Sexual harassment survey launched to understand scale of the problem

Mae pobl sydd wedi dioddef aflonyddu rhywiol yn cael eu hannog i rannu eu profiadau er mwyn helpu heddluoedd i ddeall maint y broblem mewn cymunedau ledled Cymru. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd rhan mewn ymgyrch Cymru gyfan sy’n annog unrhyw un syd…

26 Ebrill 2018

Cyn-Brif Swyddog yn dychwelyd o Awstralia i ddathlu 50 mlynedd o Heddlu Dyfed-Powys

Mae’r Prif Gwnstabl a fu’n gwasanaethu am y cyfnod hiraf yn hanes Heddlu Dyfed-Powys, Mr Ray White wedi teithio’r holl ffordd o’i gartref yn Awstralia i ddathlu hanner canmlwyddiant yr heddlu, mewn gwasanaeth a gynhelir fory (dydd Gwener 27 Ebrill). …

26 Ebrill 2018

Gwasanaeth Heddlu Lleol yn cael ei Gydnabod fel ‘Cyflogwr Gwych’ yn Rhyngwladol

Mae’r corff rhyngwladol ar gyfer rheoli pobl – Buddsoddwyr Mewn Pobl – wedi cymeradwyo Heddlu Dyfed-Powys fel cyflogwr gwych.   Yn dilyn cyfweliadau â staff ac asesiad trylwyr, bellach, mae’r heddlu’n bodloni’r gofynion ar gyfer achrediad safonol – g…

25 Ebrill 2018

Teyrnged i Phillip Rasmussen gan y Teulu

Mae teulu Phillip Rasmussen o Aberporth, a fu farw yn Sbaen ar 1 Ebrill, wedi talu teyrnged i’r gŵr 47 oed. Maen nhw wedi talu’r deyrnged ganlynol.  Dywedon nhw: “Mae colli Phillip wedi achosi loes calon i ni, a bydd pawb ohonom yn ei golli. “Roedd P…

24 Ebrill 2018

Dewch i gwrdd â Swyddogion Heddlu Gwirfoddol ar gefn ceffylau yng Ngŵyl y Gwanwyn

Bydd swyddogion heddlu gwirfoddol a’u ceffylau yng Ngŵyl Wanwyn y Sioe Frenhinol eleni er mwyn hyrwyddo diogelwch y ffyrdd ymysg marchogwyr. Bydd aelodau o Heddlu Gwirfoddol Dyfed-Powys yn bresennol yn y digwyddiad ar 19 a 20 Mai ar faes y sioe frenh…

20 Ebrill 2018

Lansio Ymgyrch Diogelwch Beiciau Modur yng Nghymru

Mae ymgyrch sydd wedi’i hanelu at leihau’r perygl o anafiadau difrifol a marwolaethau ar y ffyrdd sy’n gysylltiedig â beiciau modur yn cael ei chynnal yng Nghymru.   Wrth i’r tywydd wella, mae’r heddlu’n gweld mwy a mwy o feicwyr modur ar y ffyrdd, y…

19 Ebrill 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn Annog Cymunedau i Adrodd am Stelcio

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn sicrhau bod gan gymunedau'r hyder i adrodd am stelcio yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio 2018. Mae swyddogion, SCCH a staff arbenigol yn hybu ymwybyddiaeth o stelcio ac aflonyddu yn ystod Wythnos Genedlaetho…

16 Ebrill 2018

Ymgyrch Tramline - ehangu'r fenter diogelwch ar y ffyrdd ledled yr heddluoedd yng Nghymru

Sefydlwyd Ymgyrch Tramline i ddechrau gan Highways England – mae'n darparu Cerbyd Nwyddau Trwm i heddluoedd ac yn eu galluogi i gynnal patrolau o'r prif ffyrdd rhydwelïol ledled Cymru. Mae'r cerbyd yn rhoi safbwynt gwahanol i swyddogion gweithredol,…

16 Ebrill 2018

Newidiadau’n arwain at fwy o gymorth ar gyfer dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol

O 1 Ebrill 2018, bydd dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yn derbyn cymorth gan y gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion, Goleudy. Mae Goleudy’n cael ei gomisiynu gan Dafydd Llywelyn, Comisiyn…

10 Ebrill 2018

Mae dau ddyn wedi’u carcharu am ddwyn miloedd o bunnoedd o giosgau ffôn

Mae dau ddyn wedi’u carcharu am ddwyn miloedd o bunnoedd o giosgau ffôn. Cuddiodd y dynion yr arian mewn adran gudd yng nghist eu car.  Daeth swyddogion Heddlu Dyfed-Powys a oedd yn ymchwilio i’r lladradau, a ddigwyddodd mewn tair sir ar draws dwy ar…

09 Ebrill 2018

Apêl am wybodaeth ynghylch gwrthdrawiad difrifol yn Rhosaman sydd wedi gadael dyn mewn cyflwr difrifol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd difrifol ar yr  A4068 yn Heol Gwilym, Rhosaman, rhywbryd cyn 3.25 o’r gloch fore ddydd Sul (8 Ebrill). Mae dyn yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol o ganlyniad i’r gwrthd…

09 Ebrill 2018