Comisiynydd Yr Heddlu'n Ymateb i bryderon y gymuned - Y Fan Allgymorth i’w gosod yn Ffordd yr Orsaf, Llanelli yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig i helpu’r rhai sydd fwyaf mewn angen

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn wedi ysgogi gweithio mewn partneriaeth yn Llanelli mewn ymateb i bryderon lleol ynghylch camddefnyddio sylweddau. Mae Heddlu Dyfed Powys yn falch o fod yn cydweithio gyda Gwasanaethau Cyffuriau ac…

11 Rhagfyr 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn tynnu sylw at gost bersonol trais sy’n gysylltiedig ag alcohol

A allech fyw gyda’ch hun pe baech chi’n lladd rhywun neu’n anafu rhywun yn ddifrifol ar noson allan? Dyna’r realiti ar gyfer dros 130 o bobl ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys ar ôl i ddiodydd meddwol arwain at ymosodiadau difrifol adeg y Nadolig llyned…

11 Rhagfyr 2019

DEDFRYD | Byrgleriaethau beiciau cwad yn Sir Gaerfyrddin

Mae dyn wedi’i ddedfrydu i dair blynedd a phum mis o garchar am ei ran mewn byrgleriaethau gwledig ar draws Sir Gaerfyrddin. Dedfrydwyd Jeffrey Wayne Bevan yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener 6 Rhagfyr am nifer o fyrgleriaethau, lladradau ac achosi…

10 Rhagfyr 2019

Yr heddlu’n galw ar y cyhoedd i gofrestru ar gyfer hyfforddiant gwrthderfysgaeth am ddim

Am y tro cyntaf, mae cwrs hyfforddi gwrthderfysgaeth sydd wedi ennill gwobrau ar gael i’r cyhoedd, ac mae Heddlu Dyfed-Powys eisiau i chi gofrestru ar ei gyfer a helpu i ddiogelu’r DU. Wedi’i lunio gan arbenigwyr diogelwch a swyddogion gwrthderfysgae…

09 Rhagfyr 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn enwebiadau ar gyfer y wobr #Gofalu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu gwaith swyddogion a staff drwy lansio Gwobr #Gofalu - ond mae angen eich help chi. Anogir unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad â’r heddlu i enwebu unigolion sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl wrth ddarparu gofal a chef…

02 Rhagfyr 2019

Heddlu Gwlad yr Iâ’n teithio dros 1,000 o filltiroedd i Gymru er mwyn dysgu am y system TCC newydd a’r camerâu adnabod rhifau ceir yn awtomatig ar draws ardal Dyfed-Powys

Yn amlwg, mae’r system teledu cylch cyfyng (TCC) sydd newydd ei hailosod ar draws ardal Dyfed-Powys yn destun cenfigen i’r byd plismona yn rhyngwladol – wrth i Heddlu Gwlad yr Iâ benderfynu teithio i Ddyfed-Powys fel rhan o’u prosiect i addasu, adnew…

27 Tachwedd 2019

Darlledu rhaglen ddogfen am Hollie Kerrell ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn

Bydd rhaglen ddogfen sy’n amlinellu ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys i lofruddiaeth ddomestig yn cael ei darlledu ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn (dydd Llun 25 Tachwedd), sef y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod. Bydd ‘Murdered by My Husb…

25 Tachwedd 2019

Dwy fenter gan Heddluoedd Cymru’n cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau Plismona o Safon Fyd-eang

Cynhaliwyd y seremoni Gwobrau Plismona o Safon Fyd-eang gyntaf yn Llundain Ganol ar y 14eg o Dachwedd 2019. Mae’r gwobrau’n anelu i ddathlu a chydnabod y gorau ym mhob agwedd o blismona yn yr 21ain ganrif, a byddant yn cael eu cynnal yn flynyddol. Y…

18 Tachwedd 2019

Yr heddlu'n hap-wirio pobl sy'n agored i niwed

Mae swyddogion heddlu wedi bod yn hap-wirio oedolion a phlant y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn ystod Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2019. Mae'r ymweliadau cymorth yn digwydd ochr yn ochr â’r gwaith codi ymwybyddiaeth sy'n cael ei gynnal gan Cysur…

14 Tachwedd 2019

Lansio Cynllun Dargyfeiriol yn ardal Heddlu Dyfed-Powys

Ar 1 Tachwedd, lansiwyd menter newydd a fydd yn anelu i ddargyfeirio troseddwyr lefel is rhag y system cyfiawnder troseddol a lleihau aildroseddu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Bydd y Cynllun Dargyfeiriol yn galluogi troseddwyr cymwys i gael y cymorth…

