Heddlu Dyfed-Powys a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n treialu Uned Ymateb ar y Cyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau â thema ei ymgyrch Nadolig, “gwell amser nag anrheg”, drwy lansio cynllun prawf rhwng yr heddlu a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.  O dan y cynllun, bydd Parafeddyg a Chwnstabl Gwirfoddol mewn ambiwlans ymateb brys safonol…

21 Rhagfyr 2017

Ymunwch â ni yn Heddlu Dyfed-Powys - Ry’n ni’n recriwtio Swyddogion Heddlu

Mae dod yn Swyddog Heddlu yn yrfa heriol a buddiol, ond nid swydd gyffredin ydyw. Bydd y swyddogion a benodir yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau ledled Dyfed-Powys ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol iawn iddynt.Mae plismona o fewn y gymuned wrth…

21 Rhagfyr 2017

Paratoi ar gyfer #einnosonfawrmas17

Wrth i bobl edrych ymlaen at ddathlu ar un o nosweithiau prysuraf y flwyddyn, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn paratoi ar gyfer eu noswaith fawr allan eu hunain. Bydd swyddogion y rheng flaen, staff, Heddweision Gwirfoddol a Thimau Plismona Ffyrdd i'w gwel…

21 Rhagfyr 2017

Dim unman i yrwyr diofal a pheryglus guddio wrth i Ymgyrch Snap lansio ledled Cymru

Gall modurwyr bellach helpu heddluoedd Cymru i gadw ffyrdd yn ddiogel drwy wneud defnydd da o fideos digidol o gamerâu dashffwrdd a dyfeisiau eraill.   O heddiw ymlaen, fel rhan o Ymgyrch Snap, gall aelodau o'r cyhoedd ledled Cymru gyflwyno fideos a…

21 Rhagfyr 2017

Y Prif Gwnstabl yn adlewyrchu ar flwyddyn gyntaf arbennig.

Ymgymerodd â thasg enfawr. Roedd arolygwyr yn barnu bod angen i’r gwasanaeth wella mewn sawl maes busnes, roedd canlyniadau bodlonrwydd dioddefwyr yn llithro, roedd gweithlu’n teimlo pwysau rhaglenni lleihau costau, roedd nifer y gweithwyr yn lleihau…

19 Rhagfyr 2017

SCCH cynnig presenoldeb cysurol y Nadolig hwn

Yr wythnos hon, cynhelir yr ymgyrch ‘Y Rhai Mewn Glas’ gyntaf, sef dathliad o Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) a’r gwerth maen nhw’n ychwanegu i blismona ledled Cymru.     Nid yn unig y mae SCCH yn llygaid ac yn glustiau yn y gymuned, ma…

15 Rhagfyr 2017

LLADRADAU SIWMPERI NADOLIG AR DDIWRNOD SIWMPERI NADOLIG

Heddiw, mae’n ddiwrnod siwmperi Nadolig, ac fel rhan o gynnydd yn nifer y patrolau ar droed a gynhelir yn y dref ar gyfer #YmgyrchSANTA17, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymdrin â dyn a gafodd ei ddal yn dwyn dwy siwmper Nadolig. Roedd swyddogion yn Rhyd…

15 Rhagfyr 2017

Y DIWYDIANT CYLLID, YR HEDDLU A SAFONAU MASNACH YN UNO YN NYFED-POWYS I FYND I’R AFAEL Â THWYLL

Mae cynllun ymateb brys arloesol, sef y Protocol Bancio, yn golygu y gall staff cangen lleol hysbysu’r heddlu a Safonau Masnach am achosion twyll posibl. Mae achosion twyll gwerth £127,000 wedi’u hatal ers i’r cynllun gael ei gyflwyno yn Nyfed-Pow…

14 Rhagfyr 2017

Cyhoeddi rhybudd am MDMA ar ôl i bobl gael eu cludo i’r ysbyty

Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Heddlu Dyfed-Powys, wedi cyhoeddi rhybudd ynghylch peryglon ecstasi, ar ôl i nifer o bobl gael eu cludo i’r ysbyty yn ddiweddar. Maen nhw’n annog unrhy…

14 Rhagfyr 2017

Heddlu Cymru’n Dathlu’r Rhai mewn Glas

Yr wythnos hon, bydd heddlu Cymru yn dathlu gwaith ei swyddogion cymorth cymunedol mewn ymgyrch a fydd yn parhau am wythnos o’r enw ‘Y Rhai mewn Glas’.   Bydd yr ymgyrch sydd ar waith trwy Gymru gyfan yn tynnu sylw’r cyhoedd at waith ardderchog swydd…

12 Rhagfyr 2017

Ymateb Heddlu Dyfed-Powys a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i AHEMGTA PEEL; Cyfreithlondeb 2017

Y Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies Rydyn ni’n croesawu’r adroddiad cyfreithlondeb diweddaraf gan AHEMGTA, sy’n rhoi tystiolaeth sylweddol bellach o gynnydd yr heddlu, ar ôl gweld arwyddion pendant o wella pan ryddhawyd eu hadroddiad effeithlonrwyd…

12 Rhagfyr 2017

Rhybuddio’r gymuned ffermio am ymosodiadau twyll targedig

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhybuddio’r gymuned ffermio i fod yn arbennig o ofalus ynghylch galwadau, negeseuon testun neu e-byst amheus gan fod twyll wedi’i nodi sy’n targedu’r gymuned amaethyddol yn benodol. Ym mis Rhagfyr, mae ffermwyr yn dechrau de…

12 Rhagfyr 2017

Lansio Ymgyrch Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig (Ymgyrch SANTA)

Mae’n ddiwrnod cyntaf Rhagfyr, sy’n nodi dechrau’r cyfnod sy’n arwain at y Nadolig, a’r diwrnod rydyn ni’n lansio ymgyrch Nadolig Heddlu Dyfed-Powys, sef Ymgyrch Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig (Ymgyrch SANTA).   ‘Gwell amser nag anrheg’ yw neges yr…

01 Rhagfyr 2017