Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad o siop yn Nhalgarth, Aberhonddu.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ladrad  o £220 o bunnoedd yn Nhalgarth, Aberhonddu. Ar y 11 o Orffennaf  rhwng tua 2:20 a 2:30yp, aeth dyn i mewn i’r siop Cooperative ar Stryd y Sgwâr. Defnyddiodd y dyn techneg llaw i ddrysu’r ariannwr a phoce…

30 Gorffennaf 2019

Seiclo Dros y Rhai a Fu Farw: Heddlu Dyfed-Powys yn Cymryd Rhan Mewn Taith Feicio Elusennol

Bydd tîm o swyddogion heddlu o bob rhan o Heddlu Dyfed-Powys yn seiclo dros 200 milltir o Aberhonddu i Swydd Stafford ddydd Gwener 26 Gorffennaf er cof am eu cydweithwyr a fu farw wrth gyflawni eu dyletswydd. Byddant yn seiclo 100 milltir ar ddiwrnod…

26 Gorffennaf 2019

Chwalu ffatri ganabis gwerth £1 miliwn yng Nghleiro, Powys

Ddoe, chwalodd Heddlu Dyfed-Powys ffatri ganabis fawr, gan atafaelu canabis â gwerth o £1 miliwn ar y stryd. Cynhaliwyd gwarant Deddf Camddefnyddio Cyffuriau mewn eiddo preswyl sengl yng Nghleiro, Powys.Arestiwyd dyn 45 oed o ardal Birmingham, dyn 36…

25 Gorffennaf 2019

Lansio ymgyrch er mwyn sicrhau bod Dinbych-y-pysgod dal yn fan diogel a phoblogaidd i bawb fwynhau dros yr haf

Mae Ymgyrch Lion yn fenter bartneriaeth sy’n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Trafnidiaeth Cymru, Great Western Railway, Awdurdod Lleol Sir Benfro a thrwyddedigion lleol. Ei nod yw sicrhau diogelwch y cyhoedd ac atal ymdd…

16 Gorffennaf 2019

Cyn-bostfeistres yn dod yn wyneb gorsaf heddlu Llandysul

FEL cyn-bostfeistres Llandysul, mae Polly Williams yn wyneb cyfarwydd yn y dref. Erbyn hyn, mae hi wedi cyfnewid y swyddfa bost am yr orsaf heddlu wrth iddi gychwyn swydd fel Swyddog Ymholiadau Cyhoeddus Heddlu Dyfed-Powys. Polly yw’r person diweddar…

15 Gorffennaf 2019

Heddlu Sir Benfro yn lawnsio Ymgyrch Spitfire

Mae swyddogion heddlu Sir Benfro wedi lansio Ymgyrch Spitfire yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Hwlffordd. Dywedodd Arolygydd Hwlffordd, Reuben Palin: “Rydyn ni’n ymwybodol o bryderon gan bobl sy’n byw yn…

15 Gorffennaf 2019

Wedi colli neu ddod o hyd i unrhyw beth?

Fydd Heddlu Dyfed-Powys ddim yn derbyn adroddiadau uniongyrchol o hyn ymlaen, ond bydd gyda chi llawer gwell siawns o gael eich eiddo’n ôl dan y drefn newydd. Cyflawnwyd adolygiad o wasanaethau’n ymwneud ag eiddo a gollwyd ac a ddaethpwyd o hyd iddo…

15 Gorffennaf 2019

YMGYRCH ILDIO ARFAU SAETHU’N CAEL EI CHYNNAL UNWAITH ETO’R HAF HWN (1)

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i bobl gyflwyno gynnau diangen ar gyfer ymgyrch ildio arfau saethu a bwledi bythefnos o hyd sy’n cychwyn dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019.  Mae llawer o arfau saethu’n cael eu dal yn ddiniwed gan nad yw pobl yn gwybo…

12 Gorffennaf 2019

YMGYRCH HEDDLU’N YMATEB I GUDD-WYBODAETH AM RÊFS (1)

Mae ein hymdrech i leihau rêfs anghyfreithlon yn parhau’r penwythnos hwn, mewn ymateb i gudd-wybodaeth sy’n awgrymu bod digwyddiad wedi’i drefnu yn ein hardal. Mae’r mathau hyn o grynoadau’n achosi cryn bryder i gymunedau, yn difethaf cefn gwlad, ac…

05 Gorffennaf 2019

Anturiaethwyr o’r Unol Daleithiau’n profi plismona Prydeinig yn ystod taith gyfnewid

Yr wythnos hon, cynhaliodd Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol y Drenewydd daith gyfnewid gyntaf Heddlu Dyfed-Powys wrth i bum Anturiaethwr Americanaidd gael mewnwelediad i blismona Prydeinig.  Treuliodd y grŵp chwe diwrnod gyda’r heddlu, gan brofi bywyd mew…

04 Gorffennaf 2019

Ymchwiliad hir i fasnachu cyffuriau yn y Drenewydd, Llandrindod, y Trallwng a’r cyffiniau’n arwain at wythnos o weithgarwch gorfodi rhagweithiol ac 19 arést

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Gareth Grant o Heddlu Dyfed-Powys: “Cyflawnodd Heddlu Dyfed-Powys gyfres o chwiliadau a gwneud nifer o arestiadau mewn cysylltiad ag ymchwiliad i fasnachu cyffuriau sy’n parhau yn y Drenewydd, Llandrindod, y Trallwng a’r…

03 Gorffennaf 2019