Niferoedd y bobl yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau o bryder i heddlu Sir Benfro

Mae 16 o yrwyr wedi eu harestio am yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn ystod tair wythnos gyntaf mis Hydref, yn ôl yr Heddlu. Mae’r ffigur hwn yn uwch na’r hynny ar gyfer mis Medi cyfan, ac yn achos pryder i’r Uned Plismona’r Ffyrdd lleol. Med…

21 Hydref 2019

Timoedd plismona newydd yn canolbwyntio ar ymchwilio i'r rheswm pam y mae pethau'n digwydd, nid yn unig sut maen nhw'n digwydd

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno model plismona newydd; un sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r materion sydd â’r effaith fwyaf ar fywydau pob dydd pobl. Y problemau sy’n digwydd dro ar ôl tro a’r rhai sy’n aml yn achosi’r niwed mwyaf i’r bobl…

18 Hydref 2019

Yr heddlu’n diolch i’r cyhoedd yn dilyn canlyniad llys ymosodiad yn Rhydaman a ffilmiwyd ac a rannwyd ar gyfryngau cymdeithasol

Mae dau ddyn wedi’u dedfrydu am eu rhan mewn ymosodiad ar ddyn bregus yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, ar 2 Gorffennaf 2019.Cafodd ei ffilmio a’i rannu’n eang ar gyfryngau cymdeithasol, ac o ganlyniad, derbyniodd yr heddlu gwynion gan aelod…

15 Hydref 2019

Unwch a Safwch Gyda'ch Gilydd - Dywedwch 'Na' wrth Droseddau Casineb

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 12 – 19 Hydref 2019 Bydd Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Bydd swyddogion heddlu'n codi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r hyn…

12 Hydref 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cynnal digwyddiadau er mwyn dathlu’r isadeiledd TCC

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi cynnal digwyddiadau er mwyn nodi lansiad swyddogion yr isadeiledd TCC newydd mewn 17 tref yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.   Pan addawodd Mr Llywelyn adeg yr etholiad y…

10 Hydref 2019

BWA CROES A BWYELL YMYSG YR EITEMAU A GYFLWYNWYD I'R HEDDLU YN YSTOD AMNEST GYLLYLL

Roedd bwa croes, cyllyll llawfeddygol a bwyell ymysg yr eitemau anarferol a gyflwynwyd i Heddlu Dyfed-Powys yn ystod amnest gyllyll wythnos o hyd ym mis Medi. Cymerodd yr heddlu ran yn yr ymgyrch, sef Ymgyrch Sceptre, er mwyn cael gwared ar gyllyll a…

03 Hydref 2019

Yr Heddlu’n targedu problemau gwledig yn ystod wythnos o weithredu

Bydd swyddogion troseddu gwledig yn cyflawni gwaith gorfodi, atal a thraws ffiniol fel rhan o wythnos genedlaethol o weithredu yn erbyn troseddu bywyd gwyllt a gwledig. Bydd pedwar tîm troseddu gwledig Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrin ag achosion cyfredo…

02 Hydref 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n cydweithio i dargedu beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Mae patrolau ychwanegol gan y ddau sefydliad yn digwydd ar fynyddoedd y Preseli i dargedu’r defnydd anghyfreithlon o feiciau oddi ar y ffordd. Meddai PC Esther Davies, o Dîm Plismona Gwledig Heddlu Dyfed-Powys: “Yn ogystal â’r perygl i ddiogelwch y r…

01 Hydref 2019

Carcharu Delwyr Cyffuriau Llanelli

Mae dau ddyn wedi eu carcharu am gyfanswm o ddeng mlynedd am gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn Llanelli (ar ddydd Gwener, 20 Medi 2019). Ar ddiwedd achos llys chwe diwrnod yn Llys y Goron, Abertawe, carcharwyd Andrew Brian Taylor, 43 oed, o Ffordd yr…

01 Hydref 2019

Gweithredu gwarantau cyffuriau yn Sir Benfro

Bore Mercher, 11 Medi, cynhaliodd tîm o swyddogion pedair gwarant o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau ym Mhenfro a Doc Penfro. Arestiwyd dyn 35 oed ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A a meddu ar ganabis mewn cyfeiriad yn Noc Penfro. Arest…

