21 yn cael eu dedfrydu am fasnachu mewn cyffuriau dosbarth A a’u gwerthu ym Mhowys wledig

Mae tua 21 aelod o giang llinellau cyffuriau a oedd yn gweithredu mewn trefi gwledig ym Mhowys wedi’u dedfryd (ar ddydd Gwener Rhagfyr 20, 2019). Plediodd 17 yn euog i gyflenwi heroin a chocên. Roedd chwe diffynnydd o flaen eu gwell. Cafwyd pump yn e…

23 Rhagfyr 2019

Yr heddlu’n rhyddhau podlediad peilot er mwyn helpu rhieni i ddal i fyny ag arferion ar-lein eu plant

Â’r Nadolig yn agos iawn a theclynnau’n pwyso’n drwm yn sach Siôn Corn, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau podlediad peilot er mwyn helpu rhieni i ddal i fyny ag arferion ar-lein eu plant. Mae 999FM yn dod â Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gy…

20 Rhagfyr 2019

Dathlu ymrwymiad ac ymroddiad - Gwasanaeth hir yn Heddlu Dyfed-Powys

Bob blwyddyn, mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu ac yn cydnabod staff haeddiannol a chymwys â Gwobr Gwasanaeth Hir. Eleni, cynhaliwyd y digwyddiad ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin ar 18 Rhagfyr, a gwahoddwyd teulu a ffrindiau i'r seremoni i weld…

19 Rhagfyr 2019

Yr heddlu’n annog gloddestwyr i feddwl cyn gweithredu ar Ddydd Gwener Du

Mae’r heddlu’n annog gloddestwyr i feddwl cyn gweithredu’r penwythnos hwn, wrth iddynt ddatgelu nifer yr ymosodiadau gydag anafiadau yr adroddwyd amdanynt ar Ddydd Gwener Du dros y pedair blynedd diwethaf. Fel rhan o ymgyrch ‘Cerddwch i Ffwrdd’ Heddl…

18 Rhagfyr 2019

Chwalodd marwolaeth fy ngŵr yn dilyn ymosodiad ein bywydau

Yr adeg hon ddwy flynedd yn ôl, roedd cartref Christine a Vaughan Edwards wedi’i addurno’n ddel ar gyfer yr ŵyl.   Roedd coeden Nadolig ym mhob ystafell, roedd goleuadau’n disgleirio, ac roedd gan addurn unigryw Bing Crosby Vaughan le amlwg yn y gegi…

18 Rhagfyr 2019

Ni ddylai hyn fod wedi digwydd i unrhyw un

Yn ystod dyddiau cynnar ei beichiogrwydd, a gyda phlentyn blwydd oed adref, treuliodd Stacey Williams dri diwrnod yn yr ysbyty yn gweddïo y byddai ei gŵr yn dod dros ymosodiad. Wynebodd Mrs Williams o Lanelli ei hunllef waethaf pan ddaeth ei gŵr, Pau…

16 Rhagfyr 2019

Gallai ymosodiad fod wedi gadael fy mhlant heb dad

"Pe bawn i wedi colli fy mywyd, byddwn i wedi gadael fy mhlant heb dad – ac i beth?” Dyna eiriau di-flewyn-ar-dafod dyn o Lanelli a ddioddefodd ymosodiad ar noson allan. Dioddefodd Paul Williams, 36 oed, 4 gwaediad ar yr ymennydd, sawl anaf i’w ben a…

13 Rhagfyr 2019

Pennaeth yr heddlu gwirfoddol yn wynebu gwrandawiad disgyblu cyhoeddus dros honiadau o gamymddwyn difrifol.

Yn dilyn ymchwiliad trylwyr a chyflym i ddau honiad a wnaed am ei ymddygiad, fore heddiw, wynebodd Cairn Newton-Evans, Prif Swyddog Heddlu Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys, wrandawiad disgyblu cyhoeddus. Ar 28 Tachwedd, rhoddwyd rhybudd amodol i'r Prif…

12 Rhagfyr 2019

Pennaeth yr heddlu gwirfoddol yn wynebu gwrandawiad disgyblu cyhoeddus dros honiadau o gamymddwyn difrifol

Yn dilyn ymchwiliad trylwyr a chyflym i ddau honiad a wnaed am ei ymddygiad, fore heddiw, wynebodd Cairn Newton-Evans, Prif Swyddog Heddlu Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys, wrandawiad disgyblu cyhoeddus.  Ar 28 Tachwedd, rhoddwyd rhybudd amodol i'r Prif…

12 Rhagfyr 2019

Comisiynydd Yr Heddlu'n Ymateb i bryderon y gymuned - Y Fan Allgymorth i’w gosod yn Ffordd yr Orsaf, Llanelli yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig i helpu’r rhai sydd fwyaf mewn angen

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn wedi ysgogi gweithio mewn partneriaeth yn Llanelli mewn ymateb i bryderon lleol ynghylch camddefnyddio sylweddau. Mae Heddlu Dyfed Powys yn falch o fod yn cydweithio gyda Gwasanaethau Cyffuriau ac…

11 Rhagfyr 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn tynnu sylw at gost bersonol trais sy’n gysylltiedig ag alcohol

A allech fyw gyda’ch hun pe baech chi’n lladd rhywun neu’n anafu rhywun yn ddifrifol ar noson allan? Dyna’r realiti ar gyfer dros 130 o bobl ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys ar ôl i ddiodydd meddwol arwain at ymosodiadau difrifol adeg y Nadolig llyned…

11 Rhagfyr 2019

DEDFRYD | Byrgleriaethau beiciau cwad yn Sir Gaerfyrddin

Mae dyn wedi’i ddedfrydu i dair blynedd a phum mis o garchar am ei ran mewn byrgleriaethau gwledig ar draws Sir Gaerfyrddin. Dedfrydwyd Jeffrey Wayne Bevan yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener 6 Rhagfyr am nifer o fyrgleriaethau, lladradau ac achosi…

10 Rhagfyr 2019

Yr heddlu’n galw ar y cyhoedd i gofrestru ar gyfer hyfforddiant gwrthderfysgaeth am ddim

Am y tro cyntaf, mae cwrs hyfforddi gwrthderfysgaeth sydd wedi ennill gwobrau ar gael i’r cyhoedd, ac mae Heddlu Dyfed-Powys eisiau i chi gofrestru ar ei gyfer a helpu i ddiogelu’r DU. Wedi’i lunio gan arbenigwyr diogelwch a swyddogion gwrthderfysgae…

09 Rhagfyr 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn enwebiadau ar gyfer y wobr #Gofalu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu gwaith swyddogion a staff drwy lansio Gwobr #Gofalu - ond mae angen eich help chi. Anogir unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad â’r heddlu i enwebu unigolion sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl wrth ddarparu gofal a chef…

02 Rhagfyr 2019