Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn rheoli sut y mae’ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio gan sefydliadau, busnesau neu’r llywodraeth.

Fel sefydliad, o dan y ddeddf, mae’n ofynnol i ni ddarparu unrhyw wybodaeth rydyn ni’n dal amdanynt os ydynt yn gwneud cais amdani, a sicrhau bod unrhyw ddata rydyn ni’n dal yn cael ei thrin mewn modd cyfrifol.

Mae’r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi’r hawl i unigolyn wneud cais am gopi o wybodaeth bersonol sy’n cael ei dal. Gelwir hyn yn Fynediad at Wybodaeth. Gall unrhyw un wneud cais ar gyfer Mynediad at Wybodaeth er mwyn defnyddio’r wybodaeth ar gyfer eu dibenion eu hun, ond ni ddylai fod angen i chi ddarparu’r wybodaeth fel sylfaen ar gyfer amod cyflogaeth neu gytundeb ar gyfer nwyddau neu wasanaethau, ac ni chewch wneud cais am Fynediad at Wybodaeth ar ran rhywun arall.

Yn amodol ar eithriadau, mae hawl gan unrhyw un sy’n gwneud cais gael gwybod pa un ai a yw’r wybodaeth yn bodoli a’r hawl i’w derbyn. Yn gyffredinol, rhaid darparu ymateb o fewn 30 diwrnod gwaith.

Medrwch wneud cais am wybodaeth amdanoch a allai fod yn cael ei dal ar gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu. Dolen i’r ffurflen - https://www.acro.police.uk/subject_access.aspx

Dylech ddefnyddio'r ffurflen hon os ydych angen cael gwiriad wedi'i gynnal yn erbyn cofnodion o hanes eich euogfarnau. Mae hyn yn cynnwys:

  • Arestiadau
  • Euogfarnau llys
  • Rhybuddion neu geryddon gan yr heddlu
  • Ceryddon ieuenctid
  • Rhybuddion terfynol
  • Dyfarniadau dieuog
  • Canlyniadau ‘dim gweithredu pellach’

Byddwch chi’n derbyn llythyr os nad oes gwybodaeth yn cael ei dal.

Bydd angen dau fath o brawf adnabod arnoch sy’n dangos yn glir eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad a’ch llofnod.  O'r 25ain o Fai, nid yw'r ffi o £10 bellach yn gymwys (wedi'i diddymu dan GDPR) - fodd bynnag, gellir codi ffioedd rhesymol mewn rhai achosion.

Mae'r holl fanylion i'w gweld yn y ddolen uchod

Er mwyn cael gwybod pa un ai a yw’r heddlu’n dal unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch (heb gynnwys tystysgrifau cofnodion troseddol) ac er mwyn cael copi o’r wybodaeth honno, gwnewch gais drwy lenwi’r ffurflen ganlynol:

Cais am wybodaeth o Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu a Heddlu Dyfed-Powys – dilynwch ffurflen Mynediad Pwnc (Saesneg yn unig) a bydd ACRO yn anfon eich cais at Heddlu Dyfed-Powys i’w brosesu.

Cyswllt

Adran Diogelu Data
Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn: 101

Ebost: dataprotection@dyfed-powys.pnn.police.uk