Addawodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, fuddsoddi mewn isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng modern i wella diogelwch trefi a chymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Gweledigaeth y Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw trosglwyddo isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng cynaliadwy ar draws y pedair sir o fewn ardal yr Heddlu yn unol â galw, troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a galwadau am wasanaeth sy’n barod ar gyfer y dyfodol ac yn cefnogi plismona gweithredol.

 

Mae 123 camera Teledu Cylch Cyfyng wedi cael eu gosod mewn un deg saith o drefi ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys.  Bydd saith tref ychwanegol yn elwa pan gaiff camerâu Teledu Cylch Cyfyng eu gosod. Ceir rhestr o’r trefi lle bydd / mae camerâu Teledu Cylch Cyfyng yn cael / wedi eu gosod isod.

 

Mae ystafell fonitro wedi’i sefydlu yng Nghanolfan Gyfathrebu’r Heddlu ac mae’n cael ei staffio gan Gydlynydd TCC a 4 Gweithredwr TCC.

Ystafell Reoli'r Heddlu (Pencadlys) Ar y gweill
Llanfair-ym-Muallt YN FYW
Caerfyrddin YN FYW
Aberhonddu YN FYW
Saundersfoot YN FYW
Rhydaman YN FYW
Llanelli YN FYW
Aberdaugleddau YN FYW
Dinbych-y-Pysgod YN FYW
Hwlffordd YN FYW
Aberystwyth YN FYW
Penfro YN FYW
Doc Penfro YN FYW
Abergwaun YN FYW
Y Drenewydd YN FYW
Aberteifi YN FYW
Y Trallwng YN FYW
Llandrindod YN FYW
Llanbedr Pont Steffan YN FYW
Porth Tywyn  YN FYW
Llwynhendy  YN FYW
Machynlleth  YN FYW

Bydd manylion y lleoliadau camera penodol yn cael eu cyhoeddi wrth i’r gwaith o’u gosod yn y trefi hynny gael ei gwblhau.

Yn unol â gofynion canllaw’r Comisiynydd Camerâu Goruchwylio mae Asesiad o’r Effaith ar Breifatrwydd wedi ei gyflawni ar gyfer pob lleoliad camera.

Cysylltu â ni

Rhyddid Gwybodaeth

Os oes angen gwybodaeth ynghylch y system Teledu Cylch Cyfyng arnoch, gallwch ddarganfod mwy drwy fynd at ein tudalennau Rhyddid Gwybodaeth.

Gwneud cwyn

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn ynghylch y system Teledu Cylch Cyfyng gallwch wneud hyn drwy fynd at ein tudalennau Cwynion ac Adborth.

Gwybodaeth a Chyfraith Teledu Cylch Cyfyng

  • Gwefan Cod Ymarfer y Comisiynydd Camerâu Goruchwylio (Saesneg yn unig)
  • Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
  • Deddf Diogelu Data
  • Deddf Hawliau Dynol
  • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data
  • Polisi TCC

Ystadegau Perfformiad Teledu Cylch Cyfyng

Nid oes ystadegau ar gael ar hyn o bryd.