27 Hyd 2015

Cafodd 571 o fodurwyr eu dal yn defnyddio’u ffonau symudol wrth yrru yn ystod ymgyrch Atal Defnyddio Ffonau Symudol Wrth Yrru Cymru gyfan 2015.

 

Roedd yr ymgyrch, a gynhaliwyd rhwng 24 Medi a 7 Hydref, yn cynnwys partneriaid diogelwch y ffyrdd ac yn annog modurwyr i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ a pheidio â gadael i’w sylw gael ei dynnu drwy ateb eu ffôn symudol, darllen neges testun neu fynd ar y rhyngrwyd.

 

Mae astudiaethau’n dangos bod gyrwyr sy’n defnyddio ffôn symudol â llaw neu heb ddwylo’n arafach o ran adnabod ac ymateb i beryglon.

 

Heddlu Dyfed-Powys oedd yn arwain yr ymgyrch, a chynhaliodd swyddogion o’r pedwar heddlu yng Nghymru a GanBwyll batrolau rhagweithiol i dargedu modurwyr a oedd yn peryglu defnyddwyr ffyrdd eraill trwy’r ymddygiad hwn, gan addysgu gyrwyr ynghylch y cosbau maen nhw’n wynebu os ydynt yn cael eu dal.

Yn ystod yr ymgyrch, datrysodd swyddogion gyfanswm o 571 trosedd ffôn symudol yng Nghymru, gan gyhoeddi 177 rhybudd.

Daliodd ac ymdriniodd Heddlu Dyfed-Powys â 388 troseddwr. Yn ardal Gwent, daliwyd 67, daliodd Heddlu Gogledd Cymru 59, ac ymdriniwyd â 57 torrwr cyfraith yn Ne Cymru.

 

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys ac arweinydd Cymru Gyfan Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar Blismona’r Ffyrdd Carl Langley: “Er bod llai o fodurwyr wedi’u dal yn ystod yr ymgyrch eleni, mae’r ffaith bod cymaint o yrwyr mewn perygl o ddioddef gwrthdrawiad difrifol neu angheuol dal yn bryder difrifol. Mae ein rhybudd yn glir – mae hyd yn oed y gyrrwr mwyaf cymwys neu brofiadol yn medru cael ei wrthdynnu’n hawdd a gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad arwain at ganlyniadau difrifol.

“Mae cymryd risg o’r fath yn gwbl annerbyniol, a dyma pam y bydd swyddogion o’r pedwar heddlu’n parhau i gynnal patrolau rhagweithiol er mwyn targedu modurwyr sy’n peryglu eu hunain a defnyddwyr ffyrdd eraill. Nid yw’r un alwad, neges destun, ap neu e-bost mor bwysig â hynny - rhaid iddynt aros hyd nes byddwch chi wedi stopio gyrru.”

Ychwanegodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol nid yn unig yn anghyfreithlon mae hefyd yn beryglus. Mae’n rhoi eich bywyd chi eich hun mewn perygl a hefyd bywydau’r rhai sydd gyda chi yn y car a defnyddwyr ffyrdd eraill .

 

Mae’n peryglu’ch bywyd chi yn ogystal â bywydau’ch teithwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd nad oes ganddynt lais mewn perthynas â’ch gweithredoedd y tu ôl i’r olwyn.

 

"Er ei fod yn siomedig fod cymaint o fodurwyr wedi cael eu dal yn gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol mae hefyd yn dangos bwriad holl bartneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru i daclo’r broblem a pharhau i gydweithio er mwyn cyfleu’r neges nad yw’r un alwad neu neges destun mor bwysig â hynny.”

 

Yn ystod yr ymgyrch, datrysodd swyddogion 200 o droseddau eraill hefyd wrth gynnal gwiriadau, gan gynnwys troseddau y gŵyr eu bod yn cyfrannu at wrthdrawiadau angheuol a difrifol megis yfed/cymryd cyffuriau a gyrru, diffyg gwregys diogelwch, difaterwch a diffyg yswiriant.

 

Diwedd

 

Nodiadau:

Yn ystod ymgyrch 2014 datrysodd swyddogion yr ymgyrch 914 trosedd a oedd yn ymwneud â defnyddio ffôn symudol wrth yrru yng Nghymru.

 

Cyhoeddodd Heddlu Dyfed-Powys 447 hysbysiad cosb benodedig, cyhoeddodd Heddlu Gwent 72 hysbysiad, cyhoeddodd Heddlu Gogledd Cymru 53 Adroddiad Trosedd Traffig, ac yn ardal De Cymru, arestiwyd 342 troseddwr.

 

Medrwch dderbyn hysbysiad cosb benodedig os cewch eich dal, gan arwain at ddirwy o £100 a 3 phwynt ar eich trwydded. Byddwch yn ymwybodol y byddwch chi’n colli’ch trwydded os fyddwch chi’n cael 6 phwynt yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl pasio’ch prawf.

 

Hefyd, gall eich achos fynd i’r llys ac fe allech gael eich gwahardd rhag gyrru neu reidio a chael dirwy hyd at £1,000. Gallai gyrwyr bysiau neu gerbydau nwyddau dderbyn dirwy o hyd at £2,500.

 

Cyngor:

 

  • Peidiwch ag ateb galwadau wrth yrru

Mae pob galwad yn tynnu sylw gyrrwr oddi ar y ffordd. Gallwch ddarllen negeseuon testun neu ateb unrhyw alwad pan mae’n ddiogel i chi wneud hynny. Os ydych angen defnyddio’r ffôn pan fyddwch yn gyrru, arhoswch tan y bydd yn ddiogel i chi stopio i wneud hynny.

 

  • Mae’n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol wrth yrru, hyd yn oed os ydych wedi stopio wrth ymyl goleuadau traffig, yn sefyll mewn ciw o draffig neu pan fyddwch yn gyrru o amgylch maes parcio Mae’r amgylchiadau hyn i gyd yn cael eu cyfrif fel ‘gyrru ar y ffordd.’

 

  • Parciwch yn ddiogel cyn defnyddio eich ffôn symudol Peidiwch â pharcio ar lain galed traffordd.

 

  • Peidiwch â galw pobl eraill pan maen nhw’n gyrru Os ydych chi’n galw rhywun ac maen nhw’n dweud wrthych eu bod nhw’n gyrru, gofynnwch iddynt eich galw yn ôl pan fyddant wedi parcio’n ddiogel.

 

Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â’r bartneriaeth GanBwyll ar gael ar ei gwefan www.gosafe.org