Mae rheoliadau’r heddlu’n mynnu bod swyddog sydd â buddiant busnes, neu sy’n bwriadu cael buddiant busnes, yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r Prif Gwnstabl. Y rheol gyffredinol yw bod swyddog sy’n cyflawni gweithgaredd, neu sy’n bwriadu gwneud hynny, am dâl ariannol neu mewn da, dylid tybio bod hyn yn fuddiant busnes sydd angen ei adrodd.