12 Medi 2019

Cyfle i Gofrestru Beiciau yn Nimbych-y-Pysgod

Ar ddydd Iau 12 a dydd Gwener 13 Medi, yn y cyfnod yn arwain at Ironman Cymru, bydd Tîm Plismona Bro Dinbych-y-Pysgod yn cynnal digwyddiad ‘Cofrestru Beiciau’ yn yr orsaf heddlu ar Stryd Warren yn Ninbych-y-pysgod. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i a…

09 Medi 2019

Mae Rhingyll Heddlu a drodd yn dechnegydd cynnal a chadw’n dathlu 50 mlynedd o wasanaeth gyda Heddlu Dyfed-Powys – ac mae wedi mwynhau pob un ohonynt

Mae Nigel Scourfield, technegydd cynnal a chadw gyda Heddlu Dyfed-Powys, wedi dathlu carreg filltir eithaf trawiadol – 50 mlynedd o wasanaeth ffyddlon gyda’r heddlu. Ymunodd fel cadét ifanc yng Nghaerfyrddin nôl yn 1969 pan oedd ond yn 16 a hanner ml…

04 Medi 2019

PENNAETH YR HEDDLU’N GALW AM GYLLID TEG AR GYFER IECHYD MEDDWL YNG NGHYMRU

Mae’r arweinydd cenedlaethol ar gyfer iechyd meddwl mewn plismona, y Prif Gwnstabl Mark Collins, yn galw ar y llywodraeth i efelychu Lloegr, o ran y cynnydd mewn arian ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, yng Nghymru.   Mewn cyfweliad gyda BBC Radio…

02 Medi 2019

DOLEN MWY O BATROLAU HEDDLU YN HWLFFORDD AR NOSON CANLYNIADAU TGAU

Bydd mwy o swyddogion heddlu yn Hwlffordd heno, mewn ymateb i’r llu o bobl ifainc sy’n siŵr o fod allan yn dathlu eu canlyniadau TGAU. Gofynnir i rieni drafod cynlluniau eu plant ar gyfer y noson gyda nhw cyn iddynt fynd allan. Mae’r Rhingyll Haydon…

22 Awst 2019

Yr Heddlu’n Tynnu Sylw at Arwyddion Cam-drin Domestig yn ystod yr Haf pan mae’r trosedd hwn yn digwydd yn amlach (1)

Gofynnir i bobl sy’n mwynhau’r hyn sydd gan Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys i’w chynnig yn ystod yr haf i gadw golwg am arwyddion cam-drin domestig a rhoi gwybod i’r heddlu amdano. Yn ystod y gwyliau haf, bydd swyddogion yn ymweld â…

13 Awst 2019

YMGYRCH ILDIO’R HEDDLU’N CYMRYD GYNNAU ODDI AR Y STRYDOEDD

Cyflwynwyd 55 eitem i Heddlu Dyfed-Powys yn ystod ymgyrch ddiweddar ar gyfer ildio arfau saethu, Ymgyrch Aztec, yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Roedd yr ymgyrch yn rhan o ymdrech genedlaethol bythefnos o hyd i gael gwared ar arfa…

09 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad yn Ninbych-y-pysgod 3.8.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yn Ninbych-y-pysgod yn ystod oriau mân y bore ddydd Sadwrn 3 Awst 2019. Anafwyd dau ddyn yng nghyffiniau Augustus Place ac aethpwyd â nhw i’r ysbyty. Gofynnir i unrhyw un a welodd…

08 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad ym Mhenfro 21.06.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yng Nghastell Penfro tua 9.30 o’r gloch nos Wener 21 Mehefin 2019. Aed ag un dyn i’r ysbyty am driniaeth. Mae’r dyn hwn wedi’i ryddhau o’r ysbyty erbyn hyn. Dymuna swyddogion siar…

08 Awst 2019

Yr heddlu’n cyhoeddi neges er diogelwch mewn perthynas â Chwarel Cilyrychen, Llandybie

Mae swyddogion heddlu Rhydaman yn annog pobl i beidio mynd i Chwarel Cilyrychen, Llandybie, ac yn eu hatgoffa am beryglon mynd yno. Er waethaf rhybuddion diogelwch i gadw draw o’r safle, mae pobl dal yn torri’r ffensys o gwmpas y chwarel er mwyn cae…

06 Awst 2019

Recriwtio Hyfforddwyr NDORS – Ardal y Drenewydd / Aberystwyth

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm o hyfforddwyr i gyflwyno’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) yn ardal Dyfed-Powys. Yn benodol, rydyn ni’n chwilio am hyfforddwyr ar gyfer…

06 Awst 2019