Mae twyll cenedlaethol yn cymryd mantais o bobl sy’n canlyn ar-lein

Mae twyll cenedlaethol yn cymryd mantais o bobl sy’n canlyn ar-lein. Isod, ceir manylion ynghylch beth sy’n digwydd a chyngor i’ch helpu i ganlyn ar-lein yn ddiogel: Mae twyllwyr gwrywaidd yn sefydlu proffiliau o fenywod ar safleoedd canlyn er mwyn d…

29 Tachwedd 2017

Rydyn ni’n ymwybodol o unigolion ffug sydd yn honni i fod o Brifysgol Caerdydd, ac sydd yn ceisio codi arian gan dargedi tai yn Abergwaun

Rydyn ni’n ymwybodol o unigolion ffug sydd yn honni i fod o Brifysgol Caerdydd, ac sydd yn ceisio codi arian gan dargedi tai yn Abergwaun. Mae’r Brifysgol wedi cadarnhau nad ydynt yn caniatáu'r modd yma o godi arian. Rydyn ni’n annog pobl, yn enwedig…

27 Tachwedd 2017

Apêl am wybodaeth yn dilyn tân yn Llanelli

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn tân a ddigwyddodd yn nhwll grisiau bloc o fflatiau yng Nghlos Granby, Llanelli.   Digwyddodd y tân am oddeutu 5.15 o’r gloch brynhawn ddydd Iau 23 Tachwedd 2017.   Mae swyddogion heddlu’n gweith…

24 Tachwedd 2017

Recriwtio Hyfforddwyr Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) Cymraeg

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm o Hyfforddwyr a fydd yn darparu’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) ar draws ardal Dyfed-Powys. Yn benodol, rydym yn chwilio am Hyfforddwr…

23 Tachwedd 2017

Datganiad i'r Wasg: Ynys Bŷr 23.11.17.

Yn dilyn adroddiadau diweddar yn y cyfryngau am gam-drin rhywiol ar Ynys Bŷr, mae’r heddlu wedi derbyn dau adroddiad pellach ar 21 Tachwedd am gam-drin rhywiol hanesyddol. Maen nhw’n ymwneud â throseddau a gyflawnwyd yn ystod yr un cyfnod (rhwng 1977…

23 Tachwedd 2017

Wythnos Cyfiawnder Adferol 2017 – a fyddech chi’n cwrdd â’r person wnaeth fwrglera’ch cartref i ofyn pam?

Gall trosedd gael amryw o effeithiau ar ddioddefydd, a gall adfer fod yn gymhleth. Ond mae astudiaethau wedi dangos bod cwrdd â’r person sydd wedi’i niweidio’n medru bod yn gam mawr o ran symud ymlaen a dod dros y drosedd. Mae nifer o ddioddefwyr wed…

21 Tachwedd 2017

Dyfed-Powys Police pledges to maintain a safe working environment for staff (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi addo cynnal ei waith parhaus i ddarparu amgylchedd gwaith diogel i’w holl aelodau staff.  Yn dilyn cyhuddiadau proffil uchel yn erbyn aelodau o’r diwydiant adloniant ac adroddiadau dilynol o bob rhan o gymdeithas, mae’r he…

21 Tachwedd 2017

Commitment to rural communities with new crime strategy (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arddangos ei ymrwymiad tuag at gadw ei gymunedau arunig yn ddiogel trwy lansio strategaeth troseddau gwledig.  Nod y strategaeth yw diogelu cymunedau gwledig trwy atal troseddau, casglu cudd-wybodaeth, gorfodi a sicrhau,…

21 Tachwedd 2017

Lansio Gwobr #Gofalu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu gwaith swyddogion a staff drwy lansio Gwobr #Gofalu - ond mae angen eich help chi. Anogir unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad â’r heddlu i enwebu’r unigolion sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl wrth ddarparu gofal a c…

20 Tachwedd 2017

Apêl am wybodaeth ynghylch gwrthdrawiad traffig y ffyrdd yn Aberteifi (1)

Mae heddlu Aberteifi’n apelio am wybodaeth ynghylch gwrthdrawiad traffig y ffyrdd yn ymwneud â dau gar, ar ffordd yr A487 o Aberteifi i Danygroes, tua 5.45 ar ddydd Llun (13 Tachwedd). Roedd Mitsubishi Shogun gwyn a Fiat Bravo glas/arian yn rhan o’r…

17 Tachwedd 2017

Yr heddlu’n apelio yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ar yr A470

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng dau gerbyd a ddigwyddodd am oddeutu 3.10y.h. ar 9 Tachwedd ar yr A470 rhwng Llanfair-ym-Muallt a Llyswen. Roedd y gwasanaethau tân ac ambiwlans a’r cyngor hefyd…

10 Tachwedd 2017

Arwyddion clir bod yr heddlu’n gwneud cynnydd cadarnhaol

YMATEB AR Y CYD GAN HEDDLU DYFED-POWYS A CHOMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU DYFED-POWYS I ADRODDIAD EFFEITHLONRWYDD AHEMGTA Gan y Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies: “Rwy’n croesawu’r adroddiad effeithlonrwydd diweddaraf gan AHEMGTA ac er ein bod ni’n…

09 Tachwedd 2017

Diweddariad ynglŷn â’r tân angheuol yn Llangamarch: Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2017

Wrth i ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys i’r tân tŷ angheuol yn Llangamarch barhau, mae’r heddlu’n paratoi’r gymuned leol y gallai’r broses gymryd misoedd. Mae gwaith yn lleoliad y tân yn parhau heddiw (Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2017), ac mae swyddogion hed…

07 Tachwedd 2017

YR HEDDLU’N ANNOG Y CYHOEDD I GYFLWYNO GYNNAU YN YSTOD YMGYRCH ILDIO ARFAU SAETHU

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i bobl gyflwyno gynnau diangen ar gyfer ymgyrch ildio arfau saethu a bwledi bythefnos o hyd sy’n cychwyn ar 13 Tachwedd 2017. Mae llawer o arfau saethu’n cael eu dal yn ddiniwed gan nad yw pobl yn gwybod eu bod nhw…

03 Tachwedd 2017

Apêl am dystion: byrgleriaeth yng Nghwmllynfell

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth am fyrgleriaeth ar Heol Newydd, Cwmllynfell, a ddigwyddodd oddeutu 7.20 o’r gloch nos Lun 30 Hydref 2017. Mae’r heddlu angen adnabod dau ddyn a gafodd eu haflonyddu wrth chwilio sied. Ymosodwyd ar berchen…

01 Tachwedd 2017