21 Gor 2020

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yars’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd Cadeirydd Grŵp Prif Swyddogion Cymru, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Carl Foulkes: ‘Rwy'n croesawu adroddiad yr HMICFRS heddiw ar gydweithio rhwng heddluoedd.

‘Er ei fod yn nodi sawl maes lle gall yr heddlu wella effeithiolrwydd o ran gweithio mewn partneriaeth, rwyf wedi fy nghalonogi bod grŵp Cymru gyfan wedi cael canmoliaeth arbennig am nodi diben clir ar gyfer cydweithio, ein gwaith tuag at leihau biwrocratiaeth, a gwella effeithlonrwydd. ‘

Ychwanegodd: ‘Wrth galon pob un o'n cydweithrediadau y mae'r awydd i wella plismona ar gyfer Cymru gyfan, a braf oedd gweld hyn yn cael ei gydnabod yn yr adroddiad.

‘Drwy weithio'n agos rhwng y prif swyddogion a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd, rydym wedi galluogi newid cadarnhaol mewn tri maes allweddol: symleiddio gwasanaethau TG, recriwtio ac adnoddau dynol, yn ogystal â chysoni polisïau a gweithdrefnau

 ‘Bydd y gwelliannau hyn yn ein galluogi i gyflawni ein prif amcan, sef darparu'r gwasanaeth gorau posibl i bobl Cymru, a byddwn yn ceisio gweithredu argymhellion yr adroddiad hwn er mwyn sicrhau ein llwyddiant yn hyn o beth.’

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru: “ Mae'r adroddiad yn gymeradwyaeth i'r ffordd rydym wedi gweithio yn y blynyddoedd diwethaf.

'Mae'n cydnabod bod cydweithio, neu gydweithredu, yn gofyn am gynllunio da, amcanion clir a chyfres o amcanion a rennir ac nid yw’n hud a lledrith.  Felly mae'n foddhaol iawn bod yr adroddiad yn datgan bod y ffordd rydym wedi gweithio gyda'n gilydd fel pedwar Comisiynydd a phedwar Prif Gwnstabl yng Nghymru wedi bod yn effeithiol iawn.

'Mae'n nodi'n glir ein bod "yn cydnabod bod cael diben clir ar gyfer cydweithredu yn bwysig ac yn buddsoddi amser ac ymdrech i gael hyn yn iawn. Mae'n amlwg bod hyn wedi cyfrannu at greu momentwm. '

'Mae hefyd yn cydnabod manteision y ffordd rydym wedi rheoli ein cyfarfodydd fel bod arweinyddiaeth gan Brif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr yn ategu ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd. Nid ar hap a damwain y digwyddodd hyn, ac er bod yr adroddiad hwn yn ymwneud yn benodol â chydweithredu rhwng yr heddlu a'r heddlu, mae'n gysylltiedig â'r ffordd yr ydym wedi ceisio gweithio gyda chyrff ac asiantaethau datganoledig ac annatganoledig sy'n gweithio ledled Cymru er mwyn datblygu cyflwyno'r system cyfiawnder troseddol orau bosibl i'r cyhoedd yr ydym yn ei gwasanaethu.’ 

Dywedodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys: “Bu Heddlu Dyfed-Powys wrth galon llwyddiannau cydweithio, ac mae’r awydd i wella plismona ar gyfer ein cymunedau drwy gydweithio mor gryf ag erioed. Yr oedd yn dda gweld bod ein gwaith a’n cyfeiriad yn derbyn cydnabyddiaeth am gael synnwyr cryf o bwrpas i wella plismona ar gyfer Cymru gyfan drwy’r Rhaglen Cymru Gyfan. Mae enghreifftiau nodedig yn cynnwys y Cyd-uned Arfau Saethu, a’r Rhaglen Recriwtio Cymru Gyfan, sydd wedi’i henwebu ar gyfer gwobr.

