Ymgyrch Regent – chwalu cyflenwad cyffuriau Llinellau Sirol ym Mhowys (1)

Mae camau gweithredu llym yn digwydd i ddatgymalu ac atal y cyflenwad o gocên a heroin yn nhrefydd gwledig Powys trwy Op Regent. Mae swyddogion ar draws Powys, Tîm Troseddau Difrifol a Threfnedig yr Heddlu a’r Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn cydw…

31 Awst 2018

CYNGOR AR GYFER TAITH PRYDAIN

CYNGOR AR GYFER TAITH PRYDAIN Os ydych chi’n bwriadu gwylio ras Cymal Un Taith Prydain, neu deithio ar hyd llwybr y ras, dyma gyngor i’ch helpu i wneud hynny’n ddiogel ac ystyriol: Mae’r râs yn mynd trwy rannau helaeth o Sir Gaerfyrddin a Phowys, ac…

30 Awst 2018

Cyfnod cyffrous ond heriol i ddod i Uwch-arolygydd Sir Benfro newydd

HER y chwyldro digidol, cynnal gwasanaethau plismona sylfaenol, a pharhau â gwaddol ei ragflaenydd - mae Uwch-arolygydd newydd ar gyfer rhanbarth Sir Benfro Heddlu Dyfed-Powys wedi sôn am ei obeithion a'i flaenoriaethau wrth iddo gymryd yr awenau. De…

29 Awst 2018

RHIENI’N CAEL EU HANNOG I SIARAD Â PHOBL IFAINC YN EU HARDDEGAU AM DDIOGELWCH AR-LEIN

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog rhieni i siarad â phlant a phobl ifainc yn eu harddegau am aros yn ddiogel ar-lein cyn iddynt fynd nôl i’r ysgol. Cyn i’r gwyliau haf ddod i ben, mae’r heddlu’n annog oedolion i sgwrsio am beryglon ‘gor-rannu’ – rhannu…

24 Awst 2018

Galw am fod yn wyliadwrus o rêfs anghyfreithlon

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio gyda'r awdurdodau lleol a phartneriaid ac yn gofyn i ffermwyr, tirfeddianwyr lleol a chynghorau cymuned fod yn ymwybodol dros y penwythnos Gŵyl Banc o arwyddion rhybudd am unrhyw rêfs anghyfreithlon sy'n cael eu cyn…

23 Awst 2018

Carchar a Gwaharddiad i Yrrwr Lori a Gafodd ei Ddal yn Yfed a Gyrru Diwrnod ar ôl ei Arestio

Ddoe (21 Awst), dedfrydwyd gyrrwr lori a oedd tair gwaith dros y terfyn ar gyfer yfed a gyrru i 12 wythnos o garchar – diwrnod ar ôl iddo gael ei arestio.  Derbyniom adroddiadau bod lori’n gyrru’n ddi-hid drwy Landdewi Brefi ychydig cyn 11 o’r gloc…

22 Awst 2018

Arolwg cyfryngau cymdeithasol - dywedwch wrthym beth rydych yn meddwl am ein Facebook, Twitter ac Instagram

Rydym yn gwybod fod ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn bwysig i'n cymunedau ac rydym eisiau gwybod mwy am beth mae ein dilynwyr yn meddwl. Bydd yr arolwg syml yma yn helpu ni I bostio yr hyn sydd gennych ddiddordeb ynddo. I gwblhau'r arolw…

22 Awst 2018

Dewch i ymweld â stondin Heddlu Dyfed-Powys yn Sioe Sir Benfro

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd y rhai sy’n ymweld â Sioe Sir Benfro i alw heibio i’w stondin  i gael gwybod mwy am sut i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w chynnig dros yr haf yn ddiogel. Mae’r stondin wedi’i hanelu at ddod ag ymgyrch haf yr hedd…

12 Awst 2018

Crynodeb o Drydydd Penwythnos Ymgyrch Haf yr Heddlu yn Ninbych-y-pysgod a Saundersfoot

Dychwelodd y tywydd da i Ddinbych-y-pysgod a Saundersfoot yn ystod trydydd penwythnos Ymgyrch Lion.  O dan Ymgyrch Lion, sy’n cael ei chynnal bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn Ninbych-y-pysgod, ac yn ystod gŵyl y banc, o ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf 2018 t…

08 Awst 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn cefnogi “Wings over Carew”

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwahodd y rhai sy’n ymweld â’r digwyddiad “Wings over Carew” i alw heibio i stondin yr heddlu i gael gwybod mwy am sut i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w chynnig dros yr haf yn ddiogel. Mae’r stondin wedi’i hanelu at ddod…

07 Awst 2018

Tîm troseddau gwledig yn patrolio safleoedd defodol yn dilyn difrod tân

Mae swyddogion troseddau gwledig wedi bod yn patrolio safleoedd defodol hysbys yn dilyn difrod tân y credir ei fod wedi’i achosi yn ystod gwyliau.  Cafodd tîm troseddau gwledig Heddlu Dyfed-Powys wybod am y difrod yng Ngors Fawr ger Mynachlog-ddu, sy…

03 Awst 2018

Ymunwch â ni yn Heddlu Dyfed-Powys (1)

Ry’n ni’n recriwtio Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) ar gyfer ardaloedd Ceredigion a Phowys. Mae dod yn SCCH yn yrfa heriol a buddiol, ond nid swydd gyffredin ydyw. Bydd y swyddogion a benodir yn gweithio’n uniongyrchol â chymunedau ac y…

02 Awst 2018

Yr Heddlu’n Tynnu Sylw at Arwyddion Cam-drin Domestig yn ystod yr Haf pan mae’r trosedd hwn yn digwydd yn amlach

Gofynnir i bobl sy’n mwynhau’r hyn sydd gan ardal Dyfed-Powys i’w chynnig yn ystod yr haf i gadw golwg am arwyddion cam-drin domestig a rhoi gwybod i’r heddlu amdano. Yn ystod y gwyliau haf, bydd swyddogion yn ymweld â gwersylloedd, atyniadau twristi…

01 Awst 2018