Arwel Morgan yn derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am achub bywyd dynes

Mae aelod o’r cyhoedd wedi ei gydnabod yn genedlaethol am helpu i achub dynes rhag boddi pan oedd ei char o dan ddŵr llifogydd. Cyflwynwyd gwobr arian i Arwel Morgan yng Ngwobrau Dewrder Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu 2019. Mae’r digw…

29 Hydref 2019

Y Prif Gwnstabl Mark Collins yn Ymateb i Archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber

Mewn ymateb i'r adroddiad gan AHGTAEM, Seiber: Cadwch y golau ymlaen - Archwiliad o ymateb yr heddlu i droseddau seiber-ddibynnol, dywedodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: "Wrth i seiberdroseddu ddod yn broblem fwy cyffredin, erbyn hy…

24 Hydref 2019

Ple gan yr heddlu i bobl roi gwybod iddynt am droseddau gwledig

Ni all troseddau gael eu datrys os nad yw’r heddlu’n gwybod amdanynt – er hynny nid yw’r heddlu byth yn cael gwybod am draean o ddigwyddiadau gwledig. Mae hwn yn ystadegyn y mae Heddlu Dyfed-Powys yn bwriadu ei ddiddymu wrth iddynt barhau i bwysleisi…

22 Hydref 2019

Niferoedd y bobl yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau o bryder i heddlu Sir Benfro

Mae 16 o yrwyr wedi eu harestio am yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn ystod tair wythnos gyntaf mis Hydref, yn ôl yr Heddlu. Mae’r ffigur hwn yn uwch na’r hynny ar gyfer mis Medi cyfan, ac yn achos pryder i’r Uned Plismona’r Ffyrdd lleol. Med…

21 Hydref 2019

Timoedd plismona newydd yn canolbwyntio ar ymchwilio i'r rheswm pam y mae pethau'n digwydd, nid yn unig sut maen nhw'n digwydd

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyflwyno model plismona newydd; un sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r materion sydd â’r effaith fwyaf ar fywydau pob dydd pobl. Y problemau sy’n digwydd dro ar ôl tro a’r rhai sy’n aml yn achosi’r niwed mwyaf i’r bobl…

18 Hydref 2019

Yr heddlu’n diolch i’r cyhoedd yn dilyn canlyniad llys ymosodiad yn Rhydaman a ffilmiwyd ac a rannwyd ar gyfryngau cymdeithasol

Mae dau ddyn wedi’u dedfrydu am eu rhan mewn ymosodiad ar ddyn bregus yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, ar 2 Gorffennaf 2019.Cafodd ei ffilmio a’i rannu’n eang ar gyfryngau cymdeithasol, ac o ganlyniad, derbyniodd yr heddlu gwynion gan aelod…

15 Hydref 2019

Unwch a Safwch Gyda'ch Gilydd - Dywedwch 'Na' wrth Droseddau Casineb

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 12 – 19 Hydref 2019 Bydd Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Bydd swyddogion heddlu'n codi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r hyn…

12 Hydref 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cynnal digwyddiadau er mwyn dathlu’r isadeiledd TCC

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi cynnal digwyddiadau er mwyn nodi lansiad swyddogion yr isadeiledd TCC newydd mewn 17 tref yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.   Pan addawodd Mr Llywelyn adeg yr etholiad y…

10 Hydref 2019

BWA CROES A BWYELL YMYSG YR EITEMAU A GYFLWYNWYD I'R HEDDLU YN YSTOD AMNEST GYLLYLL

Roedd bwa croes, cyllyll llawfeddygol a bwyell ymysg yr eitemau anarferol a gyflwynwyd i Heddlu Dyfed-Powys yn ystod amnest gyllyll wythnos o hyd ym mis Medi. Cymerodd yr heddlu ran yn yr ymgyrch, sef Ymgyrch Sceptre, er mwyn cael gwared ar gyllyll a…

03 Hydref 2019

Yr Heddlu’n targedu problemau gwledig yn ystod wythnos o weithredu

Bydd swyddogion troseddu gwledig yn cyflawni gwaith gorfodi, atal a thraws ffiniol fel rhan o wythnos genedlaethol o weithredu yn erbyn troseddu bywyd gwyllt a gwledig. Bydd pedwar tîm troseddu gwledig Heddlu Dyfed-Powys yn ymdrin ag achosion cyfredo…

02 Hydref 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n cydweithio i dargedu beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon

Mae patrolau ychwanegol gan y ddau sefydliad yn digwydd ar fynyddoedd y Preseli i dargedu’r defnydd anghyfreithlon o feiciau oddi ar y ffordd. Meddai PC Esther Davies, o Dîm Plismona Gwledig Heddlu Dyfed-Powys: “Yn ogystal â’r perygl i ddiogelwch y r…

01 Hydref 2019

Carcharu Delwyr Cyffuriau Llanelli

Mae dau ddyn wedi eu carcharu am gyfanswm o ddeng mlynedd am gyflenwi cyffuriau dosbarth A yn Llanelli (ar ddydd Gwener, 20 Medi 2019). Ar ddiwedd achos llys chwe diwrnod yn Llys y Goron, Abertawe, carcharwyd Andrew Brian Taylor, 43 oed, o Ffordd yr…

01 Hydref 2019