Mae plant yn fwy tebygol o gael eu cam-drin gan aelod o’r teulu neu ffrind i’r teulu nag unigolyn hollol ddieithr. Mae tua 75 y cant o’r bobl sy’n cam-drin plant yn rhywiol naill ai’n perthyn neu’n adnabyddus i’r dioddefydd. Datblygwyd y Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant yn Rhywiol er mwyn mynd i’r afael â hyn.

Mae’r cynllun yn galluogi aelodau’r cyhoedd - rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid neu drydydd parti sydd â diddordeb – i wneud cais i’r heddlu am wybodaeth os ydynt yn pryderu am unigolyn sydd â mynediad at blentyn.

Mae’r heddlu eisoes yn datgelu gwybodaeth ynghylch troseddwyr rhyw cofrestredig a throseddwyr treisgar mewn modd rheoledig i amryw o bobl gan gynnwys prif athrawon, rheolwyr canolfannau hamdden, cyflogwyr, landlordiaid a rhieni. Mae’r cynllun datgelu yn arf ychwanegol y gall yr heddlu ei ddefnyddio i ddiogelu plant.

Pryd fydd gwybodaeth yn cael ei datgelu?

Ni ddatgelir gwybodaeth oni fydd yr heddlu’n credu bod hynny’n angenrheidiol ac yn gymesur a diogelu’r plentyn. Rhennir y wybodaeth gyda’r sawl sydd yn y sefyllfa orau i ddiogelu’r plentyn yn unig, a rhaid i unrhyw un sy’n derbyn gwybodaeth ei thrin yn gyfrinachol a’i defnyddio i ddiogelu’r plentyn dan sylw yn unig. Nid fersiwn y Deyrnas Unedig o ‘Gyfraith Megan’ yw’r Cynllun Datgelu Troseddwyr sy’n Cam-drin Plant. Dan y cynllun hwnnw, sy’n gweithredu yn yr Unol Daleithiau cyhoeddir pob gwybodaeth am droseddwyr rhyw. Yma yn y DU, gall yr heddlu gymryd camau yn erbyn unrhyw un sy’n torri cyfrinachedd o fewn cynllun.

Sut all aelod o’r cyhoedd wneud cais am wybodaeth?

Gallwch gyflwyno cais am wybodaeth i’r heddlu mewn llythyr, dros y ffôn neu drwy alw mewn gorsaf yr heddlu neu siarad â heddwas. Bydd eich cais yn cael ei rheoli gan Uned Diogelu’r Cyhoedd yr heddlu a fydd yn cysylltu â chi cyn gynted ag y caiff eich cais ei gofnodi ar gronfa ddata’r heddlu.

Ffôn: 101
Cyfeiriad: Pencadlys Heddlu Dyfed Powys, PO Box 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Byddwn angen eich manylion chi, y plentyn rydych yn credu sydd mewn perygl a’r sawl rydych yn pryderu amdanynt. Os ydych yn credu bod y plentyn mewn perygl dybryd, ffoniwch 999. Byddwn yn delio â’ch pryderon yn unol â’r trefniadau diogelu plant sydd eisoes yn bodoli.