CYHUDDWYD: Dyn o ardal Birmingham wedi’i gyhuddo mewn perthynas â chyflenwi cyffuriau drwy Linellau Sirol yn Llanelli

Cafodd dyn 18 oed o ardal Birmingham ei arestio a’i gyhuddo o fewn tri diwrnod wythnos diwethaf mewn cysylltiad â chyflenwi cyffuriau drwy linellau cyffuriau yn Llanelli. Cadwyd Harrison James Coe, 18 oed, o Sutton Coldfield, yn y ddalfa ddydd Gwene…

19 Mawrth 2019

Y gwaith o osod camerâu TCC yn y Drenewydd wedi cychwyn yr wythnos hon

Yr wythnos hon, cychwynnodd y gwaith o osod saith camera uwch-dechnoleg newydd yn y Drenewydd. Mae’r contractwr, Baydale Control Systems Cyf, wedi dechrau gosod y camerâu yn y saith lleoliad a nodwyd drwy ddadansoddi patrymau troseddu.  Mae gosod y c…

14 Mawrth 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog

Roedd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, yn bresennol mewn seremoni a gynhaliwyd gan Frigâd 106 ddydd Mercher 20 Chwefror yn Dering Lines, Aberhonddu, lle arwyddodd Gyfamod y Lluoedd Arfog fel ymrwymiad i gefnogi’r gymuned lluoedd arfog.…

14 Mawrth 2019

Tan mewn Gwesty yn Aberystwth: Dyn wedi ei garcharu am 21 mlynedd

Dyn wei di garcharu am 21 mlynedd ar ol marwolath Juozas Tunaitis, 48 mlwydd oed, mewn tan yng ngwesty yn Aberystwyth.   Dywedodd y Ditectif Arolygydd Jonathan Rees o adran CID Ceredigion:   “Heddiw, derbyniodd Damion Harris ddedfryd estynedig o 21…

06 Mawrth 2019

Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu wedi ei osod yn y tair tref olaf yn Sir Benfro

Mae’r gwaith bron wedi ei gwblhau wrth osod camerâu teledu cylch cyfyng yn y tair tref olaf yn Sir Benfro. Bydd cyfanswm o ddeg o gamerâu wedi eu gosod - pedwar ym Mhenfro, pedwar yn Noc Penfro a dau yn Aberdaugleddau. Penderfynwyd ar leoliadau’r cam…

06 Mawrth 2019

Heddlu Dyfed-Powys i gymryd rhan mewn amnest cyllyll cenedlaethol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â meddiant anghyfreithlon o gyllyll fel rhan o Ymgyrch Sceptre, sef wythnos genedlaethol o weithredu sy’n rhedeg o Fawrth 11 i 17. Amcan yr wythnos yw cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch y peryglon o gario cyllyll…

05 Mawrth 2019

Rydyn ni fel heddlu’n falch o’n hunaniaeth Gymreig, ac wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yng Nghymraeg

Rydyn ni’n falch o fod yn weithlu dwyieithog, ac rydyn ni wedi ymrwymo erioed i ddarparu gwasanaethau Cymraeg o safon uchel yn rhagweithiol i’n holl gwsmeriaid. Mae 32% o gymunedau Dyfed-Powys yn medru siarad Cymraeg, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn S…

01 Mawrth 2019

heddlu’n canmol goruchwylwyr drws o Hwlffordd am eu dewrder ar ôl iddynt atafaelu cyllyll

Mae dyn o Hwlffordd wedi’i ddedfrydu i 12 mis o garchar ar ôl iddo gael ei ddal yn cario dwy gyllell mewn tafarn yn y dref. Galwyd heddlu i dafarn y Lower Three Crowns ar y stryd fawr tua 10.35 o’r gloch nos Wener (22 Chwefror) ar ôl i staff drws rwy…

27 Chwefror 2019

Menter diogelwch newydd ar gyfer safleoedd trwyddedig

Mae CYNRYCHIOLWYR o dros 20 o dafarnau a chlybiau yng Nghaerfyrddin wedi mynychu menter trwyddedu newydd i gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelu.   Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan adain drwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o’i hymrwymiad cynyddol…

26 Chwefror 2019

Cyfres deledu’n dangos y galw a wynebir gan yr heddlu o ganlyniad i unigolion coll

BOB blwyddyn, mae Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn miloedd o adroddiadau am unigolion coll, ac mae cyfres deledu newydd ar fin dangos eu gwaith caled wrth chwilio amdanynt a pha mor benderfynol ydynt o ddod o hyd iddynt. O unigolion sy’n mynd ar goll o d…

22 Chwefror 2019

Swyddogion troseddau gwledig yn cynnig cefnogaeth i ffermwyr sydd mewn perygl o ddioddef afiechyd meddwl

