Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael â cham-drin pobl hŷn ar y cyd â’r prosiect Dewis

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn uno â phrosiect cam-drin domestig o’r enw Dewis, a leolir yng Nghanolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeuluso yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth. Trwy Goleudy, ein gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion, byddwn ni’n cyfe…

26 Chwefror 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi adroddiad cenedlaethol am boeni da byw

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys wedi datgan ei gefnogaeth tuag at adroddiad cenedlaethol sy’n tynnu sylw at faint yr ymosodiadau ar dda byw gan gŵn. Rhyddhawyd adroddiad heddiw (Dydd Mercher 21 Chwefror) gan Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion y…

21 Chwefror 2018

Goleudy a Chymorth i Fenywod Cymru’n dod at ei gilydd ar gyfer diwrnod hyfforddi mewn perthynas â cham-drin domestig

Mae swyddogion a staff wedi bod yn dysgu mwy am sut i ymdrin â cham-drin domestig, ymddygiad cyfyngol a gorthrechol ac adnabod risgiau gyda help Cymorth i Fenywod Cymru. Trefnwyd diwrnod hyfforddi gan Wasanaeth Dioddefwyr a Thystion Goleudy ym Mhenca…

21 Chwefror 2018

Yr heddlu’n anelu at atal cyflenwyr cyffuriau teithiol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithredu’n llym yn erbyn cyflenwyr cyffuriau sy’n byw ym Mhowys a’r rhai sy’n croesi’r ffin i Bowys er mwyn cyflenwi cyffuriau anghyfreithlon i gymunedau. Mae ymgyrch dargedig wedi bod yn rhedeg ers wythnos, sy’n cynnwys t…

14 Chwefror 2018

Llwyddiant Protocol Bancio

Gyda diolch i’r cynllun atal twyll arloesol – y Protocol Bancio, cysylltodd staff cangen banc yn Llanelli gyda’r heddlu yr wythnos ddiwethaf i roi gwybod am eu pryderon ynghylch cwsmer benywaidd hŷn. Mae’r Protocol Bancio a ddatblygwyd fel partneriae…

13 Chwefror 2018

Apêl i ddarganfod perthnasau agosaf yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ceisio darganfod perthnasau agosaf menyw 58 oed a fu farw mewn amgylchiadau trist o ganlyniad i wrthdrawiad traffig ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin. Credir i’r fenyw gael ei tharo gan gar wrth iddi gerdded ar hyd ffordd y B4302 rh…

13 Chwefror 2018

Carchar ar gyfer dyn a geisiodd ddwyn wrth weithiwr siop ac a ymosododd ar swyddogion heddlu

Mae dyn a ymosododd ar ddau swyddog heddlu ar ôl iddo gael ei arestio am ladrata wedi ei ddedfrydu heddiw (Dydd Llun 12 Chwefror 2018) i bedair mlynedd a hanner o garchar.   Defnyddiodd Simon Paul Jones, 25 oed o Drefaldwyn, gyllell â min 3 modfedd i…

12 Chwefror 2018

“Dod yn swyddog heddlu gwirfoddol oedd y peth gorau i mi wneud erioed.”

Mae Prif Arolygydd gwirfoddol wedi disgrifio ymuno â Heddlu Gwirfoddol Dyfed-Powys fel y peth gorau iddo wneud erioed. Naw mlynedd yn ôl, gwnaeth y Prif Arolygydd Gwirfoddol Chris Evans gais i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol, ac mae’n hapus ei fyd ers hy…

08 Chwefror 2018

Swyddog yr Heddlu Gwirfoddol yn cofio ei sifftiau mwyaf cofiadwy

Mae Swyddog Heddlu Gwirfoddol wedi bod yn cofio rhai o’i sifftiau mwyaf cofiadwy wrth i recriwtio agor ar gyfer Cwnstabliaeth Gwirfoddol Heddlu Dyfed-Powys. Mae Haydn Bradley-Davies wedi bod yn Gwnstabl Gwirfoddol ers Gorffennaf 2016, ac yn 19 oed…

08 Chwefror 2018

Dedfryd o 10 mlynedd ar gyfer dyn 43 oed a oedd yn esgus bod yn fachgen yn ei arddegau ar-lein

Mae ymchwiliad a gynhaliwyd ledled y wlad i 120 dioddefydd posibl o baratoi i bwrpas rhyw ar-lein, a arweiniwyd gan Heddlu Dyfed-Powys, wedi arwain at ddyn 43 oed yn cael ei garcharu am 10 mlynedd. Cynhaliodd yr heddlu ymchwiliad digidol dwys i brof…

06 Chwefror 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Atal Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (AOCB)

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn drosedd yn y DU ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn pwysleisio’r neges hon ar Ddiwrnod Rhyngwladol Atal Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (AOCB). Bydd swyddogion a SCCH yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r mater hwn ar…

05 Chwefror 2018

Mae’r bleidlais derfynol ar gyfer Gwobr #Gofalu Heddlu Dyfed-Powys Ar Agor

Mae chwe swyddog, a ddewiswyd gan y cyhoedd, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr #Gofalu Heddlu Dyfed-Powys, sy’n cydnabod eu hymroddiad i’r bobl maen nhw’n gwasanaethu. O helpu mam a phlentyn i ail-adeiladu eu bywydau ar ôl dianc rhag perthyna…

05 Chwefror 2018

Allech chi fod yn aelod o Grŵp Ymgynghorol Annibynnol Dyfed Powys?

Heb wneud Adduned Blwyddyn Newydd eto? Ydych chi eisiau gwneud rhywbeth gwahanol? Mae nifer ohonom ni wedi gwneud addewidion ar gyfer y flwyddyn newydd a fydd yn ein gwneud ni’n well pobl, er enghraifft - yfed llai, gwneud mwy o ymarfer corff, colli…

05 Chwefror 2018

Yr Heddlu’n chwifio’r faner ar gyfer Mis Hanes LHDT

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyhwfan y faner enfys uwchben rhai o’i adeiladau ym mis Chwefror er mwyn cefnogi Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT). Cynhelir Mis Hanes LHDT pob blwyddyn ym mis Chwefror, ac mae’n dathlu bywydau a chy…

01 Chwefror 2018