Dedfrydwyd y dyn hwn i 33 mlynedd o garchar am droseddau rhyw hanesyddol

Ddoe, dedfrydwyd Brian Richard Buckle, 45 oed o Abergwaun i 33 mlynedd o garchar am droseddau rhywiol nas cyflawnwyd yn ddiweddar yn erbyn dioddefydd rhwng 8 a 10 oed. Ymddangosodd yn Llys y Goron Abertawe lle cafodd ei ddedfrydu i gyfanswm o 33 mlyn…

31 Mai 2017

Cymru'n uno i ddweud ‘Peidiwch â gyrru dan ddylanwad’ wrth yrwyr’

Yr haf hwn, bydd swyddogion yr heddlu ledled Cymru yn targedu gyrwyr sy'n peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill drwy yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Heddlu Gwent fydd yn arwain yr ymgyrch, sy'n rhedeg drwy gydol mis Mehefin, ar…

31 Mai 2017

Swyddogion Arfau Saethu Heddlu Dyfed-Powys yn cludo teithiwr bach arbennig

Cafodd PC Darren Trevan a PC John Woodcock, Swyddogion Ymateb Arfog o Sir Benfro, dipyn o sioc pan oeddent ar batrôl yn ardal Caerfyrddin fore heddiw ar ôl i rywun a oedd yn ymddangos fel modurwr yn goryrru eu goddiweddyd. Fodd bynnag, ar ôl siarad â…

29 Mai 2017

Diweddariad ynghylch plismona ardal Dyfed-Powys dros benwythnos gŵyl y banc wrth i’r lefel bygythiad yn erbyn y DU ostwng o ‘argyfyngus’ i ‘difrifol’.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Liane James: "Fore heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Theresa May bod lefel y bygythiad o derfysgaeth yn erbyn y DU wedi gostwng o ‘argyfyngus’ i ‘difrifol’. Mae’r newid yn dangos bod ymosodiad yn debygol iawn, on…

27 Mai 2017

Diweddariad gan Heddlu Dyfed-Powys ar ôl codi’r statws bygythiad yn erbyn prydain i ‘difrifol’, ar drothwy penwythnos gŵyl y banc. (1)

Ar drothwy penwythnos gŵyl y banc, mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwneud pob dim o fewn ei allu i gadw’r cyhoedd yn ddiogel ar ôl i’r statws bygythiad yn erbyn Prydain gael ei godi i ‘DIFRIFOL’.  Rydyn ni’n adolygu diogelwch ym mhob digwyddiad a lleoliad…

26 Mai 2017

Diweddariad ynghylch ymchwiliad Ymgyrch Almond

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys: “Ymchwiliad yr heddlu yw Ymgyrch Almond i honiadau o gam-drin corfforol a rhywiol o blant yn Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin rhwng 1976 a 1986, a Chartref y Gelli rhwng 1986 a 1990. “Mae’r ymchwiliad wedi do…

25 Mai 2017

Cadetiaid yr Heddlu yn cael eu recriwtio i gynorthwyo Arglwyddes Raglaw Dyfed

Mae tri chadét yr heddlu wedi cael eu recriwtio i gynorthwyo Arglwyddes Raglaw Dyfed, Sara Edwards, gyda’i dyletswyddau swyddogol. Mae Will Lloyd, o Sir Benfro, Ffion Jenkins o Sir Gâr a Rhodri Hughes o Geredigion wedi cael eu pennu i’w chynorthwyo g…

18 Mai 2017

Mae Diwrnod Gweithredu Heddlu Dyfed-Powys Wedi Cychwyn Gyda #Totalfocus ar Y Rhai Sy’n Cam-Fanteisio ar Bobl Sy’n Agored i Niwed

Dydd Mercher, 17 Mai 2017 Mae Heddlu Dyfed-Powys newydd lansio eu Diwrnod Gweithredu'r Heddlu, gyda #TotalFocus ar fynd i’r afael ag unigolion a grwpiau sy’n cymryd mantais o’r rhai sy fwyaf agored i niwed Mae swyddogion yr Heddlu, SCCH, Cwnstabliaid…

17 Mai 2017

Newid ein ffordd o weithio i wella’r gwasanaeth i’n cymunedau.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi bod yn gweithio i wella’r ffordd yr ydym yn ymateb er mwyn rhoi’r cyhoedd yn gyntaf fel rhan o’r Cynllun Heddlu a Throseddu ehangach. Bydd y gwaith hwn yn parhau, a bwriadwn sicrhau ein bod mewn sefyllfa i fodloni’r gofyni…

16 Mai 2017

Lansio wythnos Ymwybyddiaeth o Atal Caethwasiaeth

Mae wythnos ymwybyddiaeth atal caethwasiaeth yn lansio heddiw gyda Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys yn uno i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern a sut i adnabod yr arwyddion. Drwy gydol yr wythnos, yn ogystal â chodi ymwybyddi…

15 Mai 2017

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Fod yn Fyddar 15-21 Mai 2017.

Mae’r wybodaeth hwn hefyd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain drwy ddilyn y ddolen: https://dyfed-powys.police.uk/en/british-sign-language/’  Mae’r wythnos yn cael ei hyrwyddo gan Gyngor Ymwybyddiaeth o Fod yn Fyddar y DU ac mae’n gyfle i godi ymwybyd…

15 Mai 2017

Operation Rogue Trader Week (1)

“Ddim yn siŵr? Peidiwch ag ateb y drws.” Dyna’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i’r heddlu gymryd rhan yn Ymgyrch Masnachwyr Twyllodrus 2017. Ymgyrch genedlaethol ydyw a gynhelir o 8 – 12 Mai. Lluniwyd yr ymgyrch i gydlynu ymdrechion y wlad i fynd…

12 Mai 2017

Gwirfoddoli gyda’r arwyr a achubodd fy mywyd’

Blwyddyn ar ôl damwain ddifrifol ym Mannau Brycheiniog, mae’r fforiwr Niall McCann yn adlewyrchu ar ddod yn wirfoddolwr gyda’r tîm achub mynydd a achubodd ei fywyd. Dioddefodd Niall, sy’n 35 oed ac yn byw yng Nghaerdydd, wrthdrawiad ym Mhen-y-Fan ym…

12 Mai 2017

Dros 850 o bobl yn cael eu dal heb fod yn gwisgo gwregysau diogelwch o fewn dwy wythnos yn unig (1)

Daliwyd 854 o bobl yn cyflawni troseddau gwregysau diogelwch o fewn dwy wythnos, yn ystod Ymgyrch Gwregysau Diogelwch Cymru Gyfan Heddlu Dyfed-Powys arweiniodd yr ymgyrch, yn rhybuddio gyrwyr eu bod yn peryglu eu bywydau drwy beidio â gwisgo gwregysa…

09 Mai 2017

Apêl i adnabod dyn yn y môr ger Traeth Mawr, Sir Benfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ceisio enwi dyn y maent yn amau sydd wedi mynd i drafferth yn y môr, ger Traeth Mawr, Tŷ Ddewi, Sir Benfro. Gwelwyd y dyn, sydd hyd yn hyn heb ei ddarganfod, yn y  dŵr yn ystod prynhawn Dydd Sadwrn, Mai 6 2017. Mae’r Heddlu…

08 Mai 2017

Chwiliad am ddyn ar goll yn y dŵr ym Mhenmaen Dewi, Sir Benfro

Yn ystod prynhawn Dydd Sadwrn 6 Mai 2017, buodd tîm Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi a thîm Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Badau achub yn cymryd rhan mewn chwiliad am ddyn a welwyd ddiwethaf yn y môr, oddi ar Benmaen Dewi, ger Traeth Mawr, Tŷ Ddewi, S…

07 Mai 2017

YN EISIAU: DAVID RAYMOND LEGG

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth a allai helpu i ddod o hyd i David Raymond Legg, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel David Raymond Gleed, 36 oed, o ardal Rydaman.   Mae Mr Legg yn eisiau am dorri gorchymyn atal a galwad yn ôl i’r carcha…

04 Mai 2017

Beicwyr a Modurwyr yn cael eu hannog i ddangos parch tuag at ei gilydd

Ar ddechrau’r tymor beicio, mae Heddlu Dyfed-Powys yn atgoffa gyrwyr a beicwyr am sut i aros yn ddiogel. Mae’r heddlu’n patrolio dros 8500 milltir o ffyrdd ac ystyrir 7,500 milltir yn isffyrdd. Mae hyn yn cynnwys ffyrdd poblogaidd sydd weithiau’n her…

04 Mai 2017

PCSO takes on Great Wall of China charity trek (1)

Mae SCCH o Lanbedr Pont Steffan wedi ymgymryd â thaith gerdded heriol, gan godi dros £5,000 ar gyfer hosbis i blant. Mae Ryan Jones wrthi’n cerdded ar hyd rhannau anghysbell o Fur Mawr Tsieina er budd Tŷ Hafan yn Sili. Yn ystod y daith 9 diwrnod o hy…

03 Mai 2017

Dau swyddog newydd yn ymuno â thîm heddlu Powys.

Mae’n dda gan Heddlu Dyfed-Powys groesawu dau swyddog newydd i’r tîm uwch-reolwyr. Penodwyd y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens a’r Ditectif Brif Arolygydd Martin Slevin gan y Prif Gwnstabl Mark Collins ar 10 Ebrill ac maen nhw eisoes wedi cychwyn ar eu…

03 Mai 2017

Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn gwobr arian ar gyfer ‘Prosiect Heddlu’r Flwyddyn’ a gwobr efydd ar gyfer ‘Trawsnewid Drwy Dechnoleg’ yng ngwobrau iESE 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn gwobr arian ar gyfer ‘Prosiect Heddlu’r Flwyddyn’ 2017 a gwobr efydd ar gyfer ‘Trawsnewid Drwy Dechnoleg’ gan iESE (Menter Gymdeithasol Gwella ac Effeithlonrwydd) mewn seremoni a gynhaliwyd yn Llundain yn ddiweddar.…

02 Mai 2017