Lansio ymgyrch er mwyn sicrhau bod Dinbych-y-pysgod dal yn fan diogel a phoblogaidd i bawb fwynhau dros yr haf

Mae Ymgyrch Lion yn fenter bartneriaeth sy’n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Trafnidiaeth Cymru, Great Western Railway, Awdurdod Lleol Sir Benfro a thrwyddedigion lleol. Ei nod yw sicrhau diogelwch y cyhoedd ac atal ymdd…

16 Gorffennaf 2019

Cyn-bostfeistres yn dod yn wyneb gorsaf heddlu Llandysul

FEL cyn-bostfeistres Llandysul, mae Polly Williams yn wyneb cyfarwydd yn y dref. Erbyn hyn, mae hi wedi cyfnewid y swyddfa bost am yr orsaf heddlu wrth iddi gychwyn swydd fel Swyddog Ymholiadau Cyhoeddus Heddlu Dyfed-Powys. Polly yw’r person diweddar…

15 Gorffennaf 2019

Heddlu Sir Benfro yn lawnsio Ymgyrch Spitfire

Mae swyddogion heddlu Sir Benfro wedi lansio Ymgyrch Spitfire yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Hwlffordd. Dywedodd Arolygydd Hwlffordd, Reuben Palin: “Rydyn ni’n ymwybodol o bryderon gan bobl sy’n byw yn…

15 Gorffennaf 2019

Wedi colli neu ddod o hyd i unrhyw beth?

Fydd Heddlu Dyfed-Powys ddim yn derbyn adroddiadau uniongyrchol o hyn ymlaen, ond bydd gyda chi llawer gwell siawns o gael eich eiddo’n ôl dan y drefn newydd. Cyflawnwyd adolygiad o wasanaethau’n ymwneud ag eiddo a gollwyd ac a ddaethpwyd o hyd iddo…

15 Gorffennaf 2019

YMGYRCH ILDIO ARFAU SAETHU’N CAEL EI CHYNNAL UNWAITH ETO’R HAF HWN (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i bobl gyflwyno gynnau diangen ar gyfer ymgyrch ildio arfau saethu a bwledi bythefnos o hyd sy’n cychwyn dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019.  Mae llawer o arfau saethu’n cael eu dal yn ddiniwed gan nad yw pobl yn gwybo…

12 Gorffennaf 2019

YMGYRCH HEDDLU’N YMATEB I GUDD-WYBODAETH AM RÊFS (1)

Mae ein hymdrech i leihau rêfs anghyfreithlon yn parhau’r penwythnos hwn, mewn ymateb i gudd-wybodaeth sy’n awgrymu bod digwyddiad wedi’i drefnu yn ein hardal. Mae’r mathau hyn o grynoadau’n achosi cryn bryder i gymunedau, yn difethaf cefn gwlad, ac…

05 Gorffennaf 2019

Anturiaethwyr o’r Unol Daleithiau’n profi plismona Prydeinig yn ystod taith gyfnewid

Yr wythnos hon, cynhaliodd Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol y Drenewydd daith gyfnewid gyntaf Heddlu Dyfed-Powys wrth i bum Anturiaethwr Americanaidd gael mewnwelediad i blismona Prydeinig.  Treuliodd y grŵp chwe diwrnod gyda’r heddlu, gan brofi bywyd mew…

04 Gorffennaf 2019

Ymchwiliad hir i fasnachu cyffuriau yn y Drenewydd, Llandrindod, y Trallwng a’r cyffiniau’n arwain at wythnos o weithgarwch gorfodi rhagweithiol ac 19 arést

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Grant o Heddlu Dyfed-Powys: “Cyflawnodd Heddlu Dyfed-Powys gyfres o chwiliadau a gwneud nifer o arestiadau mewn cysylltiad ag ymchwiliad i fasnachu cyffuriau sy’n parhau yn y Drenewydd, Llandrindod, y Trallwng a’r…

03 Gorffennaf 2019

Recriwtio’n agor ar gyfer Cwnstabliaeth Wirfoddol Heddlu Dyfed-Powys

Ydych chi wastad wedi breuddwydio am ymuno â’r heddlu, ond bod bywyd wedi eich tywys ar hyd llwybr arall? Neu ydych chi’n ystyried gyrfa fel swyddog heddlu, ond eisiau cael peth profiad yn gyntaf? Ydych? Wel, dyma’ch cyfle. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn…

28 Mehefin 2019

Swyddogion Heddlu ym Mhowys yn Mynd i’r Afael â Lladradau Beiciau Cwad

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cynnal ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â lladradau beiciau cwad. Yn ddiweddar, bu cynnydd yn nifer y lladradau beiciau cwad yn ne Powys. Mae saith wedi’u dwyn ers diwedd Ebrill. Mae swyddogion heddlu lleol, timoed…

