Mae Uned Rhyddid Gwybodaeth Heddlu Dyfed-Powys wedi ei lleoli ym Mhencadlys yr Heddlu ac mae’n gyfrifol am brosesu pob cais am wybodaeth dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Mae ceisiadau am wybodaeth dan Ddeddf Diogelu Data 1998 yn cael eu prosesu gan yr Adran Diogelu Data.

Yn ogystal, mae’r Uned yn gyfrifol am gydlynu’r Cynllun Cyhoeddi a rhoi gwybodaeth i staff ledled yr Heddlu. Nod yr uned yw hybu a chreu awyrgylch agored a thrwyadl ar draws yr Heddlu trwy annog a gweithio gydag adrannau a rhanbarthau er mwyn sicrhau cyhoeddi gwybodaeth nad yw’n niweidiol mewn modd rhagweithiol trwy Gynllun Cyhoeddi’r Heddlu a thrwy ddatgelu’r wybodaeth ar gais.

Rydyn ni wedi gweld cynnydd blynyddol yn nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ers mis Ionawr 2005. Nid ar staff yr Uned Rhyddid Gwybodaeth yn unig y mae hyn wedi cael effaith, ond hefyd ar yr adrannau a’r rhanbarthau sy’n rhoi’r wybodaeth y gofynnwyd amdani i’r Uned er mwyn ei phrosesu. Rydyn ni’n derbyn ceisiadau ynghylch amryw o bynciau. Nod yr uned yw cyhoeddi amryw o geisiadau a all fod o ddiddordeb i unigolion neu sefydliadau, a gwneir hynny trwy Log Datgelu Rhyddid Gwybodaeth.