DOLEN MWY O BATROLAU HEDDLU YN HWLFFORDD AR NOSON CANLYNIADAU TGAU

Bydd mwy o swyddogion heddlu yn Hwlffordd heno, mewn ymateb i’r llu o bobl ifainc sy’n siŵr o fod allan yn dathlu eu canlyniadau TGAU. Gofynnir i rieni drafod cynlluniau eu plant ar gyfer y noson gyda nhw cyn iddynt fynd allan. Mae’r Rhingyll Haydon…

22 Awst 2019

Yr Heddlu’n Tynnu Sylw at Arwyddion Cam-drin Domestig yn ystod yr Haf pan mae’r trosedd hwn yn digwydd yn amlach (1)

Gofynnir i bobl sy’n mwynhau’r hyn sydd gan Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys i’w chynnig yn ystod yr haf i gadw golwg am arwyddion cam-drin domestig a rhoi gwybod i’r heddlu amdano. Yn ystod y gwyliau haf, bydd swyddogion yn ymweld â…

13 Awst 2019

YMGYRCH ILDIO’R HEDDLU’N CYMRYD GYNNAU ODDI AR Y STRYDOEDD

Cyflwynwyd 55 eitem i Heddlu Dyfed-Powys yn ystod ymgyrch ddiweddar ar gyfer ildio arfau saethu, Ymgyrch Aztec, yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Roedd yr ymgyrch yn rhan o ymdrech genedlaethol bythefnos o hyd i gael gwared ar arfa…

09 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad yn Ninbych-y-pysgod 3.8.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yn Ninbych-y-pysgod yn ystod oriau mân y bore ddydd Sadwrn 3 Awst 2019. Anafwyd dau ddyn yng nghyffiniau Augustus Place ac aethpwyd â nhw i’r ysbyty. Gofynnir i unrhyw un a welodd…

08 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad ym Mhenfro 21.06.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd yng Nghastell Penfro tua 9.30 o’r gloch nos Wener 21 Mehefin 2019. Aed ag un dyn i’r ysbyty am driniaeth. Mae’r dyn hwn wedi’i ryddhau o’r ysbyty erbyn hyn. Dymuna swyddogion siar…

08 Awst 2019

Yr heddlu’n cyhoeddi neges er diogelwch mewn perthynas â Chwarel Cilyrychen, Llandybie

Mae swyddogion heddlu Rhydaman yn annog pobl i beidio mynd i Chwarel Cilyrychen, Llandybie, ac yn eu hatgoffa am beryglon mynd yno. Er waethaf rhybuddion diogelwch i gadw draw o’r safle, mae pobl dal yn torri’r ffensys o gwmpas y chwarel er mwyn cae…

06 Awst 2019

Recriwtio Hyfforddwyr NDORS – Ardal y Drenewydd / Aberystwyth

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm o hyfforddwyr i gyflwyno’r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) yn ardal Dyfed-Powys. Yn benodol, rydyn ni’n chwilio am hyfforddwyr ar gyfer…

06 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol yn y Trallwng 03.08.19

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd tua 5.50 o’r gloch nos Sadwrn 3 Awst ar yr A458 ger y fynedfa i Glwb Golff y Trallwng ym Mhowys. Roedd car Toyota Landcrusier coch a beic modur…

05 Awst 2019

Apêl gan yr heddlu yn dilyn ymosodiad yn y Drenewydd 02.08.19

Mae swyddogion heddlu yn y Drenewydd yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad difrifol a ddigwyddodd nos Wener 2 Awst 2019 rhwng 8.30 a 8.45 o’r gloch ar hyd y llwybr troed sy’n cysylltu’r maes parcio oddi ar Stryd y Bont Fer â’r llwybr afon uchaf (gy…

05 Awst 2019

Yr Heddlu’n Diolch i’r Cyhoedd am Gymorth Adeg Ymosodiad

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diolch i aelodau o’r cyhoedd a ddaeth i’r adwy i helpu swyddog a ddioddefodd ymosodiad yng Nghaerfyrddin neithiwr (1 Awst). Ychydig ar ôl 8.20 o’r gloch, derbyniodd yr heddlu adroddiad gan rywun a oedd yn poeni am les dynes…

02 Awst 2019