Apel yr heddlu am dystion yn dilyn ymosodiad ym Mhenfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn dau ymosodiad a ddigwyddodd ar y brif stryd ym Mhenfro rhwng 2 a 3 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 25 Ionawr 2020. Aed ag un dyn i’r ysbyty ar gyfer triniaeth. Derbyniodd un dyn friwiau a chleisiau, on…

29 Ionawr 2020

Cymeradwyaeth i ringyll yr heddlu a'i fab am arestio lleidr

Y mae rhingyll yr heddlu nad oedd ar ddyletswydd a’i fab wedi eu cymeradwyo am ddal dyn a wnaeth fygwth dyn agored i niwed a dwyn oddi arno. Cydnabuwyd y Rhingyll Gareth Earp a’i fab 12 oed Theo am eu rhan yn arestiad Mark Anthony Jones-Morgan, a oed…

29 Ionawr 2020

Canmol rhingyll heddlu am ei ymrwymiad i gefnogi ei staff

Mae rhingyll heddlu wedi’i ganmol am ei ymrwymiad i sicrhau lles ei dîm. Mae ei gyfoedion a’i reolwyr yn ystyried Tom Grace, Rhingyll gyda Heddlu Dyfed-Powys, fel rhywun sy’n cymryd cyfrifoldeb personol am les emosiynol a meddyliol ei staff. Dros y 1…

28 Ionawr 2020

Cymeradwyo swyddogion plismona’r ffyrdd am stopio cerbyd wedi’i ddwyn mewn modd tactegol wrth iddo yrru tuag at draffig

Mae dau swyddog heddlu wedi’u canmol am eu gweithredoedd anhunanol ar ôl iddynt stopio cerbyd a oedd wedi’i ddwyn. Roedd y cerbyd yn gyrru lawr yr M4 i’r cyfeiriad anghywir, gyda traffig yn dod tuag ato. Galwyd PC Jonathon Thorpe a PC Nicholas Brooke…

28 Ionawr 2020

Cymeradwyaeth ar gyfer swyddogion heddlu a roddodd eu bywydau mewn perygl er mwyn achub dynes rhag boddi

Mae dau swyddog heddlu a roddodd eu bywydau mewn perygl er mwyn achub dynes fregus rhag llifo i’r môr wedi’u cymeradwyo am eu dewrder. Boddwyd y Rhingyll Katy Evans a Chwnstabl Ian Chattun o Heddlu Dyfed-Powys gan donnau ar ôl rhuthro’n anhunanol i’r…

28 Ionawr 2020

Dedfrydwyd dau ddyn am smyglo cyffuriau

Dedfrydwyd dau ddyn am smyglo cyffuriau wedi i archwiliad gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol arwain at ddal cwch hwylio oddi ar arfordir gorllewin Cymru. Arestiwyd Gary Swift, 53, a Scott Kilgour, 41, y ddau o Lerpwl ar y 27ain o Awst 2019, a’u…

28 Ionawr 2020

Heddlu Dyfed-Powys yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus mewn perthynas â thwyll ffôn

Math o dwyll sydd fel arfer yn targedu pobl oedrannus a’r rhai sy’n agored i niwed yw twyll ffôn, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel twyll cludwr. Mae’r dioddefydd yn derbyn galwad ffôn gan dwyllwr sy’n honni ei fod yn galw o’i fanc neu’r heddlu. Mae’…

27 Ionawr 2020

Menter fan allgymorth partneriaeth sy’n darparu cymorth a chefnogaeth i’r rhai hynny sydd mewn angen yn Llanelli wedi ei hymestyn gyda diolch i gyllid pellach gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Yn dilyn llwyddiant fan allgymorth partneriaeth a barciwyd ar Ffordd yr Orsaf, Llanelli yn Rhagfyr – mae’r fenter yn cael ei hymestyn gyda diolch i gyllid pellach a ddarparwyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn. Ysgogodd y Comisiyn…

15 Ionawr 2020

CANLYNIAD: Carchar ar gyfer rhedwr cyffuriau o Lannau Merswy

Mae dyn o Lannau Merswy a ddaeth â gwerth dros £75,000 o gyffuriau dosbarth A i dde Cymru wedi'i ddedfrydu. Cafodd Daniel Jason Kenwright-Harbourne, 24 oed o Mersey Street, Sain Helen, ei ddal yn dod â'r cyffuriau i mewn i ardal Heddlu Dyfed-Powys yn…

13 Ionawr 2020

Yr heddlu’n arwain digwyddiad i brofi cynlluniau ar gyfer trasiedïau sy’n ymwneud â’r rhai sy’n fwyaf agored i niwed

Mae arweinwyr mewn plismona a diogelu’n dod at ei gilydd heddiw (10 Ion), wrth i Heddlu Dyfed-Powys gynnal digwyddiad ar gyfer rhannu profiadau a dysgu am nifer y digwyddiadau caethwasiaeth modern yn y DU – a gofyn pa un ai a ydym ni’n barod i ymdrin…

