Apêl ar gyfer David Hugh Jones, unigolyn coll o Dre’r-ddôl

Ar ddydd Sadwrn 16 Mai 2020, bydd hi’n 6 mis ers i David Hugh Jones, 54 oed o Dre’r-ddôl, gael ei weld diwethaf.   Mae TCC yn dangos David yn gadael ei gartref yn Nhre’r-ddôl, rhwng Machynlleth ac Aberystwyth, ychydig cyn hanner dydd ar ddydd Sadwrn…

14 Mai 2020

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol yn ystod argyfwng Covid-19

Mae'r Heddlu yng Nghymru yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu'r rheini sydd wedi wynebu trais neu gamdriniaeth rywiol, a dwyn troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd. Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru Danny R…

12 Mai 2020

Helpwch i ddiogelu safleoedd treftadaeth drwy gadw llygad allan am ddifrod

Anogir pobl sy’n byw gerllaw safleoedd sydd o bwys hanesyddol i gadw llygad allan am ddifrod neu ymddygiad amheus wrth i adroddiadau am droseddau treftadaeth leihau. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweld gostyngiad yn nifer yr adroddiadau am droseddau me…

01 Mai 2020

SchoolBeat yn lansio cyfres gweithgareddau newydd i blant a phobl ifanc

Mae SchoolBeat (Cynllun Cyswyllt Ysgolion Cymru Gyfan) yn falch iawn o fedru lansio eu llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc, ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r llyfr wedi ei ddylunio yn ofalus i atgyfnerthu nege…

28 Ebrill 2020

Cydnabod Heddlu Dyfed-Powys fel un o’r llefydd gorau i weithio

Mae Heddlu Dyfed-Powys, sef gwasanaeth heddlu mwyaf y DU yn ddaearyddol, wedi derbyn achrediad AUR Buddsoddwyr Mewn Pobl – anrhydedd sydd ond yn cael ei gyflawni gan 7% o sefydliadau’r DU sy’n rhan o’r cynllun Buddsoddwyr Mewn Pobl. Dywedodd y Prif G…

21 Ebrill 2020

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio Ebrill 20 - 24 2020

Mae’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio yr wythnos hon, ac eleni, y thema yw 2020; Gweld Stelcio Yn Glir. Er waetha’r pandemig parhaus, rhaid i stelcio barhau i fod yn amlwg, ac mae’n hollbwysig fod unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y dr…

21 Ebrill 2020

Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys yn diolch i gymunedau am chwarae eu rhan mewn mynd i’r afael â’r argyfwng iechyd presennol dros benwythnos gŵyl y banc

Mae’r partneriaid sydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, eisiau talu teyrnged a diolch o waelod calon i’n cymunedau a’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal am…

16 Ebrill 2020

DIWEDDARIAD Y PRIF GWNSTABL AR DROSEDDU A PHLISMONA YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

Ar ôl i Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ryddhau ffigurau cenedlaethol ddoe mewn perthynas â throsedd a phlismona yn ystod y pandemig parhaus, heddiw, mae’r Prif Gwnstabl Mark Collins wedi cyflwyno sylwadau ynghylch y gwaith sy’n mynd rh…

16 Ebrill 2020

PENODI PRIF SWYDDOG HEDDLU NEWYDD ER MWYN CWBLHAU TÎM PRIF SWYDDOGION HEDDLU DYFED-POWYS

Yr wythnos hon, penododd Heddlu Dyfed-Powys Brif Gwnstabl Cynorthwyol newydd. Ar hyn o bryd, mae Emma Ackland yn gweithio fel y Prif Gwnstabl Cynorthwyol sy’n arwain Rhaglen Newid Gydweithredol Cymru Gyfan. Bydd hi’n ymuno â’r tîm yng Nghaerfyrddin y…

16 Ebrill 2020

Dyn yn pledio’n euog i drosedd cyffuriau 48 awr ar ôl iddo gael ei arestio

Plediodd Benjamin Evans, 26 oed o Ystradgynlais, yn euog i ‘feddu ar gyffuriau dosbarth A gyda’r bwriad o werthu’ yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Mercher yr 8fed o Ebrill 2020. Mae Mr Evans wedi’i gadw yn y ddalfa wrth iddo ddisgwyl cael ei ddedfrydu y…

