Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl mynediad cyffredinol i bob math o wybodaeth a gofnodwyd sy’n cael ei dal gan awdurdodau cyhoeddus, yn nodi’r eithriadau o’r hawl hwnnw, ac yn gosod nifer o rwymedigaethau ar awdurdodau cyhoeddus.

Rhaid dweud wrth unrhyw un sy’n gofyn i awdurdod cyhoeddus am wybodaeth cyhoeddus pa un ai a yw’r wybodaeth yn cael ei dal, oni bai y byddai gwneud hynny’n datgelu gwybodaeth eithriedig. Yn amodol ar eithriadau, rhaid rhoi’r wybodaeth honno iddynt.

Mae gan unigolion eisoes yr hawl dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gael gwybodaeth a gedwir amdanynt. O ran awdurdodau cyhoeddus, mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn estyn yr hawl hwn i ganiatáu’r cyhoedd i gael gweld pob math o wybodaeth a gedwir.

Mae dwy ran i’r ddeddf:

  • Cynllun Cyhoeddi
  • Hawliau Mynediad Cyffredinol