Ystyriwch am funud cyn clicio ar ddolen – cyngor ar gyfer Dydd Gwener Du

Ystyriwch am funud cyn clicio ar ddolen – dyna gyngor arbenigwyr ariannol a seiberdroseddu ar gyfer digwyddiad siopa ar-lein prysuraf y flwyddyn. Mae swyddogion o Dîm Troseddau Ariannol ac Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu Heddlu Dyfed-Powys w…

12 Tachwedd 2018

Ailhyfforddi Ceffylau Rasio, RoR, stori lwyddiant i Swyddogion Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys

Canolfan Farchogaeth Aintree, Lerpwl, oedd lleoliad y Diwrnod Arddangos Ailhyfforddi Ceffylau Rasio, RoR, ar ddydd Sadwrn, 3ydd Tachwedd. Roedd y diwrnod yn cynnwys arddangosiadau, clinigau a sgyrsiau gan hyfforddwyr ac arbenigwyr o’r radd flaenaf, y…

07 Tachwedd 2018

Rhybudd i ffermwyr gadw llygad am dwyllwyr

Y mis Rhagfyr hwn, mae Tarian, sef Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol De Cymru, yn disgwyl y bydd y gymuned ffermio yn derbyn mewnlif o alwadau ac e-byst yn ceisio eu twyllo i roi eu harian. Yn sgil patrymau blynyddol tebyg pan fydd ffermwyr yn…

06 Tachwedd 2018

Heddlu Dyfed-Powys “yn agosáu at sefyllfa dyngedfennol” yn dilyn bil Pensiynau munud olaf o £4 miliwn gan Lywodraeth y DU

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yn rhybuddio fod Heddlu Dyfed-Powys yn agosáu at sefyllfa dyngedfennol ac yn wynebu penderfyniadau anodd yn dilyn derbyn bil pensiynau o dros £4 miliwn gan Drysorlys ei Mawrhydi. Mae’r Llywodraeth…

06 Tachwedd 2018

Dedfryd Oes o Garchar i Christopher Kerrell am Lofruddiaeth

Heddiw, dedfrydwyd Christopher Llewellyn Kerrell i oes yn y carchar gyda lleiafswm o 25 mlynedd dan glo am ladd Hollie Kerrell ym mis Ebrill (2018). Rydyn ni wedi rhyddhau datganiad ar ran mam Hollie, Claire Heeley. Dywedodd Claire: “Roedd fy merch y…

02 Tachwedd 2018

Peidiwch â chynhyrfu. Peidiwch â chyfathrebu. Peidiwch â thalu.

Peidiwch â chynhyrfu. Peidiwch â chyfathrebu. Peidiwch â thalu. Dyna’n cyngor i ddioddefwyr blacmel ar-lein ar ôl i daliadau Bitcoin amheus ysgogi ofn am gribddeiliaeth rywiol. Mae dioddefwyr yn wynebu gorchmynion am arian, neu’r bygythiad y bydd fi…

01 Tachwedd 2018

Heddlu Dyfed-Powys a Choleg Sir Benfro’n dod at ei gilydd i helpu busnesau drwy gynnal digwyddiad am ddim i’w diogelu rhag bygythiadau cymhleth

Yn yr oes ddigidol hon, mae busnesau’n wynebu bygythiadau mwy cymhleth nag erioed o’r blaen. Efallai fod bygythiadau nad yw perchnogion wedi rhoi llawer o ystyriaeth iddynt, ond mae’n hollbwysig eu bod nhw’n effro iddynt ac yn ymwybodol ohonynt er mw…

01 Tachwedd 2018

Gideoniaid yn cyflwyno Heddlu Dyfed-Powys â 500 o Feiblau

Roedd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, a Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn ddiolchgar o dderbyn 500 o Feiblau gan Dewi Jones o’r Gideoniaid ddydd Gwener 26 Hydref. Hwn yw’r tro cyntaf y mae’r heddlu wedi derbyn Be…

29 Hydref 2018

Cyngor, Gwasanaeth Tân ac Achub a’r Heddlu yn cyflawni Achrediad Rhuban Gwyn

Mae cyngor, gwasanaeth tân ac achub a gwasanaeth heddlu wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed-Powys wedi bodloni’r safonau sydd angen er mwyn de…

26 Hydref 2018

“Cadwch y tacle allan o'ch cartre'!”

