Ein Gwaith Ni

Yn 2010, gwnaeth Heddlu Dyfed-Powys ymdrin â 389,308 o alwadau di-frys i’n canolfan alwadau, ac ymatebodd ein swyddogion i 24,452 o ddigwyddiadau brys ledled ardal ein Heddlu.

Yn ogystal â’n swyddogion bro rheng flaen, mae gennym nifer o swyddogion sydd â rolau arbenigol. Mae'r rhain yn cynnwys trafodwyr, swyddogion arfau saethu, swyddogion plismona’r ffyrdd, hyfforddwyr cŵn, timoedd diogelu’r cyhoedd, timoedd chwilio, timoedd troseddau ariannol, a thimoedd cudd-wybodaeth.

Cefnogir y rhain gan nifer o dimoedd arbenigol gan gynnwys archwilio troseddfannau, hyfforddiant i yrwyr, hyfforddiant swyddogion yr heddlu, trwyddedu drylliau, trinwyr galwadau ac anfonwyr, ymchwilwyr a dadansoddwyr, cynllunwyr achosion brys yn ogystal ag amrediad eang o swyddogaethau busnes y byddech yn eu disgwyl mewn unrhyw sefydliad mawr e.e. caffael, TG, gwasanaethau cyfreithiol, adnoddau dynol, a chyllid.

Mae lefelau troseddu yn Nyfed-Powys yn isel o’i gymharu ag ardaloedd Heddluoedd eraill, sy’n ei gwneud yn un o’r ardaloedd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr. Hefyd, ein cyfradd ddatrys ar gyfer troseddau yw’r uchaf yn y wlad, gyda dros hanner y troseddau sy’n cael eu riportio yn cael eu datrys. Gallwch weld yr union ffigurau yn yr ystadegau trosedd cenedlaethol a gyhoeddir bob tri mis (http://homeoffice.gov.uk/science-research/research-statistics/).