Cymeradwyaeth i Swyddogion heddlu am eu dewrder a’u proffesiynoldeb wrth wynebu dyn arfog

Mae Rhingyll yr heddlu wedi siarad am yr eiliad pan saethodd dyn â dau ddryll ato ef a chydweithiwr. Cymeradwywyd Rhingyll Heddlu Dyfed-Powys Philip Edwards am ei broffesiynoldeb a’i ddewrder mewn seremoni ar ddydd Mawrth, 28 Ionawr. Roedd y Rhingyll…

31 Ionawr 2020

Apel yr heddlu am dystion yn dilyn ymosodiad ym Mhenfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn dau ymosodiad a ddigwyddodd ar y brif stryd ym Mhenfro rhwng 2 a 3 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 25 Ionawr 2020. Aed ag un dyn i’r ysbyty ar gyfer triniaeth. Derbyniodd un dyn friwiau a chleisiau, on…

29 Ionawr 2020

Cymeradwyaeth i ringyll yr heddlu a'i fab am arestio lleidr

Y mae rhingyll yr heddlu nad oedd ar ddyletswydd a’i fab wedi eu cymeradwyo am ddal dyn a wnaeth fygwth dyn agored i niwed a dwyn oddi arno. Cydnabuwyd y Rhingyll Gareth Earp a’i fab 12 oed Theo am eu rhan yn arestiad Mark Anthony Jones-Morgan, a oed…

29 Ionawr 2020

Dyn yn cael ei ddedfrydu i garchar am fyrgleriaethau trawsffin o dai preswyl a nifer o droseddau lladrata ar draws Gogledd Powys a Swydd Amwythig

Dedfrydwyd Anthony Moffatt o ardal Kidderminster i 9 mlynedd o garchar yn Llys y Goron Caerwrangon am ei ran mewn cyfres o fyrgleriaethau o dai preswyl, lladradau cerbyd a lladradau pellach yn ardal Llanymynech ac ardal Heddlu Gorllewin Mercia yn 201…

29 Ionawr 2020

Canmol rhingyll heddlu am ei ymrwymiad i gefnogi ei staff

Mae rhingyll heddlu wedi’i ganmol am ei ymrwymiad i sicrhau lles ei dîm. Mae ei gyfoedion a’i reolwyr yn ystyried Tom Grace, Rhingyll gyda Heddlu Dyfed-Powys, fel rhywun sy’n cymryd cyfrifoldeb personol am les emosiynol a meddyliol ei staff. Dros y 1…

28 Ionawr 2020

Cymeradwyo swyddogion plismona’r ffyrdd am stopio cerbyd wedi’i ddwyn mewn modd tactegol wrth iddo yrru tuag at draffig

Mae dau swyddog heddlu wedi’u canmol am eu gweithredoedd anhunanol ar ôl iddynt stopio cerbyd a oedd wedi’i ddwyn. Roedd y cerbyd yn gyrru lawr yr M4 i’r cyfeiriad anghywir, gyda traffig yn dod tuag ato. Galwyd PC Jonathon Thorpe a PC Nicholas Brooke…

28 Ionawr 2020

Cymeradwyaeth ar gyfer swyddogion heddlu a roddodd eu bywydau mewn perygl er mwyn achub dynes rhag boddi

Mae dau swyddog heddlu a roddodd eu bywydau mewn perygl er mwyn achub dynes fregus rhag llifo i’r môr wedi’u cymeradwyo am eu dewrder. Boddwyd y Rhingyll Katy Evans a Chwnstabl Ian Chattun o Heddlu Dyfed-Powys gan donnau ar ôl rhuthro’n anhunanol i’r…

28 Ionawr 2020

Dedfrydwyd dau ddyn am smyglo cyffuriau

Dedfrydwyd dau ddyn am smyglo cyffuriau wedi i archwiliad gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol arwain at ddal cwch hwylio oddi ar arfordir gorllewin Cymru. Arestiwyd Gary Swift, 53, a Scott Kilgour, 41, y ddau o Lerpwl ar y 27ain o Awst 2019, a’u…

28 Ionawr 2020

Heddlu Dyfed-Powys yn annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus mewn perthynas â thwyll ffôn

Math o dwyll sydd fel arfer yn targedu pobl oedrannus a’r rhai sy’n agored i niwed yw twyll ffôn, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel twyll cludwr. Mae’r dioddefydd yn derbyn galwad ffôn gan dwyllwr sy’n honni ei fod yn galw o’i fanc neu’r heddlu. Mae’…

27 Ionawr 2020

Menter fan allgymorth partneriaeth sy’n darparu cymorth a chefnogaeth i’r rhai hynny sydd mewn angen yn Llanelli wedi ei hymestyn gyda diolch i gyllid pellach gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Yn dilyn llwyddiant fan allgymorth partneriaeth a barciwyd ar Ffordd yr Orsaf, Llanelli yn Rhagfyr – mae’r fenter yn cael ei hymestyn gyda diolch i gyllid pellach a ddarparwyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn. Ysgogodd y Comisiyn…

15 Ionawr 2020

CANLYNIAD: Carchar ar gyfer rhedwr cyffuriau o Lannau Merswy

Mae dyn o Lannau Merswy a ddaeth â gwerth dros £75,000 o gyffuriau dosbarth A i dde Cymru wedi'i ddedfrydu. Cafodd Daniel Jason Kenwright-Harbourne, 24 oed o Mersey Street, Sain Helen, ei ddal yn dod â'r cyffuriau i mewn i ardal Heddlu Dyfed-Powys yn…

13 Ionawr 2020

Yr heddlu’n arwain digwyddiad i brofi cynlluniau ar gyfer trasiedïau sy’n ymwneud â’r rhai sy’n fwyaf agored i niwed

Mae arweinwyr mewn plismona a diogelu’n dod at ei gilydd heddiw (10 Ion), wrth i Heddlu Dyfed-Powys gynnal digwyddiad ar gyfer rhannu profiadau a dysgu am nifer y digwyddiadau caethwasiaeth modern yn y DU – a gofyn pa un ai a ydym ni’n barod i ymdrin…

10 Ionawr 2020

Y Prif Gwnstabl Mark Collins yn sôn am ei falchder ar ôl cael ei gydnabod am ei wasanaeth i blismona ar Restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

Mae swyddogion, staff a gwirfoddolwyr heddlu o heddluoedd ledled y wlad wedi’u cydnabod ar Restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines - ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn falch iawn bod ei Brif Gwnstabl, Mark Collins, wedi derbyn anrhydedd am ei wasanae…

02 Ionawr 2020