Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS)

Mae'r Gymdeithas Prif Heddweision, ACPO, yn cefnogi defnyddio dull amgen addas a chymesur yn hytrach nag erlyn ar gyfer troseddau Traffig y Ffyrdd perthnasol, fel y cynigir gan y gwahanol gyrsiau sydd ar gael trwy'r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru a drefnir gan y Gymdeithas.  Un o themâu allweddol Fframwaith Strategol y Llywodraeth ar gyfer Diogelwch y Ffyrdd yw addysgu gyrwyr, yn achos mathau addas o droseddu.

Mae'r Heddlu wedi bod yn defnyddio'r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru yn ffordd o ddelio â mân-droseddau symudol Traffig y Ffyrdd ers 1991 yn lle mynd trwy'r System Cyfiawnder Troseddol.  Datblygwyd yr ymagwedd hon ar sail argymhellion Adolygiad o'r Gyfraith ynghylch Traffig y Ffyrdd a wnaed ym 1998.

Mae'r gyrrwr neu'r beiciwr yn talu am y cwrs yn lle'r gosb ar gyfer y drosedd, ac mae cymhelliad iddo wneud hynny gan na chofnodir y gosb yn ei erbyn os bydd yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Dim ond unwaith bob tair blynedd y caiff gyrrwr fynd ar y fath gwrs; caiff unrhyw droseddau tebyg eu trin trwy'r System Cyfiawnder Troseddol.  I sicrhau glynu wrth y rheol hon, mae'r Gymdeithas Prif Heddweision yn cadw cofrestr genedlaethol o'r holl yrwyr sy'n mynychu'r cyrsiau hyn.