Mae swyddogion troseddau gwledig yn Sir Benfro yn gwneud mwy nag ymdrin â throseddau, ac yn dangos eu gwerth i ffermwyr a phobl wedi eu hynysu sydd mewn perygl o ddioddef afiechyd meddwl. Mae’r Cwnstabl Gerwyn Davies a Swyddog Cefnogi Cymunedol yr He…

19 Chwefror 2019

Gwraig o Neyland wedi ei charcharu am yrru tra roedd wedi ei gwahardd

Mae gwraig 35oed o Neyland a ddaliwyd yn gyrru tra roedd wedi ei gwahardd rhag gyrru, a hynny ddwywaith mewn pedwar diwrnod, wedi ei dedfrydu i chwe mis yn y carchar. Stopiwyd Victoria Anne James, o Barc y Coleg, Neyland gan swyddogion plismona’r ffy…

19 Chwefror 2019

Datgelu canlyniadau Ymgyrch Atal Gyrru Dan Ddylanwad cyfnod y Nadolig

Cafodd dros 500 o arestiadau eu gwneud fel rhan o ymgyrch gan bedwar heddlu Cymru i dargedu’r rhai sy’n gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau drwy gydol mis Rhagfyr. Wedi’i harwain gan Heddlu Gogledd Cymru, yn ystod yr ymgyrch mis o hyd, a gynhal…

19 Chwefror 2019

Yr Heddlu’n chwifio’r faner ar gyfer Mis Hanes LHDT (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyhwfan y faner enfys uwchben rhai o’i adeiladau ym mis Chwefror er mwyn cefnogi Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT).   Cynhelir Mis Hanes LHDT pob blwyddyn ym mis Chwefror, ac mae’n dathlu bywydau a c…

18 Chwefror 2019

Corff Gary Shepherd-Mason yn cael ei ddarganfod yng ngogledd Dyfnaint

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau mai corff dyn coll o Gaerfyrddin, Gary Shepherd-Mason, yw’r corff a ddarganfuwyd ar draeth yn Instow, Gogledd Dyfnaint. Daethpwyd o hyd i’r corff ddydd Iau 17 Ionawr. Mae’r corff wedi’i adnabod yn swyddogol erbyn hyn…

07 Chwefror 2019

Marcio diogelwch yn mynd i’r afael â throsedd gwledig

Mae’r heddlu’n mynd i’r afael â throsedd gwledig gyda diwrnod marcio diogelwch ar gyfer cymunedau ffermio a gwledig. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymuno â chynllun marcio diogelwch CESAR, ac maent yn cynnig marcio peiriannau’n amrywio o dractorau a bei…

04 Chwefror 2019

“Fydd ein statws fel yr heddlu mwyaf diogel ddim yn ein gwneud ni’n hunanfodlon”, yw addewid Heddlu Dyfed-Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi addo peidio mynd yn hunanfodlon tuag at fathau newydd o droseddau a throseddau sy’n dechrau dod i’r amlwg, er iddynt gael ei dyfarnu fel y lle mwyaf diogel i fyw yng Nghymru a Lloegr o ran troseddau yn erbyn dioddefwyr. Ma…

24 Ionawr 2019

Pum Camera Teledu Cylch Cyfyng yn Fyw ac yn Recordio yn Ninbych-y-pysgod

Mae pum camera teledu cylch cyfyng newydd o’r dechnoleg flaenaf wedi eu gosod ac yn fyw ac yn recordio yn Ninbych-y-pysgod, Sir Benfro. Mae’r pum camera wedi eu lleoli yn y Stryd Fawr, Rhodfa’r De, Sgwâr Tudur, Stryd Sant Siôr ac Upper Frog Street. B…

22 Ionawr 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal y cwrs Ymchwilydd Caethwasiaeth Modern cyntaf yng Nghymru

Mae caethwasiaeth modern yn rhywbeth sy’n digwydd yn ein cymunedau, ac mae achosion ohono ar gynnydd yng Nghymru. Mae’n drosedd anweladwy. Gall dynion, menywod a phlant o bob oed ddioddef caethwasiaeth modern, ac mae troseddwyr yn targedu pobl sy’n a…

10 Ionawr 2019

Yr Heddlu’n ffarwelio â’r Dirprwy Brif Gwnstabl

Mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies yn ymddeol o Heddlu Dyfed-Powys ar ôl treulio dwy flynedd gyda’r heddlu Dirprwy Brif Gwnstabl a 30 mlynedd gyda’r gwasanaeth heddlu. Ganwyd a magwyd Darren o fewn ardal yr heddlu, a dechreuodd ar ei yrfa gyd…

04 Ionawr 2019