Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal y cwrs Ymchwilydd Caethwasiaeth Modern cyntaf yng Nghymru

Mae caethwasiaeth modern yn rhywbeth sy’n digwydd yn ein cymunedau, ac mae achosion ohono ar gynnydd yng Nghymru. Mae’n drosedd anweladwy. Gall dynion, menywod a phlant o bob oed ddioddef caethwasiaeth modern, ac mae troseddwyr yn targedu pobl sy’n a…

10 Ionawr 2019

Yr Heddlu’n ffarwelio â’r Dirprwy Brif Gwnstabl

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies yn ymddeol o Heddlu Dyfed-Powys ar ôl treulio dwy flynedd gyda’r heddlu Dirprwy Brif Gwnstabl a 30 mlynedd gyda’r gwasanaeth heddlu. Ganwyd a magwyd Darren o fewn ardal yr heddlu, a dechreuodd ar ei yrfa gyd…

04 Ionawr 2019

Apêl am dystion - Ymosodiad Rhywiol ym Megeli

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad o ymosodiad rhywiol difrifol a ddigwyddodd yn Heol Newydd, Begeli, Sir Benfro yn oriau mân y bore yma, Rhagfyr 27, 2018. Mae’r heddlu nawr yn ceisio adnabod y drwgdybiedig a ddisgrifir fel Dyn gwyn, yn…

27 Rhagfyr 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn Recriwtio Swyddogion Heddlu

Allech chi fod yn un o 44 cwnstabl heddlu newydd a fydd yn ymuno â Heddlu Dyfed-Powys yn y flwyddyn newydd? Dywedodd yr Uwch-arolygydd Ifan Charles, Pennaeth Dysgu a Datblygu yn Heddlu Dyfed-Powys: “Mae dod yn swyddog heddlu’n yrfa heriol a buddiol,…

19 Rhagfyr 2018

Amser tîm yn codi bron chwarter miliwn o bunnau ar gyfer elusen - Cofrestrwch nawr ar gyfer 2019

Mae digwyddiad elusennol a gyd-drefnwyd gan grŵp o swyddogion a staff o Heddlu Dyfed-Powys ac aelodau o’r gymuned, eleni wedi llwyddo i godi bron £20,000 ar gyfer achosion ac elusennau sy’n gweithio i drosglwyddo cymunedau diogelach a mwy dymunol ar…

14 Rhagfyr 2018

Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n Bresenoldeb a Groesawir yn ein Cymunedau’r Nadolig Hwn

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) yn bresenoldeb a groesawir i fusnesau a phobl agored i niwed sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys dros gyfnod y Nadolig. Y neges y mae Heddlu Dyfed-Powys yn ei hanfon yn ystod…

14 Rhagfyr 2018

Lansio Ymgyrch Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig (Ymgyrch SANTA) (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cychwyn y paratoadau ar gyfer y Nadolig gyda lansiad eu hymgyrch Nadolig, sef Ymgyrch Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig (Ymgyrch SANTA). ‘Gwell amser nag anrheg’ yw’r neges y mae’r heddlu’n ei hanfon i bobl Sir Gaerfyrddin,…

13 Rhagfyr 2018

Cwnstabl Gwirfoddol yn aflonyddu ar ddȇl gyffuraiu bosibl ddiwrnodau ar ôl tyngu llw

Cafodd un o gwnstabliaid gwirfoddol newydd Heddlu Dyfed-Powys gychwyn gwych i’w swydd wrth iddi wneud dau arést ddyddiau yn unig ar ôl tyngu llw. Aflonyddodd y Cwnstabl Gwirfoddol Caryl Walters a’i rhingyll ar achos posibl o ddelio cyffuriau mewn toi…

12 Rhagfyr 2018

Apêl mewn perthynas ag ymchwiliad yr heddlu

Mae ymchwiliad yr heddlu i farwolaeth Mavis Bran yn y Chipoteria, Hermon, ar 23 Hydref 2018 yn parhau. Mae Geoffrey Bran, 70 oed, wedi ymddangos yn y llys wedi’i gyhuddo o’i llofruddio. Mae’r heddlu’n ymwybodol fod dau weithiwr wedi mynd i’r Chipoter…

11 Rhagfyr 2018

Y gwasanaethau golau glas yn dod at ei gilydd i ganolbwyntio ar ddementia

Mae’r gwasanaethau brys yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i ffurfio grŵp i gyflwyno gwell gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n byw â dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Mae’r heddlu, y gwasanaeth tân ac achub, y gwasanaeth ambiwlans a’r tîm achub mynydd…

