Mae ein siarter gwybodaeth yn nodi’r safonau fedrwch chi ddisgwyl gennym pan rydyn ni’n gwneud cais neu’n dal gwybodaeth amdanoch chi neu’ch ymholiadau. Mae’n cynnwys data personol a gwybodaeth arall y mae’r Prif Gwnstabl yn dal mewn cysylltiad â’i ddyletswyddau plismona.

Rydyn ni’n defnyddio gwybodaeth er mwyn:

  • Atal a datrys troseddau
  • Dal ac erlyn troseddwyr
  • Diogelu bywyd ac eiddo
  • Cynnal y gyfraith a threfn a chynorthwyo aelodau o’r cyhoedd

Gallwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol i ddadansoddi’n perfformiad a’n heffeithiolrwydd. Efallai bydd angen cysylltu â chi i ofyn i chi’n cynorthwyo â hyn er mwyn casglu gwybodaeth am y gwasanaeth rydyn ni’n darparu i’r cyhoedd a gwella’r gwasanaeth hwnnw lle bynnag y gallwn.

Lle bo’n bosibl ac yn briodol, byddwch chi’n cael gwybod pam mae’ch gwybodaeth yn cael ei chadw. Gellir cadw gwybodaeth bersonol heb yn wybod i chi neu heb eich caniatâd pan fod hyn yn ofynnol ar gyfer dibenion megis atal neu ddatrys trosedd, erlyn neu ddal troseddwyr, diogelwch cenedlaethol a diogelwch cyhoeddus.

Nid yw Heddlu Dyfed-Powys yn gosod “hysbysiad prosesu teg” wedi’i recordio ymlaen llaw ar linellau ffôn a allai dderbyn galwadau brys oherwydd y perygl cysylltiedig o niwed a allai ddigwydd drwy oedi mewn ymateb i’r alwad.

Mae’r holl wybodaeth bersonol yn cael ei thrin yn unol ag 8 egwyddor Deddf Diogelu Data 1998.

Pan rydyn ni’n gofyn i chi am wybodaeth bersonol, rydyn ni’n rydyn ni’n addo:

  • Sicrhau eich bod chi’n gwybod pam rydyn ni’n ei defnyddio (pan fedrwn)
  • Gofyn am yr hyn sydd angen arnom yn unig, a pheidio â chasglu gormod o wybodaeth neu wybodaeth amherthnasol
  • Diogelu’r wybodaeth a sicrhau nad oes neb na ddylai cael mynediad ati’n gwneud
  • Rhannu’r wybodaeth â sefydliadau eraill pan mae’r gyfraith yn caniatáu hynny yn unig
  • Sicrhau nad ydym yn ei chadw am fwy o amser nag sydd angen, a
  • Sicrhau nad yw’ch gwybodaeth bersonol ar gael ar gyfer defnydd masnachol heb ganiatâd

Yn gyfnewid am hyn, gofynnwn i chi roi gwybodaeth gywir i ni gan y bydd hyn yn ein helpu i gadw’ch gwybodaeth yn ddibynadwy a diweddar.

Os fyddwn ni’n defnyddio neu’n datgelu’ch gwybodaeth ar gyfer diben nad yw’n amlwg, diben na fyddech yn ei ystyried yn swyddogaeth yr heddlu fel arfer, byddwn ni’n dweud wrthych am y defnydd hwnnw. Gall hyn fod yn uniongyrchol neu drwy ddull arall o gyfathrebu â’r cyhoedd.

Gallwn rannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill o dan drefniadau gwaith partner. Bydd gwybodaeth bersonol sy’n medru adnabod unigolion yn cael ei dileu lle bo’n briodol. Byddwn ni ond yn rhannu gwybodaeth bersonol pan mae’n gyfreithlon gwneud hynny a phan mae’ch hawliau wedi’u hystyried yn llawn.

Rydyn ni’n ofalus iawn wrth sicrhau fod y wybodaeth rydyn ni’n dal yn gywir, yn cael ei diweddaru, ac yn cael ei dinistrio pan nad oes ei hangen bellach.

Rydyn ni’n defnyddio amryw o fesurau corfforol, technegol a gweithdrefnol i ddiogelu gwybodaeth bersonol rhag llygredd, colled neu ddatgelu damweiniol.

Mae ein staff wedi’u hyfforddi yn y gweithdrefnau a’r polisïau ar gyfer trin gwybodaeth bersonol yn gywir.

Rydyn ni’n monitro defnydd ac ansawdd gwybodaeth drwy archwiliadau a gwiriadau trafodion. Mae staff sydd wedi camddefnyddio gwybodaeth bersonol yn cael eu hymchwilio. Rydyn ni’n trin tor amodau o’r fath o ddifrif a byddwn bob tro’n ystyried pa un ai a ddylid cynnal ymchwiliad troseddol yn ogystal â gweithredu o dan ein gweithdrefnau disgyblu.

Byddwn ni’n ystyried pob cais am wybodaeth a dderbynnir drwy’r broses Cais Testun am Wybodaeth. Os ydych chi’n credu bod y wybodaeth rydyn ni’n dal amdanoch yn anghywir neu’n gamarweiniol, bydd yn cael ei gwirio a’i chywiro os yn briodol.

Os ydych chi’n anhapus â’r modd rydyn ni wedi trin eich gwybodaeth bersonol, medrwch wneud cwyn i Reolwr Diogelu Data’r Heddlu neu’r Adran Safonau Proffesiynol.

Cyswllt

Heddlu Dyfed-Powys
Adran Diogelu Data
Pencadlys yr Heddlu
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
SA31 2PF
01267 226568