17 Ebr 2014

Mae Tîm Plismona Bro Hwlffordd yn ymchwilio i achosion o ddifrod troseddol a ddigwyddodd rhwng tua 11.30 o’r gloch nos Wener 11/04/2014 a 12.30 o’r gloch nos Sadwrn 12/04/2014.  Difrodwyd drychau ochr a phaneli wyth car a oedd wedi’u parcio heb ofalydd ar dir yr Eglwys Gadeiriol. Yn ogystal, difrodwyd eiddo yn ardal Pebbles, Tyddewi.

Dywedodd y Rhingyll Catrin Thomas o Dîm Plismona Bro Hwlffordd: “Yn amlwg, mae’r troseddau hyn wedi achosi gofid a thrallod i gymuned glos, dawel Tyddewi. Mae’r rhain yn weithredoedd difeddwl o ddifrod i gerbydau preswylwyr lleol. Rydym yn apelio ar i dystion ddod ymlaen a rhoi unrhyw fanylion, waeth pa mor fach, a allai’n cynorthwyo i adnabod y rhai sy’n gyfrifol drwy gysylltu â’r swyddog sy’n ymchwilio, PC 182 Nigel Lewis o Dîm Plismona Bro Hwlffordd ar 101.”

Ychwanegodd y Canon Preswyl Dorrien Davies: “Rydym yn poeni am y difrod a wnaed i eiddo pobl, yn ogystal â’r gofid amlwg y mae’r achosion o fandaliaeth ddifeddwl hyn wedi’u hachosi i drigolion yn Nhyddewi. Byddai’n well gennym pe bai’r rhai sy’n gyfrifol yn dod ymlaen a chyfaddef i’r troseddau, fel bod modd tynnu llinell o dan y mater. Os oes gan unrhyw un wybodaeth, byddem yn trin y mater yn gyfrinachol a, gobeithio, yn medru helpu’r unigolion sy’n gyfrifol i gymryd cyfrifoldeb a gwneud iawn am eu gweithredoedd troseddol.”