25 Mehefin 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn dweud diolch mawr i bawb a roddodd eu hamser i gwblhau ein harolwg o’r system Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig (ANPR)

Ym mis Mai lansiodd Heddlu Dyfed-Powys arolwg i gasglu barn y cyhoedd ynghylch defnydd yr Heddlu o’r system Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig (ANPR), a rhedodd hwn tan y 9fed o Fehefin. Ei fwriad oedd rhoi cyfle i gymunedau lleol, yn ogystal â’r rh…

25 Mehefin 2019

Gosod Teledu Cylch Cyfyng mewn dwy dref ym Mhowys yn nodi cwblhau Cam 1 y Prosiect TCC

Mae camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn Llandrindod a’r Trallwng ac maent nawr yn fyw ac yn recordio o fewn y trefi hyn ym Mhowys. Gosodwyd y camerâu gan y contractwyr Baydale Control Systems Ltd yn Stryd Middleton, Ffordd Wat…

25 Mehefin 2019

Apêl a chyngor atal trosedd gan Heddlu Dyfed-Powys yn dilyn achosion o ddwyn o faniau

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhybuddio crefftwyr i fod yn fwy gofalus ynghylch diogelwch yn dilyn lladradau o faniau. Cafwyd dwy achos ym Mhenparcau yn Aberystwyth, un achos yn ardal Pencader, un achos yn ardal Llandysul ac un arall yn ardal Llansawel…

12 Mehefin 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal Pencampwriaethau Achub Bywyd yr Heddlu 2019

Dros benwythnos y 7fed - 9fed Mehefin croesawodd Heddlu Dyfed-Powys heddluoedd o ledled y DU i Ddinbych-y-pysgod lle roedd Pencampwriaethau Achub Bywyd yr Heddlu 2019 yn cael eu cynnal. Roedd y gystadleuaeth ar ddydd Sadwrn, a gynhaliwyd yng nghanolf…

12 Mehefin 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys Police yn lansio ymgyrch gwirfoddolwr y mis

I ddathlu gwaith gwirfoddolwyr Heddlu Dyfed-Powys, mae'r heddlu wedi lansio ymgyrch gwirfoddolwr y mis. Bob mis, bydd gwirfoddolwr o ardal wahanol yn rhannu ei stori - gan ddechrau gyda Sioned Davies-Darby, a ddechreuodd wirfoddoli ar ôl marwolaeth e…

05 Mehefin 2019

HEDDLU AR Y FFYRDD YN DERBYN CIT MEDDYGOL I ACHUB BYWYDAU

Mae swyddogion heddlu wedi derbyn cyfarpar sy’n gwella’r siawns y bydd y rheini sy’n cael eu hanafu’n ddifrifol mewn damwain car yn goroesi, fel rhan o ymdrech Heddlu Dyfed-Powys i ostwng nifer y bobl sy’n marw ar y ffyrdd. Mae’r citiau meddygol yn c…

04 Mehefin 2019

Carcharu Pedoffilydd o Sir Gâr am Droseddau sy'n Dyddio'n Ôl i'r Chwedegau

Mae pensiynwr o Sir Gâr wedi cael ei garcharu am gyfres o droseddau rhywiol yn erbyn plant sy'n dyddio'n ôl i'r chwedegau.   Heddiw (ddydd Iau, 30 Mai 2019), cafodd David Allen Davies, o Bontyberem, ei ddedfrydu i chwe blynedd a hanner o garchar yn L…

31 Mai 2019

SAFETY CONCERNS SPARK CALL FOR RAVE VIGILANCE FROM POLICE

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau. Fel rhan o’r ymgyrch, sef #YmgyrchFlamenco, rydyn ni’n gofyn i bobl sy’n…

24 Mai 2019

Ymunwch â ni ar her tîm eithaf - Her WAAT4

Hwn yw pwynt uchaf rhan ddeheuol y DU ac y mae’n le poblogaidd i dreulio bore Sadwrn braf, ond mae llawer mwy i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog na Phen-y-Fan a’r ffyrdd prysur i fyny ato o’r A470. Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fehefin, mae Heddlu Dy…

22 Mai 2019

Beth ydych chi’n ei wybod am y system Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig (ANPR)?

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn lansio arolwg ar-lein ynglŷn â’r defnydd o dechnoleg ANPR ar draws y rhanbarth. Bydd yr arolwg ar gael tan ddydd Sul Mehefin 9 2019, ac mae’n anelu i roi cyfle i gymunedau lleol, yn ogystal â’r rhai sy’n teithio drwy’r rhan…

14 Mai 2019