Heddlu Dyfed-Powys yn Paratoi ar gyfer y Sioe Frenhinol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd ymwelwyr â’r Sioe Frenhinol i alw heibio i’w stondin i ddarganfod mwy am yr hyn y mae’r heddlu’n ei wneud i ddiogelu ei gymunedau gwledig.   Bydd y stondin, sef E366 tu ôl i’r prif eisteddle, yn dod â’r negeseuon ata…

20 Gorffennaf 2018

TCC yr Heddlu ar waith yn Llanfair-ym-Muallt cyn y Sioe Frenhinol

Police CCTV is up and running in Builth Wells Mae TCC yr Heddlu ar waith yn Llanfair-ym-Muallt cyn y Sioe Frenhinol eleni. Rhain yw’r camerâu cyntaf i gael eu gweithredu fel rhan o ailfuddsoddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, me…

19 Gorffennaf 2018

Gwiriadau Diogelwch i Garafanau ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

Bydd carafanau nad ydynt yn addas i’r diben yn cael eu tynnu oddi ar y ffyrdd, yn ôl rhybudd gan Heddlu Dyfed-Powys. Atgoffir unrhyw un sy’n cynllunio mynd â charafán i Sioe Frenhinol Cymru a fydd yn digwydd cyn hir fod yn rhaid i’w carafán fod yn dd…

18 Gorffennaf 2018

Cyfle i ymuno â Chadetiaid Heddlu De Sir Benfro

Treulio wythnos mewn academi heddlu iau yn America, mynd i’r briodas frenhinol a gwneud ffrindiau oes – dyma rhai o’r cyfleoedd mae Cadetiaid Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys wedi profi. Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae pobl ifainc yn eu harddegau yn R…

18 Gorffennaf 2018

Lansio ymgyrch er mwyn sicrhau bod Dinbych-y-pysgod yn parhau i fod yn le diogel a phleserus i bawb ei mwynhau dros yr haf

Mae Ymgyrch Lion yn fenter partneriaeth sy’n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Trenau Arriva Cymru, Great Western Railway, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Awdurdod Lleol Sir Benfro a thrwyddedigion lleol. Ei nod yw sicrhau dio…

17 Gorffennaf 2018

Profiad anodd ond gwerth chweil cadetiaid mewn Academi Heddlu Iau

Cafodd grŵp o bobl ifainc yn eu harddegau o’r Drenewydd eu gwthio i’r eithaf yn gorfforol ac yn emosiynol mewn academi heddlu iau yn America – ond gadawodd y cadetiaid yr academi â gwên ar eu hwynebau. Roedd yn rhaid i bedwar aelod o Gadetiaid Gwirfo…

12 Gorffennaf 2018

Cyfle i ymuno â thîm o wirfoddolwyr fel swyddog ymholiadau cyhoeddus

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnig cyfle i ymuno â’i dîm o wirfoddolwyr ymroddedig fel wyneb gorsafoedd heddlu ar  draws yr ardal heddlu. Ar hyn o bryd, mae dros 100 o wirfoddolwyr yn rhoi rhywfaint o’u hamser hamdden i rolau amrywiol o fewn yr heddlu…

12 Gorffennaf 2018

O Gymru i Washington - Dyddiadur heddlu ieuenctid

O GYMRU i Washington, ac yn dilyn gorchmynion gan siryf nid sarsiant, mae grŵp o gadetiaid gwirfoddol yr heddlu ar fin cael profiad oes gyda gwasanaeth heddlu Americanaidd. Bydd pedwar o bobl ifanc o gadetiaid y Drenewydd yn hedfan i UDA yr wythnos h…

11 Gorffennaf 2018

Apêl yr heddlu yn dilyn byrgleriaeth yn Aberhonddu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd rywbryd rhwng 3.45yb a 4yb ar ddydd Mercher 20fed Mehefin yn BVG Airflow Sports and Leisure yn Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu.   Cafodd nifer o bebyll pysgota o’r math ‘TF Ge…

11 Gorffennaf 2018

Ymgyrch Jetson – Ymchwiliad i ymosodiadau corfforol yn erbyn plant yn Banbury a Bryste

Mae Cwnstabliaeth Hampshire yn arwain ymchwiliad gyda Heddlu Dyffryn Tafwys i ymosodiadau yn erbyn plant yn Banbury a Bryste, mewn perthynas â thriniaethau enwaedu a gyflawnir ar fechgyn yn y cartref.   Arestiwyd Mohammad Siddiqui, 52 oed, o Birmingh…

11 Gorffennaf 2018

Tîm plismona penodedig yn dangos ymrwymiad i ganol tref Llanelli

Bydd y Swyddog Heddlu a’r Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu hyn yn dod yn wynebau cyfarwydd i siopwyr a busnesau yn Llanelli gan fod Heddlu Dyfed-Powys wedi creu tîm canol tref penodedig. Mewn ymateb i adborth oddi wrth aelodau o’r cyhoedd a mas…

