Addawodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, fuddsoddi mewn isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng modern i wella diogelwch trefi a chymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Gweledigaeth y Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw trosglwyddo isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng cynaliadwy ar draws y pedair sir o fewn ardal yr Heddlu yn unol â galw, troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a galwadau am wasanaeth sy’n barod ar gyfer y dyfodol ac yn cefnogi plismona gweithredol.

 

Mae 123 camera Teledu Cylch Cyfyng wedi cael eu gosod mewn un deg saith o drefi ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys.  Mae 26 camera wedi’u gosod mewn pum tref ychwanegol.  Bydd dwy dref pellach yn elwa pan gaiff 6 camera eu gosod yng Ngwanwyn 2020. . Ceir rhestr o’r trefi lle bydd / mae camerâu Teledu Cylch Cyfyng yn cael / wedi eu gosod isod.

 

Mae ystafell fonitro wedi’i sefydlu yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu ac mae’n cael ei staffio gan Gydlynydd TCC a 4 Gweithredwr TCC.

Ystafell Reoli'r Heddlu (Pencadlys) Ar y gweill
Llanfair-ym-Muallt YN FYW
Caerfyrddin YN FYW
Aberhonddu YN FYW
Saundersfoot YN FYW
Rhydaman YN FYW
Llanelli YN FYW
Aberdaugleddau YN FYW
Dinbych-y-Pysgod YN FYW
Hwlffordd YN FYW
Aberystwyth YN FYW
Penfro YN FYW
Doc Penfro YN FYW
Abergwaun YN FYW
Y Drenewydd YN FYW
Aberteifi YN FYW
Y Trallwng YN FYW
Llandrindod YN FYW
Llanbedr Pont Steffan YN FYW
Porth Tywyn YN FYW
Llwynhendy YN FYW
Machynlleth YN FYW
Ystradgynlais YN FYW
Castell Newydd Emlyn YN FYW
Arberth CYN DIWEDD 2020

 

Bydd manylion y lleoliadau camera penodol yn cael eu cyhoeddi wrth i’r gwaith o’u gosod yn y trefi hynny gael ei gwblhau.

Yn unol â gofynion canllaw’r Comisiynydd Camerâu Goruchwylio mae Asesiad o’r Effaith ar Breifatrwydd wedi ei gyflawni ar gyfer pob lleoliad camera.

Cysylltu â ni

Rhyddid Gwybodaeth

Os oes angen gwybodaeth ynghylch y system Teledu Cylch Cyfyng arnoch, gallwch ddarganfod mwy drwy fynd at ein tudalennau Rhyddid Gwybodaeth.

Gwneud cwyn

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn ynghylch y system Teledu Cylch Cyfyng gallwch wneud hyn drwy fynd at ein tudalennau Cwynion ac Adborth.

Gwybodaeth a Chyfraith Teledu Cylch Cyfyng

  • Gwefan Cod Ymarfer y Comisiynydd Camerâu Goruchwylio (Saesneg yn unig)
  • Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
  • Deddf Diogelu Data
  • Deddf Hawliau Dynol
  • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data
  • Polisi TCC

Ystadegau Perfformiad Teledu Cylch Cyfyng

Nid oes ystadegau ar gael ar hyn o bryd.