23 Rhag 2019

Mae tua 21 aelod o giang llinellau cyffuriau a oedd yn gweithredu mewn trefi gwledig ym Mhowys wedi’u dedfryd (ar ddydd Gwener Rhagfyr 20, 2019).

Plediodd 17 yn euog i gyflenwi heroin a chocên. Roedd chwe diffynnydd o flaen eu gwell. Cafwyd pump yn euog, ac un yn ddieuog.   

Maen nhw wedi’u dedfrydu i dros 100 o flynyddoedd o garchar. Bydd y 22ain aelod yn cael ei ddedfrydu ym mis Ionawr.

Mae dedfrydau yma’n nodi cam olaf Ymgyrch Regent, sef ymgyrch hir a chymhleth a oedd yn targedu grwpiau llinellau cyffuriau. Cydweithiodd swyddogion o bob cwr o Bowys, Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig yr Heddlu a’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i chwalu giang troseddu trefnedig a oedd yn gweithredu rhwng Glannau Merswy a Phowys.

Roedd y Grŵp Troseddu Trefnedig a nodwyd yn defnyddio’r dull llinellau cyffuriau o ddosbarthu cyffuriau rhwng Awst 2016 a Mehefin 2018. Roedd cyflenwyr cyffuriau’n teithio i Bowys o Lannau Merswy, gan sefydlu busnes gyda delwyr cyffuriau lleol i werthu crac cocên a heroin.

Yn ystod yr ymchwiliad, dangosodd Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig Heddlu Dyfed-Powys dystiolaeth o grac cocên a heroin yn cael ei gludo i ardal Powys. Roedd aelodau o’r Grŵp Troseddu Trefnedig o Lannau Merswy wedi’u lleoli mewn sawl eiddo ym Mhowys, yn arbennig Llandrindod a’r Drenewydd. Defnyddiwyd y dull ‘cogio’ o feddiannu eiddo (cartrefi pobl sy’n agored i niwed fel arfer) i’w defnyddio i baratoi a rhannu cyffuriau dosbarth A.

Daeth y treialon i ben ym mis Gorffennaf, ond roedd cyfyngiad o ran adrodd hyd nes y byddai treialon yng Nglannau Merswy ar gyfer Ymgyrch Bombay wedi dod i ben gan fod y ddau’n gysylltiedig â’i gilydd. Cafodd 20 arall eu heuogfarnu trwy’r ymgyrch yng Nglannau Merswy.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jon Cummins: “Mae hwn yn ganlyniad gwych ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, yn arbennig ein Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig, sydd wedi gweithio’n ddiflino i chwalu’r Grŵp Troseddu Trefnedig a oedd yn gweithredu yn y Drenewydd a Llandrindod. Ond yn bwysicaf oll, mae hyn yn newyddion da ar gyfer y cymunedau sydd wedi’u heffeithio gan y gweithgarwch hwn yn digwydd yn eu hardaloedd preswyl.

“Roeddem yn gwybod bod problem o ran Grwpiau Troseddu Trefnedig o rannau eraill o’r DU yn teithio i’n cymunedau er mwyn cyflenwi cyffuriau Dosbarth A ym Mhowys. Dylai’r hyn rydyn ni wedi ei wneud i aflonyddu ar gyflenwi ddangos yn glir i droseddwyr teithiol na fydd y fath beth yn cael ei oddef ym Mhowys. Efallai mai cymuned wledig ydyn, ond rydyn ni’n gymuned sy’n gweithio’n agos â’n preswylwyr a’n partneriaid i gasglu ac ymateb i’w pryderon a gwybodaeth.” 

Cyrhaeddodd yr ymgyrch y cam gweithredu gwarantau ym mis Awst 2018, gan gychwyn yn Llandrindod.

Yn ystod un o’r arestiadau, daeth preswylwyr allan i’r stryd a churo dwylo wrth i’r heddlu fynd â’r drwgdybyn i ffwrdd. 

Rhan allweddol o’r strategaeth a’r ymchwiliad oedd cydnabod cymhlethdod y senario. Roedd rhai o’r drwgdybiedigion yn ddioddefwyr posibl a allai fod yn ddibynnol ar gyffuriau.

