Heddlu Dyfed-Powys yn rhoi giardiau poeri i bob swyddog rheng flaen

O heddiw (Dydd Gwener, Mai 18 2018) bydd swyddogion heddlu rheng flaen ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn cael giardiau poeri a brathu fel rhan o’u hoffer. Mae giardiau poeri, sydd wedi eu gwneud o ddeunydd rhwyllog ysgafn a…

18 Mai 2018

Codi’r Faner ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (IDAHOT) 2018

Codi’r Faner ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia (IDAHOT) 2018 Mae dydd Iau'r 17eg o Fai 2018 yn Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia - IDAHOT. Mae’r diwrnod yn garreg filltir flynyddol sy…

17 Mai 2018

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Fod yn Fyddar

Mae’r wybodaeth hwn hefyd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain drwy ddilyn y ddolen: https://dyfed-powys.police.uk/en/british-sign-language/’ Mae Heddlu Dyfed Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Fod yn Fyddar 14-20 Mai 2018.  Mae’r wythnos yn cael…

14 Mai 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2018 sy’n digwydd o’r 14eg i’r 20fed o Fai.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl  2018 sy’n digwydd o’r 14eg i’r 20fed o Fai. Y Sefydliad Iechyd Meddwl sy’n noddi’r wythnos, a’u thema eleni yw ‘Straen’. Mae eu hymchwil wedi dangos bod dwy ran o dair ohonom yn c…

14 Mai 2018

Prosiect heddlu ac iechyd, sy’n helpu pobl mewn gwewyr meddwl, yn cael ei estyn.

Daeth Heddlu Dyfed-Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at ei gilydd yn 2014 mewn cynllun peilot a oedd yn anelu i helpu pobl mewn gwewyr meddwl. Mae’r gwasanaeth brysbennu iechyd meddwl, sy’n gweld personél Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a swy…

14 Mai 2018

Apêl yr ​​heddlu yn dilyn bwrgleriaeth yn Noc Penfro

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl i nifer o eitemau gael eu dwyn o leoliad ym Mhennar, Doc Penfro, Sir Benfro, ym mis Chwefror.   Mae’r eitemau a gafodd eu dwyn yn cynnwys:   1)            Generadur pŵer – Honda (mae tanc lliw coch ar y top).…

11 Mai 2018

Goleudy is Guiding the Way for Victims and Witnesses Across Four Counties

A service dedicated to guiding and supporting victims and witnesses of crime and anti-social behaviour is now offering extra support in the four counties it serves. New divisional support workers for Goleudy are based at police stations in Pembrokesh…

11 Mai 2018

APÊL AM WYBODAETH YNGHYLCH GWRTHDRAWIAD DIFRIFOL RHWNG TRACTOR A SEICLYDD, SIR BENFRO

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth ynghylch gwrthdrawiad difrifol ar y ffordd rhwng Hundleton ac Angle ddoe (Ebrill 30). Bu gwrthdrawiad rhwng tractor a sieclydd ar y B43200 tua 6.30yh. Cafodd y seiclydd, menyw 44 oed, anafiadau difrifol a…

01 Mai 2018

Cyn-Brif Swyddog yn dychwelyd o Awstralia i ddathlu 50 mlynedd o Heddlu Dyfed-Powys

Mae’r Prif Gwnstabl a fu’n gwasanaethu am y cyfnod hiraf yn hanes Heddlu Dyfed-Powys, Mr Ray White wedi teithio’r holl ffordd o’i gartref yn Awstralia i ddathlu hanner canmlwyddiant yr heddlu, mewn gwasanaeth a gynhelir fory (dydd Gwener 27 Ebrill). …

26 Ebrill 2018

Sexual harassment survey launched to understand scale of the problem

Mae pobl sydd wedi dioddef aflonyddu rhywiol yn cael eu hannog i rannu eu profiadau er mwyn helpu heddluoedd i ddeall maint y broblem mewn cymunedau ledled Cymru. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd rhan mewn ymgyrch Cymru gyfan sy’n annog unrhyw un syd…