09 Ebrill 2020

‘Mae pawb ohonom yn agored i niwed yn ystod yr argyfwng hwn’ – apêl brys i aros gartref ac arbed bywydau dros benwythnos y Pasg

Mae meddygon, gofalwyr a theuluoedd sy’n agored i niwed yn annog pawb i aros gartref ac arbed bywydau dros y Pasg, fel rhan o ymdrechion parhaus gan yr heddlu i gadw’r cyhoedd yn ddiogel. O heddiw, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal mwy o stop wiriada…

09 Ebrill 2020

Yr Heddlu'n gofyn am gymorth y gymuned er mwyn atal rêfs

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau, ar adeg lle mae'n hanfodol fod pawb yn aros adref i achub bywydau. Fel rha…

09 Ebrill 2020

‘Mae Sir Benfro ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd’

‘Mae Sir Benfro ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd’ yw’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i swyddogion weithio i atal lledaeniad y Coronafeirws o fewn y sir. Er bod y Prif Weinidog wedi gosod cyfyngiadau symud ar y DU ar ddydd Mawrth (Mawrth 24), mae r…

27 Mawrth 2020

#StayHomeSaveLives - Officers conduct high visibility patrols across Dyfed-Powys as part of national Coronavirus action

O heddiw (dydd Iau, Mawrth 26) bydd swyddogion yn cynnal patrolau gweladwy ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o weithredu cenedlaethol yn sgil y pandemig Coronafeirws. Mae’r heddlu’n benderfynol o ostwng yn sylweddol y nifer o bobl sy’n parha…

26 Mawrth 2020

Ymgyrch ar draws Cymru yn mynd i'r afael â masnachu

Mae ymgyrch newydd a gynlluniwyd er mwyn mynd i'r afael â masnachu a chamfanteisio yng Nghymru wedi lawnsio. Mae elusen Crimestoppers yn gofyn i bobl gadw golwg am weithgareddau amheus, gan gyfleu'r hyn y maent yn ei wybod am gaethwasiaeth fodern.  M…

16 Mawrth 2020

Prif Gwnstabl Mark Collins yn ymweld â Palas Buckingham, i dderbyn Medal Heddlu'r Frenhines

Heddiw fe wnaeth ein Prif Gwnstabl, Mark Collins dderbyn ei Fedal Heddlu'r Frenhines gan Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru. Gan adlewyrchu ar y profiad, dywedodd: "Mae'n fraint i fynychuu Palas Buckingham i dderbyn Medal Heddlu'r Frenhines gan Ei…

05 Mawrth 2020

Heddlu Dyfed-Powys yn cyflwyno cynnig llwyddiannus i’r Swyddfa Gartref ar gyfer gynnau taser ychwanegol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Cummins, arweinydd Gweithrediadau Arbenigol: “Rydyn ni’n croesawu’r cyhoeddiad y bydd yr heddlu’n derbyn 120 o ynnau taser ychwanegol. Mae gwn taser yn medru bod yn ddewis gwerthfawr ac effeithiol ar gyfer swyddogion he…

03 Mawrth 2020

Yr heddlu’n cyflwyno hyfforddiant troseddau treftadaeth

Tynnwyd sylw swyddogion Heddlu Dyfed-Powys at bwysigrwydd hen gofebion a safleoedd archeolegol fel rhan o raglen hyfforddiant troseddau treftadaeth.  Cymerodd 10 swyddog a SCCH o Sir Benfro ran yn y diwrnod hyfforddi Gwarchod Treftadaeth cyntaf, lle…

25 Chwefror 2020

Yr heddlu’n cynnal mwy o batrolau ger safleoedd hanesyddol yn dilyn difrod

Bydd patrolau heddlu’n cael eu cynnal wrth ddau safle o bwys yn hanesyddol yn dilyn adroddiadau am graffiti a difrod troseddol. Mae pridd wedi’i balu wrth safle Oes Haearn er mwyn creu rampiau ar gyfer beicwyr allffordd, ac mae adeilad o’r cyfnod rhw…

25 Chwefror 2020