10 Ionawr 2020

Y Prif Gwnstabl Mark Collins yn sôn am ei falchder ar ôl cael ei gydnabod am ei wasanaeth i blismona ar Restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

Mae swyddogion, staff a gwirfoddolwyr heddlu o heddluoedd ledled y wlad wedi’u cydnabod ar Restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines - ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn falch iawn bod ei Brif Gwnstabl, Mark Collins, wedi derbyn anrhydedd am ei wasanae…

02 Ionawr 2020

21 yn cael eu dedfrydu am fasnachu mewn cyffuriau dosbarth A a’u gwerthu ym Mhowys wledig

Mae tua 21 aelod o giang llinellau cyffuriau a oedd yn gweithredu mewn trefi gwledig ym Mhowys wedi’u dedfryd (ar ddydd Gwener Rhagfyr 20, 2019). Plediodd 17 yn euog i gyflenwi heroin a chocên. Roedd chwe diffynnydd o flaen eu gwell. Cafwyd pump yn e…

23 Rhagfyr 2019

Yr heddlu’n rhyddhau podlediad peilot er mwyn helpu rhieni i ddal i fyny ag arferion ar-lein eu plant

Â’r Nadolig yn agos iawn a theclynnau’n pwyso’n drwm yn sach Siôn Corn, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau podlediad peilot er mwyn helpu rhieni i ddal i fyny ag arferion ar-lein eu plant. Mae 999FM yn dod â Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gy…

20 Rhagfyr 2019

Dathlu ymrwymiad ac ymroddiad - Gwasanaeth hir yn Heddlu Dyfed-Powys

Bob blwyddyn, mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu ac yn cydnabod staff haeddiannol a chymwys â Gwobr Gwasanaeth Hir. Eleni, cynhaliwyd y digwyddiad ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin ar 18 Rhagfyr, a gwahoddwyd teulu a ffrindiau i'r seremoni i weld…

19 Rhagfyr 2019

Yr heddlu’n annog gloddestwyr i feddwl cyn gweithredu ar Ddydd Gwener Du

Mae’r heddlu’n annog gloddestwyr i feddwl cyn gweithredu’r penwythnos hwn, wrth iddynt ddatgelu nifer yr ymosodiadau gydag anafiadau yr adroddwyd amdanynt ar Ddydd Gwener Du dros y pedair blynedd diwethaf. Fel rhan o ymgyrch ‘Cerddwch i Ffwrdd’ Heddl…

18 Rhagfyr 2019

Chwalodd marwolaeth fy ngŵr yn dilyn ymosodiad ein bywydau

Yr adeg hon ddwy flynedd yn ôl, roedd cartref Christine a Vaughan Edwards wedi’i addurno’n ddel ar gyfer yr ŵyl.   Roedd coeden Nadolig ym mhob ystafell, roedd goleuadau’n disgleirio, ac roedd gan addurn unigryw Bing Crosby Vaughan le amlwg yn y gegi…

18 Rhagfyr 2019

Ni ddylai hyn fod wedi digwydd i unrhyw un

Yn ystod dyddiau cynnar ei beichiogrwydd, a gyda phlentyn blwydd oed adref, treuliodd Stacey Williams dri diwrnod yn yr ysbyty yn gweddïo y byddai ei gŵr yn dod dros ymosodiad. Wynebodd Mrs Williams o Lanelli ei hunllef waethaf pan ddaeth ei gŵr, Pau…

16 Rhagfyr 2019

Gallai ymosodiad fod wedi gadael fy mhlant heb dad

"Pe bawn i wedi colli fy mywyd, byddwn i wedi gadael fy mhlant heb dad – ac i beth?” Dyna eiriau di-flewyn-ar-dafod dyn o Lanelli a ddioddefodd ymosodiad ar noson allan. Dioddefodd Paul Williams, 36 oed, 4 gwaediad ar yr ymennydd, sawl anaf i’w ben a…

13 Rhagfyr 2019

Pennaeth yr heddlu gwirfoddol yn wynebu gwrandawiad disgyblu cyhoeddus dros honiadau o gamymddwyn difrifol.

Yn dilyn ymchwiliad trylwyr a chyflym i ddau honiad a wnaed am ei ymddygiad, fore heddiw, wynebodd Cairn Newton-Evans, Prif Swyddog Heddlu Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys, wrandawiad disgyblu cyhoeddus. Ar 28 Tachwedd, rhoddwyd rhybudd amodol i'r Prif…

12 Rhagfyr 2019

Pennaeth yr heddlu gwirfoddol yn wynebu gwrandawiad disgyblu cyhoeddus dros honiadau o gamymddwyn difrifol

Yn dilyn ymchwiliad trylwyr a chyflym i ddau honiad a wnaed am ei ymddygiad, fore heddiw, wynebodd Cairn Newton-Evans, Prif Swyddog Heddlu Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys, wrandawiad disgyblu cyhoeddus.  Ar 28 Tachwedd, rhoddwyd rhybudd amodol i'r Prif…

12 Rhagfyr 2019