Yr Heddlu’n Tynnu Sylw at Arwyddion Cam-drin Domestig yn ystod yr Haf pan mae’r trosedd hwn yn digwydd yn amlach (1)

Gofynnir i bobl sy’n mwynhau’r hyn sydd gan Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys i’w chynnig yn ystod yr haf i gadw golwg am arwyddion cam-drin domestig a rhoi gwybod i’r heddlu amdano. Yn ystod y gwyliau haf, bydd swyddogion yn ymweld â…

13 Awst 2019

YMGYRCH ILDIO’R HEDDLU’N CYMRYD GYNNAU ODDI AR Y STRYDOEDD

Cyflwynwyd 55 eitem i Heddlu Dyfed-Powys yn ystod ymgyrch ddiweddar ar gyfer ildio arfau saethu, Ymgyrch Aztec, yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Roedd yr ymgyrch yn rhan o ymdrech genedlaethol bythefnos o hyd i gael gwared ar arfa…

09 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad yn Ninbych-y-pysgod 3.8.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yn Ninbych-y-pysgod yn ystod oriau mân y bore ddydd Sadwrn 3 Awst 2019. Anafwyd dau ddyn yng nghyffiniau Augustus Place ac aethpwyd â nhw i’r ysbyty. Gofynnir i unrhyw un a welodd…

08 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad ym Mhenfro 21.06.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yng Nghastell Penfro tua 9.30 o’r gloch nos Wener 21 Mehefin 2019. Aed ag un dyn i’r ysbyty am driniaeth. Mae’r dyn hwn wedi’i ryddhau o’r ysbyty erbyn hyn. Dymuna swyddogion siar…

08 Awst 2019

Yr heddlu’n cyhoeddi neges er diogelwch mewn perthynas â Chwarel Cilyrychen, Llandybie

Mae swyddogion heddlu Rhydaman yn annog pobl i beidio mynd i Chwarel Cilyrychen, Llandybie, ac yn eu hatgoffa am beryglon mynd yno. Er waethaf rhybuddion diogelwch i gadw draw o’r safle, mae pobl dal yn torri’r ffensys o gwmpas y chwarel er mwyn cae…

06 Awst 2019

Recriwtio Hyfforddwyr NDORS – Ardal y Drenewydd / Aberystwyth

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm o hyfforddwyr i gyflwyno’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) yn ardal Dyfed-Powys. Yn benodol, rydyn ni’n chwilio am hyfforddwyr ar gyfer…

06 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol yn y Trallwng 03.08.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd tua 5.50 o’r gloch nos Sadwrn 3 Awst ar yr A458 ger y fynedfa i Glwb Golff y Trallwng ym Mhowys. Roedd car Toyota Landcrusier coch a beic modur…

05 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad yn y Drenewydd 02.08.19

Mae swyddogion heddlu yn y Drenewydd yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad difrifol a ddigwyddodd nos Wener 2 Awst 2019 rhwng 8.30 a 8.45 o’r gloch ar hyd y llwybr troed sy’n cysylltu’r maes parcio oddi ar Stryd y Bont Fer â’r llwybr afon uchaf (gy…

05 Awst 2019

Yr Heddlu’n Diolch i’r Cyhoedd am Gymorth Adeg Ymosodiad

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diolch i aelodau o’r cyhoedd a ddaeth i’r adwy i helpu swyddog a ddioddefodd ymosodiad yng Nghaerfyrddin neithiwr (1 Awst). Ychydig ar ôl 8.20 o’r gloch, derbyniodd yr heddlu adroddiad gan rywun a oedd yn poeni am les dynes…

02 Awst 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad o siop yn Nhalgarth, Aberhonddu.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad  o £220 o bunnoedd yn Nhalgarth, Aberhonddu. Ar y 11 o Orffennaf  rhwng tua 2:20 a 2:30yp, aeth dyn i mewn i’r siop Cooperative ar Stryd y Sgwâr. Defnyddiodd y dyn techneg llaw i ddrysu’r ariannwr a phoce…

30 Gorffennaf 2019

Seiclo Dros y Rhai a Fu Farw: Heddlu Dyfed-Powys yn Cymryd Rhan Mewn Taith Feicio Elusennol

Bydd tîm o swyddogion heddlu o bob rhan o Heddlu Dyfed-Powys yn seiclo dros 200 milltir o Aberhonddu i Swydd Stafford ddydd Gwener 26 Gorffennaf er cof am eu cydweithwyr a fu farw wrth gyflawni eu dyletswydd. Byddant yn seiclo 100 milltir ar ddiwrnod…

26 Gorffennaf 2019

Chwalu ffatri ganabis gwerth £1 miliwn yng Nghleiro, Powys

Ddoe, chwalodd Heddlu Dyfed-Powys ffatri ganabis fawr, gan atafaelu canabis â gwerth o £1 miliwn ar y stryd. Cynhaliwyd gwarant Deddf Camddefnyddio Cyffuriau mewn eiddo preswyl sengl yng Nghleiro, Powys.Arestiwyd dyn 45 oed o ardal Birmingham, dyn 36…

25 Gorffennaf 2019

Lansio ymgyrch er mwyn sicrhau bod Dinbych-y-pysgod dal yn fan diogel a phoblogaidd i bawb fwynhau dros yr haf

Mae Ymgyrch Lion yn fenter bartneriaeth sy’n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Trafnidiaeth Cymru, Great Western Railway, Awdurdod Lleol Sir Benfro a thrwyddedigion lleol. Ei nod yw sicrhau diogelwch y cyhoedd ac atal ymdd…

16 Gorffennaf 2019

Cyn-bostfeistres yn dod yn wyneb gorsaf heddlu Llandysul

FEL cyn-bostfeistres Llandysul, mae Polly Williams yn wyneb cyfarwydd yn y dref. Erbyn hyn, mae hi wedi cyfnewid y swyddfa bost am yr orsaf heddlu wrth iddi gychwyn swydd fel Swyddog Ymholiadau Cyhoeddus Heddlu Dyfed-Powys. Polly yw’r person diweddar…

15 Gorffennaf 2019

Heddlu Sir Benfro yn lawnsio Ymgyrch Spitfire

Mae swyddogion heddlu Sir Benfro wedi lansio Ymgyrch Spitfire yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Hwlffordd. Dywedodd Arolygydd Hwlffordd, Reuben Palin: “Rydyn ni’n ymwybodol o bryderon gan bobl sy’n byw yn…

15 Gorffennaf 2019

Wedi colli neu ddod o hyd i unrhyw beth?

Fydd Heddlu Dyfed-Powys ddim yn derbyn adroddiadau uniongyrchol o hyn ymlaen, ond bydd gyda chi llawer gwell siawns o gael eich eiddo’n ôl dan y drefn newydd. Cyflawnwyd adolygiad o wasanaethau’n ymwneud ag eiddo a gollwyd ac a ddaethpwyd o hyd iddo…

15 Gorffennaf 2019

YMGYRCH ILDIO ARFAU SAETHU’N CAEL EI CHYNNAL UNWAITH ETO’R HAF HWN (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i bobl gyflwyno gynnau diangen ar gyfer ymgyrch ildio arfau saethu a bwledi bythefnos o hyd sy’n cychwyn dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019.  Mae llawer o arfau saethu’n cael eu dal yn ddiniwed gan nad yw pobl yn gwybo…

12 Gorffennaf 2019

YMGYRCH HEDDLU’N YMATEB I GUDD-WYBODAETH AM RÊFS (1)

Mae ein hymdrech i leihau rêfs anghyfreithlon yn parhau’r penwythnos hwn, mewn ymateb i gudd-wybodaeth sy’n awgrymu bod digwyddiad wedi’i drefnu yn ein hardal. Mae’r mathau hyn o grynoadau’n achosi cryn bryder i gymunedau, yn difethaf cefn gwlad, ac…

05 Gorffennaf 2019

Anturiaethwyr o’r Unol Daleithiau’n profi plismona Prydeinig yn ystod taith gyfnewid

Yr wythnos hon, cynhaliodd Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol y Drenewydd daith gyfnewid gyntaf Heddlu Dyfed-Powys wrth i bum Anturiaethwr Americanaidd gael mewnwelediad i blismona Prydeinig.  Treuliodd y grŵp chwe diwrnod gyda’r heddlu, gan brofi bywyd mew…

04 Gorffennaf 2019

Ymchwiliad hir i fasnachu cyffuriau yn y Drenewydd, Llandrindod, y Trallwng a’r cyffiniau’n arwain at wythnos o weithgarwch gorfodi rhagweithiol ac 19 arést

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Grant o Heddlu Dyfed-Powys: “Cyflawnodd Heddlu Dyfed-Powys gyfres o chwiliadau a gwneud nifer o arestiadau mewn cysylltiad ag ymchwiliad i fasnachu cyffuriau sy’n parhau yn y Drenewydd, Llandrindod, y Trallwng a’r…

03 Gorffennaf 2019