Mae deddfwriaeth Diogelu Data’n rhoi hawl i unigolion gael mynediad at eu gwybodaeth bersonol. Cyfeirir at hyn fel arfer fel cais am fynediad at ddata gan y testun. Mae gan Heddlu Dyfed-Powys ddyletswydd i gydymffurfio â’r hawl hwn, a’ch helpu i gael mynediad at eich gwybodaeth. Gall unigolion wneud cais am fynediad at ddata gan y testun yn ysgrifenedig neu ar lafar. Mae gennym fis i ymateb i gais, ac fel arfer, ni allwn godi tâl ar gyfer ymdrin â chais.

Medrwch gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys er mwyn cael gwybodaeth y gallem fod yn ei dal amdanoch. Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn rhoi hawl i unigolion gael cadarnhad am brosesu, a, lle mae hynny’n wir, mynediad at y data personol hwnnw.

Medrwch wneud cais drwy e-bost, dros y ffôn, drwy lythyr, ar ein gwefan neu wyneb yn wyneb.                                                             

Mae gennym ffurflen i’ch helpu i wneud cais am fynediad at ddata gan y testun. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio’r ffurflen hon i wneud eich cais, fodd bynnag, bydd defnyddio’r ffurflen hon yn sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen i’n galluogi i brosesu’ch cais heb unrhyw oedi diangen.

Medrwch gysylltu â Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO er mwyn cael gwybodaeth a allai gael ei dal amdanoch ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu. Dilynwch y ddolen ganlynol os gwelwch chi’n dda - https://www.acro.police.uk/subject_access.aspx

Dylech ddefnyddio’r ffurflen hon os oes angen gwiriad wedi’i gynnal arnoch mewn perthynas â chofnodion hanes euogfarnau. Mae hyn yn cynnwys:

  • Arestiadau
  • Euogfarnau llys
  • Rhybuddion heddlu
  • Ceryddon ieuenctid
  • Rhybuddion terfynol
  • Dyfarniadau dieuog
  • Canlyniadau dim camau pellach

Mae Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO hefyd yn cyhoeddi Tystysgrifau Heddlu i unigolion sydd eisiau ymfudo i wledydd penodol, neu wneud cais am fisa ar eu cyfer. Dilynwch y ddolen ganlynol os gwelwch chi’n dda - https://www.acro.police.uk/police_certificates.aspx

Cyswllt

Y Tîm Datgelu 
Heddlu Dyfed-Powys 
Pencadlys yr Heddlu
BLWCH POST 99
Llangynnwr 
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ebost: dataprotection@dyfed-powys.pnn.police.uk
Ffôn: 101