04 Tachwedd 2019

Arwel Morgan yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am achub bywyd dynes

Mae aelod o’r cyhoedd wedi ei gydnabod yn genedlaethol am helpu i achub dynes rhag boddi pan oedd ei char o dan ddŵr llifogydd. Cyflwynwyd gwobr arian i Arwel Morgan yng Ngwobrau Dewrder Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu 2019. Mae’r digw…

29 Hydref 2019

Y Prif Gwnstabl Mark Collins yn Ymateb i Archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber

Mewn ymateb i'r adroddiad gan AHGTAEM, Seiber: Cadwch y golau ymlaen - Archwiliad o ymateb yr heddlu i droseddau seiber-ddibynnol, dywedodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: "Wrth i seiberdroseddu ddod yn broblem fwy cyffredin, erbyn hy…

24 Hydref 2019

Ple gan yr heddlu i bobl roi gwybod iddynt am droseddau gwledig

Ni all troseddau gael eu datrys os nad yw’r heddlu’n gwybod amdanynt – er hynny nid yw’r heddlu byth yn cael gwybod am draean o ddigwyddiadau gwledig. Mae hwn yn ystadegyn y mae Heddlu Dyfed-Powys yn bwriadu ei ddiddymu wrth iddynt barhau i bwysleisi…

22 Hydref 2019

Niferoedd y bobl yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau o bryder i heddlu Sir Benfro

Mae 16 o yrwyr wedi eu harestio am yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn ystod tair wythnos gyntaf mis Hydref, yn ôl yr Heddlu. Mae’r ffigur hwn yn uwch na’r hynny ar gyfer mis Medi cyfan, ac yn achos pryder i’r Uned Plismona’r Ffyrdd lleol. Med…

21 Hydref 2019

Timoedd plismona newydd yn canolbwyntio ar ymchwilio i'r rheswm pam y mae pethau'n digwydd, nid yn unig sut maen nhw'n digwydd

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno model plismona newydd; un sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r materion sydd â’r effaith fwyaf ar fywydau pob dydd pobl. Y problemau sy’n digwydd dro ar ôl tro a’r rhai sy’n aml yn achosi’r niwed mwyaf i’r bobl…

18 Hydref 2019

Yr heddlu’n diolch i’r cyhoedd yn dilyn canlyniad llys ymosodiad yn Rhydaman a ffilmiwyd ac a rannwyd ar gyfryngau cymdeithasol

Mae dau ddyn wedi’u dedfrydu am eu rhan mewn ymosodiad ar ddyn bregus yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, ar 2 Gorffennaf 2019.Cafodd ei ffilmio a’i rannu’n eang ar gyfryngau cymdeithasol, ac o ganlyniad, derbyniodd yr heddlu gwynion gan aelod…

15 Hydref 2019

Unwch a Safwch Gyda'ch Gilydd - Dywedwch 'Na' wrth Droseddau Casineb

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 12 – 19 Hydref 2019 Bydd Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Bydd swyddogion heddlu'n codi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r hyn…

12 Hydref 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cynnal digwyddiadau er mwyn dathlu’r isadeiledd TCC

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi cynnal digwyddiadau er mwyn nodi lansiad swyddogion yr isadeiledd TCC newydd mewn 17 tref yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.   Pan addawodd Mr Llywelyn adeg yr etholiad y…

10 Hydref 2019

BWA CROES A BWYELL YMYSG YR EITEMAU A GYFLWYNWYD I'R HEDDLU YN YSTOD AMNEST GYLLYLL

Roedd bwa croes, cyllyll llawfeddygol a bwyell ymysg yr eitemau anarferol a gyflwynwyd i Heddlu Dyfed-Powys yn ystod amnest gyllyll wythnos o hyd ym mis Medi. Cymerodd yr heddlu ran yn yr ymgyrch, sef Ymgyrch Sceptre, er mwyn cael gwared ar gyllyll a…

03 Hydref 2019

Yr Heddlu’n targedu problemau gwledig yn ystod wythnos o weithredu

Bydd swyddogion troseddu gwledig yn cyflawni gwaith gorfodi, atal a thraws ffiniol fel rhan o wythnos genedlaethol o weithredu yn erbyn troseddu bywyd gwyllt a gwledig. Bydd pedwar tîm troseddu gwledig Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrin ag achosion cyfredo…

02 Hydref 2019