Rydyn ni’n croesawu unrhyw sylwadau/awgrymiadau a allai fod gennych mewn perthynas â’n cynllun. Disgwylir y bydd y Cynllun Cyhoeddi’n datblygu’n sylweddol dros y blynyddoedd, a gofynnwn i chi gyfrannu tuag at y datblygiad hwnnw.

Hoffwn yn benodol glywed eich barn am y canlynol:

 • A oeddech chi’n gwybod pa fath o wybodaeth sydd gennych hawl i wneud cais amdani?
 • A oeddech chi’n meddwl bod y strwythur yn eglur ac yn hawdd i’w ddilyn?
 • A oeddech chi’n defnyddio’rc i chwilio am rywbeth penodol?
 • Os felly, a ddaethoch o hyd iddo neu ddarganfod ymhle i ofyn amdano?
 • Os oeddech yn pori, a oedd y wybodaeth a oedd ar gael yn ddefnyddiol?
 • Pa fathau o wybodaeth neu bynciau fyddech chi’n hoffi eu gweld yn y Cynllun Cyhoeddi nad ydynt wedi eu cynnwys ar hyn o bryd?
 • Unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud.

Anfonwch unrhyw adborth drwy e-bost at: foi@Dyfed-Powys.pnn.police.uk

Fel arall, medrwch ysgrifennu atom ar:

Tîm Rhyddid Gwybodaeth
Heddlu Dyfed-Powys 
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Byddai’n ddefnyddiol, ond nid yn hanfodol, pe baech yn cynnwys y wybodaeth ganlynol gyda’ch sylwadau:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Cos post
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost