Swyddog Dyfed Powys wedi’i enwebu ar gyfer Gwobr Dewrder yr Heddlu cenedlaethol ar ôl iddo achub bachgen oedd yn boddi

Mae Swyddog Heddlu Dyfed Powys wedi'i enwebu ar gyfer Gwobr Dewrder yr Heddlu cenedlaethol ar ôl iddo achub bachgen 10 oed rhag cerrynt cryf yn yr Afon Gwy. Bydd gweithredoedd arwrol Cwnstabl Marc Woods yn cael eu cydnabod mewn seremoni briodol ar gy…

30 Mehefin 2017

Apêl am dystion i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol yn Aberteifi

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol ar ffordd yr A487 ym Mhenparc, Aberteifi, oddeutu hanner dydd ddoe [Dydd Sul 18 Mehefin 2017].   Gall yr heddlu gadarnhau mai’r dyn a fu farw yn y gwrthdrawiad yw Karl Kraus…

19 Mehefin 2017

Heddlu’r Trallwng yn sicrhau euogfarn oherwydd camerâu fideo a wisgir ar y corff

Mae swyddogion Dyfed-Powys wedi sicrhau’r ple euog cyntaf a gysylltir yn uniongyrchol â thystiolaeth camerâu fideo a wisgir ar y corff yn y Trallwng yr wythnos hon. Cafodd John Christopher Gallagher, sy’n 24 oed, ryddhad amodol o 12 mis a dirwy o £12…

16 Mehefin 2017

Brecon Beacons visitors urged to plan ahead this weekend (2)

Mae’r heddlu’n disgwyl y bydd nifer yn ymweld â Bannau Brycheiniog y penwythnos hwn, ac maen nhw’n cynnig cyngor i unrhyw un sy’n ystyried teithio i’r ardal. Bydd swyddogion o’r uned plismona’r ffyrdd yn patrolio ardal Storey Arms, sy’n debygol o fod…

16 Mehefin 2017

Gwelliannau wedi’u cwblhau yng Ngorsaf Heddlu Porth Tywyn fel rhan o raglen ar gyfer moderneiddio ystadau’r heddlu ledled Dyfed-Powys

Mae swyddogion a staff Gorsaf Heddlu Porth Tywyn wedi dychwelyd i’r orsaf yn dilyn gwaith gwella. Bu’r orsaf ar gau ers mis Hydref y llynedd ac mae swyddogion a staff wedi bod yn gweithio o orsaf heddlu Cydweli. Dywedodd yr Arolygydd Matthew Webb: “M…

14 Mehefin 2017

Apêl am dystion i ladrad car yn Llwyn Iorwg

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion ar ôl i gar gael ei ddwyn o orsaf betrol Texaco ym Mharc Masnach Llwyn Iorwg, Hwlffordd. Dygwyd y car, sef Honda Civic, ychydig ar ôl 5 o’r gloch brynhawn ddydd Sadwrn 10 Mehefin 2017. Mae gan swyddogion dd…

14 Mehefin 2017

Cyngor gan yr Heddlu ar ôl digwyddiad yn chwarel yn Johnston ar Mehefin 11,2017

Aeth yr Heddlu i chwarel yn Johnston nos Sul (Mehefin 11 2017) ar ôl cael gwybod bod person ifanc wedi syrthio o lwybr yn y chwarel. Aethpwyd â’r person ifanc i’r ysbyty i gael triniaeth. Dywedodd y Prif Arolygydd Mark McSweeney: “Hoffwn fanteisio ar…

13 Mehefin 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynghori’r cyhoedd i gymryd gofal â’u gwybodaeth bersonol.

Mae’ch hunaniaeth yn werthfawr, ac yn eich galluogi i weithredu yn eich bywyd pob dydd. Os oes rhywun yn dwyn eich hunaniaeth, fe all ddefnyddio’ch manylion i wneud cais yn anghyfreithlon am gynnyrch a chyfleusterau, ac fe all hyd yn oed geisio meddi…

13 Mehefin 2017

Mae’r ganolfan ar gyfer Tîm Plismona Caerfyrddin yn symud fel rhan o Raglen Moderneiddio Ystadau’r Heddlu ledled Dyfed-Powys

Bydd canolfan blismona Caerfyrddin yn symud i Heol Llangynnwr, Caerfyrddin, drws nesaf i Bencadlys yr Heddlu, yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd swyddogion a staff yn symud i’r ganolfan newydd unwaith y bydd gwaith gwella wedi’i gwblhau. Bydd oriau ag…

12 Mehefin 2017

Cyngor yr heddlu i gadw'n ddiogel mewn gwyliau yr haf hwn

Caiff mwy o weithwyr a staff gwyliau yn nigwyddiadau mawr yr haf yn cael eu hyfforddi ar beth i'w wneud os bydd digwyddiad terfysgol yn dilyn yr erchyllterau ym Manceinion a Llundain. Bydd swyddogion gwrthderfysgaeth yn gweithio mewn partneriaeth â'r…

12 Mehefin 2017

Apêl gan yr heddlu ar ôl i ddyn gael ei weld mewn dŵr oddi ar Benmaendewi ar 6 Mai

Yn dilyn ymlaen o’r digwyddiad ar 6 Mai 2017, lle gwelwyd dyn anhysbys yn y dŵr oddi ar Benmaendewi yn Sir Benfro, mae Heddlu Dyfed-Powys yn credu yn awr mai Bernard Hoepffner, preswylydd Dieulefit yn Ne Ffrainc, yw’r dyn hwn. Os oes gan unrhyw un wy…

09 Mehefin 2017

Datblygu gorsaf heddlu Llanelli fel rhan o’r Rhaglen Moderneiddio Ystâd yr Heddlu yn Nyfed-Powys

Mae canolfan newydd ar gyfer swyddogion heddlu wedi agor yn Llanelli. Mae’r ganolfan yn un o’r adeiladau sydd eisoes ar safle gorsaf heddlu bresennol Llanelli, a adnewyddwyd yn ddiweddar ac sydd wedi cael llety ychwanegol dros dro er mwyn caniatáu i…

08 Mehefin 2017

Heddlu Dyfed-Powys yn Dathlu Effaith Cwnstabliaid Gwirfoddol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu effaith ei Heddlu Gwirfoddol ar blismona yn ystod Penwythnos Cenedlaethol yr Heddlu Gwirfoddol. O ddydd Gwener 2 Mehefin tan ddydd Sul 4 Mehefin, bydd Cwnstabliaid Gwirfoddol o gwmpas Dyfed-Powys yn dangos sut maen n…

02 Mehefin 2017

Seren Rygbi a Seren Rali ceir yn ymuno â’r heddlu i lansio Rali Canolbarth Cymru

Ymunodd y chwaraewr rygbi rhyngwladol, Scott Williams, a chyd-yrrwr rali proffesiynol, Nicky Grist, â swyddogion Plismona Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys a staff GanBwyll yr wythnos ddiwethaf [Dydd Mercher, 24 Mai 2017], i lansio rali Cymalau Nicky Grist. …

01 Mehefin 2017