Bellach, mae cynllun sy’n galluogi pobl i ddarganfod os oes gan eu partner, neu eu partner posibl, hanes o gam-drin neu drais ar gael yn Nyfed-Powys. Mae’r cynllun, a elwir yn ‘Cyfraith Clare’, hefyd yn caniatáu i eraill â phryderon (e.e. aelodau o’r teulu, ffrindiau, cymdogion ayyb) wneud cais os oes ganddynt bryderon am les unigolyn arall.

Os yw gwiriadau’n dangos fod gan unigolyn hanes o ymddygiad camdriniol, neu os oes gwybodaeth arall sy’n nodi y gallai risg fodoli, byddwn ni’n ystyried rhannu’r wybodaeth hon â’r unigolyn yr ystyrir iddo/iddi fod mewn perygl. Mae’r cynllun yn anelu i helpu pobl i wneud penderfyniad mwy gwybodus ynglŷn â pha un ai a i barhau â pherthynas ai peidio, ac mae’n rhoi cymorth a chefnogaeth bellach ar gyfer cynorthwyo pobl wrth iddynt wneud y penderfyniad hwnnw.

Pwy all ofyn am ddatgeliad?

  • Medrwch wneud cais ynglŷn â’ch partner os ydych chi’n poeni y gallant achosi niwed i chi;
  • Hefyd, gall unrhyw drydydd parti â phryderon, megis rhiant, cymydog neu ffrind, gyflwyno cais os oes ganddynt bryderon am les unigolyn arall;
  • Fodd bynnag, ni fyddai unigolyn sy’n drydydd parti yn derbyn y wybodaeth. Byddai’r wybodaeth yn cael ei datgelu i’r unigolyn yr ystyrir iddo/iddi fod mewn perygl, neu rhywun sydd mewn sefyllfa i ddiogelu’r unigolyn yr ystyrir iddo/iddi fod mewn perygl.

Sut ydw i’n gwneud cais am wybodaeth?

Gallwch chi:

  • Alw 101
  • Siarad â swyddog heddlu ar y stryd
  • Ymweld â gorsaf heddlu

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn wynebu risg uniongyrchol, neu ei fod yn argyfwng, dylech alw 999 bob tro.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am sut mae’r cynllun yn gweithio, cliciwch ar y dolenni isod: