Cynlluniau atal twyll yn arbed dioddefwyr posibl rhag colli hanner miliwn o bunnau

Mae cynllun atal trosedd wedi rhwystro dioddefwyr posibl sy’n byw yn ardal Heddlu Dyfed-Powys rhag colli mwy na hanner miliwn o bunnau mewn un flwyddyn yn unig. Mae’r Protocol Bancio arloesol yn galluogi staff banciau i gysylltu â’r heddlu os ydynt y…

30 Tachwedd 2018

Apêl bellach am ddarnau ffilm fideo o gamerâu cerbyd wrth chwilio am Gary Sheperd-Mason

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i chwilio am Gary Shepherd-Mason, a welwyd diwethaf yn gadael ei gartref yn Nheras Russell, Caerfyrddin ar ddydd Iau, Tachwedd 15. Nid yw wedi cysylltu gyda’i ffrindiau na’i deulu ers hynny. Gwelwyd Gary ar y gyffordd…

28 Tachwedd 2018

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn lladrod ar Y Mount, Aberdaugleddau

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad o ladrad a ddigwyddodd ar Y Mount, Aberdaugleddau. Tua 10.45yb ar y 26ain o Dachwedd, daeth dyn at yrrwr arian parod Swyddfa’r Post a gwneud bygythiadau, ac yna dihangodd y dyn ar droed gyda bocs arian…

27 Tachwedd 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn Cychwyn 16 Diwrnod o Weithredu ar gyfer yr Ymgyrch Rhuban Gwyn

Mae swyddogion a staff yr heddlu’n dangos cefnogaeth tuag at Ddiwrnod Rhuban Gwyn ddydd Sul 25 Tachwedd gydag 16 diwrnod o weithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro. Yr ymgyrch Rhuban Gwyn yw’r fenter fyd-eang ar gyfer diddymu trai…

25 Tachwedd 2018

Mae Camerâu Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu’n Gweithredu yn Llanelli

Llanelli yw’r dref ddiweddaraf i elwa o gael camerâu teledu cylch cyfyng technoleg uwch wedi eu gosod yn y dref fel rhan o raglen y Comisiynydd Heddlu a Throseddu i ail-fuddsoddi mewn isadeiledd teledu cylch cyfyng modern. Mae 19 o gamerâu nawr yn fy…

21 Tachwedd 2018

Drwy gydweithio gyda chymunedau, mae Plismona Gwrthderfysgaeth yn dymuno ei bod wedi canu ar derfysgaeth y Nadolig hwn

Gyda phrysurdeb y Nadolig yn agosáu, mae Plismona Gwrthderfysgaeth heddiw’n lansio’u hymgyrch hysbysebu gaeaf mwyaf erioed fel rhan o ymgyrch ‘ACT’: Mae Gweithredu’n Atal Terfysgaeth. Er nad oes arwydd o gynnydd yn y bygythiad i ganolfannau trefi a d…

20 Tachwedd 2018

Apêl yr Heddlu yn dilyn Ymosodiad yn Llanelli.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad a ddigwyddod mewn eiddo yn Nheras Coleshill, Llanelli tua 7yb ar fore dydd Sul, Tachwedd 11eg. Aethpwyd ag unigolyn gwrywaidd i’r ysbyty gydag anafiadau sy’n ymddangos yn ddifrifol. Mae…

15 Tachwedd 2018

Apêl gan yr heddlu yn dilyn lladrad o beiriant arian yn Llanandras

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad o beiriant arian yn Llanandras a ddigwyddodd tua 12.35 o’r gloch fore ddydd Mawrth 13 Tachwedd. Cafodd ladron fynediad i’r peiriant arian gan ddwyn y cynnwys a dianc o’r ardal ar gyflymder mewn cerbyd sy’n…

13 Tachwedd 2018

Dynes yn marw yn dilyn digwyddiad yn Llanbedr Pont Steffan 6.11.18

Mae Heddlu Dyfed-Powys dal yn ymchwilio i ddigwyddiad a ddigwyddodd yn ardal Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, tua 6 o’r gloch nos Iau 8 Tachwedd. Yn drist, mae’r ddynes a gafodd ei chludo i’r ysbyty yn dilyn y digwyddiad wedi marw. Mae swyddogion…

13 Tachwedd 2018

Ystyriwch am funud cyn clicio ar ddolen – cyngor ar gyfer Dydd Gwener Du (1)

Ystyriwch am funud cyn clicio ar ddolen – dyna gyngor arbenigwyr ariannol a seiberdroseddu ar gyfer digwyddiad siopa ar-lein prysuraf y flwyddyn. Mae swyddogion o Dîm Troseddau Ariannol ac Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu Heddlu Dyfed-Powys w…