Fe wnaeth yr heddlu gynnwys asiantaethau triniaeth cyffuriau yn y rhan hon o’r ymgyrch er mwyn gwneud yn siŵr bod y bobl hynny’n cael cynnig cymorth a chyngor i’w helpu i wyrdroi eu bywydau, pe baen nhw’n barod i dderbyn yr help a gynigwyd.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Grant, Pennaeth Tîm Troseddau Difrifol a Throseddu Trefnedig Heddlu Dyfed-Powys: “Mae nifer o’r unigolion hyn wedi chwarae rhan fawr mewn cyflenwi a threfnu cyffuriau rheoledig Dosbarth A ym Mhowys a Glannau Merswy ers nifer o flynyddoedd, a bydd cael gwared arnynt o gymdeithas o fudd mawr i’r gymuned.

“Gellir priodoli llwyddiant yr Ymgyrch i bartneriaeth weithio agos nifer o adrannau’r heddlu, yn ogystal â sefydliadau allanol. Rhwng ein hymgyrch ni ac ymgyrch Glannau Merswy, mae giang troseddu trefnedig mawr wedi’i ddinistrio, a llawer iawn o gyffuriau wedi’i atafaelu ar hyd y ffordd.”

“Rhaid i mi hefyd annog pobl i gysylltu â ni - neu Crimestopper Cymru os yw’n well ganddynt gyflwyno gwybodaeth yn ddienw - os ydynt yn amau bod cyffuriau’n cael ei werthu, neu fod cogio’n digwydd, yn eu tref neu bentref, neu ar eu stryd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymwybodol o’r arwyddion, megis pobl yn mynd a dod o gyfeiriad bob awr o’r dydd a’r nos, llenni sydd bob amser ar gau, neu gynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol.” 

Er mwyn rhoi gwybod i’r heddlu am rywbeth amheus neu bryderon am werthu a chymryd cyffuriau yn eich cymuned, galwch 101, neu cyflwynwch adroddiad ar-lein.

Er mwyn cyflwyno gwybodaeth yn ddienw, galwch yr elusen annibynnol Crimestoppers ar 0800 555 111.

Am gyngor a gwybodaeth ynghylch cyflenwi cyffuriau drwy Linellau Cyffuriau, galwch heibio i dudalen gyngor Ymgyrch Guardian ar wefan Heddlu Dyfed-Powys.

NODIADAU I OLYGYDDION

Dyma fanylion y 23 canlyniad llys (cafwyd un yn ddieuog)

Roedd chwech o flaen eu gwell

 1. Ryan Thomas Langshaw, 21 oed, o Lannau Merswy – fe’i cafwyd yn euog o’r ddau gyhuddiad
 2. Lee Price, 37 oed – fe’i cafwyd yn euog
 3. David Cledwyn Jones, 61 oed – fe’i cafwyd yn euog
 4. Anthony James Butterworth, 52 oed – fe’i cafwyd yn euog
 5. Cafwyd bachgen 17 oed o ardal Macclesfield yn euog
 6. Craig Dunphy, 41 oed - fe’i cafwyd yn euog o’r ddau gyhuddiad

 

17 ple euog

 1. Michael John Williams, 20 oed, o Lannau Merswy
 2. Jack Ross, 22 oed, o Lannau Merswy
 3. Daniel Putterill, 22 oed, o Lannau Merswy,
 4. Jack Chew, 20 oed, o Lannau Merswy
 5. Karl Anthony O’Hara, 28 oed, o Lannau Merswy
 6. Anthony Andrew Byrne, 33 oed, o Lannau Merswy
 7. Rebecca Jean Lloyd, 35 oed, o Bowys
 8. Nigel Barnett, 44 oed, o Bowys
 9. David Peter Brown, 44 oed, o Bowys
 10. Clive Anthony Phillips, 35 oed, o Bowys
 11. Hazee Bluebell Wedge, 24 oed, o Bowys
 12. Johann Neil Hughes, 45 oed, o Bowys
 13. Ryan Norman Jolly, 38 oed, o Bowys
 14. Danielle Wye, 29 oed, of Powys
 15. Mae bachgen 17 oed o ardal Macclesfield wedi’i ddedfrydu ar wahân. Cafodd ei ddedfrydu i 10 mlynedd o garchar am ddynladdiad ac am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.
 16. Merlin Ziggy Bonner, 30, o Bowys
 17. Nathan Duringer, 19, o Lannau Merswy