Gideoniaid yn cyflwyno Heddlu Dyfed-Powys â 500 o Feiblau

Roedd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, a Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn ddiolchgar o dderbyn 500 o Feiblau gan Dewi Jones o’r Gideoniaid ddydd Gwener 26 Hydref. Hwn yw’r tro cyntaf y mae’r heddlu wedi derbyn Be…

29 Hydref 2018

Cyngor, Gwasanaeth Tân ac Achub a’r Heddlu yn cyflawni Achrediad Rhuban Gwyn

Mae cyngor, gwasanaeth tân ac achub a gwasanaeth heddlu wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed-Powys wedi bodloni’r safonau sydd angen er mwyn de…

26 Hydref 2018

“Cadwch y tacle allan o'ch cartre'!”

“Cadwch y tacle allan o'ch cartre'!” Dyna’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i’r heddlu gymryd rhan yn Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus 2018, sef ymgyrch cenedlaethol amlasiantaethol a gynlluniwyd i gydlynu ymdrechion y wlad wrth roi diwedd ar fasnachu…

12 Hydref 2018

Sefyll Ynghyd a Dweud Na i Drosedd Casineb – RhoWybod

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 13eg – 20fed Hydref Ymrwymiad i’n cymunedau gyda Strategaeth Trosedd Casineb Newydd   Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dangos ei gefnogaeth i’r Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb Genedlaethol drwy godi ymwybyddiaeth…

12 Hydref 2018

Ymgyrch Regent

Mae’r gwaith o chwalu gangiau cyffuriau ym Mhowys yn parhau gyda chwech o arestiadau a chyhuddiadau eraill yn cael eu cyflawni. Mae hyn yn dod â chyfanswm nifer y bobl a gyhuddwyd o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A fel rhan o Ymgyrch Regent…

11 Hydref 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Iechyd Meddwl ddydd Mercher 10 Hydref 2018.

Y thema ar gyfer 2018 yw Pobl ifainc ac Iechyd Meddwl mewn byd sy’n newid, a’r nod yw dwyn sylw i’r materion y mae ein hieuenctid a’n hoedolion ifainc yn wynebu yn ein byd heddiw. Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl, mae arolygon yn dangos bod mwy a mwy…

10 Hydref 2018

Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu'n Arbed Bywyd Dyn … Gan Ddefnyddio Gwregys A Llwy

Mae SCCH o Heddlu Dyfed-Powys wedi datgelu sut y gwnaeth arbed bywyd dyn gan ddefnyddio offer annisgwyl, sef gwregys a llwy. Mae SCCH Matthew Kieboom, sy’n gweithio yng Ngorsaf Aberteifi, wedi pwysleisio pa mor bwysig ydyw i swyddogion a staff gymryd…

09 Hydref 2018

Cofeb 5,500 mlwydd oed ym Mhentre Ifan yn cael ei fandaleiddio

Mae’r Heddlu, yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a swyddogion Cadw’n ymchwilio i ddifrod a achoswyd i gofeb a 5,500 mlwydd oed yn Sir Benfro. Paentiwyd graffiti ar y siambr gladdu Pentre Ifan ger Nyfer, ac mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth er mwyn dod o…

08 Hydref 2018

Mae’n dda gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys gefnogi dathliad Cyngor Hil Cymru o Fis Hanes Pobl Dduon.

Dathliad mis o hyd ledled Cymru yw Mis Hanes Pobl Dduon, sy’n dathlu cyfraniadau pobl o dras Affricanaidd yng Nghymru.   Cynhaliwyd lansiad y dathliadau mis o hyd heddiw, dydd Llun 1 Hydref, ym Mhrif Neuadd Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth. Cy…

04 Hydref 2018

Mae dau o bobl wedi eu cyhuddo o feddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn dilyn gwarant ar gartref yn Aberdaugleddau

Mae dau o bobl wedi eu cyhuddo o feddiant gyda’r bwriad o gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn dilyn gwarant ar gartref yn Aberdaugleddau.  Gweithredodd Heddlu Dyfed-Powys warant yn Elm Lane ar fore dydd Gwener (Medi 28), lle arestiwyd pump o bobl.  Yn d…

02 Hydref 2018

Byddwch yn fwgan caredig ar Nos Galan Gaeaf - Ymgyrch BANG

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog rhieni i sicrhau mai bwganod caredig fydd eu plant wrth iddynt fynd o gwmpas tai i chwarae ‘cast ynteu ceiniog’ ar Nos Galan Gaeaf. Mae’r heddlu wedi lansio Ymgyrch BANG - Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf - sy’n anelu i…

01 Hydref 2018