11 Gorffennaf 2018

Canmoliaeth i Ddioddefwyr ar ôl i’r Camdriniwr Plant John Smith gael ei Ddedfrydu

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi canmol pendantrwydd a chryfder dioddefwyr cam-drin rhywiol hanesyddol sydd wedi arwain at y troseddwr yn cael ei ddedfrydu i 28 mlynedd o garchar heddiw. Bydd yn treulio 21 mlynedd o leiaf yn y carchar.   Mae tystiolaeth p…

06 Gorffennaf 2018

DROS SAITH MILIWN YN GWYLIO’R FIDEO DIOGELWCH GWRTHDERFYSGAETH WRTH I BLISMONA YN Y DU GYNYDDU EI BRESENOLDEB GD BYD-EANg

Y cyngor allweddol yw:  Rhedwch – i le diogel. Mae hyn yn well na cheisio ildio neu drafod. Cuddiwch – mae’n well cuddio na wynebu. Codwch faricêd o’ch blaen, diffoddwch y sŵn ar eich ffôn a’i ddefnyddio dim ond pan fydd hi’n ddiogel gwneud hynny.  D…

06 Gorffennaf 2018

Chwiliad am ddyn oedd ar goll yn dod i derfyn dramatig

Cafwyd diweddglo dramatig i chwiliad am ddyn oedd ar goll yn Aberporth wrth i ddau o swyddogion Heddlu Dyfed-Powys gael eu hachub men wins hofrennydd. Rhoddodd y Rhingyll Matthew Howells a’r Cwnstabl Seth Davies les dyn 30 oed oedd ar goll o flaen eu…

02 Gorffennaf 2018

Cadetiaid y Drenewydd i ffwrdd i UDA ar gyfer Academi Heddlu Iau

O Gymru i Washington, ac yn dilyn gorchmynion gan siryf nid sarsiant, mae grŵp o gadetiaid gwirfoddol yr heddlu ar fin cael profiad oes gyda gwasanaeth heddlu Americanaidd. Bydd pedwar o bobl ifanc o gadetiaid y Drenewydd yn hedfan i UDA yr wythnos h…

25 Mehefin 2018

Galw am wyliadwriaeth ynghylch ymgynnull anghyfreithlon

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr a thirfeddianwyr lleol fod yn wyliadwrus dros yr ychydig fisoedd nesaf am arwyddion sy’n rhybuddio fod unrhyw ymgynnull anghyfreithlon yn cael ei drefnu ar gyfer eu tir dros yr haf.   Gall ymgynnull - fel rê…

22 Mehefin 2018

Apêl yr Heddlu yn dilyn byrgleriaeth yn Hwlffordd.

Mae’r Heddlu’n ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd rywbryd rhwng canol nos ar nos Wener y 24ain o Fai a 9.30yb ar ddydd Sul y 27ain o Fai. Aethpwyd ag offer sain a chroes arian platiog o Eglwys St Martins, Stryd Barn, Hwlffordd.

22 Mehefin 2018

O draddodiad i dechnoleg – y ffyrdd newydd y mae grwpiau Gwarchod Cymdogaeth yn cadw eu cymunedau’n ddiogel

Efallai bod cyfarfodydd misol traddodiadol a grwpiau Facebook yn ymddangos yn wahanol iawn, ond dyma’r dulliau y mae dwy gymuned yn Sir Gaerfyrddin yn eu defnyddio i gadw eu cymdogion yn ddiogel. Fel rhan o Wythnos Gwarchod Cymdogaeth, mae grŵp Glan-…

19 Mehefin 2018

Carchar ar gyfer Dynion a Dargedodd Dynes Oedrannus Mewn Lladrad yng Nghanolbarth Cymru

Mae tri dyn wedi’u dedfrydu i gyfanswm o 20 mlynedd o garchar ar ôl i ddynes 88 oed gael ei churo’n ddidrugaredd yn ei chartref ger y Drenewydd.  Flwyddyn yn ôl (19 Mehefin 2017), ymosodwyd ar Blanche Rowlands a chafodd ei chloi yn ei hystafell wely…

15 Mehefin 2018

Heddluoedd Cymru yn mynd i'r afael â gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau

Lansio ymgyrch atal gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau newydd er mwyn cadw'r ffyrdd ledled Cymru yn ddiogel. Heddiw (14 Mehefin 2018), mae'r pedwar heddlu yng Nghymru yn lansio ymgyrch mis o hyd i leihau nifer y gyrwyr sy'n peryglu eu hunain…

14 Mehefin 2018