10 Rhagfyr 2018

Dathlu SCCH yng Nghymru mewn Ymgyrch Wythnos o Hyd

Mae ymgyrch sy’n cydnabod Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a’r gwerth maen nhw’n ychwanegu i blismona yng Nghymru’n cael ei ddathlu am yr ail flwyddyn yr wythnos hon (10-14 Rhagfyr 2018). Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) yn gwe…

10 Rhagfyr 2018

Bywyd dwbl swyddog heddlu o Ddinbych-y-pysgod fel gwirfoddolwr badau achub

O batrolio’r strydoedd i achub pobl ar y môr, mae dyn o Ddinbych-y-pysgod yn byw bywyd dwbl fel swyddog gyda Heddlu Dyfed-Powys a gwirfoddolwr gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI). Daw PC Rob Garland o deulu sydd, gyda’i gilydd,…

07 Rhagfyr 2018

Gwirfoddoli wedi rhoi’r hyder a’r sgiliau yr oedd eu hangen ar Alex ar gyfer ymuno â’r heddlu

“Rhoddodd gwirfoddoli’r hyder a’r sgiliau yr oedd eu hangen arnaf i ymuno â’r heddlu.” Dyna eiriau PC Alex Jones o Heddlu Dyfed-Powys, sydd wedi rhoi o’i amser rhydd i Ambiwlans Sant Ioan yng Nghymru ers 21 mlynedd. Ymunodd y swyddog, sy’n aelod o Dî…

07 Rhagfyr 2018

Rhingyll yr Heddlu’n siarad am ei rôl wirfoddol gyda Thîm Achub Mynydd Aberhonddu

Rhingyll yr Heddlu gyda’r dydd, gwirfoddolwr achub mynydd gyda’r nos. Mae Rhingyll plismona’r ffyrdd o Heddlu Dyfed-Powys, Owen Dillon, wedi siarad am sut y mae’n dod o hyd i’r amser i wirfoddoli i Dîm Achub Mynydd Aberhonddu tra hefyd yn cyflawni sw…

05 Rhagfyr 2018

Mae Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu Nawr yn Weithredol yn Aberdaugleddau

Mae pedwar camera teledu cylch cyfyng (TCC) newydd wedi’u gosod yn Aberdaugleddau, Sir Benfro. Maen nhw wedi’u gosod ar Stryd Siarl Uchaf, Stryd Siarl Isaf, Teras Hamilton a Ffordd y Gogledd. Cawsant eu gosod yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac erbyn h…

04 Rhagfyr 2018

Cynlluniau atal twyll yn arbed dioddefwyr posibl rhag colli hanner miliwn o bunnau

Mae cynllun atal trosedd wedi rhwystro dioddefwyr posibl sy’n byw yn ardal Heddlu Dyfed-Powys rhag colli mwy na hanner miliwn o bunnau mewn un flwyddyn yn unig. Mae’r Protocol Bancio arloesol yn galluogi staff banciau i gysylltu â’r heddlu os ydynt y…

30 Tachwedd 2018

Apêl bellach am ddarnau ffilm fideo o gamerâu cerbyd wrth chwilio am Gary Sheperd-Mason

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i chwilio am Gary Shepherd-Mason, a welwyd diwethaf yn gadael ei gartref yn Nheras Russell, Caerfyrddin ar ddydd Iau, Tachwedd 15. Nid yw wedi cysylltu gyda’i ffrindiau na’i deulu ers hynny. Gwelwyd Gary ar y gyffordd…

28 Tachwedd 2018

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn lladrod ar Y Mount, Aberdaugleddau

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad o ladrad a ddigwyddodd ar Y Mount, Aberdaugleddau. Tua 10.45yb ar y 26ain o Dachwedd, daeth dyn at yrrwr arian parod Swyddfa’r Post a gwneud bygythiadau, ac yna dihangodd y dyn ar droed gyda bocs arian…

27 Tachwedd 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn Cychwyn 16 Diwrnod o Weithredu ar gyfer yr Ymgyrch Rhuban Gwyn

Mae swyddogion a staff yr heddlu’n dangos cefnogaeth tuag at Ddiwrnod Rhuban Gwyn ddydd Sul 25 Tachwedd gydag 16 diwrnod o weithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro. Yr ymgyrch Rhuban Gwyn yw’r fenter fyd-eang ar gyfer diddymu trai…

25 Tachwedd 2018

Mae Camerâu Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu’n Gweithredu yn Llanelli

Llanelli yw’r dref ddiweddaraf i elwa o gael camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn y dref fel rhan o raglen y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i ail-fuddsoddi mewn isadeiledd teledu cylch cyfyng modern. Mae 19 o gamerâu nawr yn fy…

21 Tachwedd 2018