Mae Adran 8 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn nodi’r hyn sy’n cyfrif fel cais am wybodaeth dan y Ddeddf. Mae’n rhaid i gais:

  • Gael ei gyflwyno’n ysgrifenedig
  • Gynnwys enw’r ymgeisydd a chyfeiriad ar gyfer anfon gohebiaeth. Gall y cyfeiriad hwn fod yn gyfeiriad e-bost.
  • Gynnwys disgrifiad o’r wybodaeth a geisir

Efallai y byddwch eisiau cynnwys rhif ffôn, a allai hwyluso’r broses pe bai angen i ni drafod eich cais gyda chi neu geisio eglurhad.

Gan ddibynnu ar natur eich cais, efallai y bydd ffi’n daladwy.

Mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth os oes angen unrhyw gymorth arnoch o ran gwneud cais am wybodaeth.

Os fyddwch chi’n gwneud cais drwy e-bost, byddwch chi’n derbyn cydnabyddiaeth bod eich cais wedi’i dderbyn o fewn dau ddiwrnod gwaith. Os na fyddwch chi’n derbyn cadarnhad ar ôl dau ddiwrnod gwaith, galwch yr adran ar y rhif isod neu ail-gyflwynwch eich cais.

Gwnewch gais drwy ysgrifennu at:

Uned Rhyddid Gwybodaeth 
Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys 
Blwch Post 99 
Llangynnwr 
Caerfyrddin 
SA31 2PF

Neu drwy anfon e-bost at: foi@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn: 01267 226014
Ffôn: 01267 226478

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu dogfen ganllaw ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried cyflwyno cais am wybodaeth.

  • Efallai bod y wybodaeth rydych chi ei hangen eisoes ar gael ar ein gwefan ni neu wefan arall

  • Bydd yn hwyluso eich cais os gallwch ddarparu, adeg cyflwyno’ch cais, manylion ynghylch y cyfnod y mae eich cais yn ymwneud ag ef, er enghraifft, y deuddeng mis blaenorol, y pum mlynedd flaenorol, ac ati.  Bydd yn hwyluso’r broses hefyd os gallwch nodi wrth gyflwyno’ch cais, a ydych yn dymuno cael y wybodaeth fesul blwyddyn ariannol neu flwyddyn galendr.  Fodd bynnag, mae’n bosib mewn rhai amgylchiadau y bydd y wybodaeth yn cael ei chadw ar un ffurf yn unig.

Er mwyn trafod eich cais cyn ei gyflwyno, galwch yr Uned Rhyddid Gwybodaeth ar 01267 226596.

Wrth gynnal ymchwiliadau’r heddlu, mae’n rhaid i swyddogion ystyried cyfrinachedd a phreifatrwydd dioddefwyr, tystion a’r drwgdybiedig. Efallai y bydd ymchwiliadau felly yn golygu defnyddio tactegau neu dechnegau plismona, a allai, pe baent yn hysbys i bawb, darfu ar allu’r gwasanaeth heddlu i atal a datrys troseddau. Cydnabyddir hefyd y gallai datgelu gwybodaeth am ymchwiliadau cyfredol beryglu unrhyw achos llys dilynol.

Am y rhesymau hyn, bydd gwasanaeth yr heddlu, gan amlaf, yn gwneud cais am eithriad a fydd yn atal gwybodaeth am ymchwiliadau cyfredol, a geisir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, rhag cael ei datgelu.

Rydym yn cydnabod y gall rhai achosion gynnwys materion lles y cyhoedd pwysig a dylanwadol a fydd yn gosod rheidrwydd i ddatgelu’r wybodaeth. Fodd bynnag, cyn disodli ystyriaethau megis preifatrwydd neu’r niwed posib i’r unigolion yn yr achos dan sylw, rhaid bod lles y cyhoedd yn mynd y tu hwnt i chwilfrydedd neu ddiddordeb.

I sicrhau bod lles y cyhoedd yn cael ystyriaeth briodol, bydd bob cais am wybodaeth mewn perthynas ag ymchwiliad yn cael eu hystyried ar wahân, yn unol â gofynion y Ddeddf.

Mae’n ofynnol i heddluoedd yn y DU ddarparu ystadegau troseddu yn rheolaidd i gyrff y llywodraeth, ac mae’r meini prawf ar gyfer cofnodi’r ystadegau hyn yn cael eu pennu’n genedlaethol. Fodd bynnag, nid yw’r systemau a ddefnyddir i gofnodi’r ffigyrau hyn nac ychwaith y gweithdrefnau a ddefnyddir gan bob heddlu i gasglu’r data yn rhai generig. Am y rhesymau hynny felly, os cyflwynir yr un cais i fwy nag un heddlu, ni ddylid cymharu unrhyw ymateb a ddarperir i gais a gyflwynwyd i Heddlu Dyfed-Powys gydag unrhyw ymateb arall y byddwch yn ei dderbyn.

Efallai y bydd angen trosglwyddo rhai ceisiadau am wybodaeth, naill ai yn llwyr neu’n rhannol, i awdurdodau cyhoeddus eraill er mwyn darparu’r ateb mwyaf cynhwysfawr posib i’r cais. Os digwydd hyn i’ch cais chi, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Yn y mwyafrif o achosion bydd hynny’n golygu eich hysbysu fod y wybodaeth yn cael ei chadw gan awdurdod cyhoeddus arall. Byddwn yn darparu manylion cyswllt yr awdurdod cyhoeddus perthnasol neu’n trosglwyddo’r cais ar eich rhan a gyda’ch caniatâd chi. Wrth wneud hyn, byddwn yn rhoi ystyriaeth i’r Cod Ymarfer a nodir yn adran 45 o’r Ddeddf: Cod Ymarfer ar ryddhau swyddogaethau awdurdodau cyhoeddus o dan Rhan 1 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Byddwn ni’n cyhoeddi hysbysiad gwrthod ar gyfer ceisiadau lle’r ystyrir bod y gost o gydymffurfio yn fwy na’r terfyn priodol a nodir yn Adran 12 o'r ddeddf a Rheoliadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (Terfyn a Ffioedd Addas) 2004. Ni fydd hyn yn effeithio ar hawl yr unigolyn i ofyn am adolygiad mewnol.

Rheoliadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (Terfyn a Ffioedd Addas) 2004

Hawl i apelio

Pan mae cais ar gyfer gwybodaeth o dan yr hawl mynediad unigol yn cael ei wrthod, mae gan y ceisydd hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad. Dylid apelio i Heddlu Dyfed-Powys yn y lle cyntaf, a bydd yr apêl yn destun craffu annibynnol. Fodd bynnag, os yw’r ceisydd dal yn anfodlon, bydd hawl ganddo apelio i’r Comisiynydd Gwybodaeth yn erbyn y penderfyniad i beidio â datgelu.

Gall ceisydd apelio yn erbyn amrediad, maint a ffurf gwybodaeth rydyn ni wedi anfon yn dilyn cais. Yn ogystal, gall ceisydd apelio yn erbyn y modd y cafodd cais ei drin – er enghraifft, yr amser a gymerwyd i ymateb, neu’r ffordd y cafodd llythyrau eu geirio.

Mae gennym broses apelio na fydd yn effeithio ar hawl yr unigolyn i apelio’n uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydynt yn dymuno hynny.

Gall unrhyw un sydd wedi gwneud cais am wybodaeth gan yr heddlu apelio; mae hyn yn cynnwys ceiswyr sydd wedi gwneud ceisiadau sy’n cael eu hystyried yn flinderus. Os oes rhywun sydd wedi cyflwyno cais yn anfodlon â’r modd y cafodd ei drin, gall ddefnyddio’r broses apelio er mwyn i’r cais gael ei ailystyried. Os nad oes modd i’r unigolyn a gyflwynodd y cais apelio, gall rhywun arall apelio ar ei ran.

Er mwyn apelio, cysylltwch â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth. Mae’n ddefnyddiol pe byddech yn medru darparu cymaint o wybodaeth â phosibl am y cais a wnaed, a’r rheswm ar gyfer yr apêl. Os yn bosibl, dylid dyfynnu’r rhif cyfeirnod gwreiddiol. Gellir cysylltu â’r uned ar:

Uned Rhyddid Gwybodaeth 
Heddlu Dyfed-Powys 
Blwch Post 99 
Llangynnwr 
Caerfyrddin 
SA31 2PF

Ffôn: 01267 226014 / 01267 226297

E-bost:  FOI@Dyfed-Powys.pnn.police.uk

Dylid cyflwyno apeliadau o fewn dau fis ar ôl derbyn yr ymateb terfynol mewn perthynas â’ch cais. Mae hyn yn unol â chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Rydyn ni’n anelu i ymdrin â’ch apêl a’i chwblhau cyn gynted â phosibl, ac o fewn deufis ar ôl derbyn eich apêl, yn unol â chanllawiau.

Pan fydd gennym ddigon o wybodaeth i adnabod y cais, byddwn ni’n cychwyn adolygiad o’r hyn ddigwyddodd a phryd. Bydd yr apêl yn cael ei chyfeirio at banel, a fydd yn ymchwilio i’r hyn sydd wedi digwydd ac yn asesu pa un ai a ydym wedi bod yn deg a thrwyadl wrth ymdrin â’r ceisydd.

Bydd y panel yn edrych ar y cais cyfan er mwyn gweld beth achosodd y broblem, ac nid y rhan o’r cais sy’n poeni’r person a’i cyflwynodd yn unig.

Lle nad ydym wedi dilyn gweithdrefnau priodol, neu wedi methu â darparu gwasanaeth o safon uchel, rhoddir ymddiheuriad ac esboniad o’r gweithdrefnau y byddwn ni’n eu dilyn er mwyn sicrhau nad yw’n digwydd eto.

Os ddylem fod wedi darparu gwybodaeth ond wedi methu â gwneud hynny, bydd y wybodaeth yn cael ei hanfon at y ceisydd yn syth.

Rhoddir gwybod i’r ceisydd os credir bod yr ymateb gwreiddiol yn gywir yn dilyn adolygiad. Yna, rhoddir gwybod iddynt am eu dewisiadau.

Os yw’r ceisydd dal yn anfodlon ar ôl yr adolygiad, gall gyflwyno’r apêl i’r Comisiynydd Gwybodaeth a allai ymchwilio i’r mater. Mae’r dewis hwn ar gael i’r ceisydd bob amser. Byddai’n well pe bai materion yn cael eu datrys ar lefel leol os yn bosibl. Bydd y Comisiynydd Gwybodaeth yn penderfynu pa un ai a fydd yn ymchwilio ai peidio.

Gellir cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar:

Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow
Swydd Gaerlleon 
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545700

Ebost:  mail@ico.gsi.gov.uk 

Gwefan: www.informationcommissioner.gov.uk

Ceisiadau am wybodaeth sy’n cael eu cyflwyno o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data

Cewch anfon ceisiadau am wybodaeth sy’n cael eu cyflwyno o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data at:

Diogelu Data
Yr Uned Ddatgelu
Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Neu anfonwch e-bost at: dataprotection@dyfed-powys.pnn.police.uk

Ffôn: 01267 226080
Ffôn: 01267 226282
Ffôn: 01267 226452