“Sefydlwyd y Cyd-uned Arfau Saethu yn 2012 fel cydweithrediad rhwng y tri gwasanaeth heddlu yn Ne Cymru – Heddlu Dyfed-Powys, Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru. Mae’r strwythur newydd wedi gweld swyddogion arfau saethu mewn nifer o leoliadau ar draws y rhanbarth yn barod i fynd i ddigwyddiadau ar draws y tair ardal heddlu cysylltiedig. Y prif ysgogydd i’r rhaglen arfau saethu gydweithredol hon (sy’n cynnwys cyflwyno hyfforddiant ar y cyd) oedd awydd i wella cyflenwi gwasanaethau drwy rannu adnoddau er mwyn gwella gallu a chapasiti. Mae gweithio yn y modd hwn wedi golygu bod swyddogion yn llawer mwy rhyngweithredol, o ran eu bod nhw’n gwneud pethau yn yr un ffordd yn gyffredinol, gan gynnwys sut maen nhw’n cael eu hanfon at ddigwyddiadau. Cyflwynir rhaglen hyfforddi gyson ac eang i swyddogion arfau saethu a Chomanderiaid ledled heddluoedd Dyfed-Powys, Gwent a De Cymru. Mae’r Cyd-uned Arfau Saethu’n darparu gwell mynediad at adnoddau, ac ar yr un pryd, yn creu arbedion drwy rannu costau offer a chyflenwi hyfforddiant.  

“Wedi’i henwebu yn y Gwobrau Plismona Safon Byd, cyflwynodd Proses Recriwtio Cymru Gyfan un platfform e-recriwtio dwyieithog ar gyfer holl heddluoedd Cymru, sydd wedi gwella profiad ymgeiswyr posibl yn fawr. Mae’r cynllun yn cynnig ymagwedd syml a chydweithredol sy’n galluogi pob heddlu yng Nghymru i gydweithio er budd unrhyw un sy’n gwneud cais ar gyfer unrhyw wasanaeth heddlu yng Nghymru. Y mae wedi lleihau’r amser a gymerir i wneud cais, symleiddio’r broses, a lleihau biwrocratiaeth – ac mae’n hawdd i ymgeiswyr a recriwtwyr fel ei gilydd ddefnyddio. Mae’n gydweithrediad gwirioneddol rhwng heddluoedd Cymru.

“Cyflawnwyd y llwyddiannau hyn o ganlyniad i berthynas weithio gref sydd wedi’i ffurfio rhwng y pedwar Prif Gwnstabl a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu drwy’r grŵp Plismona yng Nghymru – a bydd y fforwm hwn yn sicrhau y parheir i gyflwyno cydweithio ar ei orau.  

“Yr ydym wedi ymrwymo i barhau i weithio tuag at leihau biwrocratiaeth a gwella effeithlonrwydd drwy gydweithio gyda heddluoedd eraill a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu, ac yr ydym yn cydnabod y meysydd y gallwn wella ymhellach, a nodwyd yn yr adroddiad.”

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sydd wedi cadeirio’r grŵp Plismona yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf: “Rwy’n croesawu adroddiad AHGTAEM ar gydweithio, yn enwedig y ganmoliaeth a’r gydnabyddiaeth a roddwyd i ni am ein gwaith ar y cyd â’r tri gwasanaeth heddlu arall yng Nghymru.  

“Bu Heddlu Dyfed-Powys wrth galon y gwaith ar y cyd, yn enwedig dros y flwyddyn ddiwethaf yn ystod fy amser fel Cadeirydd y grŵp Plismona yng Nghymru – a adwaenid gynt fel Grŵp Plismona Cymru Gyfan.  

“Ers cymryd drosodd fel cadeirydd y Grŵp llynedd, yr wyf wedi goruchwylio trafodaethau ar amrediad o faterion cenedlaethol, sy’n effeithio ar blismona lleol.

“Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yr ydym wedi llwyddo i wella perthnasau rhwng y pedwar heddlu yng Nghymru yn ogystal â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol.  

“Yr wyf wedi bod ar flaen y gad o ran ymateb y grŵp i COVID-19, gan fynd i gyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru ar ran y pedwar Comisiynydd er mwyn trafod gyda’r Dirprwy Brif Weinidog a’r Prif Chwip i sicrhau bod Llywodraeth Cymru’n llwyr ymwybodol o’r heriau sy’n wynebu swyddogion wrth iddynt weithio i gadw’r cyhoedd yn ddiogel yn ystod y cyfyngiadau symud.

“Mae’n bwysig deall dynameg unigryw cael sefydliadau sydd wedi’u datganoli a rhai sydd heb eu datganoli yng Nghymru, ac mae’r fforwm arweinyddiaeth allweddol hwn yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer gwell cydweithio a datblygu hunaniaeth unigryw o ran plismona yng Nghymru, ac mae’n galonogol gweld fod hyn wedi’i gydnabod yn yr adroddiad hwn.”