Gordon Fleming, 66 oed, yn pledio’n euog o droseddau rhywiol yn erbyn plant.

Ymddangosodd Gordon Fleming, 66 oed, o flaen Llys Ynadon Aberystwyth ar Ddydd Mawrth, Ebrill 25, a phlediodd yn euog i droseddau rhywiol yn erbyn plant a gyflwynwyd yn ardal Powys yn y 1970au. Mae e ‘n cael ei gadw ar remand nes bydd yn ymddangos eto…

28 Ebrill 2017

Gorsaf Heddlu’r Trallwng yn ailagor yn dilyn gwelliannau fel rhan o Raglen Moderneiddio Ystâd yr Heddlu ledled Dyfed-Powys

Mae staff a swyddogion heddlu’r Trallwng wedi dychwelyd i’r orsaf yn dilyn gwaith gwella. Roedd yr orsaf wedi bod ar gau ers 9 Ionawr 2017, ac mae’r Tîm Plismona Bro wedi bod yn gweithio o’r orsaf frigâd dân gerllaw. Dywedodd yr Arolygydd Jonathan Ta…

27 Ebrill 2017

Adran Fforensig yr Heddlu’n selio’r fargen i Crowley

Seliodd Adran Fforensig yr Heddlu ddedfryd o dair blynedd i Kenneth Crowley am feddu gyda’r bwriad o werthu. Mae Kenneth Crowley, 23 oed, wedi derbyn dedfryd o dair blynedd am feddu gyda’r bwriad o werthu a byrgleriaeth waethygedig. Arestiwyd Crowley…

26 Ebrill 2017

Middleton yn cael dedfryd o naw mlynedd am ymosodiad milain yn Llanelli

Mae Joshua Middleton, 21 oed, o Barc Gwscwm, Porth Tywyn, wedi ei ddedfrydu i naw mlynedd o garchar ar ôl iddo bledio’n euog i gyflawni niwed corfforol difrifol yn fwriadol. Ymosododd Middleton ar y dioddefwr, sydd yn ddyn 32 oed, tu allan i eiddo tr…

26 Ebrill 2017

Apêl am wybodaeth ar ôl ymosodiad ar ddyn 21 oed yng Nghaerfyrddin

Mae Heddlu Dyfed-Powys  yn ymchwilio ar  ôl ymosodiad ar ddyn 21 oed, mewn lôn gefn rhwng Maes Picton a Ffordd Sycamorwydden, Caerfyrddin. Digwyddodd yr ymosodiad wrth i’r dyn gerdded adref tua 4:30am Ddydd llun, Ebrill 17. Cafodd y dyn ei gleisio yn…

25 Ebrill 2017

Apêl am dystion ar ôl difrodi tŷ yn Llanelli trwy losgi

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn achos tybiedig o gynnau tân yn fwriadol mewn tŷ yn Erw Las, Llanelli, am oddeutu 1.20 o’r gloch fore ddydd Llun 24 Ebrill 2017.  Credir bod y tân yn y tŷ wedi’i gynnau’n fwriadol tra bod y deiliaid…

25 Ebrill 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio 24 – 28 Ebrill 2017

Thema eleni yw “Mae Stelcio’n Cyfrif” ac mae’n cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh. Bydd yn canolbwyntio ar gymhellion troseddwyr; yr obsesiwn y tu ôl i’w hymddygiad. Cydnabod bod y gweithredoedd hynny sydd yn ymddangos yn hynaws neu heb…

24 Ebrill 2017

Cau Gorsaf Heddlu Saundersfoot er mwyn ei Hadnewyddu

Bydd Gorsaf Heddlu Saundersfoot ar gau am naw diwrnod o ddydd Gwener 21 Ebrill. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd yr adeilad yn cael ei adnewyddu fel rhan o Raglen Moderneiddion Ystadau Heddlu Dyfed-Powys. Cynghorir unrhyw un sydd angen cymorth yr heddlu…

20 Ebrill 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i fyrgleriaeth yn erbyn busnes yn Harbwr Saundersfoot

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i fyrgleriaeth yn erbyn busnes yn Harbwr Saundersfoot a ddigwyddodd am oddeutu 2.20 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 1 Hydref 2016. Defnyddiodd y byrgler rym i fynd mewn i’r busnes gan ddifrodi’r clo a chynnal chwiliad…