13 Tachwedd 2018

Yr heddlu’n dangos eu bod nhw’n ymboeni yn ystod Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2018

Oedolion a phlant sy’n agored i niwed a cham-drin yw ffocws Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2018 yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru o 12 – 16 Tachwedd. Mae rhaglen amrywiol yn cael ei chyflwyno ledled Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys, g…

12 Tachwedd 2018

Gwell Amlygrwydd ar gyfer Caerfyrddin gyda Chanolfan Heddlu yng Nghanol y Dref

Golyga canolfan newydd ar gyfer Tîm Plismona Bro Caerfyrddin yng nghanol y dref y bydd preswylwyr a busnesau’n gweld Swyddogion Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) yn amlach. Agorwyd swyddfa’r tîm yn adeilad yr hen lys, Heol y Neua…

12 Tachwedd 2018

Ystyriwch am funud cyn clicio ar ddolen – cyngor ar gyfer Dydd Gwener Du

Ystyriwch am funud cyn clicio ar ddolen – dyna gyngor arbenigwyr ariannol a seiberdroseddu ar gyfer digwyddiad siopa ar-lein prysuraf y flwyddyn. Mae swyddogion o Dîm Troseddau Ariannol ac Uned Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu Heddlu Dyfed-Powys w…

12 Tachwedd 2018

Ailhyfforddi Ceffylau Rasio, RoR, stori lwyddiant i Swyddogion Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys

Canolfan Farchogaeth Aintree, Lerpwl, oedd lleoliad y Diwrnod Arddangos Ailhyfforddi Ceffylau Rasio, RoR, ar ddydd Sadwrn, 3ydd Tachwedd. Roedd y diwrnod yn cynnwys arddangosiadau, clinigau a sgyrsiau gan hyfforddwyr ac arbenigwyr o’r radd flaenaf, y…

07 Tachwedd 2018

Rhybudd i ffermwyr gadw llygad am dwyllwyr

Y mis Rhagfyr hwn, mae Tarian, sef Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol De Cymru, yn disgwyl y bydd y gymuned ffermio yn derbyn mewnlif o alwadau ac e-byst yn ceisio eu twyllo i roi eu harian. Yn sgil patrymau blynyddol tebyg pan fydd ffermwyr yn…

06 Tachwedd 2018

Heddlu Dyfed-Powys “yn agosáu at sefyllfa dyngedfennol” yn dilyn bil Pensiynau munud olaf o £4 miliwn gan Lywodraeth y DU

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn yn rhybuddio fod Heddlu Dyfed-Powys yn agosáu at sefyllfa dyngedfennol ac yn wynebu penderfyniadau anodd yn dilyn derbyn bil pensiynau o dros £4 miliwn gan Drysorlys ei Mawrhydi. Mae’r Llywodraeth…

06 Tachwedd 2018

Dedfryd Oes o Garchar i Christopher Kerrell am Lofruddiaeth

Heddiw, dedfrydwyd Christopher Llewellyn Kerrell i oes yn y carchar gyda lleiafswm o 25 mlynedd dan glo am ladd Hollie Kerrell ym mis Ebrill (2018). Rydyn ni wedi rhyddhau datganiad ar ran mam Hollie, Claire Heeley. Dywedodd Claire: “Roedd fy merch y…

02 Tachwedd 2018

Peidiwch â chynhyrfu. Peidiwch â chyfathrebu. Peidiwch â thalu.

Peidiwch â chynhyrfu. Peidiwch â chyfathrebu. Peidiwch â thalu. Dyna’n cyngor i ddioddefwyr blacmel ar-lein ar ôl i daliadau Bitcoin amheus ysgogi ofn am gribddeiliaeth rywiol. Mae dioddefwyr yn wynebu gorchmynion am arian, neu’r bygythiad y bydd fi…

01 Tachwedd 2018

Heddlu Dyfed-Powys a Choleg Sir Benfro’n dod at ei gilydd i helpu busnesau drwy gynnal digwyddiad am ddim i’w diogelu rhag bygythiadau cymhleth

Yn yr oes ddigidol hon, mae busnesau’n wynebu bygythiadau mwy cymhleth nag erioed o’r blaen. Efallai fod bygythiadau nad yw perchnogion wedi rhoi llawer o ystyriaeth iddynt, ond mae’n hollbwysig eu bod nhw’n effro iddynt ac yn ymwybodol ohonynt er mw…

01 Tachwedd 2018