“Cadwch y tacle allan o'ch cartre'!” Dyna’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i’r heddlu gymryd rhan yn Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus 2018, sef ymgyrch cenedlaethol amlasiantaethol a gynlluniwyd i gydlynu ymdrechion y wlad wrth roi diwedd ar fasnachu…

12 Hydref 2018

Sefyll Ynghyd a Dweud Na i Drosedd Casineb – RhoWybod

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 13eg – 20fed Hydref Ymrwymiad i’n cymunedau gyda Strategaeth Trosedd Casineb Newydd   Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth i’r Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb Genedlaethol drwy godi ymwybyddiaeth…

12 Hydref 2018

Ymgyrch Regent

Mae’r gwaith o chwalu gangiau cyffuriau ym Mhowys yn parhau gyda chwech o arestiadau a chyhuddiadau eraill yn cael eu cyflawni. Mae hyn yn dod â chyfanswm nifer y bobl a gyhuddwyd o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A fel rhan o Ymgyrch Regent…

11 Hydref 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Iechyd Meddwl ddydd Mercher 10 Hydref 2018.

Y thema ar gyfer 2018 yw Pobl ifainc ac Iechyd Meddwl mewn byd sy’n newid, a’r nod yw dwyn sylw i’r materion y mae ein hieuenctid a’n hoedolion ifainc yn wynebu yn ein byd heddiw. Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl, mae arolygon yn dangos bod mwy a mwy…

10 Hydref 2018

Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu'n Arbed Bywyd Dyn … Gan Ddefnyddio Gwregys A Llwy

Mae SCCH o Heddlu Dyfed-Powys wedi datgelu sut y gwnaeth arbed bywyd dyn gan ddefnyddio offer annisgwyl, sef gwregys a llwy. Mae SCCH Matthew Kieboom, sy’n gweithio yng Ngorsaf Aberteifi, wedi pwysleisio pa mor bwysig ydyw i swyddogion a staff gymryd…

09 Hydref 2018

Cofeb 5,500 mlwydd oed ym Mhentre Ifan yn cael ei fandaleiddio

Mae’r Heddlu, yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a swyddogion Cadw’n ymchwilio i ddifrod a achoswyd i gofeb a 5,500 mlwydd oed yn Sir Benfro. Paentiwyd graffiti ar y siambr gladdu Pentre Ifan ger Nyfer, ac mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth er mwyn dod o…

08 Hydref 2018

Mae’n dda gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gefnogi dathliad Cyngor Hil Cymru o Fis Hanes Pobl Dduon.

Dathliad mis o hyd ledled Cymru yw Mis Hanes Pobl Dduon, sy’n dathlu cyfraniadau pobl o dras Affricanaidd yng Nghymru.   Cynhaliwyd lansiad y dathliadau mis o hyd heddiw, dydd Llun 1 Hydref, ym Mhrif Neuadd Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth. Cy…

04 Hydref 2018

Mae dau o bobl wedi eu cyhuddo o feddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn dilyn gwarant ar gartref yn Aberdaugleddau

Mae dau o bobl wedi eu cyhuddo o feddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn dilyn gwarant ar gartref yn Aberdaugleddau.  Gweithredodd Heddlu Dyfed-Powys warant yn Elm Lane ar fore dydd Gwener (Medi 28), lle arestiwyd pump o bobl.  Yn d…

02 Hydref 2018

Byddwch yn fwgan caredig ar Nos Galan Gaeaf - Ymgyrch BANG

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog rhieni i sicrhau mai bwganod caredig fydd eu plant wrth iddynt fynd o gwmpas tai i chwarae ‘cast ynteu ceiniog’ ar Nos Galan Gaeaf. Mae’r heddlu wedi lansio Ymgyrch BANG - Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf - sy’n anelu i…

01 Hydref 2018

PRIF GWNSTABL YR HEDDLU’N CYNNAL DIGWYDDIAD I SIARAD AM AFIECHYD MEDDWL: “MAE GORDDIBYNIAETH AR DDEFNYDDIO SWYDDOGION MEWN GWIRIONEDD FEL YMATEB ARGYFWNG YN CREU PERYGL O STIGMATEIDDIO A THROSEDDOLI POBL SY’N AGORED I NIWED”

Bydd siaradwyr sy’n amrywio o Bencampwr Paffio Pwysau Trwm y Byd, Frank Bruno, a Jonny Benjamin MBE, i’r dyfarnwyr rygbi undeb Nigel Owens, yn siarad yn agored am eu profiadau gydag afiechyd meddwl mewn digwyddiad a gynhelir gan Brif Gwnstabl Heddlu…

25 Medi 2018

Dioddefydd yn siarad am yr effaith y cafodd lladrad gyda chyllell ar ei fywyd

Mae dioddefydd lladrad gyda chyllell wedi siarad am yr effaith y cafodd y digwyddiad ar ei fywyd wrth i Heddlu Dyfed-Powys gymryd rhan mewn amnest cyllyll cenedlaethol wedi ei anelu at gael arfau oddi ar y strydoedd.  Pan roedd y dyn 24 oed yn mynd â…

20 Medi 2018