SchoolBeat yn lansio cyfres gweithgareddau newydd i blant a phobl ifanc

Mae SchoolBeat (Cynllun Cyswyllt Ysgolion Cymru Gyfan) yn falch iawn o fedru lansio eu llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc, ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r llyfr wedi ei ddylunio yn ofalus i atgyfnerthu nege…

28 Ebrill 2020

Cydnabod Heddlu Dyfed-Powys fel un o’r llefydd gorau i weithio

Mae Heddlu Dyfed-Powys, sef gwasanaeth heddlu mwyaf y DU yn ddaearyddol, wedi derbyn achrediad AUR Buddsoddwyr Mewn Pobl – anrhydedd sydd ond yn cael ei gyflawni gan 7% o sefydliadau’r DU sy’n rhan o’r cynllun Buddsoddwyr Mewn Pobl. Dywedodd y Prif G…

21 Ebrill 2020

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio Ebrill 20 - 24 2020

Mae’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Stelcio yr wythnos hon, ac eleni, y thema yw 2020; Gweld Stelcio Yn Glir. Er waetha’r pandemig parhaus, rhaid i stelcio barhau i fod yn amlwg, ac mae’n hollbwysig fod unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y dr…

21 Ebrill 2020

Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys yn diolch i gymunedau am chwarae eu rhan mewn mynd i’r afael â’r argyfwng iechyd presennol dros benwythnos gŵyl y banc

Mae’r partneriaid sydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, eisiau talu teyrnged a diolch o waelod calon i’n cymunedau a’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal am…

16 Ebrill 2020

DIWEDDARIAD Y PRIF GWNSTABL AR DROSEDDU A PHLISMONA YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

Ar ôl i Gyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ryddhau ffigurau cenedlaethol ddoe mewn perthynas â throsedd a phlismona yn ystod y pandemig parhaus, heddiw, mae’r Prif Gwnstabl Mark Collins wedi cyflwyno sylwadau ynghylch y gwaith sy’n mynd rh…

16 Ebrill 2020

PENODI PRIF SWYDDOG HEDDLU NEWYDD ER MWYN CWBLHAU TÎM PRIF SWYDDOGION HEDDLU DYFED-POWYS

Yr wythnos hon, penododd Heddlu Dyfed-Powys Brif Gwnstabl Cynorthwyol newydd. Ar hyn o bryd, mae Emma Ackland yn gweithio fel y Prif Gwnstabl Cynorthwyol sy’n arwain Rhaglen Newid Gydweithredol Cymru Gyfan. Bydd hi’n ymuno â’r tîm yng Nghaerfyrddin y…

16 Ebrill 2020

Dyn yn pledio’n euog i drosedd cyffuriau 48 awr ar ôl iddo gael ei arestio

Plediodd Benjamin Evans, 26 oed o Ystradgynlais, yn euog i ‘feddu ar gyffuriau dosbarth A gyda’r bwriad o werthu’ yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Mercher yr 8fed o Ebrill 2020. Mae Mr Evans wedi’i gadw yn y ddalfa wrth iddo ddisgwyl cael ei ddedfrydu y…

09 Ebrill 2020

‘Mae pawb ohonom yn agored i niwed yn ystod yr argyfwng hwn’ – apêl brys i aros gartref ac arbed bywydau dros benwythnos y Pasg

Mae meddygon, gofalwyr a theuluoedd sy’n agored i niwed yn annog pawb i aros gartref ac arbed bywydau dros y Pasg, fel rhan o ymdrechion parhaus gan yr heddlu i gadw’r cyhoedd yn ddiogel. O heddiw, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal mwy o stop wiriada…

09 Ebrill 2020

Yr Heddlu'n gofyn am gymorth y gymuned er mwyn atal rêfs

Mae’r heddlu’n annog aelodau o’r cyhoedd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys i’w helpu i atal rêfs anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn eu cymunedau, ar adeg lle mae'n hanfodol fod pawb yn aros adref i achub bywydau. Fel rha…

09 Ebrill 2020