SAFETY CONCERNS SPARK CALL FOR RAVE VIGILANCE FROM POLICE

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau. Fel rhan o’r ymgyrch, sef #YmgyrchFlamenco, rydyn ni’n gofyn i bobl sy’n…

24 Mai 2019

Ymunwch â ni ar her tîm eithaf - Her WAAT4

Hwn yw pwynt uchaf rhan ddeheuol y DU ac y mae’n le poblogaidd i dreulio bore Sadwrn braf, ond mae llawer mwy i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog na Phen-y-Fan a’r ffyrdd prysur i fyny ato o’r A470. Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fehefin, mae Heddlu Dy…

22 Mai 2019

Beth ydych chi’n ei wybod am y system Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig (ANPR)?

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn lansio arolwg ar-lein ynglŷn â’r defnydd o dechnoleg ANPR ar draws y rhanbarth. Bydd yr arolwg ar gael tan ddydd Sul Mehefin 9 2019, ac mae’n anelu i roi cyfle i gymunedau lleol, yn ogystal â’r rhai sy’n teithio drwy’r rhan…

14 Mai 2019

Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gogledd Cymru’n lansio ymgyrch ar y cyd i dargedu beiciau allffordd yng Nghoedwig Dyfi

Mae Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gogledd Cymru’n cydweithio er mwyn targedu’r gweithgarwch anghyfreithlon hwn.   Mae’r ddau heddlu’n cynnal mwy o batrolau yng Nghoedwig Dyfi er mwyn targedu’r defnydd anghyfreithlon o feiciau allffordd. Dywedodd yr Ar…

08 Mai 2019

Arolwg rhanbarthol yn gofyn am farn trigolion ar eu profiadau o wasanaethau

Lansiwyd arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Fel rhan o’r arolwg rydym yn galw ar bobl i leisio barn ar y profiadau maent yn eu cael – a phrofiadau pobl…

07 Mai 2019

Cerbydau allfordd yn darparu gwell plismona mewn ardaloedd gwledig

Mae ardaloedd arunig ac ardaloedd allffordd ledled Dyfed-Powys yn hygyrch i swyddogion troseddau gwledig, diolch i fflyd o gerbydau 4x4 newydd. Pennwyd cerbyd Ford Ranger yr un i bedwar tîm troseddau gwledig yr heddlu, a fydd yn eu galluogi i gyflawn…

03 Mai 2019

Erlyn Trosedd Masnachu Mewn Plant sy’n gysylltiedig â Llinellau Cyffuriau am y tro cyntaf yng Nghymru

Heddiw (dydd Gwener 3 Mai 2019), dedfrydwyd unigolyn yn ei arddegau o Birmingham a anfonodd plentyn i Lanelli i werthu cyffuriau, yn yr erlyniad cyntaf o’i fath gan Heddlu Dyfed-Powys. Bydd Harrison James Coe, 18 oed o Sutton Coldfield, yn treulio pe…

03 Mai 2019

Cynnal Gweithdy Troseddau Difirfol

Cynhaliwyd gweithdy yn Hwlffordd i helpu i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol, yn ogystal â chynorthwyo gwrthderfysgaeth.   Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Benfro Ddiogelach yn dweud bod y seminar ddydd Mercher wedi trafod…

02 Mai 2019

‘Model rôl go iawn’: Anrhydeddu Prif Swyddog yr Heddlu

Mae Prif Swyddog Heddlu Gwirfoddol Dyfed-Powys wedi derbyn gwobr am ei gyfraniad tuag at y gymuned LHDT a phlismona ehangach mewn seremoni yng Nghaerfyrddin. Gwnaed y cyhoeddiad yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd a heddiw (Dydd Mawrth 30 Ebrill…

30 Ebrill 2019

Nid yn ein hardal ni: Dim rêf dros y Pasg diolch i’r heddlu a phartneriaid

Llwyddodd cydweithio agos rhwng Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu Gwent, Adnoddau Naturiol Cymru, awdurdodau lleol, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a LandMarc i atal tri rêf y Pasg hwn. Patroliwyd 23 safle posibl yn Sir Gaerfyrddin,  Ceredigion, Sir Be…

