ddangos ei drwydded bysgota, a bydd y manylion hyn yn cael eu hanfon ymlaen i Gyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 65 3000.

Bydd y Tîm Plismona Bro yn parhau i gynnal patrolau yn y man problemus hwn yn ystod misoedd yr haf, yn enwedig fin nos, er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn ogystal â hyn, cynhelir patrolau ar y cyd gyda Cheidwaid y Parc.

 

Digwyddiadau:

  • Menter Diogelwch Dŵr Sir Gâr, Awst 10, Parc Dŵr Sandy

  • Digwyddiad yr Haf, Maengwynne, 18 Awst

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 24 Ion 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 31 Ion 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 07 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 14 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 21 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 28 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 07 Maw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 14 Maw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 21 Maw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 28 Maw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 04 Ebr 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 11 Ebr 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Lleoliad: Nghlwb Rygbi Ffwrnes

Dyddiad / amser: 18 Ebr 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Mae Tim Plismona Bro Llanelli'n cynnal Cymhorthfa Bit rhwng 6:30y.h-7:30y.h. pob nos lau yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes.

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd y Dref, Llanelli

Dyddiad / amser: 13 Chw 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Cyfarfod HELP (Wardiau Hengoed, Elli a Lliedi) - Ar y 2il dydd Mercher, bob yn ail fis, 1830-1930

Lleoliad: Neuadd y Dref, Llanelli

Dyddiad / amser: 10 Ebr 2019 - 18:30

Disgrifiad:

Cyfarfod HELP (Wardiau Hengoed, Elli a Lliedi) - Ar y 2il dydd Mercher, bob yn ail fis, 1830-1930

Hysbysiadau Lleol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw hysbysiadau ar gyfer yr ardal hon

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.