Ymgyrch Waverley - gweithio gyda partneriaid i daclo safleoedd gwastraff anghyfreithlon yn ardal Dyffryn Aman

Mewn ymateb i nifer y troseddau tipio anghyfreithlon a safleoedd gwastraff anghyfreithlon sy’n dod i’r amlwg yn ardal Dyffryn Aman, lle mae gwastraff yn cael ei adael yn anghyfreithlon, a gwybodaeth o ymchwiliad i safle yn ardal Garnant a arweiniwyd…

06 Awst 2020

Cyflwyno Gorchymyn Ymddygiad Troseddol i droseddwr mynych

Plediodd Andre Dobson, 37 oed o Rydaman yn euog i gyhuddiad o feddu ar ganabis a throsedd trefn gyhoeddus a waethygwyd gan hiliaeth, a chyflwynwyd Gorchymyn Ymddygiad Troseddol iddo yn Llys Ynadon Llanelli ar 22 Gorffennaf 2020, yn dilyn cais gan Dîm…

03 Awst 2020

Gwerthwr cyffuriau heb gollfarnau blaenorol yn cael ei garcharu am fwy na thair blynedd

Mae dyn a gafodd ei ddal â chyffuriau yn ei feddiant ddwywaith mewn mis gan Heddlu Dyfed-Powys wedi’i garcharu am dair blynedd a naw mis. Plediodd Nabil Ali Syed, 29 oed, o St Issells Avenue, Pont Myrddin, Hwlffordd, yn euog i bedwar achos o feddu gy…

03 Awst 2020

Elusen yn rhybuddio pobl ifanc i gadw'n ddiogel rhag troseddu

Mae elusen genedlaethol Crimestoppers wedi lansio ymgyrch newydd ar draws Cymru er mwyn helpu pobl ifanc i gadw'n ddiogel rhag cyffuriau a chamfanteisio. Bydd yr ymgyrch ddigidol, a hyrwyddir trwy gyfrwng gwasanaeth ieuenctid yr elusen, Fearless, yn…

29 Gorffennaf 2020

Gweithredu saith gwarant mewn ymchwiliad i bysgota anghyfreithlon ar afon Teifi

Gweithredodd Heddlu Dyfed Powys a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) saith gwarant fel rhan o ymchwiliad i ymgyrch bysgota anghyfreithlon ar afon Teifi. Targedodd ymgyrch ddoe, oedd yn cynnwys 25 o swyddogion yr heddlu gan gynnwys y Tîm Troseddau Gwledig a…

22 Gorffennaf 2020

Adroddiad Sbotolau PEEL AHEM 'The Hard Yards' – adroddiad ar gydweithio rhwng heddluoedd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yars’ yn cael ei gyhoeddi. Dywedodd Cadeirydd Grŵp Prif Swyddogion Cymru, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Carl Foulkes: ‘Rwy'n croesawu adroddiad yr HMICFRS heddiw ar gydweithio rhwng heddl…

21 Gorffennaf 2020

Pobl ifanc o Lanelli'n cael eu canmol yn fawr am achub dyn o'r môr

Mae’r HEDDLU wedi canmol dewrder rhyfeddol myfyriwr o Lanelli a rhuthrodd i'r môr i achub dyn. Cyfarfu Uwcharolygydd heddlu Dyfed-Powys, Ifan Charles, â'r ffrindiau Tom Williams, Ciaran Phillips a Morgan Discombe-Hughes i ddiolch iddynt am weithredu…

20 Gorffennaf 2020

'Sadly some were determined to flout the rules' - 1,700 fines issued during lockdown

DYFED-Powys Police issued more than 1,700 fines during the lockdown period, the force has announced. Between March 27, when fixed penalty notices (FPN) were introduce, and July 6 the force reported 1,710 people for breaches of travel restrictions. Al…

10 Gorffennaf 2020

Yr heddlu’n annog ymwelwyr i aros yn ddiogel a pharchu Cymru wrth i’r gwaharddiad ar deithio gael ei godi

Mae’r heddlu’n annog ymwelwyr i aros yn ddiogel a pharchu Cymru wrth iddynt baratoi i groesawu ymwelwyr dros y penwythnos. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhoeddi neges i bobl sy’n paratoi i deithio i ganolbarth a gorllewin Cymru ar ôl i’r gofyniad i ar…

