‘PEMBROKESHIRE is currently closed to visitors’

‘PEMBROKESHIRE is currently closed to visitors’ is the message from Dyfed-Powys Police as officers work to prevent the spread of Coronavirus within the county.                                                                                           …

27 Mawrth 2020

Ymgyrch ar draws Cymru yn mynd i'r afael â masnachu

Mae ymgyrch newydd a gynlluniwyd er mwyn mynd i'r afael â masnachu a chamfanteisio yng Nghymru wedi lawnsio. Mae elusen Crimestoppers yn gofyn i bobl gadw golwg am weithgareddau amheus, gan gyfleu'r hyn y maent yn ei wybod am gaethwasiaeth fodern.  M…

16 Mawrth 2020

Prif Gwnstabl Mark Collins yn ymweld â Palas Buckingham, i dderbyn Medal Heddlu'r Frenhines

Heddiw fe wnaeth ein Prif Gwnstabl, Mark Collins dderbyn ei Fedal Heddlu'r Frenhines gan Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru. Gan adlewyrchu ar y profiad, dywedodd: "Mae'n fraint i fynychuu Palas Buckingham i dderbyn Medal Heddlu'r Frenhines gan Ei…

05 Mawrth 2020

Heddlu Dyfed-Powys yn cyflwyno cynnig llwyddiannus i’r Swyddfa Gartref ar gyfer gynnau taser ychwanegol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Cummins, arweinydd Gweithrediadau Arbenigol: “Rydyn ni’n croesawu’r cyhoeddiad y bydd yr heddlu’n derbyn 120 o ynnau taser ychwanegol. Mae gwn taser yn medru bod yn ddewis gwerthfawr ac effeithiol ar gyfer swyddogion he…

03 Mawrth 2020

Yr heddlu’n cyflwyno hyfforddiant troseddau treftadaeth

Tynnwyd sylw swyddogion Heddlu Dyfed-Powys at bwysigrwydd hen gofebion a safleoedd archeolegol fel rhan o raglen hyfforddiant troseddau treftadaeth.  Cymerodd 10 swyddog a SCCH o Sir Benfro ran yn y diwrnod hyfforddi Gwarchod Treftadaeth cyntaf, lle…

25 Chwefror 2020

Yr heddlu’n cynnal mwy o batrolau ger safleoedd hanesyddol yn dilyn difrod

Bydd patrolau heddlu’n cael eu cynnal wrth ddau safle o bwys yn hanesyddol yn dilyn adroddiadau am graffiti a difrod troseddol. Mae pridd wedi’i balu wrth safle Oes Haearn er mwyn creu rampiau ar gyfer beicwyr allffordd, ac mae adeilad o’r cyfnod rhw…

25 Chwefror 2020

Dau ddyn yn ymddangos yn y llys mewn cysylltiad â throseddau lladrata yn Sir Benfro

Ar ddydd Sadwrn 22 Chwefror, derbyniodd yr heddlu nifer o alwadau gan safleoedd mân-werthu yn ardal Sir Benfro’n adrodd bod dau ddyn yn ceisio dwyn arian gan ddefnyddio tric dwylo. Adnabu cerbyd a oedd yn eiddo i’r drwgdybiedigion yn gyflym, a rhannw…

24 Chwefror 2020

Mae dau ddyn wedi cael gŵys i fynd gerbron llys am ddwyn beic cwad a threlar

Mae dau ddyn wedi cael gŵys i fynd gerbron llys am ddwyn beic cwad a threlar wrth i’r heddlu barhau i weithredu’n llym yn erbyn troseddwyr teithiol sy’n targedu cymunedau gwledig yn Nyfed-Powys. Cynhaliwyd ymchwiliad maith i ladrad beic cwad o Dal-y-…

18 Chwefror 2020

Y chwilio am Michael O'Leary yn parhau i drydedd wythnos

Cafwyd adroddiad bod Michael O’Leary, 55, ar goll ar ddydd Llun, 27ain Ionawr 2020. Cyhuddwyd Andrew Jones, 52, o Gaerfyrddin o’i lofruddiaeth ar ddydd Llun 3ydd Chwefror 2020. Mae swyddogion arbenigol yn parhau i chwilio lleoliadau yng Nghaerfyrddi…

11 Chwefror 2020

Cyhuddo dyn â llofruddiaeth mewn cysylltiad â diflaniad Michael O’Leary

Heddiw, cyhuddwyd Andrew Jones, 52 oed o Heol Bronwydd, Bronwydd, Caerfyrddin, â llofruddiaeth Michael O’Leary o Nantgaredig. Adroddwyd bod Mr O’Leary ar goll ddydd Llun 27 Ionawr 2020. Bydd Mr Jones yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llanelli fory, se…

