02 Medi 2014

Mae’r ddalfa yng Ngorsaf Heddlu Hwlffordd yn cael ei hadnewyddu am gyfnod o dair wythnos tan 19 Medi. Tra bod hyn yn digwydd, bydd dalfa ar gael yn Aberteifi, ac yn Sir Gaerfyrddin, pe bai’r angen yn codi, mae trefniadau wrth gefn er mwyn sicrhau na effeithir ar gyflenwi gwasanaeth.
Mae’r gwaith adnewyddu’n rhan o raglen waith sy’n cael ei chyflawni ym mhob dalfa ledled yr ardal heddlu er mwyn sicrhau’r safonau gwasanaeth uchaf i unigolion a gedwir yn nalfa’r heddlu. Mae’r holl bartneriaid a rhanddeiliaid perthnasol wedi’u hysbysu ynglŷn â’r trefniadau, ac ni effeithir ar gyflenwi gwasanaeth. Bydd y gwaith yn gwella’r cyfleusterau yn y ddalfa, gan sicrhau ei bod yn darparu’r lefel uchaf o safonau cadw fel sy’n ofynnol gan y Swyddfa Gartref.