20 Ebrill 2017

Apêl: Dwyn o Fusnes Canol Dref Rhydaman

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio dwyn dros werth £2000 o ddillad rygbi, yn dilyn achos o ddwyn o siop yn Yr Arcêd, Stryd y Coleg, Rhydaman. Digwyddodd y lladrad rywbryd rhwng 9:30yh a 9:50yh Ddydd Mawrth, 28 Chwefror 2017. Cafwyd nifer o eitemau o…

20 Ebrill 2017

Rhingyll Benywaidd Cyntaf Sir Gaerfyrddin ar Blismona fel Dynes Chwe Deg Mlynedd Yn Ôl

Mae’r ddynes a ddaeth yn rhingyll heddlu benywaidd cyntaf Sir Gaerfyrddin a Sir Aberteifi’n sôn sut y mae plismona wedi newid yn y 60 mlynedd ers iddi ddod yn swyddog. Ymunodd Mrs Jean Evans o Sanclêr â Chwnstabliaeth Sir Gaerfyrddin fel cwnstabl hed…

19 Ebrill 2017

Ymchwiliad i lofruddiaeth yn cychwyn yn dilyn marwolaeth Katrina Evemy

Gyda thristwch mawr mae Heddlu Dyfed-Powys yn cadarnhau marwolaeth Katrina Evemy yn 19 oed. ‘Roedd hi wedi bod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ers iddi gael damwain ddifrifol yn ei chartref yn Rhodfa’r Graig, Llanelli Ddydd Iau, Ebrill 13. Bu farw’…

19 Ebrill 2017

Swyddogion Arfau Saethu’n Mynd i Ddigwyddiad yn Llanelli

Ymatebodd Heddlu Dyfed-Powys i adroddiad am bobl yn dal rhywbeth a oedd yn edrych fel gwn ar Heol Copperworks, Llanelli. Derbyniwyd yr alwad am oddeutu 4.30 o’r gloch brynhawn ddydd Llun 17 Ebrill.  Ni chafodd unrhyw aelod o’r cyhoedd ei fygwth na’i…

18 Ebrill 2017

Diweddariad ynglŷn â’r chwiliad am Courtney Norris, 16 oed

Rydyn ni’n credu bod Courtney yn ardal Abertawe. Mae’n debyg ei bod hi wedi defnyddio ei cherdyn debyd yn archfarchnad Tesco, Heol De La Beche, Abertawe, brynhawn ddoe (dydd Llun 10 Ebrill 2017) am oddeutu 4.30 o’r gloch.   Os oes unrhyw un yn Aberta…

11 Ebrill 2017

Yr heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn honiad o ladrad yn ardal Bryn

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal ymchwiliad yn dilyn honiad o ladrad wrth ddynes a oedd yn cerdded ger Teras Tabor, Bryn, Llanelli. Digwyddodd y drosedd, lle dygwyd swm bychan o arian, rhywbryd rhwng 9 a 9.30 o’r gloch nos Fercher 5 Ebrill 2017. Er n…

07 Ebrill 2017

Apêl yn dilyn marwolaeth dynes mewn gwrthdrawiad ceir ger Llandeilo

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dal i fod mewn lleoliad damwain ffordd ddifrifol rhwng lori ail-gylchu a Ford Fiesta llwyd, ar yr A40 rhwng Manordeilo a Llandeilo, a ddigwyddodd tua 10:30yb y bore yma. [Dydd Iau, Ebrill 6, 2017].   “Aeth Ambiwlans i’r lle…

06 Ebrill 2017

Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio DNA defaid i sicrhau euogfarn

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi defnyddio tystiolaeth DNA i sicrhau euogfarn yn erbyn dyn am drin defaid oedd wedi cael eu dwyn - y tro cyntaf i dystiolaeth o’r fath gael ei defnyddio mewn euogfarn yng Nghymru. Cyfaddefodd Andrew Paul Thomas, oed 39, o H…

04 Ebrill 2017

Penodi Dirprwy Brif Gwnstabl Cymru Gyfan

Mae Bob Evans wedi dechrau ei rôl newydd Dirprwy Brif Gwnstabl Cymru Gyfan. Bydd yn cynorthwyo Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabliaid yng Nghymru i ymchwilio i’r potensial i gydweithio a datblygu’r potensial hwnnw. Meddai Alun Michae…

03 Ebrill 2017