Dathlu 50 mlynedd o Heddlu Dyfed-Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn dathlu ei hanner canmlwyddiant ar 1af Ebrill 2018. Ar y 1af o Ebrill 1968 unodd Cwnstabliaethau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Chanolbarth Cymru a Heddlu Sir Benfro i ffurfio Cwnstabliaeth Dyfe…

29 Mawrth 2018

Personél y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr mewn dalfeydd yn Nyfed-Powys i dderbyn cymorth gan Borth y Cyn-filwyr

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn gweithio gydag elusen newydd ar gyfer cyn-filwyr trwy Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog er mwyn cefnogi pobl sydd o bosibl yn agored i niwed a dargyfeirio unigolion rhag bywyd o droseddu. Sefydliad yw Porth y Cyn-fi…

26 Mawrth 2018

Diweddariad ynglŷn â chorff a gafodd ei ddarganfod yn Aberaeron:

Mae’r ymchwiliad yn parhau ar ôl i weddillion corff gael eu darganfod mewn tŷ yn Aberaeron. Ar ddydd Llun 12 Mawrth, derbyniodd Heddlu Dyfed-Powys adroddiad mewn perthynas â lles dwy ddynes o ardal Aberaeron. Yn dilyn ymweliad gan yr heddlu i’r eiddo…

23 Mawrth 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (2)

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog pobl i godi eu llais os ydyn nhw’n gweld arwyddion bod oedolion yn datblygu perthnasau amhriodol â phlant yn eu cymuned. Dydd Sul 18 Mawrth yw’r diwrnod ymwybyddiaeth cenedlaethol ar gyfer Camfanteisio’n Rhywiol ar Bla…

17 Mawrth 2018

Diweddariad: Lladrad yn Porth Tywyn

Mae swyddogion heddlu ym Mhorth Tywyn wedi arestio dyn 18 oed o ardal Llanelli a chyfweld ag ef mewn perthynas â lladrad yr adroddwyd amdano y tu allan i siop Co-Op, Heol yr Orsaf, Porth Tywyn. Ymosodwyd ar ddyn a chafodd ei feic ei ddwyn yn ystod y…

16 Mawrth 2018

Apêl am wybodaeth am ladradau Aberdaugleddau

Ry’n ni’n ymchwilio i ddwy fyrgleriaeth yn Coombs Drive, Aberdaugleddau, a ddigwyddodd rhywbryd yn ystod oriau mân y bore heddiw (15 Mawrth). Dywedodd y Rhingyll Andy Williams: “Mae pobl sy’n byw yn yr ardal yn debygol o weld mwy o swyddogion heddlu…

15 Mawrth 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn trechu cynllwynion gwerth miliynau o bunnoedd gan grwpiau troseddu trefnedig a fu’n cyflenwi ac yn dosbarthu llawer iawn o gyffuriau ar strydoedd Aberystwyth a Llanelli

Yn dilyn nifer o farwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau rhwng 2014 a 2017 yn Llanelli ac Aberystwyth, sefydlodd Tîm Troseddau Trefnedig a Throseddau Difrifol yr Heddlu Ymgyrch Ulysses er mwyn mynd i’r afael â melltith cyffuriau Dosbarth A ac ata…

13 Mawrth 2018

Gofyn i bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin i fod Heb Ofn am droseddu

Bydd elusen annibynnol Crimestoppers yn hyrwyddo'i gwasanaeth Fearless addysgol mewn cynhadledd i bobl ifanc a gynhelir yn Llanelli fis nesaf, er mwyn codi ymwybyddiaeth a mynd i'r afael â'r ffaith bod pobl ifanc yn gyndyn i adrodd am droseddau. Mae'…

12 Mawrth 2018

Cadetiaid heddlu gwirfoddol yn cyfnewid yr ystafell ddosbarth am ffin Cymru

Bydd cadetiaid heddlu gwirfoddol yn cyfnewid yr ystafell ddosbarth am ffin Cymru wrth iddynt wneud eu rhan i gefnogi pobl sy’n dioddef afiechyd meddwl.  Bydd timoedd cadetiaid Sir Gaerfyrddin a’r Drenewydd Heddlu Dyfed-Powys yn ymgymryd â thaith gerd…

07 Mawrth 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi cystadleuaeth ffilm sy’n hyrwyddo parch ar-lein ymysg pobl ifainc

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi cystadleuaeth ffilm sy’n herio pobl ifainc i ysbrydoli eu cyfoedion i ‘gysylltu â pharch’.   Lansiwyd y gystadleuaeth gan Childnet, ac mae’n rhoi cyfle i bobl ifainc rhwng 7 a 18 oed wneud yn fawr o’u creadigrwydd a…

05 Mawrth 2018

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl yn cynnal Cynhadledd Gŵyl Ddewi

Cynhaliwyd ail gynhadledd flynyddol Gŵyl Ddewi Dyfed-Powys ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Llangynnwr, ar 1 Mawrth 2018. Ffocws digwyddiad eleni oedd iechyd meddwl, ac fe’i cynhaliwyd gan Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys,…

05 Mawrth 2018

Datganiad Fforwm Cydnerthedd Lleol Dyfed Powys ar y tywydd garw

“Mae ein staff yn y sector cyhoeddus yma yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio’n galed bob dydd i ddarparu gwasanaethau hanfodol y mae mae ein cymunedau’n dibynnu arnynt, ond mae staff, gwirfoddolwyr a’n cymunedau wedi bod yn rhyfeddol yn ys…

05 Mawrth 2018

Cadetiaid gwirfoddol yr heddlu’n ymuno â theulu Heddlu Dyfed-Powys yn swyddogol

Mae grŵp o bobl ifainc yn eu harddegau o Sir Gaerfyrddin wedi profi bod ganddynt yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd, a’r gallu i weithio’n galed, sydd angen er mwyn cwblhau hyfforddiant fel cadetiaid gwirfoddol yr heddlu. Ymunodd deg disgybl o Ysgol Dyffry…

05 Mawrth 2018