Mae’r Cynllun Cyhoeddi yn cynnwys gwybodaeth yr ydym yn ymrwymo i’w darparu’n rhagweithiol a’i diweddaru. Cyflwynwyd cynllun cyhoeddi enghreifftiol gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn 2009 ac mae’n berthnasol ar gyfer pob awdurdod cyhoeddus. Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun cyhoeddi enghreifftiol ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae gwybodaeth a gynhwysir yn y cynllun cyhoeddi’n cynnwys:

 • Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud
 • Yr hyn rydyn ni’n ei wario a sut
 • Ein blaenoriaethau a’n cynnydd
 • Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau
 • Ein polisïau a’n gweithdrefnau
 • Rhestri a chofrestri
 • Y gwasanaethau rydyn ni’n cynnig

Fel rhan o'r model cynllun cyhoeddi mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu nifer o ddogfennau diffiniad, sy'n cynnwys dogfen diffiniad ar gyfer gwasanaeth yr heddlu.

Mae’r ddogfen ddiffinio ar gyfer gwasanaeth yr heddlu’n nodi’r gofynion lleiaf y mae’n ofynnol i’r Heddlu gyhoeddi.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau o ran y mathau o wybodaeth y dylem ystyried cyhoeddi’n rhagweithiol, anfonwch e-bost at: foi@dyfed-powys.pnn.police.uk

Fel arall, ysgrifennwch at:

Uned Rhyddid Gwybodaeth
Heddlu Dyfed-Powys
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Bydd yr Uned Rhyddid Gwybodaeth yn ystyried eich awgrymiadau.

Os byddwch yn dymuno gwneud cwyn ynghylch Cynllun Cyhoeddi Heddlu Dyfed-Powys, y ffordd rydyn ni wedi ymdrin â’ch cais, neu os ydych chi’n credu ein bod ni wedi methu â darparu’r wybodaeth y mae gennych hawl iddi, cysylltwch â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth ar y cyfeiriad uchod.

Bydd unrhyw gwynion yn cael eu hadolygu yn unol â’r broses apelio rhyddid gwybodaeth.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi dwy hawl gysylltiedig:

 1. Yr hawl i gael gwybod pa un ai a yw’r wybodaeth rydych chi’n gwneud cais amdani’n bodoli, a
 2. Yr hawl i dderbyn y wybodaeth (yn amodol ar eithriadau)

 

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth am gyfrifol am reoli’r Ddeddf Diogelu Data a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Gall unigolion a chyrff corfforaethol wneud cais ysgrifenedig neu gais drwy e-bost am wybodaeth, ond nid dros y ffôn. Does dim rhaid eu bod nhw’n ddinasyddion Prydeinig nac yn byw yn y DU. Y cyfan sydd angen iddynt wneud yw rhoi digon o fanylion i’r awdurdod ar gyfer prosesu’r cais ac ymateb.

Dylai’r cais gael ei drin o fewn 20 diwrnod gwaith. Mae hyn yn cynnwys yr amser ar gyfer dod o hyd i’r wybodaeth, asesu pa wybodaeth y dylid ei darparu, a’i hanfon i’r ceisydd. Mae methu â darparu’r wybodaeth o fewn y cyfnod hwn yn torri telerau’r ddeddf, ac mae gan y Comisiynydd Gwybodaeth hawl i ystyried bod hyn gyfystyr â dirmyg llys.

Ceir manylion am unrhyw ffioedd sy’n berthnasol yn y Cynllun Cyhoeddi.

Gellir gwneud cais am wybodaeth amgylcheddol a gedwir gan yr Heddlu yn unol â’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am wybodaeth amgylcheddol yma: Gwneud cais am wybodaeth amgylcheddol

Yn y rhan hon byddwn yn cyhoeddi’r categorïau gwybodaeth sy’n cael eu ceisio amlaf dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Os yw’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani yn y rhan hon, ni fydd angen i chi gyflwyno cais am y wybodaeth dan sylw.

Hefyd ar y dudalen hon, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth y teimlwn all fod o ddiddordeb i’r cyhoedd.

Ychwanegir at y rhestr hon dros amser, a bydd manylion ynghylch pa mor aml y bydd y wybodaeth yn cael ei diweddaru i’w gweld ar y dudalen hon hefyd.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r adran hon at yr Uned Rhyddid Gwybodaeth.

 • Ystadegau ar gyfer Cwynion Cyhoeddus a Chamymddwyn Mewnol
 • Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu – Cwynion yr Heddlu – Ystadegau ar gyfer Cymru a Lloegr
 • Cofrestr Buddiannau Busnes
 • Cofrestr anrhegion a lletygarwch a roddwyd i uwch bersonél

Cynlluniwyd y Cynllun Cyhoeddi i dynnu sylw at wybodaeth a chyhoeddiadau sydd ar gael ar hyn o bryd gan Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r wybodaeth sydd ar gael wedi ei chynnwys yn y ‘Canllaw i Wybodaeth’. Os nad oes fersiwn ar-lein ar gael, dylech gyflwyno cais trwy ysgrifennu at:

Tîm Rhyddid Gwybodaeth 
Heddlu Dyfed-Powys 
Blwch Post 99 
Llangynnwr 
Caerfyrddin 
SA31 2PF

Neu anfon e-bost at: foi@Dyfed-Powys.pnn.police.uk

Wrth wneud cais am wybodaeth a gynhwysir yn y cynllun hwn, cofiwch gynnwys y manylion canlynol:

 • Eich enw a’ch cyfeiriad
 • Y wybodaeth neu’r dogfennau yr hoffech eu cael
 • Y ffordd yr hoffech dderbyn y wybodaeth (e.e. copi papur, e-bost)

Yn unol â’r ddeddf, gellir codi tâl am wybodaeth. Yn achos cais am nifer o gopïau, gellir gofyn am dâl, ond byddwn yn eich hysbysu am hynny cyn y caiff y wybodaeth ei darparu.

Rydym yn anelu i ddarparu gwybodaeth a restrir yn y Cynllun Cyhoeddi cyn gynted ag sy’n bosibl.

Dylid nodi ein bod yn dal i ychwanegu gwybodaeth at y Cynllun Cyhoeddi a disgwylir y bydd yr Heddlu yn diweddaru adrannau o fewn y ‘Canllaw i Wybodaeth’ yn rheolaidd.

Dylid cyfeirio unrhyw gwynion sy’n ymwneud â’r ffordd y mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithredu ei Gynllun Cyhoeddi i’r Uned Rhyddid Gwybodaeth drwy’r manylion cyswllt a gynhwysir uchod.