Addawodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, fuddsoddi mewn isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng modern i wella diogelwch trefi a chymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Gweledigaeth y Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw trosglwyddo isadeiledd Teledu Cylch Cyfyng cynaliadwy ar draws y pedair sir o fewn ardal yr Heddlu yn unol â galw, troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a galwadau am wasanaeth.  Bydd hyn yn cynnwys model staffio i fonitro’r camerâu er mwyn cadw ein cymunedau’n ddiogel, gan ddefnyddio technoleg fodern i drosglwyddo gwasanaeth sy’n barod ar gyfer y dyfodol ac yn cefnogi plismona gweithredol.

Bydd 124 camera Teledu Cylch Cyfyng yn cael eu gosod mewn un deg saith o drefi ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys.  Ceir rhestr o’r trefi lle bydd camerâu Teledu Cylch Cyfyng yn cael eu gosod isod.

Dyfarnwyd contract i Baydale Control Systems Ltd a bydd cynllun gweithredu’n cychwyn yng nghanol Gorffennaf 2018. 

Ystafell Reoli'r Heddlu (Pencadlys) Ar y gweill
Llanfair-ym-Muallt YN FYW
Caerfyrddin YN FYW
Aberhonddu YN FYW
Saundersfoot YN FYW
Rhydaman YN FYW
Llanelli YN FYW
Aberdaugleddau YN FYW
Dinbych-y-Pysgod YN FYW
Aberystwyth Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Y Drenewydd Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Y Trallwng Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Aberteifi Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Llandrindod Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Hwlffordd Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Abergwaun Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Aberdaugleddau Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Penfro Erbyn diwedd mis Mawrth 2019
Doc Penfro Erbyn diwedd mis Mawrth 2019

Bydd manylion y lleoliadau camera penodol yn cael eu cyhoeddi wrth i’r gwaith o’u gosod yn y trefi hynny gael ei gwblhau.

Yn unol â gofynion canllaw’r Comisiynydd Camerâu Goruchwylio mae Asesiad o’r Effaith ar Breifatrwydd wedi ei gyflawni ar gyfer pob lleoliad camera.

Cysylltu â ni

Rhyddid Gwybodaeth

Os oes angen gwybodaeth ynghylch y system Teledu Cylch Cyfyng arnoch, gallwch ddarganfod mwy drwy fynd at ein tudalennau Rhyddid Gwybodaeth.

Gwneud cwyn

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn ynghylch y system Teledu Cylch Cyfyng gallwch wneud hyn drwy fynd at ein tudalennau Cwynion ac Adborth.

Gwybodaeth a Chyfraith Teledu Cylch Cyfyng

  • Gwefan Cod Ymarfer y Comisiynydd Camerâu Goruchwylio (Saesneg yn unig)
  • Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
  • Deddf Diogelu Data
  • Deddf Hawliau Dynol
  • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Ystadegau Perfformiad Teledu Cylch Cyfyng

Nid oes ystadegau ar gael ar hyn o bryd.