Heddlu Gwlad yr Iâ’n teithio dros 1,000 o filltiroedd i Gymru er mwyn dysgu am y system TCC newydd a’r camerâu adnabod rhifau ceir yn awtomatig ar draws ardal Dyfed-Powys

Yn amlwg, mae’r system teledu cylch cyfyng (TCC) sydd newydd ei hailosod ar draws ardal Dyfed-Powys yn destun cenfigen i’r byd plismona yn rhyngwladol – wrth i Heddlu Gwlad yr Iâ benderfynu teithio i Ddyfed-Powys fel rhan o’u prosiect i addasu, adnew…

27 Tachwedd 2019

Darlledu rhaglen ddogfen am Hollie Kerrell ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn

Bydd rhaglen ddogfen sy’n amlinellu ymchwiliad Heddlu Dyfed-Powys i lofruddiaeth ddomestig yn cael ei darlledu ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn (dydd Llun 25 Tachwedd), sef y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod. Bydd ‘Murdered by My Husb…

25 Tachwedd 2019

Dwy fenter gan Heddluoedd Cymru’n cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau Plismona o Safon Fyd-eang

Cynhaliwyd y seremoni Gwobrau Plismona o Safon Fyd-eang gyntaf yn Llundain Ganol ar y 14eg o Dachwedd 2019. Mae’r gwobrau’n anelu i ddathlu a chydnabod y gorau ym mhob agwedd o blismona yn yr 21ain ganrif, a byddant yn cael eu cynnal yn flynyddol. Y…

18 Tachwedd 2019

Yr heddlu'n hap-wirio pobl sy'n agored i niwed

Mae swyddogion heddlu wedi bod yn hap-wirio oedolion a phlant y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn ystod Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2019. Mae'r ymweliadau cymorth yn digwydd ochr yn ochr â’r gwaith codi ymwybyddiaeth sy'n cael ei gynnal gan Cysur…

14 Tachwedd 2019

Lansio Cynllun Dargyfeiriol yn ardal Heddlu Dyfed-Powys

Ar 1 Tachwedd, lansiwyd menter newydd a fydd yn anelu i ddargyfeirio troseddwyr lefel is rhag y system cyfiawnder troseddol a lleihau aildroseddu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Bydd y Cynllun Dargyfeiriol yn galluogi troseddwyr cymwys i gael y cymorth…

04 Tachwedd 2019