Rhingyll Craig Roderick

PC Lynsey David

PCSO Piotr Glowczyk

PCSO Philip Adams

PCSO Dave Thomas

Blaenoriaethau Plismona Lleol

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a achosir yn aml gan gamddefnyddio cyffuriau a niwsans cysylltiedig. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd bywyd preswylwyr a phobl sy’n agored i niwed ar draws Tyisha

Diweddariadau

01 Ebrill 2019

Mae patrolau rheolaidd wedi’u cynnal yn yr ardal broblemus er mwyn sicrhau aelodau o’r cyhoedd.

Mae swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol wedi gweithio ochr yn ochr â’r tîm ymateb i ddatblygu a gweithredu Gwarantau Cyffuriau.

Mae cyfarfodydd rheolaidd wedi’u cynnal rhwng cysylltiadau lleol trwy ein cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Cymunedau Mwy Diogel misol a’n cymorthfeydd bît misol

Ardal leol: Tyisha

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mae patrolau rheolaidd wedi’u cynnal yn yr ardal. Cymerwyd alcohol wrth unigolion a oedd yn yfed yn yr ardal, a nodwyd eu manylion..

Diweddariadau

01 Ebrill 2019

Mae swyddogion o’r Tîm Plismona Bro lleol wedi mynychu’r cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Cymunedau Mwy Diogel misol, ac wedi ymweld â siopau lleol mewn perthynas â gwerthu alcohol i unigolion dan oed.

Dyddiad a gytunwyd: 01 Ebrill 2019

Gweithred

Mae pobl fregus bob amser yn flaenoriaeth ar gyfer Tîm Plismona Bro Llanelli, a’r mis hwn, byddwn ni’n canolbwyntio’n drwm ar Droseddau Casineb a’i effeithiau ar ddioddefwyr a’r gymuned.

Digwyddiadau Lleol

Cymorthfeydd

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 25 Ebr 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 01 Mai 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 02 Mai 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 09 Mai 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 16 Mai 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 23 Mai 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 30 Mai 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Waddles Court

Dyddiad / amser: 05 Meh 2019 - 15:30

Disgrifiad:

Waddles Court Tenantiaid.

15:30-16:30

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 06 Meh 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 13 Meh 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 20 Meh 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 27 Meh 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 04 Gor 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 11 Gor 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Lleoliad: Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)

Dyddiad / amser: 18 Gor 2019 - 10:00

Disgrifiad:

Rhwydwaith Tenantiaid (6 Tŷ Elizabeth)
Bore dydd Iau o 10 – 11 o’r gloch

Cyfarfodydd Cymdogaeth

Lleoliad: Neuadd Sant Barnabus, Stryd Llywelyn, Llanelli

Dyddiad / amser: 16 Mai 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Grŵp Gweithredu Cymunedau Diogelach (Wardiau Glan-y-môr a Thyisha) ar y 3ydd dydd Iau pob mis a 2pm.

Lleoliad: Neuadd Sant Barnabus, Stryd Llywelyn, Llanelli

Dyddiad / amser: 20 Meh 2019 - 14:00

Disgrifiad:

Grŵp Gweithredu Cymunedau Diogelach (Wardiau Glan-y-môr a Thyisha) ar y 3ydd dydd Iau pob mis a 2pm.

Hysbysiadau Lleol

Crynodeb:

We are helping people and businesses stay safe online as part of Operation Blood Leaf, a Cyber Crime Week of Action (March2-6).

Manylion:

Rydyn ni’n helpu pobl a busnesau i aros yn ddiogel ar-lein fel rhan o Ymgyrch Blood Leaf, Wythnos o Weithredu yn Erbyn Seiberdroseddu (2-6 Mawrth).

Mae Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu arbenigol Heddlu Dyfed-Powys a Get Safe Online, partner allweddol, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â seiberdroseddu ac yn gweithio i sicrhau fod gan bobl yr hyder a’r wybodaeth i ddiogelu eu hunain rhag seiberdroseddu yn yr ardal heddlu.

Trwy gydol yr wythnos, bydd:

•Cyfres o wasanaethau arbennig mewn ysgolion cyfun i dynnu sylw pobl ifainc yn eu harddegau at beryglon anfon negeseuon testun rhywiol


•Ffocws ar faterion seiberdroseddu allweddol gan gynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, seiber-fwlio, pornograffi dial a thwyll ar-lein drwy gyfryngau cymdeithasol


•Hyfforddiant i swyddogion heddlu ar ymchwilio i seiberdroseddu


•Digwyddiad byw Get Safe Online yng nghanol tref Aberystwyth ddydd Iau 5 Mawrth.


•Trefnwyd yr wythnos hon gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Ein gweithgarwch arfaethedig yw cymryd rhan yn yr ymgyrch.


Mae modd atal llawer o seiberdroseddu, Er mwyn gwneud pob dim o fewn eich gallu i’w atal rhag digwydd i chi., dilynwch y camau canlynol:
•Dilëwch negeseuon a negeseuon cyfryngau cymdeithasol amheus heb glicio ar ddolenni.
•Dylech arsefydlu'r feddalwedd ddiogelwch wrthfirysau ddiweddaraf.
•Defnyddiwch gyfrineiriau cryf a newidiwch nhw’n rheolaidd. Peidiwch â’u rhannu â neb.
•Byddwch yn ofalus am beth ydych chi'n ei rannu ar-lein.

•Am gyngor, galwch heibio i www.getsafeonline.org.

 

Cysylltu â'r Tîm

Ebost

LlanelliTownNPT@dyfed-powys.pnn.police.uk

Mae’r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer materion Plismona Bro yn unig. Ar gyfer pob ymholiad arall defnyddiwch:

ContactCentre@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn

101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Gorsafoedd Heddlu Lleol

Waunlanyrafon
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3AA

Ffôn

Rhif Di-Argyfwng 101 (01267 222020 y tu allan i Ddyfed-Powys)

Os ydych yn gwybod pwy rydych am siarad â nhw, gofynnwch amdanynt wrth eu henw a’u gorsaf. Bydd staff yn gallu cadarnhau os ydynt ar ddyletswydd a’ch cysylltu os ydynt ar gael, neu gymryd neges.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Ffacs

01554 741118

Oriau Agor y Cownter Ffrynt

Dydd Llun – ddydd Gwener 09:00 - 14:00 a 14:40 - 17:00
Dydd Sadwrn a ddydd Sul: Ar gau

Ar agor ar Wyliau Banc
09:00 – 14:00 a 14:40 – 17:00

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 500 o swyddogion cymorth cymunedol ledled Cymru, dros 70 yn ein hardal rym.