‘Model rôl go iawn’: Anrhydeddu Prif Swyddog yr Heddlu

Mae Prif Swyddog Heddlu Gwirfoddol Dyfed-Powys wedi derbyn gwobr am ei gyfraniad tuag at y gymuned LHDT a phlismona ehangach mewn seremoni yng Nghaerfyrddin. Gwnaed y cyhoeddiad yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd a heddiw (Dydd Mawrth 30 Ebrill…

30 Ebrill 2019

Nid yn ein hardal ni: Dim rêf dros y Pasg diolch i’r heddlu a phartneriaid

Llwyddodd cydweithio agos rhwng Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu Gwent, Adnoddau Naturiol Cymru, awdurdodau lleol, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a LandMarc i atal tri rêf y Pasg hwn. Patroliwyd 23 safle posibl yn Sir Gaerfyrddin,  Ceredigion, Sir Be…

26 Ebrill 2019

Yr Heddlu’n Canmol Dewrder Dioddefwyr Troseddau Rhyw

Canmolwyd dewrder tair merch, a ddioddefodd droseddau rhyw, gan y swyddogion a ymchwiliodd i’w hachos ar ôl i’r camdriniwr plant ‘helwriaethol’ Peter Lewis gael ei ddedfrydu. Bydd Peter Lewis, 54 oed o Dirgof, Llangennech, yn treulio dedfryd estynedi…

23 Ebrill 2019

YR HEDDLU’N GOFYN AM GYMORTH Y GYMUNED ER MWYN ATAL RÊFS

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau. Fel rhan o’r ymgyrch, sef #YmgyrchFlamenco, rydyn ni’n gofyn i bobl sy’n byw mewn arda…

17 Ebrill 2019

Dedfryd o garchar am 54 mis i losgwr Ceredigion

Yn ystod oriau mân y bore ddydd Mawrth 27 Tachwedd 2018, fe wnaeth Luke Cuber-Hives ddwyn o siop iechyd Riverside Health yn Adpar, Ceredigion, a’i rhoi ar dân. Derbyniodd ymchwiliad helaeth gefnogaeth y gymuned leol, a roddodd wybod i ni am ei gysyll…

16 Ebrill 2019

Swyddogion a staff o'r tân trasig yn Llangamarch yn mis Hydref 2017, yn cael eu cydnabod mewn Seremoni Gymeradwyaeth am eu dewrder, proffesiynoldeb ac ymrwymiad

Yn ystod oriau mân y bore ddydd Llun 30 Hydref 2017, bu tân erchyll yn Fferm Pointyn, Llangamarch, a bu farw tad a phump o’i blant ifanc. Yn wyrthiol, goroesodd tri phlentyn y tân. Wynebodd swyddogion heddlu a’r gwasanaeth tân amgylchiadau heriol iaw…

11 Ebrill 2019

Plismona traddodiadol a chymorth gan y gymuned yn helpu i ddatrys llofruddiaeth ym Mhentywyn a dod o hyd i’r troseddwyr

Helpodd plismona traddodiadol a chymorth gan y gymuned Heddlu Dyfed-Powys i ddatrys llofruddiaeth ym Mhentywyn, Sir Gaerfyrddin, a dod o hyd i’r troseddwyr. Ar ddydd Iau 27 Medi 2018, cafodd Simon Clark, 54 oed, ei guro, ei drywanu a’i ladd yn ei gar…

09 Ebrill 2019

Heddlu Rhanbarth Sir Benfro yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr

Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 ym Mhafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. Roedd y digwyddiad yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau dyddiol swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr…

09 Ebrill 2019

Yr Heddlu’n lansio Gwylio’r Cogwyr yn y frwydr yn erbyn Llinellau Cyffuriau

Mae swyddogion heddlu yn Llanelli wedi gofyn i’r gymuned fod yn llygaid a chlustiau iddynt wrth i gynllun Gwylio’r Cogwyr gael ei lansio yn y dref. Mae swyddogion wedi cychwyn menter ar gyfer casglu cudd-wybodaeth o gwmpas cogio – term a gysylltir â’…

08 Ebrill 2019

IOPC yn lansio ymgyrch ‘Cael Eich Clywed’ i godi ymwybyddiaeth o system dawel 999

Mae ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o system i helpu pobl hysbysu’r heddlu pan fyddant mewn perygl dybryd ond yn methu siarad yn cael ei lansio gan y Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) heddiw (8fed Ebrill 2019). Mae’r system Ate…

08 Ebrill 2019

Cynllun Bihafiwch neu Cewch eich Banio (BOBB) y Drenewydd

Dan y Cynllun Bihafiwch neu Cewch eich Banio mae Swyddogion Ymateb a Thimau Plismona Bro yn gweithio’n agos gyda busnesau i ostwng trais ac anrhefn mewn tafarnau a chlybiau. Mae’r cynllun yn gwahardd pobl o dafarnau, clybiau a bariau oherwydd ymddygi…

04 Ebrill 2019

Gwobr genedlaethol am gynllunio er mwyn atal trosedd mewn datblygiad yn y Drenewydd

Mae swyddog yr heddlu wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ei waith yn y Drenewydd. Cafodd y Cwnstabl Rob Chapman – Swyddog Cynllunio er mwyn Atal Trosedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Phowys – ei gydnabod gyda’r Wobr Datblygiad Bach yn y Gwobrau…

03 Ebrill 2019

Cafodd dros 660 o gyllyll eu hildio ar draws ardal Dyfed-Powys fel rhan o Ymgyrch Sceptre

Cafodd dros 660 o gyllyll a llafnau eu hildio ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o Ymgyrch Sceptre. Cymerodd yr heddlu ran yn yr ymgyrch amnest ac ymwybyddiaeth cyllyll genedlaethol o Fawrth 11 i 17, gan ymweld â siopau, clybiau ieuenctid ac…

02 Ebrill 2019

Gweithwyr amlasiantaethol yn cael eu hyfforddi i adnabod arwyddion trosedd difrifol a threfnedig

Mae dros 200 o weithwyr rheng flaen wedi eu hyfforddi i adnabod arwyddion delio cyffuriau ar hyd Llinellau Sirol, gangiau troseddu trefnedig ac eithafiaeth. Derbyniodd gweithwyr cymdeithasol, swyddogion prawf, ymwelwyr iechyd, swyddogion tai a staff…

01 Ebrill 2019