26 Ebrill 2019

Yr Heddlu’n Canmol Dewrder Dioddefwyr Troseddau Rhyw

Canmolwyd dewrder tair merch, a ddioddefodd droseddau rhyw, gan y swyddogion a ymchwiliodd i’w hachos ar ôl i’r camdriniwr plant ‘helwriaethol’ Peter Lewis gael ei ddedfrydu. Bydd Peter Lewis, 54 oed o Dirgof, Llangennech, yn treulio dedfryd estynedi…

23 Ebrill 2019

YR HEDDLU’N GOFYN AM GYMORTH Y GYMUNED ER MWYN ATAL RÊFS

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau. Fel rhan o’r ymgyrch, sef #YmgyrchFlamenco, rydyn ni’n gofyn i bobl sy’n byw mewn arda…

17 Ebrill 2019

Dedfryd o garchar am 54 mis i losgwr Ceredigion

Yn ystod oriau mân y bore ddydd Mawrth 27 Tachwedd 2018, fe wnaeth Luke Cuber-Hives ddwyn o siop iechyd Riverside Health yn Adpar, Ceredigion, a’i rhoi ar dân. Derbyniodd ymchwiliad helaeth gefnogaeth y gymuned leol, a roddodd wybod i ni am ei gysyll…

16 Ebrill 2019

Swyddogion a staff o'r tân trasig yn Llangamarch yn mis Hydref 2017, yn cael eu cydnabod mewn Seremoni Gymeradwyaeth am eu dewrder, proffesiynoldeb ac ymrwymiad

Yn ystod oriau mân y bore ddydd Llun 30 Hydref 2017, bu tân erchyll yn Fferm Pointyn, Llangamarch, a bu farw tad a phump o’i blant ifanc. Yn wyrthiol, goroesodd tri phlentyn y tân. Wynebodd swyddogion heddlu a’r gwasanaeth tân amgylchiadau heriol iaw…

11 Ebrill 2019

Plismona traddodiadol a chymorth gan y gymuned yn helpu i ddatrys llofruddiaeth ym Mhentywyn a dod o hyd i’r troseddwyr

Helpodd plismona traddodiadol a chymorth gan y gymuned Heddlu Dyfed-Powys i ddatrys llofruddiaeth ym Mhentywyn, Sir Gaerfyrddin, a dod o hyd i’r troseddwyr. Ar ddydd Iau 27 Medi 2018, cafodd Simon Clark, 54 oed, ei guro, ei drywanu a’i ladd yn ei gar…

09 Ebrill 2019

Heddlu Rhanbarth Sir Benfro yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr

Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 ym Mhafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. Roedd y digwyddiad yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau dyddiol swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr…

09 Ebrill 2019

Yr Heddlu’n lansio Gwylio’r Cogwyr yn y frwydr yn erbyn Llinellau Cyffuriau

Mae swyddogion heddlu yn Llanelli wedi gofyn i’r gymuned fod yn llygaid a chlustiau iddynt wrth i gynllun Gwylio’r Cogwyr gael ei lansio yn y dref. Mae swyddogion wedi cychwyn menter ar gyfer casglu cudd-wybodaeth o gwmpas cogio – term a gysylltir â’…

08 Ebrill 2019

IOPC yn lansio ymgyrch ‘Cael Eich Clywed’ i godi ymwybyddiaeth o system dawel 999

Mae ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o system i helpu pobl hysbysu’r heddlu pan fyddant mewn perygl dybryd ond yn methu siarad yn cael ei lansio gan y Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) heddiw (8fed Ebrill 2019). Mae’r system Ate…

08 Ebrill 2019

Cynllun Bihafiwch neu Cewch eich Banio (BOBB) y Drenewydd

Dan y Cynllun Bihafiwch neu Cewch eich Banio mae Swyddogion Ymateb a Thimau Plismona Bro yn gweithio’n agos gyda busnesau i ostwng trais ac anrhefn mewn tafarnau a chlybiau. Mae’r cynllun yn gwahardd pobl o dafarnau, clybiau a bariau oherwydd ymddygi…

04 Ebrill 2019

Gwobr genedlaethol am gynllunio er mwyn atal trosedd mewn datblygiad yn y Drenewydd

Mae swyddog yr heddlu wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei waith yn y Drenewydd. Cafodd y Cwnstabl Rob Chapman – Swyddog Cynllunio er mwyn Atal Trosedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Phowys – ei gydnabod gyda’r Wobr Datblygiad Bach yn y Gwobrau…

03 Ebrill 2019