09 Gorffennaf 2020

Y Drenewydd i ddweud ei ddweud am gyllid gwerth £20,000 ar gyfer prosiectau cymunedol

Bydd trigolion y Drenewydd yn cael cyfle i bleidleisio dros ba brosiectau cymunedol ddylai gael arian ychwanegol. Cynhelir digwyddiad rhithwir ar 11 Gorffennaf, a fydd yn gweld pobl yn dweud eu dweud ynglŷn â sut y rhennir yr £20,000 rhwng grwpiau sy…

06 Gorffennaf 2020

Gweithio mewn partneriaeth i ddatgelu ehangder caethwasiaeth a masnachu pobl

Mae’r heddlu’n gweithio mewn partneriaeth gydag undebau ffermio a chefn gwlad wrth iddynt gefnogi ymgyrch genedlaethol sy’n anelu at greu darlun o natur a ehangder caethwasiaeth fodern a masnachu pobl o fewn cymunedau. O fewn Prosiect Aidant, sy’n ca…

30 Mehefin 2020

Diogelu Cymru - neges aml-asiantaeth diogelwch rhag tân yn yr awyr agored

Gyda'r tywydd cynnes, heulog a sych yr ydym wedi bod yn ei fwynhau'n ddiweddar, ac wrth i reolau'r cyfyngiadau ddechrau cael eu llacio yng Nghymru, mae'r neges wedi newid o “arhoswch gartref” i “arhoswch yn lleol”, sydd i'w weld yn gyfle perffaith…

22 Mehefin 2020

Rhybudd i berchnogion cŵn yn dilyn 80 adroddiad am boeni da byw

Mae timoedd plismona gwledig wedi cyhoeddi rhybudd ynghylch poeni da byw ar ôl derbyn 80 adroddiad am ddigwyddiadau eleni hyd yn hyn. Mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys wedi uno â’r undebau llafur NFU Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru er mwyn rhybuddio p…

15 Mehefin 2020

Peidiwch â phoeni. Peidiwch â chyfathrebu. Peidiwch â thalu.

Peidiwch â phoeni. Peidiwch â chyfathrebu. Peidiwch â thalu. Dyna’r cyngor a roddir i ddioddefwyr llwgrwobrwyo ar-lein sy’n cael eu bygwth i drosglwyddo arian neu bydd fideos a ffotograffau personol yn cael eu rhannu.  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynni…

12 Mehefin 2020

Cwnstabl Heddlu’n annog pobl i gofrestru ar gyfer rhoi mêr esgyrn er mwyn achub bywydau

Mae swyddog heddlu o Gaerfyrddin wedi disgrifio’r fraint o gael y cyfle i achub bywyd rhywun sy’n ymladd math prin o gancr, wrth iddo annog eraill i roi eu henwau ar y gofrestr mêr esgyrn.  Pan aeth PC Kieran Morris o Heddlu Dyfed-Powys drwy’r weithd…

09 Mehefin 2020

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog yn yr ymdrech genedlaethol i arbed bywydau ac amddiffyn y bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau ers i’r cyfyngiadau symud ddod i rym

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlwg yn y rôl hollbwysig y maent wedi chwarae yn ystod yr argyfwng iechyd Coronafeirws. Maent yn amlwg,…

05 Mehefin 2020

Mae arweinwyr heddluoedd ledled y DU wedi dod at ei gilydd i gyhoeddi datganiad am farwolaeth George Floyd

Mae arweinwyr heddluoedd ledled y DU wedi dod at ei gilydd i gyhoeddi datganiad am farwolaeth George Floyd. Mae Prif Gwnstabliaid o heddluoedd ar draws y DU, Cadeirydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, Prif Weithredwr y Coleg Plismona a…

03 Mehefin 2020

Apêl ar gyfer David Hugh Jones, unigolyn coll o Dre’r-ddôl

Ar ddydd Sadwrn 16 Mai 2020, bydd hi’n 6 mis ers i David Hugh Jones, 54 oed o Dre’r-ddôl, gael ei weld diwethaf.   Mae TCC yn dangos David yn gadael ei gartref yn Nhre’r-ddôl, rhwng Machynlleth ac Aberystwyth, ychydig cyn hanner dydd ar ddydd Sadwrn…

14 Mai 2020

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae'r Heddlu yng Nghymru yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu'r rheini sydd wedi wynebu trais neu gamdriniaeth rywiol, a dwyn troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd. Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru Danny R…

12 Mai 2020