26 Ebrill 2018

Gwasanaeth Heddlu Lleol yn cael ei Gydnabod fel ‘Cyflogwr Gwych’ yn Rhyngwladol

Mae’r corff rhyngwladol ar gyfer rheoli pobl – Buddsoddwyr Mewn Pobl – wedi cymeradwyo Heddlu Dyfed-Powys fel cyflogwr gwych.   Yn dilyn cyfweliadau â staff ac asesiad trylwyr, bellach, mae’r heddlu’n bodloni’r gofynion ar gyfer achrediad safonol – g…

25 Ebrill 2018

Teyrnged i Phillip Rasmussen gan y Teulu

Mae teulu Phillip Rasmussen o Aberporth, a fu farw yn Sbaen ar 1 Ebrill, wedi talu teyrnged i’r gŵr 47 oed. Maen nhw wedi talu’r deyrnged ganlynol.  Dywedon nhw: “Mae colli Phillip wedi achosi loes calon i ni, a bydd pawb ohonom yn ei golli. “Roedd P…

24 Ebrill 2018

Dewch i gwrdd â Swyddogion Heddlu Gwirfoddol ar gefn ceffylau yng Ngŵyl y Gwanwyn

Bydd swyddogion heddlu gwirfoddol a’u ceffylau yng Ngŵyl Wanwyn y Sioe Frenhinol eleni er mwyn hyrwyddo diogelwch y ffyrdd ymysg marchogwyr. Bydd aelodau o Heddlu Gwirfoddol Dyfed-Powys yn bresennol yn y digwyddiad ar 19 a 20 Mai ar faes y sioe frenh…

20 Ebrill 2018

Lansio Ymgyrch Diogelwch Beiciau Modur yng Nghymru

Mae ymgyrch sydd wedi’i hanelu at leihau’r perygl o anafiadau difrifol a marwolaethau ar y ffyrdd sy’n gysylltiedig â beiciau modur yn cael ei chynnal yng Nghymru.   Wrth i’r tywydd wella, mae’r heddlu’n gweld mwy a mwy o feicwyr modur ar y ffyrdd, y…

19 Ebrill 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn Annog Cymunedau i Adrodd am Stelcio

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn sicrhau bod gan gymunedau'r hyder i adrodd am stelcio yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio 2018. Mae swyddogion, SCCH a staff arbenigol yn hybu ymwybyddiaeth o stelcio ac aflonyddu yn ystod Wythnos Genedlaetho…

16 Ebrill 2018

Ymgyrch Tramline - ehangu'r fenter diogelwch ar y ffyrdd ledled yr heddluoedd yng Nghymru

Sefydlwyd Ymgyrch Tramline i ddechrau gan Highways England – mae'n darparu Cerbyd Nwyddau Trwm i heddluoedd ac yn eu galluogi i gynnal patrolau o'r prif ffyrdd rhydwelïol ledled Cymru. Mae'r cerbyd yn rhoi safbwynt gwahanol i swyddogion gweithredol,…

16 Ebrill 2018

Newidiadau’n arwain at fwy o gymorth ar gyfer dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol

O 1 Ebrill 2018, bydd dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn derbyn cymorth gan y gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion, Goleudy. Mae Goleudy’n cael ei gomisiynu gan Dafydd Llywelyn, Comisiyn…

10 Ebrill 2018

Mae dau ddyn wedi’u carcharu am ddwyn miloedd o bunnoedd o giosgau ffôn

Mae dau ddyn wedi’u carcharu am ddwyn miloedd o bunnoedd o giosgau ffôn. Cuddiodd y dynion yr arian mewn adran gudd yng nghist eu car.  Daeth swyddogion Heddlu Dyfed-Powys a oedd yn ymchwilio i’r lladradau, a ddigwyddodd mewn tair sir ar draws dwy ar…

09 Ebrill 2018

Apêl am wybodaeth ynghylch gwrthdrawiad difrifol yn Rhosaman sydd wedi gadael dyn mewn cyflwr difrifol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd difrifol ar yr  A4068 yn Heol Gwilym, Rhosaman, rhywbryd cyn 3.25 o’r gloch fore ddydd Sul (8 Ebrill). Mae dyn yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol o ganlyniad i’r gwrthd…

09 Ebrill 2018