03 Chwefror 2020

Cymeradwyaeth i Swyddogion heddlu am eu dewrder a’u proffesiynoldeb wrth wynebu dyn arfog

Mae Rhingyll yr heddlu wedi siarad am yr eiliad pan saethodd dyn â dau ddryll ato ef a chydweithiwr. Cymeradwywyd Rhingyll Heddlu Dyfed-Powys Philip Edwards am ei broffesiynoldeb a’i ddewrder mewn seremoni ar ddydd Mawrth, 28 Ionawr. Roedd y Rhingyll…

31 Ionawr 2020

Apel yr heddlu am dystion yn dilyn ymosodiad ym Mhenfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn dau ymosodiad a ddigwyddodd ar y brif stryd ym Mhenfro rhwng 2 a 3 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 25 Ionawr 2020. Aed ag un dyn i’r ysbyty ar gyfer triniaeth. Derbyniodd un dyn friwiau a chleisiau, on…

29 Ionawr 2020

Cymeradwyaeth i ringyll yr heddlu a'i fab am arestio lleidr

Y mae rhingyll yr heddlu nad oedd ar ddyletswydd a’i fab wedi eu cymeradwyo am ddal dyn a wnaeth fygwth dyn agored i niwed a dwyn oddi arno. Cydnabuwyd y Rhingyll Gareth Earp a’i fab 12 oed Theo am eu rhan yn arestiad Mark Anthony Jones-Morgan, a oed…

29 Ionawr 2020

Dyn yn cael ei ddedfrydu i garchar am fyrgleriaethau trawsffin o dai preswyl a nifer o droseddau lladrata ar draws Gogledd Powys a Swydd Amwythig

Dedfrydwyd Anthony Moffatt o ardal Kidderminster i 9 mlynedd o garchar yn Llys y Goron Caerwrangon am ei ran mewn cyfres o fyrgleriaethau o dai preswyl, lladradau cerbyd a lladradau pellach yn ardal Llanymynech ac ardal Heddlu Gorllewin Mercia yn 201…

29 Ionawr 2020

Canmol rhingyll heddlu am ei ymrwymiad i gefnogi ei staff

Mae rhingyll heddlu wedi’i ganmol am ei ymrwymiad i sicrhau lles ei dîm. Mae ei gyfoedion a’i reolwyr yn ystyried Tom Grace, Rhingyll gyda Heddlu Dyfed-Powys, fel rhywun sy’n cymryd cyfrifoldeb personol am les emosiynol a meddyliol ei staff. Dros y 1…

28 Ionawr 2020

Cymeradwyo swyddogion plismona’r ffyrdd am stopio cerbyd wedi’i ddwyn mewn modd tactegol wrth iddo yrru tuag at draffig

Mae dau swyddog heddlu wedi’u canmol am eu gweithredoedd anhunanol ar ôl iddynt stopio cerbyd a oedd wedi’i ddwyn. Roedd y cerbyd yn gyrru lawr yr M4 i’r cyfeiriad anghywir, gyda traffig yn dod tuag ato. Galwyd PC Jonathon Thorpe a PC Nicholas Brooke…

28 Ionawr 2020

Cymeradwyaeth ar gyfer swyddogion heddlu a roddodd eu bywydau mewn perygl er mwyn achub dynes rhag boddi

Mae dau swyddog heddlu a roddodd eu bywydau mewn perygl er mwyn achub dynes fregus rhag llifo i’r môr wedi’u cymeradwyo am eu dewrder. Boddwyd y Rhingyll Katy Evans a Chwnstabl Ian Chattun o Heddlu Dyfed-Powys gan donnau ar ôl rhuthro’n anhunanol i’r…

28 Ionawr 2020

Dedfrydwyd dau ddyn am smyglo cyffuriau

Dedfrydwyd dau ddyn am smyglo cyffuriau wedi i archwiliad gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol arwain at ddal cwch hwylio oddi ar arfordir gorllewin Cymru. Arestiwyd Gary Swift, 53, a Scott Kilgour, 41, y ddau o Lerpwl ar y 27ain o Awst 2019, a’u…

28 Ionawr 2020

Heddlu Dyfed-Powys yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus mewn perthynas â thwyll ffôn

Math o dwyll sydd fel arfer yn targedu pobl oedrannus a’r rhai sy’n agored i niwed yw twyll ffôn, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel twyll cludwr. Mae’r dioddefydd yn derbyn galwad ffôn gan dwyllwr sy’n honni ei fod yn galw o’i fanc neu’r heddlu. Mae’…

27 Ionawr 2020