PRIF GWNSTABL YR HEDDLU’N CYNNAL DIGWYDDIAD I SIARAD AM AFIECHYD MEDDWL: “MAE GORDDIBYNIAETH AR DDEFNYDDIO SWYDDOGION MEWN GWIRIONEDD FEL YMATEB ARGYFWNG YN CREU PERYGL O STIGMATEIDDIO A THROSEDDOLI POBL SY’N AGORED I NIWED”

Bydd siaradwyr sy’n amrywio o Bencampwr Paffio Pwysau Trwm y Byd, Frank Bruno, a Jonny Benjamin MBE, i’r dyfarnwyr rygbi undeb Nigel Owens, yn siarad yn agored am eu profiadau gydag afiechyd meddwl mewn digwyddiad a gynhelir gan Brif Gwnstabl Heddlu…

25 Medi 2018

Dioddefydd yn siarad am yr effaith y cafodd lladrad gyda chyllell ar ei fywyd

Mae dioddefydd lladrad gyda chyllell wedi siarad am yr effaith y cafodd y digwyddiad ar ei fywyd wrth i Heddlu Dyfed-Powys gymryd rhan mewn amnest cyllyll cenedlaethol wedi ei anelu at gael arfau oddi ar y strydoedd.  Pan roedd y dyn 24 oed yn mynd â…

20 Medi 2018

Goleudy’n cael ei Amlygu yn Strategaeth Dioddefwyr Newydd y Llywodraeth

Mae Goleudy wedi ei amlygu fel gwasanaeth sy’n cefnogi dioddefwyr a thystion trosedd yn dda yn Strategaeth Dioddefwyr y Llywodraeth sydd newydd ei lansio. Mae’r Ysgrifennydd Cyfiawnder wedi nodi sut y bydd y Llywodraeth yn sicrhau bod cefnogaeth i dd…

18 Medi 2018

Heddlu Dyfed-Powys yn nodi 50 mlynedd gyda Diwrnod Agored yn y Pencadlys

Parheuodd dathliadau ar gyfer hanner canmlwyddiant yr heddlu ar ddydd Sul, Medi 16eg, gyda diwrnod agored ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, Caerfyrddin. Ar y 1af o Ebrill 1968 daeth Cwnstabliaeth Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, Cwnstabliaeth Canolb…

18 Medi 2018

Y diweddaraf ar chwiliad o Westy Belgrave House, Aberystwyth yn dilyn tân

Gall yr Heddlu gadarnhau fod gweddillion unigolyn gwrywaidd wedi eu canfod yn ystod y chwiliad yng Ngwesty Belgrave House, Aberystwyth. Nid yw’r gweddillion eto wedi eu hadnabod. Mae teulu’r dyn Lithwanaidd a oedd ar goll wedi cael gwybod am y datbly…

14 Medi 2018

Sylwadau’r Ditectif Uwcharolygydd Gary Phillips ar ddedfryd llofruddiaeth Sanclêr

Meddai’r Ditectif Uwcharolygydd Gary Phillips   “Mae hwn yn achos trasig lle collodd Fiona Scourfield ei bywyd mewn ymosodiad ffyrnig a direswm ger ei chartref yn Nhalacharn ar y 6ed o Fawrth 2018. Mae’r ddedfryd a roddwyd heddiw’n adlewyrchu creulon…

14 Medi 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth drasig Bradley Dylan John

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth drasig Bradley Dylan John, 14 oed o Rydaman, ar ran Crwner EM.  Aeth yr heddlu i Ysgol Gyfun Gatholig Sant Ioan Llwyd, Llanelli, ddydd Mercher 12 Medi, er mwyn cynorthwyo’r ysgol a pharafeddygon yn dil…

13 Medi 2018

DIWRNOD AGORED HEDDLU DYFED-POWYS - CIP TU ÔL I’R LLENNI I DDATHLU EI HANNER CAN MLWYDDIANT!

Bydd Heddlu Dyfed-Powys yn agor ei ddrysau â balchder ddydd Sul 16 Medi er mwyn rhoi cip tu ôl i’r llenni o blismona i gymunedau yn ystod ei ddiwrnod agored ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, Caerfyrddin.   Mae’r digwyddiad yn gyfle i gymunedau dd…

07 Medi 2018

Mae Teledu Cylch Cyfyng yr Heddlu Nawr yn Weithredol yng Nghaerfyrddin ac Aberhonddu

Mae’r gwaith i ail-fuddsoddi mewn Teledu Cylch Cyfyng yng Nghaerfyrddin ac Aberhonddu wedi ei gwblhau ac mae’r 23 camera nawr yn fyw ar draws y ddwy dref. Cyflawnwyd y gwaith fel rhan o ailfuddsoddiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywel…

03 Medi 2018